#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

3S4 P^^

fammen^«t1qcn^f ofj til et ffiønt ^cle foren«be ^«tnin«

$cr. 2(ri(tote(€é'é ijcrflartng, ^Dorcfter ben er en, i

fi9 felv beapnDcnbe o^ cnbcnbc ^a(c, «r øienfpnfigen for

ribt ubflraft/ ti)i ba xiil enhver fimpel fatning u5^

gjøre en »periobc, ^wilfct ti atetie mobft^et Orbeté ctp^

mologiffc ©etpbning (i bet gr«fFe en ^et omfring), men

cq be anbre ciamlc iHr)etoceré, fom Ciceroé og Cluin'

tilioné, nøicre ^orffortnger^ Sf^fge biffe fremfommec

en Q>eciobct)eb Ubvibclftn af fammenfatte 09 ubbannebe

Saftninger, naor man til fammeé Opfpéning effer nBic*

te lSe(!emme(fe tilf^ier be nøbvenbigc ©i» og 9}JeUcm»

fcetningcr, bog faalebeé, at be orbneé og for6inbeé til et

jf jønt for^olbémctéflgt ^(tH» ©crtningerneé afminbefige

iogiffe ^or^olb uenbe ogfaa ti(6age i ^erioberne, og lige^

fom ^inefnartbetcgneen^ammcnligning, fnartet^^or^olb

fneUem 2(arfag og ^irfning, fnart enSBetingelfe, fnart ett

SWobfoftning/ foa ere ogfaa biffe fnart comparati\)e, fnart

caufale, fnart conbitionale, fnart abwerfattve 2c, ^»orban

be nu 09 f albeé, faa maae bc anbefale (tg Sorflanbcn ve5

grammattfF og looijlF SHigtig^eb og ©fjan^ebéføletfen

teb en 6cf)ageli9 SHbpt^mué. 3° tJanfFeligere bet nu i

cg for fig fi?'\) er paa engang at overfee et fiørre 21nta(

jneb r)inanben forbunbne ^orejliCinger og jo ^pppigcre

$ebeneé SnbtJif ling i en *J>eriobe fan foranlebige ^»etp»

iig^eber og ^ørfe, faa meget omhyggeligere maa man

t bereé ^annelfe beflitte ftg paa .f^lar^cb, fom be^ubene»

ten førjlc forbring mb en^pcr fliliftifF ^remflilling.

Sølgeligen maa førfl og fremmefl alt bet ubclabeé / bec

ei flaaer i nogen inbporreé og nøbt>enbig ii^or6tnuel|'e me5

.^ovebtanfen. ^t)i olt 6»a6 ber fom fremmebartet ^ec(

trffngcr (tg inb og faolebeé foc|Tprr«r Qfcn^eben, ab\pte»

ter bpmofrf fom[)eben og panfFcltggiør berveb f?or|taac*

lig^cbem ^or meget iJiqeartet berimob, fammentrcpngt

paa eet ^unft, treetter ipuf ommclfen; bn er berfor Pibe*

u nøb))enbigt, at

More magazines by this user
Similar magazines