Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

55

er lovligt Betalingsmiddel blandt Publikum, idet de

jo i alle Henseender er absolut sikre og kan forlanges

ombyttet med andre Penge, som er lovligt Betalings-

middel.

Det skal ganske vist indrømmes, at Statsobligationer

som almindelig Regel ikke er en akceptabel Basis for

Seddeludstedelse, men „ingen Regel uden Undtagelse",

som man siger, og en saadan Undtagelse synes at være

fuldt berettiget i nærværende Tilfælde, dels fordi Sed-

lerne ikke kan fordres indløste i Metal, men kun i

^lovlige Penge", dels fordi Omfanget af Emissionen er

begrænset, idet den er afhængig af Staternes Obligationsgæld

— hvilken nu synes at være stærkt aftagende

og af Størrelsen af hver enkelt Nationalbanks Aktie-

kapital, og dels fordi Sikkerheden er saa fortrinlig, idet

den bestaar i:

1) de deponerede Statsobligationer, betalbare af Regeringen

i Guld,

2) de fem pCt. i rede Penge, deponeret i Stats-

kassen,

3) de Forenede Staters Garanti,

4) den paagældende Nationalbanks almindelige Ak-

tiver, der først og fremmest skal bruges til

Dækning af Bankens udestaaende Pengesedler,

5) endvidere er Bankens Aktionærer ansvarlige for

et Beløb, ligesaa stort som Aktiekapitalen.

Den 31. Juli 1901 var i Cirkulation af disse Sedler

356,152,903 Dollars.

Udstedelsen af Sedlerne foregaar paa den Maade,

at vedkommende Nationalbank, efter at have deponeret

Statsobligationer til et vist Beløb*), faar paa Begæring

*) Enhver Nationalbank skal, førend den har Ret til at begynde

sin Virksomhed, og hvad enten den vil udstede

Pengesedler eller ikke, deponere mindst 50,000 Dollars i

More magazines by this user
Similar magazines