Nyboder og dets beboere, isaer i aeldre tid. Efter tryckte og utryckte ...

booksnow2.scholarsportal.info

Nyboder og dets beboere, isaer i aeldre tid. Efter tryckte og utryckte ...

Boderne. 29

Betingelsen for den offentlige Renligheds Gennem-

forelse. Det er da betegnende nok, at de nye St. Anmo

Boder straks fra Begyndelsen (1661) opstilles som en

Undtagelse med Hensyn til Renovation. Det blev ikke

nogen „hæderlig'' Undtagelse. Hvordan maatte Tilstan-

den være i det ældste Nyboder, naar man indtil 1717

maatte savne enhver Dagrenovation 3

, ja naar man kort

før Aaret 1770 ikke havde Spor af en ordnet Natterenselse

21 — ; naar altsaa Beboerne maatte se at blive af

med Smudset, hvor det lettest kunde ske, og Fejeskarnet

uden videre kastedes paa Gaden, som derved blev en

stor sammenhængende Mødding, især paa de ubrolagte

Strækninger, medens Grønland, ud for Borgergade og

andet Steds, særligt udkaaredes til Oplagsted for Ting,

som vare endnu mindre vellugtende. Først i Aarene

1717—21 synes der at være kommen lidt mere Orden

i Tingene. Nu blive Nyboders Gader optagne i de

., offentlige Pladsers" Tal og skulle regelmæssigt reno-

veres for Fejeskarn og anden Urenlighed ; to Kvæsthus-

pensionister blive tillige ansatte som Gadefogder, der

skulle have Indseende med Renovationskontrahenten og

til-ige Beboerne at læsse paa Vognen, som bortførte

Skarnet 3 . Disse Foranstaltninger kom formodentligt ikke

Jordgaderne til gode, thi dem vare Renovisterne i Al-

mindelighed fritagne for at rense; og Skarndyngerne

bleve liggende. 1756 synes man at være kommen lidt

videre fremad, siden det paalægges enhver Lejer af

Kongens Huse at holde Fortovet til Boligen i renlig

Stand. Aaret 1778 er blevet mærkeligt derved, at det

nu bestemtes, at hele Gaden skulde fejes af Beboerne

to Gange om Ugen. Rigtignok fordrede Anordningen

More magazines by this user
Similar magazines