Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

79

Indskuddene i Statsbankerne i New York City

beløb sig ved Udgangen af 1901 til 194 Millioner

Dollars.

III. Trust Kompagnierne. Bankloven for New York

Stat giver følgende Definition af „Trust Company'':

^Ethvert Aktieselskab, oprettet med det Formaal at

modtage og udføre saadanne „Trusts", som lovligen

maatte blive betroet det; at handle som „trustee" i de

lovbestemte Tilfælde og at modtage Deposita af Penge

og andet rørligt Gods; at udstede Recepisser herfor,

samt at udlaane Penge mod Sikkerhed i fast Ejendom

og rørligt Gods." Ordet „trust", brugt i den ovennævnte

Forbindelse, kan man næppe give en tyldestgørende

Oversættelse paa Dansk. Verbet to trust betyder

at betro, at stole paa, og det nærmeste Ord

maatte vel derfor nok være „Tillidshverv". „Trustee"

kaldes i Almindelighed den, til hvem noget betros i

Forvaring. Man maa endelig ikke forveksle Trust-

Kompagnierne med de saakaldte „trusts", som hyppigst

i Danmark kaldes Ringe, Syndikater, Karteller, men

som i Virkeligheden ikke er andet, end hvad de større

danske Aktieselskaber, sammensatte af mange smaa, er.

Disse „trusts" skal blive nærmere omtalt i et senere

Kapitel.

Af den anførte Definition vil det ses, at man har

givet Trust-Kompagnierne et overmaade stort Virkefelt.

I Danmark er alle de Forretninger, som sorterer under

dem, fordelte mellem Overformynderiet, Nationalbanken,

Sparekasserne, private Banker og Sagførerne. En Institution

som det danske Overformynderi er ganske

ukendt her. Umyndiges Midler forvaltes af Værgen

med Skifterettens Billigelse, og hyppigt lader Værgen

et Trust-Kompagni besørge disse Forretninger for sig.

Mange gifte Kvinders Særformuer — og Særformuer er

meget almindelige i Ægteskabsforholdene — bestyres

af Trust-Kompagnierne, ligesom ogsaa de Midler, en

More magazines by this user
Similar magazines