Socialokonomik; en videnskabelig fremstilling af det menneskelige ...

booksnow2.scholarsportal.info

Socialokonomik; en videnskabelig fremstilling af det menneskelige ...

XVI

Indhold.

§ 11. A.uofliiMii^ k.iii ikke di-ivcs i saa sLor Maaleslok som Falirik-

Si. le

vir'k.soniho(l 517

vj 12. .lordhriigeiics Iiiddolirig efler dere.s Størrelse 619

§ 18. De slore og de .srnaa Brugs relative Fortrin 620

§ 14. Jordens hensigtsmæssigste Fordeling i Brug 523

§ 15. Nydannelse af slore Godser finder ikke længere Sted .... 625

§ 16. Fi-ygten for overdreven Udstykning, — legale Hindringer derimod 526

§ 17. Fremmede Landes Lovregler om Arv af Jord 627

§ 18. Aasædesretten 629

§ 19. Salg med Føderaad 533

v^ 20. Udstykning kan blive en økonomisk Nødvendiglied .... 534

§ 21. F"rygton for Udstykning synes svækkct 636

ij 22. Jordfordelingen i Norge 1865 639

vj 23. Senere Fordelingsforbold 540

ij 24. Formindskelsen af Landaritcidei-nos Tal; Foranstaltninger

herimod 542

Kapitel 54. Befordringsvirksomheden.

§ 1. Begreb og .\rler 544

§ 2. Førselens Veie, Midler og Drivkraft 645

§ 3. Fordringerne til et godt Befordringsvæsen 646

§ 4. Landeveie og Vogne 547

i; 5. Jernbaner og Lokomotiver 648

§ 6. Telegrapher og Telephoner 652

§ 7. Skibsfarten ;

Handelsflaadens

Størrelse 664

§ 8. — >— Store og smaa Rederier 656

§ 9. — »— Hederifortjenesten 567

§ 10. — »— Dampskibe i faste Ruter og i løs Fart 559

§ 11. — »— Ujevnbeden i Tilvæxten af Verdens Handelsflaade 660

§ 12. —>,— Skibsfartens Vigtighed for Norge 561

§ 13. Kanalerne 662

§ 14. Postvæsenet 664

§ 15. Befordringsvæsenet har i alle Retninger gjort store tekniske

Fremskridt 566

§ 16. Befordringsomkostningerne ere Produktionsomkostninger . . 667

§ 17. Fremskridtenes økonomiske Fordele 567

§ 18. Denne Udvikling kan ledsages af ganske betydelige Ulemper 670

§ 19. DensIndflydelsegjørsiggjældendeialleSiderafdetnationale Liv 572

§ 20. Dens Indflydelse paa det Internationale Samliv 673

Rettelser.

Hvad der Side 291, Anm. 2 er sagt om, at det Jern, som indeholdes

i de fra Udlandet indførte Fartøier, ikke er medregnet i de statistiske

Opgaver over Norges Jernforbrug, grunder sig paa en feilagtig Meddelelse,

der senere er berigtiget.

Det Side 466, Linie 7 ovenfra, anførte Stigningstal 9,9o°'o bedes rettet

li] 36,42%.

More magazines by this user
Similar magazines