#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

09 opbragt ^ctbenéBorgcrc efter feait« Q5vnnb{cetmn^tt;

cg 6ef|en5t9Jort famme imber titelen \>l)Hantfyxopin

fom et £D?enneiFeuen|lFa6S ^«rf jleb. JDe af »eltJiUige

©amtibiqe &erti( famlebe (gummer ftrafte bog tun tii

Oprettelfen af et Opbrageffeéinflitur, fom fom i@tonb

1774/ unbsc »^ertug ^ranté af ©ejTaué »efgjørenbe

S5c(?9ttc(fe, og er^olbt bon ^re at Uibti ^^ifant^ro*

pim (Jfterbette ?()?ønfler for fnabanne (StifrelfeC/ ber

legemligt flprfebe og aonbeligt abfprebte fine ^Ic\)er, og

§\)ilfetaf ^ano,ti paa Ubr^ofben^eb 5c$ Stifteren og

formebelfl ben hurtige 21fDejc(ing of 2)irect«rer alerebc

opløjleé 1793 # opfohi abf^iUige »p^^Iantropiner (fec

21rt. O^ftitut^, af f)mlh fun bet falsmonnjfe 3n|litut

i^c^nepfent^af f)av oplevet bet ig&e ?far^unbreb og

t)ebltge^oIbt |ig til nu» 2ft ^^ilant^roperneé ^oreta^

Senbe ci gjorbe ft^rre ^remffcibt, nioa man minbre til*

ffrive JJnmaniflerneé heftige £Oiobftonb, ^wilfe faae ffg

fce^anbleije fom 2fn!(age&e (fee Uvu ^umctn) enb be

p^ilant^ropijfe ©cunbfætningeré og SO^et^oberé egen

^vag^eb og ^iéfor^olbet imellem bereé pralenbe ée»

I ienbtgjørelfer 09 bereé ringe ^rus^^r, %i}\ , ^Dorme«

get ogfaa gceberif 2bené ^ibdalber , fra ^tilfen ^er*

fcenémotnbeneé practifFc, ja nc?(len Slot oefonomijY«mer«

f antil(l!e ^enbené og ben, unber D^avn af ben berlinfFe

tUer nicolaifFe gcrflanbécultur og Oplpéning i ^^eologi*

fn ubgif, maotte finbe ©e^ag i ^^ilant^roperneé @tr«»

6en efter O^aturlig^cb, ©impel^eb og glab S5rug af

tet jorbijfe 2it); faa Bleve bog erfarne ^pcebagoger og aU

»orlige ^ibenjlabétjenncr fnart enige om , at ^Oilan*

t^ropitiiémen/ f)x>cttfttv 2((t |?ulbe gi'øreé Ungbommen

let og Behageligt/ maatte fremme overflabijlP CPolp^iflo«

tic og abfprebcnbe 2eeg, og, veb nogen ^onfequené Ubt

til 2av ^«b i ^cenf en og ^anbten. Ubmatrf ebe Cærbe Oa/

^e ^r)ilant§ropinernc \)irf eligt ei fremBragt ; i ben claéft«

(fe OlbtibS ^tubium og ifar i Øprogunberviiéningen

crc be Blevne langt tilBage for ben gamle @tiiU @foler,

cg ben 932«ngbe nu levenbe ^mBebémænb , fictrere,

^uuéfæbre og ^øbre, ber ere ubgangne af ben p^ilan»

t|ropin(f e j^amilie? og Snftitutopbragelfe vilbe veb (for/

;|>er( ))røvf Ife af ben aanbelige og f(?belid( ^^rb fnacirf

More magazines by this user
Similar magazines