#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

pat 257

ntegft cHet foran^rfé i bereé 9}orm. Sy^afurfrnftené

^ir!fomf)c& i Orf^oniémcn felv folgec 6e|lemte Sove*

5i>en« ^ir!romf)ft)é ^:Qffffe(fe veb ^Paavirfnuigcr er for*

ffiiUi^, efter bene »piabé, faale&eé virfer meget ti paa

^amle golf. fom fitttcrunge i (lær! Scvægelfc: £0?Dbfat''

te »paavirfninger 5nvc 09 en mobfot 3nbPi)belfe paa 97a»

turfraften, 09 5en jl«rfcre- op&at)er ben fvaaerc. (Jit

5?unctien i Organismen er for O^ogte en ^D^obfcetninc;

og inblPrvrnfenDe, for ^nbre væf fcnbe. $)craf opflaoe

tgjcn viJTc 5)ttrlnger flf ?D?eb(tben ag 5J2obfætning i ^egc*

mer^ ^vilfe funne forflcrrfcé og foalcbcé 6livc tit ©pg«

fcomd»2(fvtgelfe, ba 3>e(e og Organer fomme i Confené,

fom efter aiormen )fu(be v^ret abjTilbre fva ^veranbre.

2)e forlTjcIItge ^DiObificationer af S^aturfraftené ^itU

fomf>eb i Orgnniénien ere mib ^enfpn til ^iben 6unbne

til \)ilTe ^>criober, faa at en 3(fver(tn5 of flætfere og fva«

flere ^irffom&eb finber ©eb. 2)ette er ^i[f«iber. beel^

nieb Jjcnfvn til 2mH ^e(e ^pclué , ba bcjlemtc Orga»

ner 5vile i PifTc £evealbre, i anbre berimob ere i fiilb

.^irffom^eb, bcclé meb ^enfpn til 2farcté OmlBB, beefé

nteb 4>enfi;n ttl 2)agen, fom er ©runben til TihexHiu

flen mellem ^aagen og ©oven. ^ebvarenbe ^orflpr*

retfe afbijTe ^c;elforr)olb , O^aturfraftené ^a?ffelfe i

te Organer, fom gjenncmlø6c bereé .^vileé ^mobt, tU

ler ©tanbéning i anbre« gunctioner/ bcr ^iaaz i bere«

^irffom^cbé *Periobe, foraarfage et ^iéfor^otb t bm

JeteOrganiémuS og en $or|lt)rrelfe i bene gunctionerS

^armonie. Cigefom 9)aturfraften er i Beflonbigt frem«

firibenbe ubviflenbe og ni;|?a6enbe ^irffomr)eb. \'aa

gaoer ben materiolc goranbring i Organiémen uaf6rubt

parallel frem meb ^iin, t beftanbig ^annelfe og Opiø6>

ning, i beftanbig Zfnxlm of

More magazines by this user
Similar magazines