Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

23

læse det engelske Sprog, i Massachusetts maa han

baade kunne læse og skrive; i Mississipi forlanges, at

han skal kunne læse og forstaa Forfatningen. I mange

af Staterne behøves Borgerret ikke; det er nok, at man

har erklæret, at det er ens Hensigt at blive Borger. I

alle Stater maa vedkommende have haft Bopæl i den

paagældende Stat et vist Tidsrum, men det varierer

meget — fra 3 Maaneder til 2 Aar. Kun i 4 Stater, nemlig

Colorado, Idaho, Utah og Wyoming, har Kvinder

samme Valgret som Mændene. I forskellige Stater har

dog Kvinder Valgret i lokale Forhold.

I mange Stater er Ægteskab mellem Hvide og Negre

forbudt, i andre tillige mellem Hvide og Indianere og

atter mellem Hvide og Mongoler. De fleste Stater foreskriver

en Alder af 21 for Mændenes Vedkommende og

18 for Kvindernes som Betingelse for Indgaaelse af

Ægteskab, men i nogle Stater gælder andre Regler.

I New York f. Eks. er henholdsvis 18 og 16 Aar til-

strækkelig, og i South Carolina er 14 og 12 Aars Alderen

nok. Nogle Stater fordrer Samtykke af Forældre

eller Værger, i andre stilles ikke en saadan Fordring.

Skilsmisselovene er vidt forskellige. I de fleste Stater

kan Skilsmisse faas ikke alene paa Grund af Hor, men

ogsaa paa Grund af Desertion, Drikfældighed, Idømmelse

af Strafarbejde og grusom Behandling. I New York kan

Skilsmisse kun faas i Tilfælde af Hor.

Separation kan faas i alle Staterne paa Grund af

Mishandling; i New York Stat tillige for grusom Behandling,

Desertion m. v. I alle Stater, undtagen New

York, faar et udenfor Ægteskab født Barn ægte Barns

Rettigheder, naar F'orældrene indgaar Ægteskab.

I New York og flere andre Stater er der indrømmet

den gifle Kvinde en Ret til en Tredjedel af Mandens

faste Ejendomme (denne Ret kaldes „dower**); i andre

Stater, f. Eks. Idaho, Kansas, Minnesota, North- og

South-Dakota, Washington o. 11., kendes denne Ret derimod

ikke.

More magazines by this user
Similar magazines