Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

67

Dollars i enhver By, som har over 50,000 Indbyggere.

En Nationalbanks Bevilling (the charter) gives kun for

20 Aar, men Fornyelse opnaas let af Kongressen.

Før en Nationalbank begynder sin Virksomhed,

maa dens Stiftere i Unionens Skatkammer deponere

Statsobligationer lydende paa mindst 50,000 Dollars,

hvis Bankens Aktiekapital er over 150,000 Dollars, ellers

maa Depotet andrage en Fjerdedel af Aktiekapitalen.

Dette Depositum skal gøres af enhver Nationalbank,

enten den har i Sinde at udstede Pengesedler eller ikke.

Det kan imidlertid benyttes som Sikkerhed for Seddeludstedelsen.

Reglerne herom er omtalt i Kapitlet om

Mønt- og Pengevæsenet; her skal blot anføres, at Loven

oprindelig kun tillod Udstedelse af Pengesedler til et

Beløb svarende til 90 pCt. af Obligationernes Paalydende,

men at Loven af 14. Marts 1900 forandrede denne Bestemmelse

til 100 pCt.

Foruden at udgive Pengesedler er det tilladt Nationalbankerne

at diskontere og negotiere Veksler og

andre Gældsbeviser, at modtage Pengedeposita, at købe

og sælge Mønt, Metal i Masse og udenlandske Veksler,

og at udlaane Penge mod personlig Sikkerhed. De

maa derimod ikke udlaane mod Pant i fast Ejendom

eller erhverve fast Ejendom uden til eget Brug. Dette

Forbud er selvfølgelig motiveret ved Ønskeligheden af,

at Bankernes Aktier udelukkende skal bestaa i let

realisable Værdipapirer. De maa derfor heller ikke

give Laan paa deres egne Aktier, heller ikke købe eller

være Ejere af saadanne Aktier, medmindre en slig

Transaktion er nødvendig for at forebygge Tab paa et

tidligere kontraheret Udlaan. De under saadanne For-

hold erhvervede Aktier skal Banken atter sælge inden

6 Maaneder. Det er endvidere forbudt at udlaane over

en Tiendedel af Bankens Aktiekapital til en enkelt Perm,

Firma eller Aktieselskab.

^H Aktionærerne hæfter ikke alene me

More magazines by this user
Similar magazines