Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

V2 til V4

72

pCt. halvaarlig, naar denne Cirkulation er

baseret paa de nye 2 pGt.s Konsols.

Som forhen omtalt andrager den rentebærende

Statsgæld omtrent 1000 Millioner Dollars, og der eksisterer

følgelig fremdeles et anseligt Materiale for Op-

rettelse af flere Banker og for Forøgelse af Nationalbankseddelmassen

; men dette Materiale er dog i den

sidste Tid blevet reduceret en Del ved Unionsregerin-

gens vedblivende Indkøb i det aabne Marked af sine

Obligationer, og der er al Sandsynlighed for, at disse

Indkøb vil blive fortsat, da Statsregnskabet stadig viser

betydeligt Overskud, og da Stemningen iblandt den

overvejende Del af Befolkningen utvivlsomt er for en

gradvis Betaling af Obligationsgælden. Det hører derfor

ikke til Umulighederne, at man i en ikke fjærn Fremtid

oplever det Særsyn, at de Forenede Staters Regering

præsenterer sig for det gældbetyngede og bestandig

laanende Europa som ganske frigjort for Obligations-

gæld. Samtidigt med en saadan enestaaende Begivenhed

i Finansverdenen vil Nationalbankernes Pengesedler

rimeligvis forsvinde, thi da Emissionsmonopolet langtfra

er populært, er der næppe Sandsynlighed for, at Kongressen

kan formaas til at samtykke i at give et andet

Grundlag for Seddelemissionen.

Om det er god Finanspolitik at paalægge Borgerne

om end kun gennem indirekte Beskatning —

saa høje Afgifter, at Statskassen fyldes til Overflod —

i Tidsrummet fra 1. Juli 1899 til 1. September 1901

er saaledes opsamlet et Overskud af ikke mindre end

162 Millioner Dollars — eller om det ikke var bedre,

som John Stuart Mill, og med ham D. G. Monrad,

sagde, at lade Pengene forblive i Borgernes Lommer,

hvor de antages at kunne yngle bedre end i Statskassen,

er det imidlertid ikke her Pladsen at drøfte.

Den ugentlig udkommende summariske Beretning

om New Yorker Bankernes Tilstand imødeses med megen

Interesse i Finanskredse, og den har en ikke ringe

More magazines by this user
Similar magazines