Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

62

gæld*); men alligevel betragtes Englands, Frankrigs og

Tysklands Kredit dog uden al Tvivl som hørende til

samme Kategori som de Forenede Staters. Den om-

talte Kursforskel skyldes i Virkeligheden væsentligt

den Omstændighed, at Regeringen har tilsagt Ejerne af

dens Obligationer visse værdifulde Begunstigelser og

Privilegier, som naturligvis forøger Papirernes Værdi.

Nationalbankerne kan saaledes benytte dem som

Basis for deres Seddelemission. Dette Privilegium gør

Obligationerne særlig værdifulde for disse Banker, som

dog kun maa udstede Sedler til et Beløb lig med

Obligationernes Paalydende, naar Markedsprisen er i

det mindste pari; ellers kun til deres Salgsværdi.

Bankerne er derfor interesserede i at holde Prisen over

eller i det mindste til pari. Hertil kommer den Omstændighed,

at Nationalbankerne ved den ovenfor omtalte

Lov af 1900 blev gjort særligt interesserede i Kon-

verteringen, idet den aarlige Skat paa deres Seddel

cirkulation blev nedsat fra 1 pCt. til ^/2 pCt., forudsat

at deres Deposita til Sikkerhed for denne bestaar af

de nye 2 pCt. Konsols. Endelig maa det erindres, at

disse Banker vilde have lidt et Tab — om end kun et

nominelt — ved at indgaa paa Konverteringen, hvis de

*) Hvis man tør stole paa de forhaandenværende statistiske

Oplysninger, stiller Forholdet sig omtrent saaledes:

Nationalrigdom. Statsgæld.

Storbritanien .... 58,000 Mill. DoUars. 3500 Mill. DoUars.

Frankrig 47,500 „ , 6050 „

Tyskland 39,500 „ , 3200 „

Rusland 31,500 , , 3600 ,

Danmark er et af de bedst stillede Lande, idet dets

produktive Aktiver, navnlig Jæmbanernes Værdi — i alt

Fald nominelt — overstiger hele Statsgælden; hvis Danmark

derfor havde sit Jærnbanenet i private Hænder, saaledes

som Tilfældet er her i Amerika, kunde det omtrent

være uden nogensomhelst Statsgæld.

More magazines by this user
Similar magazines