Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

56

udleveret af Finansforvaltningen et lignende eller mindre

Beløb af Pengeseddelblanketter, trykte i vedkommende

Nationalbanks Navn, men nummererede og registrerede

i Statskassen og forsynet med Skatkammer-

direktørens Kontrasignatur.

De saaledes halvfærdige Sedler bliver derpaa forsynede

med Underskrifter af Nationalbankens Præsident

og Kasserer, hvorefter de er færdige til Cirkulation.

Nationalbanksedlerne er brune paa Bagsiden, me-

dens Statskassens Sedler er grønne.

Nationalbankerne maa betale en halvaarlig Skat til

Statskassen af Vé pGt. af deres Seddelcirkulation.

Dersom en Nationalbank likviderer, frivilligt eller

tvungent, skal den indlevere til de Forenede Staters

Skatkammer i Statens Penge et Beløb, som i Forbin-

delse med de allerede deponerede 5 pCt. svarer til

Bankens Seddelcirkulation, for at Indløsningen kan fore-

tages af Statskassen. Det er en Selvfølge, at Banken i

saa Tilfælde faar tilbagegivet de af den deponerede

Statsobligationer.

Nationalbankerne er berettiget til at inddrage

deres cirkulerende Sedler, men dog ikke for et Beløb

af over 3,000,000 Dollars maanedlig for alle Bankerne

tilsammen.

III. Pengeomsætningen i de Forenede Stater besørges

dog ikke alene ved Hjælp af de ovenfor nævnte

Mønter og Sedler. Et andet Medium for Pengeomsætningen

benyttes i en ganske overordentlig Udstrækning,

og det er Checken. Enhver, der paa nogen Maade kan

„open a bank-occounf — d. v. s. indskyde Penge i

Banken paa Folio — , gør dette. I New York maa det

første Indskud andrage mindst 500 Dollars. Den Paa-

Statsobligationer, med mindre Bankens Aktiekapital kun

er 150,000 Dollars eller derunder, i hvilket Tilfælde et

Depositum, svarende til en Fjerdedel af Aktiekapitalen, er

tilstrækkeligt.

More magazines by this user
Similar magazines