#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

1 54

Pft«

give et tt)6efidcre SSegreS om en ^gn 'enb et tro ^a#

norama*

patit frtfbe« cn6\)er ^ing, 5^ortil en €rebitor af

fin €)fp(bnec er^olbcr fingeret, til @iffec[)eb for (irt

lo\)(l9e gorbrin^/ og Pantcvet er ben Stealret , fom

Crcbitor err)oIbcr f flu ^fplbneré ^ienbom til (éif ter«

^et) fov fin goibiing unber ben ^etingelfe, at ^an, efter

©jclbené ?(f6era(ing/ igjen giver famme tilbage, eller

bruger famme til at liquibcre (Sjel&en, l;t)ié ben ei i^aa

finten ^gabe realifereé, Jllminbeligt funne alle ^ing

og ^ienborøme, bcvagclige og u6e»ofgelige, legemlige

cg ulegemlige (f. ^jr. (JIcnbomécet) tjene i\[ 'Pant/ naar

be fun cicnbommelig tilføre 'pantegiveren , naar be

funne pbe @ifferf)eb for en ^orbring, funne overlad

beé og ere fatte i 'pant paa en lovlig ^aabe. ^eti

©jenflanbe, bcr efter 5ovene ere ubenfor ^anbet og

^aKbel/ U^wbt |Tg i 'proceé, og faabanne, t)vié ^alg

er forbubet vcb £oven eller veb et ^eftamentc, lige«

lebeé fremmeb (Jicnbom, f. (5r. ^onené til \XfJcbgift

cr^olbte ©runb|li;!!e k», funne ei foetteé i ^ant.

iDog fan fremmcbe @ageré Q)antfcEtte(fe er^olbe ©pi«

bigf)eb, naor ben (leer meb (Jierené ^ibenbe og ^il«

lie og meb r)ané @amti)ffe, eller, naar 'pantfoftteten

fiben oeb 2frveret eOer \>CLa anben ?Otaabe blive (Jier

K. ^(i ^^antgivercn 6el)olber (in ^icnbom i bm

bortp^ntebe 5ing meb alle ^ertinencier og ^eni)t«

telfer, faa maa ^an og 6Ærc alle S&orber , ^Ifgiftec

og Ulpffcétilffflbe/ fa Oar enbog 9?et til at fitlgc eller

pa.i anben 2)?cabe af^ofnbc et gencralt ^ant, bog uben

©fabe for ^»anteretten 09 i be veb fioven i'xWa^H

^ilfælbe.

Pantalon etter X>cin{aUo\\ fnlbeé et af »pantafeott

^cbenftreir i (JiélcBen opfunbet men af 55rug gaaet 3n«

flrument i ^orm af en €im6al, ber er ni til ti ^ob langt,

^ar 3iefonar46unb paa begge @iber, hvoraf ben ene er

overtruffen meb 8taa(^ og ^effingtraab^Strenge, ben

onbcn meb ^arm«@trenQe, &ar iijvrigt fom klaveret aU

U ^aarbe 03 bløbe ^onjligcr 03 famme Omfang i Octa«

More magazines by this user
Similar magazines