Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

78

tvinge Indkaldelse af de den Gang cirkulerende Sedler

og for at forhindre Udgivelsen af nye, idet man ønskede,

at Pengesedler, baseret paa Statsobligationer, alene

skulde udstedes af Nationalbankerne. Da et direkte

Forbud i saa Henseende vilde kollidere med den de

enkelte Stater tilkommende Lovgivningsmyndighed,

valgte man at paalægge Statsbankerne den nævnte store

Afgift, hvilket i Realiteten havde ganske den samme

Virkning som et direkte Forbud. Ingen Statsbank ud-

steder derfor Pengesedler.

Naar undtages et Depositum af 1000 Dollars, som

hver Statsbank har indlevere til Staten som Sikkerhed

for, at den punktlig vil opfylde Banklovens Bestem-

melser, har Statsbankerne intet Depositum at stille.

Det er selvfølgelig forbudt en Statsbank at kalde

sig Nationalbank. Heller ikke maa den kalde sig Sparekasse

eller modtage egentlige Sparekasseindskud. Det

er den ogsaa forbudt at yde Prioritetslaan. Derimod

er det tilladt Statsbankerne at have Filialer. De maa

udføre almindelige Bankforretninger, og deres Virksomhed

falder i alt væsentligt sammen med Nationalbankernes.

Indlaanene i Statsbankerne andrager om-

trent 1200 Millioner Dollars.

Her er en Liste over nogle faa af de mest bekendte

Statsbanker i New York City: