Nyboder og dets beboere, isaer i aeldre tid. Efter tryckte og utryckte ...

booksnow2.scholarsportal.info

Nyboder og dets beboere, isaer i aeldre tid. Efter tryckte og utryckte ...

Boderne. 19

tyder paa, — og brugtes i Almindelighed som Exercer-

plads; men under Tiden kunde niau her blive Vidne

til alvorligere Optrin, saaledes 1076, da en tysk Fæn-

drik „formedelst Forræderi hos hannem befunden''

inaatte lade sit Liv i Galgen. Grønland kunde ikke

længe bevare sine Grænser urørte; det maatte døje

haarde Indgreb i sit Territorium fra Kastellets Side,

som strakte sit Glacis et godt Stykke ind paa Grøn-

lands Omraade; senere skar en Reberbane et andet

Stykke bort; og da Nyboder, som følte Trang til Ud-

videlse, sluttede sig til Fjenderne, var Grønlands Skæbne

afgjort. Kampen med Nyboder varede knap i 30 Aar,

da havde Nyboder sejret: 1785 er Grønland ikke mere

til som Øvelsesplads. Men den øvrige Hovedstad maatte

bære Kampens Følger, thi Landetaten ønskede, som

tænkeligt var, Erstatning for sin tabte Exercerplads

dens Øje faldt uheldigvis paa Blomsterhaven med de

mange Springvand ved Rosenborg Slot, og Blomsterne

maatte fremtidigt vige for Soldaterstokken. Søetaten

opsatte for sin Regning et Plankeværk, der adskilte den

nye Exercerplads fra Resten af Slotshaven; Planke-

værket var en Kompensation for de Indretninger, som

Landetaten havde maattet opgive ude paa Grønland.

Nyboder fik nu fri Raadighed over sidstnævnte Sted;

en lille Triangel, som ikke straks blev bebygget, over-

ludes til en Vognmand for en billig aarlig Afgift 1

.

;

Som

et sidste Minde om den udstrakte Plads bar en af

Nyboders Gader i mange Aar den besejredes Navn; nu

er end ikke Navnet tilbage*).

*). Kastellet havde 1711 eu Bastion, som var opkaldt efter

Grønlaud.

More magazines by this user
Similar magazines