Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

32 1

Aktierne i disse Jærnbaneselskaber ejes imidlertid,

omtrent ligeligt, af to af de store Jærnbanem agter i

Landet, paa den ene Side Bankhuset J. P. Morgan & Co.

og Jærnbanekongen James J. Hill og paa den anden

Side Jærnbanekongen E. H. Harriman og Bankhuset

Kuhn, Loeb & Co., og da den sidstnævnte Side repræsenterer

Flertallet af Aktionærerne i Union Pacific Jærnbanen

(5,876 Mile), hvilken Bane igen kontrollerer

Southern Pacific Company (8,207 Banemil), saa vil den

heromtalte „community of interest" i Virkeligheden

omfatte alle disse Baner, som tilsammen danner et

Banenet af omtrent 33,000 Mile. En i Sandhed uhyre

Kombination med en Banelængde 20 Gange større end

de danske Baner! Det antages endvidere, at det nye

Selskab lidt senere hen har til Hensigt ogsaa at erhverve

Aktierne, eller Flertallet deraf, i følgende Jærn-

baneselskaber: Chicago, Milwaukee & st. Poul (6,483

Mil), Chicago & North Western (5,562 Mil), Chicago

Great Western (1,024 Mil) og Wisconsin Central

(961 Mil).

Det gøres gældende, at dette nye Kæmpeselskab

ikke er et „railroad operating" Kompagni, og at det

derfor ikke sorterer under Lovgivningen for Jærnbanerne,

men er et „security holding" Kompagni, som sorterer

under den almindelige, langt mildere, Aktieselskabslov-

givning. Om Selskabet imidlertid ved denne noget

søgte Forklaring kan styre klar af den bestaaende Lov-

givnings Skær og kan „holde" overfor Domstolene, vil

Tiden vise; thi allerede nu har Guvernørerne for flere

af de forskellige Stater, hvorigennem de paagældende

Baner løber, gjort Skridt til at bringe Spørgsmaalet

for de Forenede Staters Højesteret i Washington. Bedømt

alene fra et praktisk Synspunkt tør det vistnok

paastaas, at Kombinationen vil være til stor Fordel

ikke alene for Aktionærerne, men ogsaa for de Rejsende

og Afsenderne, idet mere stabile og harmoniske

Forhold ved Driften af de paagældende Baner vil

More magazines by this user
Similar magazines