Nyboder og dets beboere, isaer i aeldre tid. Efter tryckte og utryckte ...

booksnow2.scholarsportal.info

Nyboder og dets beboere, isaer i aeldre tid. Efter tryckte og utryckte ...

Boderne. .;.-,

derved forvoldte Ex pi o si o n „opfløj en Del af samme

Boder, og nogle Mennesker bleve skamferede". Skaden

har sikkert ikke været ubetydelig; det fremgaar af en

samtidig „poetisk Krigsdagbog", der (under 16de De-

cember 1658) først beretter paa sirlig Latin: „Sømands-

boderne synke i Grus for ildspyende Støv", og dernæst

i fyndige danske Vers giver et lille, livfuldt Billede af

Ulykken:

„ ... Ah! det stercke Krud

Slaar Dørre, Lofft oc Væggen ud!"

Sporene af Ulykken lade sig forfølge længere ned

i Tiden. I en Fortegnelse over Nyboder fra 1661 se

vi, at der i de Gaderækker, som udgaa fra Bigensgade,

mangler atten Boder, som fandtes der 1654, og blandt

andet hedder det udtrykkeligt om Tulipanstræde: deri

ere ikkun to Boder, som beboes; de andre ere ganske

„spolleret". Paa et Kort over København fra 1674 se

vi endnu et Minde om Explosionen: en lille aaben

Plads for Enden af Merians- og Krusemyntegade; den

bar trods sin Lidenhed det stolte Navn af „Nyboders

Torv" og forblev ubebygget indtil 1852, da Marinen,

som stadigt hævdede sin Ejendomsret til Pladsen, solgte

den til en Stiftelse 28 . Endelig høre vi 1698 om en

„øde Plads i Nyboder", som bliver bebygget 29 ; den var

sikkert bleven „øde" 1658. Men desforuden maa ad-

skillige Nyboders Huse i Nærheden af Bigensgade være

blevne ødelagte hin December Dag; de bleve ikke op-

førte paa ny, men Tomterne bleve solgte, og Borger-

bygninger rejste sig paa Nyboders Territorium, paa

hvilket der let kunde ske Indgreb, da ingen Gade her

dannede Grænsen mellem Nyboder og Byen. 1698 bleve

3*

More magazines by this user
Similar magazines