Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

74

hvorpaa Transaktioner som Regel foregaar paa Fondsbørsen.

Medens næsten alle Forretninger i Aktier paa

de ledende evropæiske Børser sker paa Tid, bliver nemlig

saa godt som alle Køb og Salg af Aktier paa Fondsbørsen

her (New York Stock Exchange), ligesom de

københavnske Fondsbørstransaktioner, afgjort den følgende

Dags Eftermiddag, inden Kl. 2^4 ved fuld Betaling

af de købte Aktier og Aflevering af disse. Denne

Forretningsgang virker dog ikke i mindste Maade hæmmende

paa Børsspekulationen, som utvivlsomt florerer

her i langt større Udstrækning end noget andet Sted i

Verden; men den nødvendiggør Optagelsen af de

nævnte call loans. I Almindelighed er Køberne nem-

lig ikke i Stand til, eller det passer dem ikke,

fuldt ud at betale Købesummen for de købte Aktier,

og Mæglerne maa derfor udrede Betalingen med Undtagelse

af den ringe Del af Købesummen, som Kunden

selv skaffer og som sædvanligvis kun andrager 10 pCt.

af Aktiernes Paalydende. Det er indlysende, at en

Mægler ikke som Regel kan udrede af sine egne Midler

de saaledes nødvendige store Summer, og han tvinges

derfor til at optage Laan, hvilke faas paa Anfordring

mod at stille de købte Aktier som Haandpant,

og hyppigst opnaas i Nationalbankerne som de ledende

Pengeinstitutioner. Saadanne Laan (call loans) tilbage-

betales i Almindelighed først, naar de haandpantsatte

Aktier atter sælges; men dersom der opstaar Pengeknaphed,

eller den før omtalte Reserve reduceres for

meget, saa bliver mange af Laanene indkaldte, hvilket

atter tvinger Spekulanterne til enten at sælge Aktierne

eller at byde større Rente for Laanene. At en saadan

Situation bringer Nedgang i Aktiekurserne, er en Selv-

følge. Rentefoden af disse Laan varierer fra Dag til

Dag. Gennemsnitsrenten har i de seneste Aar andraget

omkring 4 pGt. pro anno, men under urolige Børsforhold

eller under Pengeknaphed stiger Raten pludseligt

og betydeligt for atter i Løbet af den næste Dag eller

II

More magazines by this user
Similar magazines