Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

29

slemme Debetposter paa deres Konto med det amerikanske

Folk.

Saaledes er mange Jærnbane-Koncessioner, paastaas

det, opnaaet gennem kolossale Bestikkelser af mindre

samvittighedsfulde Medlemmer at de lovgivende For-

samlinger og af eksekutive Embedsmænd, og ved saadanne

fordømmelige Midler er tillige uhyre Landstrækninger

bleven erhvervede af Jærnbaneselskaber,

uden at Regeringen har faaet noget som helst Vederlag

derfor.

Ved Anlæg af Jærnbaner er heller ikke saa sjældent

store og grove Misligheder begaaet mod de mange,

som var troskyldige nok til at betro deres Spare-

skillinger til Entreprenørerne, og disse er i hvert Fald,

som Regel, gaaet ud af Forretningen som hovedrige

Ifend.

Jærnbanedirektører har ogsaa hyppigt misbrugt

deres Stilling ved paa forskellig, mer eller mindre

fordømmelig Maade at foraarsage uhyre Spekulation

paa Børserne i den paagældende Jærnbanes Aktier for

derigennem at berige sig selv paa Aktionærernes Be-

kostning.

Ogsaa de Folk, som bor i Egne, hvorigennem en

Bane gaar, har meget ofte haft god Grund til at be-

klage sig over stor Hensynsløshed fra Jærnbaneselskabets

Side, i Særdeleshed i Henseende til ublu Takster paa

Sidebanerne, og, hvad der er langt værre, over at

JsembaQeme i mangfoldige Tilfælde har gjort Forskel

metJ Hensyn til Taksterne for smaa og store Afsendere.

I Almindelighed er dette Misbrug praktiseret ved hem-

melige Rabatkontrakter, hvorved en eller anden ind-

flydelsesrig Producent er bleven sat i Stand til at faa

sit Proilukt — være sig Raavarer eller færdige F'abri-

kata — bragt til de forskellige Markeder eller Udskibningshavne

til en Pris, der var betydelig lavere end den,

hans Konkurrenter maatte betale. Han har følgelig kunnet

undersælge dem, tage deres Kunder fra dem og ruinere

More magazines by this user
Similar magazines