#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

258 Pab cnfen ^cn nu f>t\iaatv i frenlf)Fpn^et

cHer flanM'ct 2)annc{fe tiltt OplBéning, i viJTe ^tofFeré

forsqebe cdur forminbflcOe ^ffonbrlng oc\ UDtømmclfc, i m

rec\cimceé|l5C yfor&inDelfcr eller 31bflfillclfer 09 beraf frem«

fomne ^orattbrincier i Orqaniémen« ^ejlontbcfe K(\)

oq frcmmcbartfbc (^toffeé 5>flnnclf€. 3 ben almin^et

lige patt>cIogie vifeé ^irfeliQf)c5en af bc forefommcn*

t>e, manyfolOiqe 2fft)iqclfec fra Organiémcns D7orm.

S^aturfraften uifcr ftq føfqctiaen for (lar! eller foaci eller

for uliqe forbedr i fin ^^irfromt)eb, faa at eiC €5t)(lem

fremfor bet anbet beftnber fig t en abnorm ^irffom^eb*

3 Overeenéliemmelft ^crmeb fremfomme >?cil i Orga»

niémené materielle ^tojfe., for faavibt bcr i fammc op#

flaaer (tåbelig Samling of mange ^tojfe, eller 9}?ange(

paci anbre, eller npc (Fabelige érojfc; ^eil i ben orga»

tiijfe ?5ngntng^ i ti^ organi|?e ^rcepler feltJ , ba en for

flor clfcr for liben ©ammenbæng mellem be fineilc

organijlfe ^i'æ\)ler (€or)a?fion) i famme finber @feb, faa»

reltom og i S5ejTo|fcn^eben af Orqonifmene enfelte

S5e(lanbbefe og former, faavel i be fipbenbe fom fafle

S5ele. 3>tjTt' sSeftnnbbele ere bcelé ,f ar, Organer , bcr

ere bcflemtc til at mobtoge og Dibere Nforbre vtffe ^ab^

|fer, f)vil!e funbe Ⱦre feiffulbe meb ^enfpn til alt for

flor UbPibclfe elier ^rangf)eb i bereé ^ulina eller ?0^im»

5inger; eller anbrc ©ele, ber funbe t)ære feilfulbe i^orm,

S^annclfe og i^tørrelfc, fom ^»uljl eller færing; met>

^enfpn tii ^orBinbelfen, fom ^rub , (Saar , Sorpoj:ning;

irregulære Stilling, fom ^orpribning. 9&rof 2C»

^flfbfferne i Organismen f. €jc^ 5Blobet, >J)JaP«faftcn /

©alben, Slimet ;c. MiU bereé feilfulbe 2>e(?atfen()eb v«D

altfor ficr eller liben %atl}ib, veb ^oranbrtng i bereé

inbttorteé Ctualitet, peb 21fvigelfc i bereé tlmple ?Bcftanb^

bele« i^or^olb, fremmebartebe X)e(eé 3&^fl"^»"9 / O^or«

veb be 6lit>e fremmcbe for be ^ar , fivori be lebeé; pe6

goranbring af ^orbolbct til biffe meb Jpenfpn til ^Kæng«

ben, ber fan pare for flor eOer for liben; eller goran^

bring af @tebet veb ot trcrbe ub af barrene i ^ele, ^Por»

til be ci f)øre; cUer af ^epcegelfen, ber fan Pcere for

(t«rf eller for ftjog eller uregclmceéflg, efter mange Or*

soner for ^pftig eU«c for ^^pTj^iQ, efter an&re for ringe*

More magazines by this user
Similar magazines