Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

37

skriver sammes Styrelse. Guvernøren saavel som Dommerne

vælges for -4 Aar af de Forenede Staters Præsident

med Senatets Approbation. Den lovgivende Forsamling

bestaar af to Kamre og vælges af Territoriets

valgberettigede Borgere. De vedtagne Love kan ikke

alene blive „vetoet" af Guvernøren, ganske som i Sta-

terne, men kan ogsaa tilsidesættes af Kongressen. Terri-

toriet kan ikke sende Repræsentanter til Kongressen,

ligesom de heller ikke kan tage Del i Præsidentvalget.

Hvert af Territorierne har dog Tilladelse til at sende en

Delegeret til Kongressens Repræsentanthus, og denne be-

fuldmægtigede maa nok tale der i territoriale Anlig-

gender, men kan derimod ikke deltage i nogen Afstem-

ning.

Naar Befolkningen i et Territorium efterhaanden er

tiltaget saameget, at Antallet omtrent er kommet paa

Højde med Befolkningen i en Stat, vil Kongressen som

Regel lade det faa Adgang til Statshøjhed. Men nogen Ret

til en saadan Ophøjelse har Territoriet ikke. Optagelsen i

Unionen som Stat udsættes ikke saa sjældent fra Aar

til Aar, fordi det antages, at Flertallet af Territoriets

Vælgere ikke slutter sig til det politiske Parti, der er

ved Roret. En Optagelse vilde jo da forøge det andet

politiske Partis Magt, hvilket naturligvis ikke stemmer

med det regerende Partis Interesser. Omvendt bliver et

Territorium, hvis Vælgere er af samme Anskuelse som

det regerende Parti, let optaget i Unionen som Stat.

Saaledes blev Territoriet Nevada optaget i 1864, skønt

det kun havde en Befolkning af omtrent 20,000 Indbyggere,

medens delte endnu ikke er lykkedes New

Mexico, der har en Befolkning af omtrent 195,000 Indbyggere

og som blev erklæret organiseret den 9de Septbr.

1850, ejheller Arizona med 123,000 Indbyggere — organiseret

den 24de Februar 1863 — og Oklahoma med

398,000 Indbyggere — organiseret den 2den Maj 1890 —

vel nærmest fordi Flertallet af Befolkningen i disse

Territorier er Demokrater.

More magazines by this user
Similar magazines