Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

71

og Indskudene er alle af én Slags, nemlig betalbare

paa Anfordring. Bankerne deltager ikke i Negotiering,

Overtagelse eller Subskriptionsudbydelse af Korporations-

laan eller Aktiekapitaler. Denne enorme og yderst

profitable Virksomhed synes udelukkende at være for-

beholdt de private Bankhuse. Ligesom de danske private

Banker, men modsat Nationalbanken i København,

har de Ret til at nægte at modtage Deposita. Denne

Ret benytter de naturligvis ikke i Almindelighed, men

paa den anden Side aabner de som Regel ingen Konto,

førend vedkommende stiller tilfredsstillende Refe-

rencer.

Mange af Nationalbankerne rundt i Landet er af

Finansministeriet bestemt til at modtage som Depositum

Oppebørslerne fra Unionens Embedsmænd, og Stats-

kassen har paa den Maade en meget betydelig Del af

sin Kassebeholdning anbragt. Den 1ste December 1901

var saaledes deponeret over 112 Millioner Dollars.

For at faa disse Penge betroet maa vedkommende

Bank imidlertid indlevere til Statskassen, som særlig

Sikkerhed, Statsobligationer, hvis Paalydende i al Fald

ikke maa være ringere end Summen af de Penge, Stats-

kassen til enhver Tid har indestaaende dér.

Da Loven af 14. Marts 1900 udkom, var Antallet

af Nationalbanker 3617, med Aktiekapitaler til Beløb af

616,308,095 Dollars, Statsobligationsdeposita 244,611,570

Dollars og Seddelcirkulation 216,374,795 Dollars. Den

31. Juli 1901 var Antallet imidlertid steget til 4217,

med Aktiekapitaler til Beløb 659,556,695 Dollars, Obli-

gationsdeposita 329,346,430 Dollars og Seddelcirkulation

327,039,373 Dollars. Denne enorme Tilvækst af 600

nye Banker i en saa kort Tid — noget over et Aar —

skyldes flere Begunstigelser, som blev givet Bankerne

ved bemeldte Lov, bl. a. Forøgelse af Scddelemissions-

retten fra 90 til 100 pCt. af Statsobligationernes Paa-

lydende og Reduktion af Seddelcirkulations-Skatten fra

More magazines by this user
Similar magazines