Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

18

Først efter at de i nogen Tid — undertiden længe,

undertiden kort — havde været Territorier, tillod man

dem at indtræde i Unionen, og samtidig med Indlemmelsen

blev de Stater — det ene var en Betingelse for

eller en Følge af det andet. Men, da disse nye Stater

aldrig havde været i Besiddelse af Suverænitet, kunde

de selvfølgelig heller ikke — saaledes som de første 13

Stater gjorde — afgive nogle af de dertil knyttede Ret-

tigheder til Unionen. Her blev Forholdet i Virkeligheden

det, at de Forenede Stater, idet de tillod Befolkningen

i det vedkommende Territorium at vedtage en

Konstitution og paa Grundlag deraf tillod Territoriet at

indtræde i Unionen som Stat, forbeholdt sig lignende

suveræne Rettigheder i Forhold til denne Stat, som de

havde erholdt fra de 13 Stater, der dannede Unionen.

Denne Forskellighed i Maaden, hvorpaa Unionen

har erholdt de den tilhørende Prærogativer, har dog

ingensomhelst Betydning paa den enkelte Stats Rets-

stilling til Unionen; thi denne Stilling er for hver enkelt

Stats Vedkommende ganske og aldeles den samme.

Det vigtigste Træk i Unionen er, at den kun er

bleven udstyret med visse, i de Forenede Staters Kon-

stitution nærmere betegnede Rettigheder, medens al

øvrig suveræn Magt og Myndighed absolut tilkommer

den enkelte Stat, der har sin egen Grundlov — Konstitution

— og sin egen selvstændige, lovgivende, dømmende

og udøvende Myndighed.

Det bliver hver enkelt Stats Sag at bestemme, hvorledes

dens Konstitution skal se ud, og Unionen kan

egentlig ikke forlange andet, end at Forfatningen skal

være republikansk. Den enkelte Stat kan ikke slutte

Alliancer eller føre Krig paa egen Haand; ikke slaa

Mønt, skønt den kan gøre Gæld og betale eller stryge

den, ganske som den lyster; ikke paalægge Indførselseller

Udførsels-Afgifter uden Unions-Regeringens Minde;

ikke krænke eller forfordele nogen i hans Rettigheder

More magazines by this user
Similar magazines