Socialokonomik; en videnskabelig fremstilling af det menneskelige ...

booksnow2.scholarsportal.info

Socialokonomik; en videnskabelig fremstilling af det menneskelige ...

14 Kap. 29. Værdilærens Grundbegreber.

mindre Byllcvicrdi end det sidste, forklai-cs do dcraf, al

Jern forekommer i uhyre meget større Mængder. Dette var

de ældre Værdilheoretikeres Lære.

I Virkeligheden er der en meget nærmere Sammcnhæng

moUcin Brugs- og Bytteværdien. Saafremt Eieren af en

Gjenstand overhovedet kan faa solgt den, gjør han det

heller, hvis den har liden Brugsværdi for ham, men høi

Bytteværdi, det vil sige, hvis han som Vederlag for den kan

faa meget af et vist andet Slags Gjenstande, han tiltrænger

eller ønsker. Omvendt bliver han utilbøieligere til at skille

sig ved den, hvis den har stor Brugsværdi for ham, medens

dens Bytteværdi er liden. Dette er den nyere \^ærdilæres

Udgangspunkt.

§ 11. Grunden til, at de ældre Socialøkonomer ikke

bleve opmærksomme herpaa, laa i, at de ved Brugsværdi

kun tænkte paa Gjenstandenes Artsværdi. Men hvad Indi-

videt producerer, kjøber, sparer eller forbruger, er aldrig en

Art, der jo kun er et abstrakt Begreb, men konkrete Gjen-

stande, en enkelt saadan eller en bestemt Mængde af en vis

Art. Det er disse konkrete Gjenstandes Brugsværdi, som

bliver bestemmende for hans økonomiske Handlemaade.

Disses Artsværdi faar, som nys i § 5 forklaret, blot Betydning

for ham, naar han ikke kan danne sig en bestemt

Forestilling om deres konkrete ^^ærdi.

De konkrete Byttegjenstandes Brugsværdi danner Grundlaget

for, hvad man kalder den subjektive Bytteværdi, de

have for Retsforholdets Parter.

Vil Eieren ikke gjøre sin Medkontrahent en Gave, bytter

han ikke bort sin Ting, medmindre han som Vederlag faar

en anden Gjenstand, for hvilken han tror at have stærkere

Behov eller bedre Brug. Fornuftigvis maa Enhver, som vil

bytte, gjøre sig Rede for den Brugsværdi, begge Bytte-

gjenstande have for ham. Først livis han tror, at han staar

sig bedre paa at erholde den ham tilbudte Gjenstand end

paa at beholde den, han har, indlader han sig paa Byttete

Den Værdi, han sætter paa enhver af Byttegjenstandene, er

da dennes subjektive Bytteværdi for ham.

^Sætningens Kjerne flndes allerede hos Adam Smith, Bog I,

Kap. 2, Side 7.

More magazines by this user
Similar magazines