Nyboder og dets beboere, isaer i aeldre tid. Efter tryckte og utryckte ...

booksnow2.scholarsportal.info

Nyboder og dets beboere, isaer i aeldre tid. Efter tryckte og utryckte ...

Boderne. 31

dring blev alvist som uerholdelig hos de fattige Menne-

sker 24 *).

Spredte Natten sine Vinger over Nyboder, da rugede

det dybeste Mørke over dette Kvarter. Lygter var der

ingen af 3 ; de savnedes allerede 1721; da havde ogsaa

den øvrige By kændt til Gadebelysning i hele 40 Aar;

men Savnet stilledes ikke før henimod vort Aarhundrede.

Der indførtes saa en sparsom Belysning med søvnige

Tranlygter, som tre „Spaanehaugsmænd" (1803) fik det

Hværv at passe.

Saa længe Nyboder laa uden for Voldene, var det

nodvendigt at sørge for, at Udsalg, hvorfra denne

Koloni kunde forsynes med Brød og andre Levnets-

midler, vare Beboerne nær ved Haanden. Af den Grund

forbeholdt Kristian den fjerde sig (1635), „belangende

vore Boedsmend-boeder vden Østerportt, den Anordning

at giøre med Bagen og Bagere, som des Nødtorfft vd-

kreffuer". Han havde nemlig i Sinde, at en selvstændig

Bager skulde nedsætte sig her ude. Den første „forordi-

nerede" Bager, der nævnes, hed Abraham Holterman.

Der tilsikres ham (1646), at der intet Indgreb skal ske

i hans Næring af andre Bagere; dog skulde han være

forpligtet til at forsyne dem, som boede i Vaaningerne,

med fornødent og velbagt Brød, „saa der ingen Klage

efft erkommer". Hans Efterfølger har sandsynligvis Povl

Mayer (Pofvel Meyer) været. Ham tilskødede Frederik

*) Nyboder maa antages at have ejet nødvendige Smaahuse i

Gaardene siden Midten af 18de Aarhundrede; de vare af

Træ, og hvert Nummer havde sit. 1782 fandt man det mere

besparende at bygge disse Lokaliteter af Sten og firdobbelte.

Skorstenene i Nyboder bleve siden 18de Aarhundredes

Begyndelse fejede to Gange om Aaret'- 5 .

More magazines by this user
Similar magazines