#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

pq 105

VtviUt ^fa^?, crc meget (lorc oq o^ic o(? u^fTa|f^rcfce mtb

me^tn ^pragt. S5i?anin(^cnS 'Aorni fcrcftillcr a(min^e•

Itat et j^ové, 5^^i5 fire ^n^cr«Te af Ucif fafnci5e, oventil

har ben et f)øit raarnft^nenbe ^ao mc^ QbjTtniQe (^toqer*

Snbeni finbcr man, foru^?n manqe .^cfl6a' ()eDcr, ^fftcre

og fte tilBebn'^e 05H^cré Bratuer, bmlh (iqefebeé talbté

^a^ober. 2(f {li^e aocbc ; De crc f^bvanligt of brau^t 3orb^ plumpe,

uben alt Ubtrnf og rigt forgpfbre; be ere tr.ibertiben nøg^

re, unbertiben pflaffæbte, f^aarnbc clfer ftbbenbe me6

benene ouerfové og ci flofbcn af ccIof7.i! ^tjrrelfe.

©u^éticncjTen banb^

feogvgange; ber nrfTiCfcé ogfia ^^offorter ti( Ql^agobcr«

ne. 5>er finbeé merrfvsprbige -pagober i ^Benareé) (Bi*

am 09 'pegu, men forncmmeligt i 3a99rcnat i Orijta.

Prtjou (2(ugu|lfn), 55illeb6iigger, &fet) føbt i ^o*

rié 1730, ferranbebc alerebe i ftn ^arnbom en afgjort

©mag, for 55t[Iebfcrmen, og mobcflercbe uben et f)a'^t

erOolbt nogen 21nviiéning/ ?5lomjler, gijTe og ^ugle

meb faa megen Eanbr)cb og 3?Diagtig^eb, at f)an berpeD

traf ^jenberené Opmærffombcb paa (Tg. 5)en fongefige

S&iHeb&ugger, ^(ar\ i ^aptifle ^cmoins/ optog ben fjor#

tenaarige tJreng Slanbt jtnc ^ifcipfe. 25enne faue fi9

faalebes vcb ^aolct af fine ^njTcr og vanbt fin ^(frer5

5jerlig6eb, faavel peb fin S^rbig^eb, fom peb fine Øce/

ber og jpvrige (Egenf?a6er. jpan arbeibebe utra?ttcligt/

cg faoe tfter fire iaré NorfrS fin ^\it belønnet meb 7ifa>

bemieté jlore

re flPebe SHiPaler. ©énne Cpffe opflommcbc r)ané 3^cc

enbnu mere. ^frerat ban cnbnn haybe ti(6ragt tre 2fac

i T^arié/ unberfløttet af .gongen, gif 5an til JHom, ^por

^an op^olbt fig fire Hav. i)a T^an nu følte ?Q^nngelen

nf piffe, en ^unfrner unnbp«rlige ^unbf?a6cr, 6vié @r«

^pcrpelfe \)avi tiaPte forfcmt t fin llngCom, ifopr i ipifrcric

og 5)iPt[)olcgie, faa bcelie i)an nu fir* Xi^ mellem Olbtii

bene ^tubiam, for at gjprc fig fulbcomiiere i ©tUe^ugt

ceriet og mrll?m \?ib?nfFa6e(igc øtubier for of bonne fin

Tfanb. ijfter fin '5:i*eflge!om(l til »Pnrié Blep 2(u9u(lin

^ajou optagen i bet fcngeiige ^alcr 03 j&illeb^ugge?!

More magazines by this user
Similar magazines