Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

77

kulation, idet de næsten altid befinder sig paa faa og

faste Hænder.

II. Statsbankerne. Hver Stats Lovgivning inde-

holder Regler for Oprettelsen af Banker indenfor vedkommende

Stats Grænser og under Kontrol af den

paagældende Stat. Banker, oprettet paa Basis deraf,

kaldes Statsbanker (state banks). Lovgivningen ved-

rørende disse Banker er vel noget forskellig i de forskellige

Stater, men Hovedpunkterne er dog de samme,

og her skal derfor kun omtales Bestemmelserne om

Statsbankerne i New York Stat.

Fem, eller flere end fem. Personer har Ret til at

etablere en Statsbank. Aktiekapitalen maa ikke være

under 50,000 Dollars i Byer op til 30,000 Indbyggere

og ikke under 100,000 Dollars i større Byer. Aktionærerne

er ansvarlige som Aktionærerne i Nationalbanker.

Den under Afsnittet om sidstnævnte Banker

omtalte „lawful money reserve" er for Statsbankerne

fastsat til 15 pCt. i Byer over 800,000 Indbyggere og

til 10 pCt. i alle andre Byer. Halvdelen af Renterne

maa bestaa i Indskud i andre Banker eller Trust-Kom-

pagnier i New York Stat, havende en Aktiekapital at

mindst 200,000 Dollars og approberet af „the superintendent

of banks", til at være Modtagere af saadanne

Deposita. „The superintendent of banks" er Titlen

paa den Embedsmand, som af Staten udnævnes til at

holde Kontrol med disse Banker. Han er pligtig til at

undersøge Bankerne mindst én Gang aarligt, og Ind-

beretninger til ham om Bankernes Status skal indgives

hvert Kvarfal. Han fastsætter hver Gang, paa hvilken

Dag Balancen skal tages.

Statsbankerne har ganske vist ligesom Nationalbankerne

Seddelpenge-Emissionsret; men i 1865 anordnede

Unionsregeringen, at disse Banker skulde be-

tale en aarlig Afgift til Unionen af 10 pCt. af Belebet

af de cirkulerende Sedler. Dette skele for at frem-

More magazines by this user
Similar magazines