Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

47

Nikkel og Kobbermønt, kaldet minor coins eller

fractional currency, androg $ 6,878,410.

Retten til at udstede Pengesedler tilkommer den

federale Regering og Nationalbankerne.

I. Den federale Regering er nu kun berettiget til

at udstede Sedler i følgende to Tilfælde:

1) Mod fuld Dækning enten i Guldmønter eller i

Møntguld. De herfor udstedte Sedler kaldes Guldcerti-

fikater, og det deponerede Guld skal holdes afsondret

Ira Skatkamrets almindelige Beholdning, saa at det

stedse kan tjene som fuld Sikkerhed for Indløsningen

af disse Sedler. De maa udstedes i følgende Størrelser:

20, oO, 100, 500, 1000, 5000 og 10,000 Dollars. De er

kun lovlig Betalingsmiddel overfor Regeringen, men da

Ombytning med Guldmønt til enhver Tid kan fordres,

saa er den Omstændighed selvfølgelig uden praktisk

Betydning.

For Fuldstændigheds Skyld bemærkes, at Udstedelsen

af disse Sedler skal suspenderes naarsomhelst

Reservefonden for Indløsningen af „de Forenede Staters

Sedler** (de saakaldte Greenbacks, se nedenfor under

\r. 3) maatte gaa ned og forblive under 100 Millioner

Dollars, — denne Fond andrager for Tiden 150 Millioner

Dollars — ligesom Finansministeren er bemyndiget til

at stanse saadan Udstedelse naarsomhelst og saalænge,

som der i Skatkamrets almindelige Kassebeholdning

maatte findes mere end 60 Millioner Dollars af „de

Forenede Staters Sedler" og af Sølvcertifikater (se om

disse Sedler nedenfor under Nr.ne 3 & 4).

Op til 1ste Juli 1900 var udstedt af disse Sedler for

200,555,470 Dollars.

2) Mod Indlevering til Skatkamret af prægede Sølv-

dollars, men derimod ikke af Sølv i Masse. De Sedler,

som udstedes herfor, kaldes Sølvcertifikater ; men da Udprægningen

af Sølvdollars, som ovenfor omtalt, er be-

;;rænset, saa kan følgelig en Emission af Sølvcerlifikater

udover hvad allerede er udstedt, nemlig for 408,499,347

More magazines by this user
Similar magazines