Untitled

booksnow2.scholarsportal.info

Untitled

Digitized by the Internet Archive

in 2010 with funding from.

University of Toronto .

http://www.archive.org/details/conversationslex06kofo


Søtmtfafjøn^Sejtkøn,

e Uci"

enqjctøptfbif? «g>aant>&03

over

be t feljfabelig Unberfjotbmncj 09 »eb Sonning

forefommenbe ©jentfanbe, 9la»ne 03 SBegreber,

mcb £enft)it tit go(fo 09 SKennejfe s #ifioue,

fMittf, £>tptomatif, SJJp^ologie, tfrtfjæologte,

SorbbejfrtDetfe, sftafui*funbffab, ffabrif og 9ttcu>

mifacfm»æfen, ^anbel, bc fliønnc itunfta* oø

IBibenjtaber, rnt)befattent)c tillige te albu 09

npet*e mært'oærbtge 34bé>begiDen{)ebei:,

o'».erf ft't

eftec

be« fp&fife Originale trebie Opfaa, web abffttfiøe

goran&ringer 03 2tfla:ø/

«f

£ tf. Æofob,

©»ericeret »eb Æjøbenfcaens SÉKetropolttanjforc*

©jette f& i n b,

inbe&ofbenbe fca j?a

$jø6cnf)avn 181 8.

tit £t

gortagt af 3C @o(oiiu

Srptt fco*


UL - 5 198?

^^/y of to?^


"JV»

Ståaba t>eber 6ogjTave(igt et flurfanfet Jpuué. @aa»

lebcs fafber man en S&ngning i SDJeffa, fom ifølge ^o«

ranen opi'inbcltgcn blev 6t;gget feen fhrib'e &ub til S€r*

ftf ,H6ral)am og 3fmae(» ©nb (06 fetø en fort ©tesn fat«

foe nco fro Joimmclen, fom Blev o»gget meb mb. 3>etvar

fenere fyelliget be Ijcbenifc 2T taftet* 2ffQttt §5p rfeT fe. Op*

figten over fammevar en fan-bele* vigtig forret, fetn iføl*

ge be celb|tc efterretninger tilforn en arabtff ©tamme,

Coiortyamibernc, berpaa 3vi)ofaitcrne. åo^n , en af

9J2uf)nmcbé $otfa?bre og £oveb for ^oreif.tite meé ©tam«

me, frarcv ^fjofaiterne benne forret, l)Vormcb Over*

(jerrebommet over D3ieffa var forenet og gjorbe bit ti(

arvelig (£ienbom for fit ^»niis og fin Stamme $3cb

gtøuijafriebé gtøbfel var (jans &cbftcfaber 2l'6bal 93tiita(e&

^aaf^aS ©fi)t6l)erre. J?an var 35 2far gammel, c-a ^vo?

reifcl)iterne f)avbe befluttet paa nwc at oppige ivaa6a»

©er opfom en 'Jvifl om f)vem bet tilforn at lægge ben

forte ©teen igjen paa fin tylabé, og bc fceftemte, at bec

ffnlbe vcere ben, fom tilfcelbig føvfi traabbe inb. Qettt

Stilfoflbe traf 9Éu()ameb. Spån lob ©tenen tnbvif le i t oftt

Sart ^øi, l)vis ©nipper Ubfcnbte fra alle $oreifd)itctnc$

familier toge fat i. ©iffe løftebe ©tenen i Metret, og

1

93iiil)amcb felv 6ragte ben til bené »pfabé.

Oftaaffce bit

fctog benne S3cgivenf)eb ei libet til 93?uf)amebé SNegct«

firing faavelfom til l)a\U 3nb(u!bning om fjané gubbom*

melige ©enbelfe, og til t)ané 2(nfeelfe> tl)i fem 2l"ar ef*

fer *op(lob l)an fom "proper. ^3e£> benne »prvpfjefeml


2 &«f

jpaanbépaatøggctfe paa ni)e inbvict til tfflafjé Jjedigbom

og 2C6ra[)amé»o(j 3fmaetø3bifibe/ er Æaa&abeli førnemfte'

blanbtOJicffa^elligbomme og Bliver ejibog ()olbti$(£rcaf

SSccfrabttemc, fom foragte alle øvrige bcrvcercnbe ©jen»

jtanbc for SDiurjanicbanerneé $ilfccbel|\\

lÅctavte et 6"ef jcnbt ©ibcgevcer. 3 fcc fffbfte 'Stber

vare ©værb og .taarbe ccf, t bet minbfrc ubtvyttté be veb

eet Orb. 9}og(cubgioc ben aflVrijf? &ohge Q$clué, an»

brc gacebtemonierne cg atter anbrc (Euretcrne paa


Xat 3

*J}reufFerneé tdftif og BereS $elbtljcrreS @5emc gjorbe

Vlbflacict imob be $ranfFcé rafenbc 2(ngre6 er et af be

mærfvaTbigftc i ten nyere Jjiftorie, omenbfFjønbt bet 6e»

flob mere af en •QJtengbc ^maafægtninger enb afJ?o»

vebangrc6. @'i min&rc mierfvarbig er en anben $nef»

ni«g, Ovori "Hrvcprtnbfen af jjofyenlolje ^jngelfiingen bctt

2obc @ept. 1794 (log ben franjfe 9tf;inarmecé venffre

gløi og berpaa befatte ^eifcrélautcrn. ^cb 2ftn«ittérs

freben 6I0 øtoben afilaact StanferVg, og fibetvet benvet)

nyere Sbclfemmclfcr lagt til S&ayern.

RaEetlaFei* (tfl&inoé, fnube Regere, QMafarber,

2encantl)iover, Sonbocr) ()vilf"e man forbum vil ()ave

feet paa fianbtungen web Panama, veb SOiitnoingcrne af

banges, fenere enbøg Manbtøavoyarbcrne i Ctjamonny«

©olene og 6ej?rcvct fotn Sjnbtuiouec af en fcerbeleé SJJcn*

ncfPerace, erc af nyere 9?atnrfoifFere iagttagne i forjFjefr

lige Europas €gne f. (£7- iøcyiveifc, i ftranfertg, t)tf)in*

egnene og anbre @taber. .£>vab man f> i 6 r i T anfa«c for

en egen "HH |?al fun være en@ygbom, fom fan overfald

be SftennejTcne ttnber alle #tmmelftrøg og (jvilfen fe(\>

©»rene ere tmbciFafrebe, tyhm Oolber bcm for Linnees

homines no&urni. ^aferlafcrnc fee melfeolegcog (tig*

agtige nb og jlfjdne ftg fra be cegte Qvibe ei alene vcb be*

ree rynfebe ,£>nb, men og vcb bercé gule itbrøbe Øine,

fom be veb bet Hare SagelyS ci Emme ganbjfe aa&ne 3

QftaanjTin og i tQiørfe funne be fee temmelig gobt, ljvor»

for be og fan p(cie at qciciz nb om batten, af f>vi(fen

©rnnb be og af £mée og anbre ere blevne falbtc fftat*

mennejÉer. ©ereé Jjaar er ganbjlc ulbagtigt, naar be

ncbftammé fra vitfeiige 9}egre og noget minbrc frtifet,

naar be nebframme fra 3iit>tartVr> mcnatlctibermelf&fege

og cefle fom bcreé S$ub. Serl)o$ ere be ci alene overor«

bentlig bumme / men tillige af en ovcrmaabefvag.l ?

egem$»

bcfFaffciitjeb og naae nftjftn albrig be ^olfé fæbvanlip

J?øibe, Ijvilfe be efter ftøbfelen tinøre, ©erfor ere be

fjelben ifranb til at avle Sbørn, men naar be l)ave ben*

ue $raft blive børnene fom ftordbrcne. ^Ø^^gt w

favnet åaftilafu* !)er taget i 2llminbelig(jc& til at 6e*

3t a


4

e

Kai

tegne faawel be faafalbtc 2([6inoé, fom ftebfe ci'c føibt,

fem 03 bc egentlige Æafetlafer (bvi


IXal 5

fig fortrinéviis 2Cra6éP>


6 »at

£ro5rcfpge biffe ©r«n5fei\ ©e bcefte lltabn mobfrobe

ei overalt be romerne ,£a?rc mc5 Jjclb, og, omenbfFjønbt

&ercs ganbalbrtg, fulbfommen 6lev!gjort tit romerff >})ros

iunb£, faa 6fcve bog i bet minbfre be norblige ftprfier i

2fra6ien i en vié ^fftyængigrjeb af ^eiferne, beranfaaebem

fom bereé ©tatfoolbere. ©f. gamle Jpamaprircr i $emcn

veb(ige[)o(bt bereé tfriljcb, og et ^.og imob bem paa 'ii\x»

guftus's Sibcr miélpffebe^. 33eb bet romerne SDfconar*

ftcé ©vagtjeb opvaagncbe paa npe bereé ©træben efter

fulbfommen ttaff)ffngig()cb, (jvilfen lettelig vilbe varet

«t erfyolbe veb en $or&mbclfe mellem alle ara&ifr'c ©tam«

mer; men abfprebte og uenige, fom be vare, til6ragte be

f[ereXirl)unbreber mcb benncftamp, fnart mob Jpelb, fnart

meb Ufjclo, inbtil en begeitfret iDianb vcb lige 03iebbclc(s

fe af fin 3'biver, gav bem C? enfjeb og veb (gcnfjeben .ftrafr.

?Sør l)am i)»

Brebclfc. 3 ©ammenfigmng meb ben 'S.ibé cathofffe

(£()rifrneé arove 5&ilkbbprfclfc, mcb ^jetternes £>røm»

mener og Støberne« og ipcbtiiivjerncé Saarff a&cr maatte

l)iin £roev.ifi not" forcf omme b>ifr reen og gubbommelig.

(@ce Sftufjameb). 2(&&aQa&


2*at 7

TtbnUU o: SomfruenS ftabcr (forbi (jané Satfer

2(iebfc()avar ben eneffe af 5)M)amebs Æoner, f)an {javist

ægtet fem ,3 c nifi'ue) ef^ot&t i bet temmelig ftormcnbe

93afa, af k)>rop(;etené Sfteifølgcr, Oucrljaanb over 2f fr,

DLftubamcbé §éffer og ©vigerføn, og blev førjte $alif.

2fair efter Jpcbfcl)ra n ( efter (i()r. 632). *>>3zb «$jelp

af.pn:-§efb'tC)?rrc / ben tapre 3\aleb fcirebc l)an over fine

iribuortes §icnber og bcgrmbte efter koranens 3Mib at

jjringe 3$(am vc0 ©voerbcté $raft til 37aocf0lfcnc*

Sfteb jBøfenet: Omvenbclfe eller $rl&ut, trængte en utal*

lig Jpær, bcr ganbfFe befreb affriviiKge SSegeiftrebe, fom

et Opbub l)avbe h\\bt til ben tøcllige Mvio,, forflinb i (bi)*

rten. Sbfjønt @eierljerrer i bet førflc osro l)avbc faaet fa(f

$ob i ganbet, foretoge be fig unber Æalcb S&eleiringen af

©amaffué, Ijvilfen be ijtbtoge veb kapitulation cfterat

.^aleb f)avbc fladet to flotc Jpcere, fom Jjcrafliué fenbte

©tåben til Un&fætning (633. Jjebfcl). 12). «JRcn a 2sertifalcm &lev nøbr ti ; Overgive!«

fe (636) brog Omar felv berl)en oa bcftemfe CTopituiaf to*

nen, ()vi!£eu ftben overalt tjente til $)?ønffcr for 9tyi()a»

mcbanerucé $orr)olb til bc ovcnninbnc


8

Kai

valgte et 9ta«b of nogle 93io?nb, fom ftan paa fin Q&bé*

feng Ijaube uinæonr bcrtil, incb ^iPft&cfcettcCfc af 2fli,

Osman cflci' Otljman, »pirop^etcné ©vigcrføn vcb to af

tjané £>øttre. ttnbcr Barn naaeoe 2fra&erneé Sftige (jus*

tigt en Gcunbringsvarbig ©torljcb. SDJebené be i $ften

fcragte^isfam meb ©oarbet i Jgiaanben inb i »pctfien/

trcengte be frem lange 2ffrifaé 9?crbfpfr lige til (Jeuta.

£>g.|ad (Tppern (647) og Siljobné (654) &leve ero&rcbe ,

men t)ttn 4?>e fn&tco alcrebc igjen efter to Tiavé #ori.ø6»

©aaiebcé maatte og 3flej?øhtfrten og lje(e $£goptcn et

1

ubin '33anfFeIig()eo anbengang cro&reS fra (graferne *

fom iglcit veb be 3"&fø&teé £fclp ()avbc fat ftg fnfl bcr.


»«I 9

6f njFaBeKg ©anneffe- S>c bcfjcnbfe ©enfcnfer 09 ben

faa falbtc @iafa ere bc mecfc berømte af tjanS jSftrf.ev.

Jpané @øn, ben biibe, fvcbeltge ^affan, tjavbc ingen

2\), gobetrS


to tftat

faget eg pfnnbtet, men jpcjfeiné ber boenbc ^amtfie paa

italifcné ubtruffeligc SScfalingforffaanet. (£ftcr 3ejiM

S'i3b (683 .£. 64) neblagbe ba\\i ©fin 03?oamijaf) 2ben,

en from yngling af Sftotageliterneé og gav ©tatljolberueé ©jen(Irtbigf)cb,

alle SVfpotieré $orbanbclfc og ftorvarfel for kalifatets

engang paaføfgenbe 2ibfpfttte!fe, (jam nof at Beflitte.

Jpan var ben førfte .falif, bcr fob flaac ^Otwntct- f 705

£. 86. Unber SBalib iffe f;ané ©fin, crobrcbc ?f råber*

ne mob $ftcn €f)oroareémicn og Surfcffan (707), mob

tftorben ©a!aticn(7io) og mob 33cflen ©panten (711).

Jpan bfibc7i6 ^. 97). Jjan* ©vofcer og efterfølger


Ksl II

©oliman fob ^oujfantmoppj btUirt, men fjané $(aabe

blev ro ©angc albcleS øbelagt vco Storme og »eb ben

grce|?e3lb; bertmob erobrcbcé ©eorgien. (f 7C8 jp.

99). Omar 2bc;i, Der efter ©olftnané JTbffc ^illie befteg

^[jronen/ safte fin fa^HieffQJféfWnøielf« reb ft'nSDiilbs

l)cb mob Sliberne og blev forgivet (72 c .


ia Kat

(Bjcrrigfjcb paabvog (jam mange ^Ienber, (jviffc bogland

troiøfe i. i fr focftoC« at unbcitrpffe* S?ané Srobringer i

'2fnncnicn, Cilicicn 03 (Jappabocien erfjvervebe r)am l)iint

prajgtigc Sifnavn. J?anopbt;ggebc (764 Jp. 146) ©ta*

ben 93agbab vcb ^i.,rto 09 fl i> t c c l> c .ftafifateté ©«>bc bev=

f;cn.(768)- Jpon bøbc paa en Valfart til 3ftecca og

cfterlob en uljtjrc ©far C775 J?. 15S). Sftafiabi/ fyani

ablefc ©ønog (Jftcrfolgcr, maattc befjempe be "ttfohgc

&f)crafancr nnber ben foregivne proppet Jpafem (f .7S5

.£>. 169), og jpabt ijané ©ønneføn Sliberne nnber Jjeé*

fcin, iben*

jfaternéé og ^unfrcnKé 23eforbrcr. jjan flnrrcbe en

33aabcnftilfranb (»irfelig, §reb maatte albrtg fi'nbc ©reb

mcb be C&vtflnO meb ben gra i j?e ^cifertnbe 3«ne, bet*

tilftob f)am tribut (788). 3ai)tr, en 2((ibe/ gjorbc

t)ain Sfjroncn fh'ibig, tnen unbetnifiebc fig ft'ben. £)cé*

uagtet befmirrebe jparun fin Jpffber »eb Ijané 'Sftorb;

men cnbnu mere veb at fabe bræbe ffn ©ø|Tcr 2fbbaffaf)

cg [)cnbcé i£(flfcbe 23armecibcn ©tafar og veb at forfcrive

og forfølge (jefe S5armccibemc» af ©raten \aa fortjente

familie. Jparun beelre 3itger imellem ft'nc tre ©finnen

211 2lmin f?ulbc fom enefie .^alif umibbclbar beljerfTc

£U'af, 2frabicn, ©ijrien, SQsgppteh og JffvijN ; nnbcu

l;am fFulbe 311 S&amUti 6efh;rc >})erficn , Snrf'effan

$[>orafan og f;c(cØ|iten, CDiolafTem, gflleaften, 2frme*

nten og .^uftianbcue vcb bet forte jpav. 3)e yngre S3rø»

tre (Fulbe fibcn følge 211 2fmin i kalifatet. 3 $[)oué

i .ftljorafan, fjvor ^»arun retfrc igjennem for at bæmpe et

£>prtfr, bcr var ubbrubt i ©amarfanb, overrajTebe ben

veb ur.berlige ©rømme varflebc ©øb f)am (8Q9/ $. I93)»

2fl 2lmia (ben troe, t)an [)eeb egentlig 93iul)amcb) vat

bette Slavn uveerbtg. ©inc Sftegentpligter urroe og t)cn«

given til ft'nc £t)jTer, overtob r)an [)iweé Ubøvcffe til fin

kejtet- |jabC}cf. 5ff ,*p«b imo& ?0?amnn bevcegebc benne

i^alifcn til a.t ttbuctvne fin ©øn til efterfølger og for*

,


Bat 13

frænge Slofaffem fra fin Sanbbecf* 33ro5erfrig ubbrøfc

nu. $ttanumé JeJorjerre Sfjaljcr jTog ^alifcné $rop*

per, tnbtog ©agfcab 09 lob 7lm\n bræbe (si 3/ ^>» 197)»

Sftamun blev eifjenbt foui &alif, vifle fig ceblcrc i fin 3vcs

gjermg enb ?fmin, (agbc fig efter .ftunflcr 09 $3iben|?aber,

men ovcrlcø ligvfom ©roveren Sicgjeriugcn 09 jgcercne til

flue tjenere. JQan* kp!an for at befyagc en værbig $nb*

Ung Stija at bringe kalifatet til Sliberne, bragte bemceg*

rige 21'bbaéfiber til Opftanb. £>e erflærcbc 9D?amun tor

at £)ave forbrubt £l;nmen og ubncevnte.Sbraljim til ^a»

Uf, men unberfaftebe ft'g igjcu, ba 3vi»a, »ar b&b, og

^alifen var bleven af et anfcet en*

rettet. 93?amun vifle fig tolerant mob be mange 9icli»

gionéfectcr, fom bengang bcclteSOiubamebancrne (f 833

Jp. 218). Unber (jané SJegjeriug erobrebe be afrifan«

fFc 2Trabcr (Sicilien og (Sarbiuien, l)vcr be bolot fig ben*

veb 200 2far, inbtil f)iin Øe blev bem fratagen af Otor«

mannerne (1035) og benne (105 1) af 'Pifanerne*

9J?otaffem farfl falbct Q3illal) (af ©ubé STCnaoe), Jparuné

trebie (Søn, opbyggebe >2 Wtite fra SSagbab en nye

fcrne og be oprørffe »perfer brugte

han førfl tyrfijfc Sciefofbatcr. 2tf ©ræmmclfc over fin

£ivfa?gel Søb blev f;an afftnbia, og bøbe (#42 >$. 227).


14

"&**

$>at(jcf QMSafj, (jané c

opbøicbc U?ol)cbi SSillaf), .^afifen ^3atf)efé ©øn, mett

ffvtrfcbe benne fortræffelige ^yrfre alerebc igjen efter elle«

ve Sftaanebcr, forbi ban vilbe forbebre beres ^rigétugf.

Hnbcv SØiotawaffels trsbie ®*ii; ^>elIi;ftniKgen 3JJota»

,


%al i $

nu5 ©iflalj, fem bz berpaa ubraaBfe til Æaltf, (ptfebeé

ber cnbclig l)ans f loge og vaf f're ©rober Sftuaffet' at bcem*

pc biffc $ijrfer| forbærvefige Oucrmagt. Sftotameb for«

flutfebc ^alifateté @cebc igjen fra ©amaratf) til ©agbab

(873 J?. 259) (jvor bet fibcn 6!c». 3 btt fammc 2(ar

fulgte i bet uafhængige $t)orafan paa ^atøertberne €5of*

fariberneé 2M;nafftc, ber fibtn ub6rebebe jtt J^errcb^m«

nie ouer $a6erftan og ©ege flan. Ogfaa ©tatljolberm

i 2amabamitcr»

ne. 3 bet ncppc gjenvunbne ^Sg^pten gjorbe @tat()o[»

bercn^ffebib ftg til JocrfFer ; efter l)am (javc tfffc&ibiterne

Sttavtn tfaljcr ©tllalj, iKotl)abebé trebie øn, fortjen«

te fin ©fje&ne vcb fin Onbf?a6 og ©rufomtjeb, &e


16 &«t

tø/en m*qt«g Blevne fut-fiffe l'eicfropper frtyrtebe (jam

fra $t)ronen ($34 £>• 322). SU'obi 3Mtta&, fjané $5ro--

bef/ tilførte Snur al Omaras ^Joerbtgfwben (2fnførcr»

yxb 2fn'føccir) fovormeb en uinbffrænfet SJiagjE i .ftalifcns" •

$}a\.m vat fdrbtinber, og fr.licoe f!g fevo beevcb ftebfc mcer

i SBajggruribtn. £>en førfle, fem beflcebebc benne 93cer*

bigtjety r)eei> 9vatf ; men Sorfen jjaafan berøvcbe (jam.ben

fnart meb 93o(o og aofrrafte QÉmiiværttg Rebens SfRagC

jtfatåbt) ar .^aliferne fnfef 6cf)o!bt ttl&agc uben S?av?

net; be tiltoge ftg enbog Slet at beftemme tronfølgen*

Diaiffif til w)Pinbé gaves uafhængige Sprfrer. 3ft anføre en 9}av*

nefoetegnclfc paa bem, fom berpaa fyavbe 3?avn af -ui«

lifcrvilbe være øverfløbigt> r(>i Hffe 9J?ut)am é6atti*iied^

9>aver (bet vare bc nu biet) (jaobc langt fra ei be cl)ti|rc*

liges 33? agt. £iu\ maa« jpivtbforan^rtngerne, f)Vori#

gjenncm be cufelrc etater og bcres ©pnnftier gif, og

bet ottomanni|Te Jpevi cbømmc forftercbeoc>?, tyet antp«

bu. 2tfpl)ibiten 2ti's SttmSreaarig^éb Benitftebe 3ati»

mtten SOiorj Sebinillaf). 3M*alif i $uuié fif at unbcrfa*

tre fig éSQpptcii (969 J>. 358 •

og

bpggebe berpaa .fra*

ijirar), (om l)an gjorte til ftt kalifats ^cebc. €SgafeJ>'cé

vare bet nu tre .f alifer, i £a(;tra$, S&agbab og dforbova,

af fjvilfc ben ene førfjeWSbe oen anben* SØJeu $att»

nitterne falbt fom Tibbafftberne unber bereS 3?efirer$

SJJagt; Ommaitabeme blcvc lige fom bifTc vei> Spaniens"

Seling i mange fmaae Siivjet betøvcbe al Sttagt inbeif


Kftf 17

93}ora6ctf)tincmc fufbfommcn flt>rte&c 6em. (©ee ©pa»

nicn). 2>a Slfan, ^onge af feurfeflan* tyavbe erobret

^orafan 05 flyttet ©amanibcinc, forbtev SSfrafymub,

$pr|lc of @a$na, l)am igjen 09 grunbebe bcr agba6 mob bc 6uibi|?c

(Jmireré ^-granttfe, tom r)an til S&aqbab og blevfelv(£mir

(1055 J? 448)/ (jpbrveb ^yrferneé Jpcrrebmnmc over

alle SDioslemtn beferftefceé. Jpans ^ærbtg&eb gif i 2lrv

til l)ané SBroberføn 2(!p 'tfrélati/ fom |log og fangebe ban

grce|?e Jteifet Slomanué Siogencé, og 6 i (fe tprftj?c.(£mi*

ver al Omara falbeé tøpppigen ©nitaner af S&agbab, £>e

tyrf ifFe %$tftti, fom opfaftebe ftg til ^erfTcrc i bc anbte

^'»revinb fer, lobe ftg i $ørftni gen nyic mcb ^itel-cn 2ita*

6c? (§abcr, 2cerer)> fom 3(tabcferne i S^af »9 ©i/rien>

i ^bferbibfefyan, i $at$ og £ari|lan. 2>et »ar ^t'tabcfet*

net %vat 09 ©tir ten, mcb Ip.nlfc Æorefarerne fornem«

mefig f)avbe at gjøre. ©en førjre (jceb Omabebbin

Séng^i/ af $ranf*rne falbt ©angutn. ©iben falbte be

ftg og ©uiraner; .alle etfjen >te ^ahfen i S3agbab fom

alle 93?uf)amebaner» geiflliae Overherre; (jané vcrbSlige

93? agt (traf te ftg «' i over 23>aababé SDitire. 3?urcbbin,

3eugl)ié ©on, fem af ben fatimttijfe $alif 2ib(jcb blev

falbt til J?je(p mob (yanS SJeftrs s 3>ølb fenbte mob (Eatro

efter rjveranbre amberne ©cytrfuef) og ©alaf)ebbin;

men benne fiprrcbe ftattmiteruc (fom fc()iémati(Fe 20*o5*

paver) og opfajfabc ftg felv til ©ultan af 3an efter 3?urcbbiné ©øb og faa forene«

bc ©urten, ©enne ©alaljcbbtn (©alabin) er befjenbt

fem bc Onfrneé farlige gienbe og fom 3 eru fa ^ c mé (£ro»

ferer. ipan» SMmafrie fa(bc»-efter r>ane $aber 2ljub 2fju»

birerncé. £)c (>er(Tebe over Egypten inbtil SJiammefuf*

ferne fortrængte, bem (125c). £>e felbfct)ufi{Fe ©ni«

tancr i 3raF 6lcve ftprtebe (1194 $?• 59°) af £()oiva»

reémternc, og, ba be i 3\l)orafan ubbøbe, blev bcr af bet

fdbfcf)ufi|?e Jperrebømme hm Dttgct ^fontum eller SKum


is x«i

< fitifeafictt tilbage^ fra fjviffet btt fv;rf iffe Stige fjar fm

Oprinbeffc ffce 2frt. ottom. vPort). 5> d)oivaie£mij?e

©ultaner ub&rebebe bcreS Jperrebømme vibt over '2lficn,

inbtil katarerne unbcr2>fcr)mgiéf an overfvøs mefcye 2f ftett

(1220 .£>, 617). Jpané @£n Ofrai |tr/rtcbe bem enbc*

lig ganb)?e. ©elv 33agb«'b, ben ftbfle Cevning ai Mali*

fcrncé lienbom, blev veb 93eftren af ^ami« 03 ©laven

Xm'tami $orr«berie, et [et ©øtte for en Mongol frorbc,

bet« anførteé af J?ula?u, unber ben -56b« ^alif ^otajetn

(1258 «£• 556). ®« SBroberføn

1

af ben grufomt mtn *

Itbt ©iotajem flogtcbe til 2(£gwpten, L)ver t)an unber

Støainmcluf'fcrneé Q^cfF^tfeffc vebblev at falbe fig .^alif

oa, gjorbc bet mubamebanfjFe 'Pavebømme arveligt i

fin ftamlie. 2>a Surferne i Karet 1517 crobrebc $S S

gwpten, blev bi\\ ftbfle af btffc ©f'uggefafifer ført ril Con*

fkntinopcl, og b$bt, cfterat være bragt til6age til^ggups

ten 1538. ©iben antogc be tprfiffe ©ultaner $aUfe

titelen, og 'Pabtfcljal) i (Tonftantinopel tilegner ft'g fa mine

inbtil vore Siber meb alle, bog ubenfor t}ané Dtigc Itbet

agtebe og af be aiibiffc ^erfcr meget beftribte, ^orbrin»

ger paa geiftligt Jpcrrcbømmc over afie 3Kut>amcbaner.

"B.&W (£alfjorb) er, font bit f»neé, btt $)}ineraf,

ber er vibeft ubbrcbt over fjele Staturen. ?t'ffe Ijer&ib

fjørcnbe ftoéft'lier trbgføre en meget vibtløftig ©fægt-

»^alFcn fLnocé ci blot fom Mineral/ men er og ub&rebt i

Sb^re's og 'Planteriget. SDe btmjle ©u6fta*if«^ fom

fornemmelig inbeljolbe megen italfmatcric ere knogler«

ne, 'DKufJFclfjfaficrne, (Eoraltefne og SSggefFallene/ i ^cejr«

terne fjinber man minbre. kaffen fom Mineral er beej$

fim fyalv ()aarb, beetø enbog bløb. 3 $tøe'n brcenber

enboq be t)«arbcfte mineralle Æalffubftanfcr møre. Si

alle .Valfarter ere af famme 9teenl)eb; enbeel mebføre

mange fremmebc ©ufefranfer. 3?a>fren ftebfe ftaae be i

$orbinbclfc med en eller auben ©ure, og/ efter biffe ©»«

reré '$orfJ?jcllil)gcb inbbcler iSUuneubacl) ben bele .ftalf*

flcegt i fem Unbcrarter, nemlig i fulfure, fvovlfurc,

fpattjfore, pf>o3pf)orfpre og borarfprc $alfe. SJecn^alf«

jorb er grådig af Sarve. og farver blaac ^piantefaftc«

grønne, f melter et i og for ftg felv i ben (jeftia. jtc %lb, unb'


IKal 19

fagcu naar ben blanbci meb 7tfumi^oi'&. 3 2ftmofirtj«*

ven faturcieé ben let meb Sulfat og 33anbet» tempera«

tur fbrfJJ&ieS, ben bliver tungere i SBcegt og taber fut

brænbenbc og ætjcnbe ©mag. 3 33anb optøjer ben re*

ne ^alfjorb ftg hurtigt, temperaturen forf>øieé, og man

bemcerfer en Si)|"en- 3?anbet forvanbleé bervcb til &a$*

©ette ©as f)ar en egcnl'ugt og farver blaac »JMantcfaffec

grønne, 33armc|lojfer, j'om ubvifler jlg veb £alf jorbenS

faafalbtc£cebj?cn eller veb s 33anbcté§orbinbe(femcb£aIf*

jorbcn, fommer af 3}anbct og fremfommer berveb, at

SSanbet forbiubcr flg mcb ^alffoiben ,i fajt ©fiffelfe

(fom 3*$)/ f)vorveb alt SSarmcftof bliver frit, tjvilfet

var nøbvenbigt for at Ijotbe 3j~en i ©fiffelfe af ^5anb»

^alfjorb , forbunben meb 2»ié falbeé fcebjTct Ralf.

åalfftene cre falle mineralle .ftalfe. ©e cre meb £ens

fyn.til bcreé ©ammenføining af forjTjclIig 5}e|?ajfenl)eb,

tætte, f)tillcbe, jTjellcbe, traabebc, lagagtigc. ©er et*

en fuffyre^alfart, fom ftnbeé ubbrebt i mangebaanbe

©fiffet fer og overalt paa 3°i'bein ©en alminbeltge

^aiffteen l)ar |cn guulagtig etter røbagng, men for.

bet meftc engraa $arve, og crfjolbeé i mange (£gne paa

forben af ftløfébjcrgenc veb SMergva-tféarbeibe. %cd%*

btænt>en beftaacr bcri, at man i en oval eller aflang

©rubbe, fom |"c?bvanlig er fer 2CIen bt;b og tre '2flcn brcb,

flitter be &tz\vi f man vil brænbe til .taff, faft paa tjver*

anbre, btlccgger ©rubben meb 2nv for at ©tenene ci (FaC

falbc fra tjveranbre eller breenbe ujevnt, og fæqger 3(&

fecrunber, fyvilUn i 7, 8 og flere ©age tjolbeé i ; be*

ftanbig flamme- SSebrc enb j~aabanne ipuler ere bog be

egne bertit ppbugge&e ^alfovne.

XSaltigrapfjie falbcl bm &unf! at ffrive fFjønt

og peent. ©et er begribeligt, at ber giveé vifte SKeg*

ter for benne Strmft, l)voiveb man alene fan frembringe

fyvab vi falbe en ffjøn ©frift. ©tfle hegler flette ftg

ifær paa btn ©runbfeetning, at alt lj>vab ber er for mc»

get ff aber, og at bit Ovcrbrevne enten frembringer flet

ingen etter rettere ben mobfatte (£ffdt. (ffter benne

©run&fætmna, maa man nu veb ÆalligraplMen i rømtø«


20

2*al

beftgijeb ia^tta^e tre $tng, be fange 33ogfraveré ©før«

rclfc, $>og|taverue£i ©impeltøeb ouertøoyebet og fammc$

$r)bc(igl)eb. £>e lange 33ogftaveré Jjøibe maa, naar en

©frift fFal f)avc et Ubfeenbe, bei* et behageligt for Øiet,

ftaae ;>et »ifl tforfyolb til be forre SSogfTaver. X)ette £or*

(;olb fytiéé ar være truffet naar man gjør bc ftore S&ogtfa--

vcr fem ©ange fa« l)øie fom be fmaae oa, be (jatofangc tre

©amie faa t)øie. Stteb Jjjcnfyn til ©frifrené ©impe'fljeb

maa &e~mcer!eé, at ril fammeé virfclige ©f løn&eb, 6ør et*

tøvert ^rcef, ber et umibbc(6ar er nøtvenbigt til ^ogfta-verncé

©annelfe, unbgaaeé, ipii etuiet (T'al frøbeépaa en

ubehagelig 03?aabe. ©friftené $t;betigi)eb er en et

minbre uomgfcngch'g nøbvcnbtg ^orbring, og ocftaacr

beri, at ethvert S&ogjUvs $orm frcmftilleé fulbenbt meb

ben famme ti'fommenbc Ubfør!ia,f)cb. ©en |7bffe 3tegc(

ti(|Tbefa>ttes i 2nminbefigl)eb minbre af ^alligrapbcrueenb

be to førfte: mob ibogftaverneé jpøibc og ©impcUjcb for«

lø&e be flefre ÆaHigrap&er fig.

lErtUiope, en ©atter af Snpifer og (Otttemofmie,

ttar een af bc 9 (02 u fer og ^eftebigteté ©ubinbe. .fttm

»ar ben fort.rinUgfrc bfanbt 'Dftufeme og .ftongerneé 33c<

ffyttcrinbe, t)vilfel)unmebbcefte 53e(ta{cnf)ebenéog ©an«

gen« ©ave. Ogfaa ©angcre og QLitfjarfpillere ere hen«

beé og 2i>ofloo ^nMingc ^Seb beagrué, ^ongc i $(jre»

cien føbte f)iui be berømte ©tgterc Orpljcué oa. £iiui2>;

ben fibftc t)o(bcé bog af aubre for en ©øn af 2i>p[(o og

SDJufen Urania, (tgefom Orpljeus for en ©øn af 2fpoffo

og .falltope. ©eéub-en føbte ivaliiope vcb ©trpmou

Sfføfuéj vcb ?fpo(lo ©almenué og'^pmcnaué, vcb Oea«

grue (Etjmotfwé og veb 2fcf>eføu» ©ircnerne. SManbt

Sttuferneé '2lftul5niuger f jenber man .ftalliope vaa ben

^uba, hun (jolber i ben ene fagvc'fom paa ber j?e(tcbiaf,

t>un kolber i ben anben Jpaanb, iigefebes af be SMomfter

og 8aur6cerfranbfe, fyvor-neb hun erprybct.

"KaUugiet: (af bet greeffe), en from Ofbing, ep

ben alminbelige $>cnævnc(fc paa be gra'jTe SOJunfe*

jRalmuFPn-COelét (ffut&ei) ubajørebcn moprfvær*

bigjtc ©reen af ben mongolide golfeflamme. ©elv ^>aai


lKt bereé cpfbffe bopæle imellem $o«

• fo 9?oor (Ccn blaae ©øc) 09 $bi6er. £æw}c fer

©fol) i ug i? fan (lal bcttc ?oif, ben frø rit c og mcpc^trgft« ©cel

af Oelor, [jave gjort er 'Jog mee s 33 (fen til iMicaften og

tabt fig bcr omfring (£aucafué , _ men ten levning,

fom var bleven tilbage i bet frorc Natalie, offlné fataru

fFc Naboer ()avc erftolbt Stavnet crbet,

©oongar og £orgor. ©en fførfrc5>e[ af 6c ebofeftotiffe

^almttffer bar b,olbt fig i og omfring 'Jbibct vch.vtofo*

Sfeor og (Tulle efter bc foongartfFc $a(muft'cré Ø^cltfg*

gelf« være blevne unber c[;ii:efi|? &ef?ptte(fc. ©en min;

tre ©ecl af benne Stamme var alcrebe i ftorveicn bras

gen til ^rtifcf) og "fom cnbclig unber ben foongattfFe

Jporbes Jjcrrebømme, sncb hvilfen ben i ^a>(Iebc-|Ta6

tog ©cel i .krigene imob Cf»ina men og blev abfprcbr

tilligemeb fatnme. ©en unber cf)incfi|T Æiubcb enbnu

forcnebeJporbc af £(jofd)oter regneé til 50.00 Jpoveber;

bereé ?flam\ (erigere, Jpelte) fFuUc be f>ave erljvcrvet

veb bercé 'Japperijcb unber ©fdjingiéfané Xnførfcl. ©a

nu bercé ^prftcjlamme umibbefbart ncbfeber fut ^erfomff

fra ©fcfiingiéfané 33rober, faa paafraaebe af begge (S5run*

bc ben førile 3iang blanbt be falnttiffifFc ©rammer. cel af bc øvrige falmuffifFe

©tammer, if*r orbe. £)e £>ct6cCi|Tc


22 Ral

Ævalmuffcr, fom i $øvftntngen (javbe bcrcé ©tomgange

i€anen af ^ofo^oor, broge bcrfra formcbclft be mom

goliffe Uroligfycbcr, mob 3rtifd) 09 bcclte ftg bcrr-na i to

Jjobe. €*nbecl af bent forenebe ft'g berpaa meb ©oonga'

rente og opløfleé meb btffe. 3>en anben nebfatte ft'g web

Itral, 2>on og SSSolga, og en flor 2)ccl af bent forenebe

ftg ber meb ^orgoterne, men fftlbte fig ft'ben igjen fra

6em. 35 e torgotiffe (tvofgaifTe) Æafmuffcr fpneo fencre

enb be ivrige ia(mnt£'t(?e ©rene at f) n v> e bannct ftg til en

fær|?i(bt £orbe. ©trar i S&cgunbelfcn abfFtfbte be ft'g

fra be tiroUge ©oongarcr og nebfatte ftg veb SJBofga, fra

fyvilfcn Zib be af pufferne, fem be alerebe unberFaflcbc

ftg 1 6 16, bicve falbte bc ivolgaiflfe Æalnuiffer. s ]Qtcn,

6a ben ruéftjlc 3tegjerin§é 3: ruf l>avbe vaft iltilfrebéljeb

iol'anbt bem, traf be ftg 1770 tilbage til ©oongarict og

fcegave ftg ttnber djineftH SSeffntteffe, Ijvor man bog

flra.r tog jtrenge ftorljolbéregler meb bem. 2Ufe biffe for«

ffjelligc Stammer ftobe forbum og ftaae tilbeels enbnu

tutbcr bercé egne

tribut. 25er giveé og en (Eolome bsbte ^afmutfer,

l>vilfe ben ruéftfFc Sicgjcrittg fornemmelig i betorenbtirg*

ffe t)ar tilflaaet et frugtbart ©tuf'fe £anb meb (Staben

©tamropol. 2>nnc


2*ftm 23

i dummer og £ibctfe. (Jnbcfig forbarmebe ©tibernc flg

over ben jjibenb*. 3«Pif^ nebfenbte Sftertur fra Olymp

for at bringe .falvpfo Sxfaffttg at labe Ulpffeé venbe

ti(6a^e til fi't Jpjetn. ÉDenne S&cfaling turbe f>un et ino5*

jcettcfi'a; Ulpffc* reifte altfaa bort. Jpnn foavbe føbt to

©ønncr vcb l>ani, 9}aufinoué og Siattfttljoué.

2\ampfetr ((3jnger6rcit)t) «n berømt SKcifcnbc var

føbtben i6*e *Sept. 1657 i Semgo, og crl)olbt of fin ^aber,

en ®citflig ber, en fortræffelig Opbragelfe. éfterat

l)an liavbc ftitDcret i Ædnigé&.-rg, gjorbe (jan 1683 font

©efretecr meb et fvent? ©cfa:.fcrfFa6 en 9Uife til Sanbé

igjennent SHuélanb t! "Perfien, befugte oerpaa 2fr'a6ien,

3ttboftan, (Eoromanbel, SSrefcbertw af ©anges, i$a»a,

Sumatra/ s$iairi og 3«?«"/ i Ootifct fibjre S-atib ban op«

()o(bt ft\3 i to 21 ar. 3 2faret 1692 veni>te tjan tilbage/

6(e\) i fin §æbrencftab biolage (>o


24

Ram

Betragte Æamtfdjatfa font en SBotAffl^ae for Officiercr

«f |lct Opferfcf. Jtamtføatfa gjenncmj?jcreé i i!«ngben

af en 23jergfjcbe, fra (nulfen Baabe til fjolre og »enfrre

fmaae glober tøBe ab i bet f amt|"d)at(?e 03 od)otfFc Jpav.

5Den banner paa ben fiibltgc ©pibfe ftorBjergct Soratfa.

33ieraenc in&cljolbe abjTilfige ÆoBBers og ^ernvoprfer

famt "£n(t\incr. .gamtfebatfaé SBefolfntng er o»cror»

bentfis ringe ; be 3nbfabreé 2fntaf, Sluffernc unbtagne,

beføBcr ft'g nu ci meget over 1000 sj>«rfoner. $or 100 ,

2far ftben »av £3efolfningen maajfce ao til '30 (Sjange

fa .1 (tor. 2far fag ente ril benne golfemængoené 2(ftagcn

er rilbcclé ben morb>rfFe .^amp, bet* l)av funbet


2Srif et?

S&irfefaft. .^amrfcftabaicrncé vicriqffc og utmbværligfte

'Jpu»éM;r er jjunben. ©en er ^anjtfdjabaferené ^ræf*

bør og forfpner barn mcb klæbning naac ben er beb*

.ftunbenc blive cafrrercbe og 4 ril 8 fpænbte for en ItCfe

©læbe, bor er 16 »PunbtUttgoig bærer eet SDtenhejF«. Se

ti!6agefæggc i en Sirac omtrent i 93?iif. 2>cn frørfte

ftorbcel l)crvcb er ar jpunben fnn om Sinteren behøver

goDcr ; thi om (Sommeren råbe i* man .ftunbene løbe frit

09 be fiinbe bercé llnberbolbning vcb be talrige 5?if?e,

fom globerne og jpaucne qpfafec. Rattime SUenébpr

tyolber .f amtfcfcabalcrne flet ift'e, fFjønbt alle 'Sftabofolfe*

ne gjøre bet. Æamtfcljabafcrneé SHeligien var og er enbnu

(jøé be faa, bcr et l)ave antaget (i'brifrenbomtnen, ben

fd)amanf?e. Støen fetø bc djrifr.ne .fiamtfdjabaler Ijave et

labct ftg berøve bcres ^ejce'meflre eller ©cDamaner (fee

fenne Mrtifcl); imibfettib fin'cr man bog l)oé bem 6eun*

bttngsværbige, paa en ælbgatnmel ^rabition benfpbcnbe

SUltgtonéibeer. Se troc paa en almægtig &ub, SSer«

bene (85fa6er, f'afber &utfa, men t;!bcbe f>am itU, for«

ti utallige fcfoamanifFc getifcf)cr ci (abc bet fomme bertif.

2)c troe


25 8e(be benne

©c&roarj enbeg for en opbigtet crfon. ©nart (Falj&an

have levet paa Albert ben frorcé %ib, fnarr i 93egpnbel»

fen/ fnart ibenanben Jpalvoart af bet f4be 2(ar{jun«

treb. 2>ct foebvanltgc ©agn melber, at ©cf-tvarj juft

bciTjcfci^cbc ftg meb cjjemifle fitrføg, ba en ©teen, fom

han l)avbc (agt over en meb ©vovf, ©flipeter og ^ulftav


"Ean 27

opfalbt forter, veb en ©niff, fom font i [amme, Blev fa«

flet i ^Scivct mcb ffor Jpcftigljcb 03 tyan fefp bkvttwvéb

&ra*.U paa Opfinbeifcn af Å'rubtet faavelfom bet grove

€fi)t6. 3 21'arct 1378 j?u(ie alcrebe be „fan falbte

5&om6arber eller ^orbenbøfifer ()aoe været i 23 rug. 2(f

olie biffe mobfigenbe (Efterretninger ficnilpfev )'aa me«

get, at $iben for Æauonernefi Qpfinbelfe enbnu et mcb

%i


28 £ccl af fammc var bertmoi bet fulofomnefre

2rffn;f af grov ©aubfcUgfjcb, fom,&oé(jam ferncmmelig

vifte fig

t nmaabelig @p»fen og Griffen. Set SSiQcbe,'

ter finoc« foran aflgcm. £tt.3cit, 9icpertorinm ubtrpffer

biffe


vanligt offentligt, berljoS afverfenbe 9?a turret, flftoraf,

2Intropofogie, »}>i}»ftf og i>føfi(f ©cograpljie. Se ftb«

(te vare ifa-r.bcljagefige og fcerertge fø>re?()i(ofop()ie crf)olbt flor Jtlarljeb og $»be*

ligljeb web jjiin ©fat af Oplivninger og trempler, font

l)ané jpufommclfefrcmbøb, og f;ané ©frifter er vef betfor

élevnc manacfaa møtfeog vanffcltge, forbi f)an tiffroebe

be bebftepf)i(ofopl)ijTe ©frtfter for meget til at ban fFttfbe

anfeet bet [nøbvenbtgt at tilføtø f)tnc. 3 Jpcnfecnbe

til fyvab ber vtfer fjané inberfte $3æfen, fmtié v

Pljtfofop(jie,

eller rettere ben p(jtlofopl)tfFc iSftctljobe, font f)art øvet*

og anbefafebe veb fi't trempel, ville fafgenbe ©runbtræf

være tifftræffefige til ben l)er fulgte »}Man. 3 bux 4

)>e»

riobe, fomgiffort foran .fanté p()i!ofopl)i(Fc ttnberfø*

gelfer, (javbe en flap


30

ftdtt

Bage til bcné egentlige 35egtmbe(feépunfr, forbi berveb aU*

nc fanb 33ibenj?a6clig(jcb funke vinbeé, i bet fcanfrcm fetr

o(t opfaftebc bet iSpørgjSniaal :

Jpvab fan 3«g erf jenbc ?

og l>vab er ber, 3eg oprinbeligen veeb? S&efvarelfcn of

bijTc ©pørgémaal (ebefe f)am ti! en (Eritif og UnberføgeU

fe nf ben meuncffclige (Srfienbelfeeevneé tøtunboverde«

visninger eller font (jan felv falbte og an\'aae bem, ti( en

(Tvitif afben rene fornuft; (Ijvorvcb fornbfcettcS at en

pJjtiofbpljifF (SrFjcnbelfe f)ar ben fra erfaringen ganbjfe

obfFilbte gørnlift t.il &i[U). Jjan lærer, at bet 2flmm»

beligc cg 0?øboenbige i ver (£tf jcnbclfc ci fan tanfeé fom

givet vcb erfaring og er følgelig fu&jectivt. Oløbven«

bigljcbcn i vore ©omme, eder vore Soreftillingers objec«

tive ^oif)c!b, fom er for&unbet meb alle almeengwibige og

nøbvenbige Souinie er ei


IKan 3 1

$en$ ©fenftanbe 6e(tcmtc af »i ; vi erfjenbe aftfan 'Singc*

nc fun fom be vife fig for oé, og fom vi tomfe oé bem ef*

ter vor 2ianbé Sove/ og ingcnlunbe fom be erc; overljo*

vebet fun 'pijoenomerne, et tingene fom be eic (forme*

belfl hin fi'bffe ©»némaabe fjar man og tatbt Ranti

£cere bet? critifFe — ben paa H'anbéevncns Critif bcroenbe

3bea(t6mué)» 302 en veb (jine former forcj?rivcr i^or*

ftanøen 3?aturen Sove, f«alebeé nemlig -at ber overalt

røaa tanfeé efter bem, øg i bem Seftaaer ben enrfte (£r<

fienbclfe a priori eller pIMiofoprjijfe tylaabt. £f)t len

t()eorcte|?c fornuft er felv btn Ijøicfte Sænfcevne (en 1)&U

erc ftorfranb) , • fom ftrce&cr efter a6fo(at


32

"Ban

f?e 9}arur og bz eprinbrfinq fforfranbSformer. Ser giveS

følgelig ingen egen fpcculativ l pi)ilo|"opljie, men fim en

(£vitii af fammc. 9)?cn (jvorveb erf jenbe vi ba ben practi*

ffc fornuft 0(1 bene (Sone? fatter tøervebuvilfaarligt 'Zcen*

feren inb. Svaret bliver: fun veb ben tljeorctifFe .vor«

itufr, bér bog huj er en drone mcb ben practijle. SDer«

for fagbe ert nocre pljilofoprjifr' SorjTcr: ^ant lai^cr

5.roen (igefom tabe k procefien i førfte 2snjran$ f° r tøfén

at vinbe famme veb anb«n , oa. føger at (rette 3&eerneé

©plbtgtteb paa moralise eller pofhiloerc &cvifer tfeebet

for c>cri nbtn 33cvitractij?e) , men

fornemmelig ril frrcngerc og renere tlbbannelfc af 3)?ora»

len i inbjfranfcr §or|tanb og bc moralflc 3>egre6cr om

QMigt og ©æbeligl)cbélovcn, Ovilfcn l)an nævnte fom bet

f ategoriffe ^røpcratfp (fammenlign t)an$ metapf)p|Tfd)e

2fnfangégr&nbe ber$ugcnble')rc, 9figa 1*797), l>vorveb

t)ané ftrcngc , ben (Tøvenbe (EubaMnoniemc mobfatte

»noral(?c €5anbé fraftig aaben&arebe fig, jfjønbt man ei

tan nægte at ben af (jam 6cj?revne 5>wb fun er ffreng

£ovm«éfTgljeb (Jpanblemaaben for Sovencé @ft;lb).

SMfTe er .føovcbtrcrff'cne i l)an$ (Snnémaabf, fom i)an f)ar

neblagt i fin: Critif ber rcinen , erminft og e

ber 9?ed)ts[el)re, $6nigé6erg 1797. 80 en formal ttbvif«

Ung af juribiffc


nigåBerg 1793 09 1800 tnbefyolber en Sftigbont af fine

S&emflcrfntnger afbenl)øierc SJJennejMunbfFa&s Qrgne,

mere ten i!æfe6ogé populære §orm; l)ané pl)pfif?c @co»

grapt)te(ubgiven af Sim? 1802, 8.) cg (jan&of Sfi^fcfic

ubgivne l'ogif crebeevatrc fu'n 2fftriif nf ufts^fomnc £ol»

legtetøefter. 5>e flcfre mtnbre, men for ©rørfTebcfcn me*

get jfarpfinbige og paa fine $&em«prfntnger rige 2lfl)anfc*

linger tnbeljofbes i l)ané mtnbre ©fritter ($én'tg$6erg og

Uipm 1 797t 3^« 80 og i ben gfSicfmmf. ubgivnc

©amlingO^u'e 1799, 3 &&.$.). Sftan l>ar falbt

()iin .tants pljilofoptjifte ©runbfmiéman&e , enten af

©angen, fom [yani Unberføgel|er tog, eller ben ?9?etf\o*

be ( fom Ijan t)cri førft opfMebe og lietegnebe fc!v vcb $ts

telen af fine J?o\>ebvarfcr, •ffrtttciémué eller ben critijle

(prøvenbe) 'pljilofopfjie. 93?en, ta og ben crtttfFe Sftaa*

be at pljtlofopljcre auvenbes af anbre "Pljilofopljer og fart

føre til anbre SKefultatcr, frøer Ubtrpffct critij? 33?etr}os

bc og Sxtfjctsnruø ei lige 6ctt?benbc mcb fantlf? l

p(jilofo«

pt>ie / og cvitijre >}M;Hefopfjcr fah man et Mor falbe #antts

anerne, fjeller iffe alle ^antianer attij?e


34

2* at*

f >fopf)teé ©ifrrift af væregi*et vcb Æanté(Ertttf. Sftange

SDiObftanbere frcmfiobc mob bennc

ben flørflc £>ccl af bent attgaaer, nceften ttlftaae, at bit*

fe .^anttancr fefv rjave gjort ft'g minbre fortjente af ben

fantijfc ^Ijilofopljic enb fune web bereé friere Unberfø*

geffer. 9)iange af ^anfianerne commenterebe ben (tore

Sftefrcr i utadigc €5frifter, ofte meget aanbløft og troebe

at naac {jam vcb tom Carm'cn mcb [)ané §ormelev , eller

og be 6cftta?6tc (tg for, afbeleé imob j?anté SOtcning , at

banne ft'g et (Spftem, fom, veb fammeé givne negative

sftefultat , og forbi $or(tanbsformerne tilligemeb $or*

Htiftené ptacttjl'c Sove fom €rfjcnbelfené egentligt


Ran 35

bet %\\bftvcenfcnbt i .ftanté Unberføgelfer , ber vaftc bt

jlør|tc af be npcre *p[)ilo|"opl)cu veb ©iben af .^ant nemlig

gicfyte og ©Adling, til at frcnifcrttc beteé ©ynémaaber»

Om nu og Srtften tit ftyftcmatijf 23ej?uclfe Oplnlofo«

pl)ie) af tingenes iQafen og følgelig i en vié Mening

SDogmatiémen ei ganbfle fuubc ubfletteé »eb ben fantij?e

»Ptøilofopfyte, faa at trangen Dertil fn*rere fircbfc uttrebe

flg froerfere, jo mere man veb be ubvorteé 'Singé gaflen,

fornemmelig i ben politijfe ^>crben føgte ft'g en fait

©tanbpunft i bet 2(anbelige, faa vil bog ^anté ffaipfin«

btge og fine Unberføgelfer oeljolbe ben Sortjcnefte, at l)a*

ve r)cnviift ben ba f>ct|f cn&c raac SDogmatiénwé inben jT»

nc ©ftanfer og (lemmet en fraftigere $one i

4

pi)ilofo»

pl)ten; ben vil og for gremtiben abvarenbe erinbre en«

(jver pl)iIofop()iff kamfer om en omhyggeligere og mere

omfattenbe 'prøven af J ])rincipcrne i l;ané ©ynémaabe

cg give fortræffelige SBinf og$3eilebning til en paa fanb

©elvetfjcnbelfeO: til


Z6

X^rtp

Æenftm'ftT Sranferi«! og Cfn^fnnb ftfcvnc uben $8trftiing;

932cre 3»t»pas Ijar (;ané ©pnsmaabc crl)oltt i JpoUanb oa.

fcc norbifFe 2ærb og ftitnljcfe, faa»clfom og SUwelererne til at

ttk og 6eflemme $3cfrbien af 'perler, 5>iamanfer og aw

bre ?.£belfrcne. (5n SRarf inbcljolber 24. Æar-af, et J?a*

rat 1 2 (»eb $(£belftcne fim 4) ©ran og et ©ran 3 ©reen*

33eb ©ulbeté øjeten gaaer man frem paa følgenbe SDIaabc

i jpenfecnbe til beregningen mcb ©ran. CQJan antager at

fcen ©ienftanb af ©nlb, fom man »il »eie er beclt i 24

©cle, fem man iWbcr .ftarat, 3itøe(jo(ber benne ©j'en*

ftanb nn flet ingen ^ilfætning.af et anbet Ottetal, bet »il

ftge, er ben ganbf^e reent ©ulb, faa ftgtr man bet er 24

parate ©ulb. ftiubcé bcr i ben ©jenftanb , bcr (lal

Deleg, fun ti;»e ^grat r,ecnt ©ulb og bc ø»rige fire er

fremmcb $il|«fning / figcr man bet er ©ulb af 20

Æarat.

UUrlflafct egentlig 2lnt>teaø 23ot>e*fteitt, og fun

falbt faalebeé efter ftt ftøbcfteb 'i?arf|rabt i ftranfen , er

ftfeven mærf»a?rbtg i9teformntionené^»i(lone »eb fin ipib»

jigljcb og fit @va?rmerie faaveffom »eb fin tllpffe. @om

3frcf)ibiacoiuié, £anonicué og 'Profeffor i 'Jljeologicw i

SBittcn6erg ole» l)an »eb fin ?l'nfeelfe og Jtørbom en 6etu*

beliq Støtte for gutter aferebe »eb bennes farftc Sfribt

ti! Reformationen. • ©en 6erømte 9leIigion»famtale

fom l)an 15 19 f)o!M i Seipftig meb Dr. (£cf til $orf»a*

for ben|lreng-auguftinf?e gære om Iftaabcn, ».{jan'i


i

£ar 37

fFdfrcr mob Orcr" og^aven , fom i ftorbømmeffeélntlfcii

mob gut()Cf 1520 ubfruffelig betcgnebc Ijava fem bcnneé

Silf)ængcr, l)ans 5 r ft

t q c 2fppclIatton fra »Paven fil et

alminbcligt Qfotictltum, f>i>ori f»an gav bet før{rc (Jrem*

pel, 01) f>ané mrffomme ^rf låring, fo* be ©eifrliges 2£g«

tc|?a& vare rpbcltcic 33cvtfei* pa-a Ijané 3vcr for Sirtser og

tinncé ©ag. ' SDlebené £utl>et fab paa SBart&urg tillob

^arlfraor ftg enbtut ffarfete, ja enbog tnmnltuarijTc Ub<

fcntb af benne 3ver. Smulen 15 21 6c§\;ntTtc l)an paa

©lotlfirfen at-lc?fe CDJcfj'e i btt rnbjtc ©prog og at ubbele

STCatvercn i &cggc©pccicr mc& Ubelab,clfe af ©Ériftcmaa«

let og førte golfet og ©tubentetne fclp mcb J?eftial>cb til

Jpcfgenoilfeberncé og alterne* §orft»rre{fe. Sutter ,

fom l)#iligen nuéoilligebe biffc ntibigc ©fribt/ gfenoprjtti

tebt ftrar efter (in 'SiloageFcmjr Ringenes gamle Otbcn ,

og .ftarlftabt funbe , jfjonbt fjan biet) &e()anblet meb

©faanfel og bragt til £auélj*o paa to 21'ar, ci glemme ben

hurtige Silintetgjørelfe afet^Æif, (jvoraf f)an ei l)av*

be'lovet ftg mtnbrc jpæber for fin 'perfon enb ^clfignelje

forben gobe ©ag. .føan gif berfor 1524 Ijemmclig til

Orfamtinbe, foranlebigcbe ber efter ^pia'frens. ^orbrivclfe

ce famme volbjommc Optrin, og opfaftebe fig offentlig

til L'utl)er$ 5)tob|tanber, ba benne i ^ena prabifebe »mob

ltrolig()eberne, faa at £{jnrfvrfre ftreberif fcl\> formebelft

et Ijeftigt ,f (agcfFrift imob gutter og forbi $arl|tabt i

gotoeten Ijavbe forenet ftg meb be 5n>icfaui|T.c ©illcbftormere

og mcb bz mAt)ll)oufifFe Oprørere ja tnblabt ftg i

gorbinbclfc mcb Sftfinjcr, i ©cpt. 1524 forvifte l)am af

fine ganbe. .starljlabt vecg, men begtjnbte nn ben ult)f»

Éclige ©acrauicntsjh'ib, Ijvori (>an irøob gutl>er na'gtebe

€l)ti|rt legemlige Sftærvarclfe t 3'tabveren, en ©trib, ber

førteé paa 6eggc ©iber mcb ben |lør|lc gorbitttclfe og gat)

2lnlebning til dampen mellem be fd)mei


38

£«V

ce tilfrebéftillcnbe (Jrffcering angaaenbe (ju'n Qftiib, op»

tog f;am l)øtmobigen og fFajrfcbc ^m et $i(flugts|ieb i

Jernberg unber ben S^ermgdfc , at (jan ganb|?e jTulbe

(jolbe flue Meninger f>oé ftg fclv. Jper levebe Den xjbnnu

gebe lOZanb næften tre 3far fom 9?aboe 31'nbrca* af tfgcr*

bnrfning og en (sile jjanbel, J?an


ferfFfettiøe £nfe. ©emte fratog £ong Ottofar af S&jbO*

men bet og gato bet 1286 fil ©rev SDictnfoatb of @orj og

$t>rol fom Scljn meb §orfcc()o!b af 2fr»eførg'e for $åb&

Gutg vcb l)ané 33?an&éitammcé afgang. 2>a benne ub»

fcøbc meb Jjcnrif 1335, ttlfjenbte ^cifcr £ubvig af

Slagent uagtet t)an i torveten til S5eb|lc for jpenrtfé

JDattcr "iJKarga re ttøa Sftaultafd) t)avbe erflcerct bet for

£J.vinbc'ef)n, hertugerne Otto og THbvufyt af $jterrig

S^nitfjcn, og veb bette Jpnué er bet frøen Mover. —

italienerne falke be tpbjle ftr'iufter &arantani , fornio*

fcentltg , forbi be- f omme til bem igjennem .Slarntljcn*

Rarfcfjin Qfnne Souifc) fobt, ©iirBacf), fortjener

fortrinligt at bemcetUi, faavel fonucbc'ft t)cnbc$ 'Har.b«

originelle Ubbannclfc og t)cnbeé Xugtertalcnt fom for l)en*

beS £cvnct6l)ijlorie. Jpun blev føbt ben iftc £>ec. 1722

paa et abcligt 93?eterie et (angt fra ©cljtvibus veb ben

fd)lcftf?c ©ro? nb fe, o* 6(cv efter fin $aberé tiblige £)øb

(C)an var gerpagter og Srngger) unberviifr Ijoé fin 0\u

fcl, bcr var 2lmtmanb, 4 Scgintbclfeégrunfcene af be men*

ne|1e(ige M unbff a6cr og felv i bet (atinfFc @prog. Jjcn*

be» ©ente og be SJrcmfFrtbt, ()un gjorbc i 33ibenf?af5erne,

bragte \D?obcren paa ben %ante , t)viffen erfaringen fi»

ben tun alt for meget befrceftebe, at Ijun flet iffe vilbe

førge for .føuHéljolbntngen; t)un 6fev berfor tagen fra

Onfeien og hiaatte i tre Hav vogte Clvag paa SDiObercnS

Sanbjleb. $)fen l)tin fanbt |nart SetUgtøcb igien at følge

fin 5)nb{inqottl6øic(igl)ei>; paa ©forgangene gjorbc l)im

SBejlienbtj?a6 meb en meget ucice|"t j?prbebr«ng , bcr fra

£ib til an&cn forfynebc l)cnbc meb forjfjcllige for bet me*

ftc flette Skøger. Q3cb benne uiie i'cEti'jrc , fom t)im

maattc brive tøemmcltg , faavelfom vcb tøenbeé ftølelfe

for Gaturen og (jenbeé (evenbe fantofte fremfom nu

jjenbeé førjlc, ubcn al 'tfnviisning gjorbc 3)igte, tyvt (fe

man uagtet mange $etl ei fan (cefc ubcn Seunbrinq.

«$cnbc$ $)iObcr, bcr ftm vilbc bannc tyenbe til en gob

4>uuémober, fratog tyenbe tit Søgerne og fceftemtc tyenbe

enbelig fif Æone for en £>ug mager i&at

teflraB mcb bennt gjerrigc, trsttcf jare 05 fnurvorne ^ t «> n

uenbchgc »plager, (jvilfc fot'fl cfier 1 1 2far cnbteé web

en €>fil$mhTc/ l;t>or»eb (jun miffebe ftn Ijclc SEcbgift 09

6lcv bragt i ben pberfre ?lrmob. Jptm vanfebe ti( en noer-

ttggenbe t'anbébpe og levebe (jer næflen et 2l"ar ganbffo

(jjdjJeløé. ftor at ubflcttc ftn Sattcré vcb ^tÉSnwffen ,

libtc Jpaan, fceflnttebc ben ittbc om()i;ggcltge Øftober at

gifte ^enbe mcb en joaanbvaufémanb, $arfcf>. Sattcren

fanbr et minbfre ^5c()ag beri, ja Ijttn l)abcbe (jam enb«

og foi- l)am 6eftanbige DruffenfTab, men SDiobercn true«

bc, og ^Datteren maatfe gifte flg anbcitgang. Sin fom

I>un førft i en ret førgcltg forfatning, ^»enbeéi SER a nb

forøbcbc \>eb Srif fin ()c(e formue »g fjenbeé tillige , og

Ijun &let> nøbt til pcb »Poefte at fortjene ben nøbvenbige

Unoerljol&nmg* J?tin forfaftebe betfor, f)t>or ()un fttn»

be gciligljcbébigtc og gpfønjlningcr, retfh enbog mange

SfJtile omfring ( 2anbet og bcf lamerebe paa (laaenbe $øb

sQcré og erl)»eryebe ftg berveb atminbefig 93cttnbring og

mange »Penge, fom bog (jenbeé »JJJanb fnart igjen forøbe*

be. fflu begav l>un fig mcb ftn 5J?anb fra §rauftabt til

©rofhlogau; men ()cnbc6 ^fattigbom tiltog flebfc meve:

og (jenbeé eneftc ^røft var, at f>un i SBoglabcrne furtbe

ftubeic be ciaéftfFe SSarfer. Qun forlob fin £D?anb-, og

SBavon .f olftvilj »ar faa f)øimobtg, 1761 at optage (/enbe

i fit i palaté i 33er!in og rigelig forfpnc l)enbe meb flæber

og alle 9?øbvenbig()cber. J?cr begpnbtc tøenbeé l'ivé meeft

glimrenbe »pertebe. Jpcnbeé 2fanb fif et ni)t @ving ;

man traf l)enbe i be ftørflc øclfTaber og 6ab f)enbc ftrav at

itcbjfrtve .Digte eller fremftge famme uben al §or6etebel*

fe, bvilfet flebfe Ipffcbeé (jenbe fortræffeligt, bamler/

©tilser, $rfini$ 0. a. unberftøttebc f;enbc; (Sfcim ubgav

(jenbeé Sigte "»763 og forfFafTebe Oenbe bervcb 2000

éiblr.; [)iin fif af ©rev ©foll6ejrg'3Ber!tigcrobc og anbre

anfeclige 'tfa.pengc; men alt bettc forflog ei til at erna?«

re (jetn^e felv, fo. 23ørn og ()enbcs Prober. greberif

2ben, fom fyavbt looct ftenfre en »Pcnfton, (;o(bt ei Orb ;

og, ba (jan engang fenbte Ijenbc to 9?blr. , fenbtc (jtin

(jam famme tilbage meb be bcf jenbte $Seré. SKen, ba

éreberif ®il()e!m 2ben l)avbe6e(legct Slnoncn lob f)an

6i;9ge t;cnbe et bcqvemt £uué. 5D?en f;un funbc ei længe

b


2*rtf . 41

m;be benne 2vttt f tfji (jun &jøbe ben 12te Oct? 179 1 i

Sbixlin af ^»ceffelfe. 33el ()ar fjtm et naact 5c 6cbfte

miere tnbfFc ©igtcre eller fine @a.*utibtge, og mancic

€tcber i (jenbeé SMgtc ere altninbctige eller profatfFc/

jten for at »ære Wiig, maa man fcetamfc, at l)un i ^ørft*

rringen fim bannebe fig »eb fig fcl» og efter flette 93tøn«

fire og, at trpffcnbc 2frmob nøbte (jenbe tif meb bcit

ftørfte j?urtigl)eb, ©ag og SRat , «t forfcetbige 2>rgte*

jpcnbeé 6ebre 2fanbS»a?rfer f)ar efter tøenbeé ^eb, Ijenbcé

Satrer , frue ». ^!cufc ubgt»et 1792 i Berlin , mere

fors'gebe enb ©(cirø ubg«» bem cg anben ©ang 1797

tncb r)enbeé £cynctslø6.

T&avtofiev fee 3ot'bæ6fci;.

Kaftner 3(6ra(jam ©ottljelf, (tUftbfl gcf)cime %\u

fiitSraab og »profeffor i ^atljematifen i ©ettingen) 6lc»

føbt ben 27©ept. 1719 i £eipjtg, ()»or ()ané'$abcr »ar

»profeffor. $an 6cføgte afbrig nogen offentlig @r?o(e ,

men &le» bcelé unbcr»iifl af fin §aber, bee($ af $>ri»at»

lærere. 2Ucrcbe fra bet iobe 2l"ar fcenpttebe (jan fin

ftaberé juribiffe læretimer og inblob figifitnte 2far i

et Collegio disputatorio meb anbre SHefter. ftuber*nbc

Ynglinge, (jvilfe bog »arc langt ælfcre enb ()an. Qrgcnr*

lig @tubcnt ble» r)an førft 173 i, ba l)an meb færbelcé

3»er (agbc fig efter 'JMjtlofop&ic, 'PtøpfiÉ og 5Katl)cmatif;

tfoer.(>ov»6c^ efter l)ané egen Silflaaelfc !8tctapr)pfttcn mc?

a,et $illo!£enbe for tøann SOfrertværbigt er bet, ()»a&

\)an ligelebcs fel» tilftaacr om fig/ at2lbberen og engang

een enbnu falbt (jam fvært, eftcrat (jan alerebe fyavbz

gjort nogle ftrcmjTribt i $)*arljemafifcn. i3ø»r1gr fort*

fatte kliner iurigt SurtøpvuMit^fené ©tubium og 6(e»

1737 eraminerct fom (Tanbtbat i benne ^ibeufFafc, om*

enbjTjønbt (jan nu Bcgpnbte at forfømmc tette #ag til

gorbccl for be owennavntc. 3 2fnret 1739 M&t ban

"enbelig fin SDifputation for fcfv at fnnne la-fc offentligt,

fra f)»i(fen ^ib han fcegimbtc af (jolbc matf)cmatif?e

pf)i(ofopl)ifFc, fogtfFe og juribifFe £orcia?eniuger. $oru»

ben ^JJatfKmatifcn 6ef?jefrigcbe (jan fig og meb be ftjøn*

ne ^ibenjla6cr.


42 - »at

fjolbt et ovcrorbentfig ^rofeffur meb en ^enffon 6fct> fjan

1756 unbcj meget forbeelagiige 55etingelfcr anfat i (&8t>

tingen fom vtrfelig ^profeffor i Naturlære og ©eometrte.

Xinber De Srcengjler, fom ©ettingen leco i ©vjoaaréfri*

gen, nøb ban ben ^ornøtelfe naflcn bcftanbig at l)att

franfFe Offuiercr, fom l>an tante g tør c fig fovftaaelig i

beres Sftoberfprog, til Særlinge i 'Pbwfrt og SDJatljematif.

3 2faret 1765 6(eu fjan ubnævnt til Jpofraaft og bctte vat

(jané mecfr glimrenbe ^eriobc fom £a?rcr og SHaabgivec

til 2ff4ftemtetS SSebfrc. Jpané ft>lvtrebftnbstt;veaarige

t0tngtfrer*3»&i^uni 6(ev 1787 (jøitifteligljolbt veft Uni»

DcrfitetetsSiibifæum, fiffet f)an cnbnu ovcrlevebe tretten

2fnr. SManftt ()ons mange ©frifter, fom i Sfteufclége*

lefyrtcé 2)cutfd)lanb alene ftylbcr ni ©iber, og fom libt cf«

ter libt fortrængte be roolfifFc £a>reu\øgcr, bliver l)


ftcm 43

ferie, fjvori fjmt gjorbc bc 6cti>bcf tgfte grcmffribt unbcr,

fin ftaber, ter bog [elv fim bcfab miboclmaabigt talent,

^tcb bet) mecft anfiroengcbc ftlib crfjvcrvcbe t>u»t fig ale»

rebe ben^ang en ci fcebvanlig ^'unftfcerbtgljeb og fnart

overgå øun fin ftaber. 3?cppe tretten 2far gammel gjor*

bc f)un \'in førfte SKctfc til Stalien, fjvor (jun afvcrlenbe

inbtil 1769 opl)olbte $$ i 93?ailanb, ^lorenté, 3iom og

Neapel, og i btfle be jTjønnc ^unfler [)c(Iigebc @tæbcr

ubviflcbe fin £unfifcerbig()cb til $ulbfemmenf)eb. .3

npénævntc 2far} forlob t)un 3talicn og begav fig tif

genbon, fjvor f)un fjavbe ben 2\)tfe at male ben fongclige

§amlilie. 5Dennc Omfiambtgb'cb grunbebe faavel l)cnbeé

fJUjgtc fom f)enbeå Spffc; Begge tiltog meb tøenbeé læns

gere Opl)olb i Snglanb. Jjcr blev l)un optagen til $fteb«

km af bet fongclige 2l?abemie for kunderne. 3 2faret

1782 forlob f)un Qrngfanb og valgte SKom tif fit Opf)olbé»

flet), fjvor f)un bøbe ben femte 3? o v. 1807. 2fUe \xb'

mcerfebe SERamb i Diotn fulgte (jenboé Slig , og f)cnbcé

SSufie bfev opjlilfct i »pantfjeon. Jjun efterfob ber et

ubføgt 93i6ltott)ef og en anfeclig formue. J?un (jar

malet mange 'Portratter og f>i(torifTe "DJiafcfier, bc ftbfte

ifær efter 3fntifer; Ocnbcé 2lrbeiber fjavbe (feer megcn@ra«

tie, omenbfFjønbt 3ncorreaf)cben i f)enbcé (gtiif og^ené«

formig()eben 1 IjenbcS »plan og fammeé Ubførelfc ei fan

unbgaae ^jenberem .føun er ret egentlig en .ftttnftncr*

tnbc for dilettanter. (Jnbnu man l?cr 6erettcé $$i*

fioricn om fjeubeé førfie ©iftermaal. Unbcr fjenbeå

Opfjolb i Conbon bab en engelfP ^vunfincr, ber cnbnu

fevebc for nogle 2l'ar fibcn og f)ar beflabt en 'Plabé i 4 pat»

lamentet o:n (jenbeé Jjjaanb, men fif 2ff|Tag. ftorbittrct

tyerover tænfte Ijan paa .ijevn. €t fmufr, blanbt bm

lavcfie golfcf (afie valgt iWcnnejfe, blev fat iffanb til at

vife fig i 2(ngelicaé Jjmié for at funne eftertragte l)enbe$

3?jerligl)cb. Jpun lobfig jTuffe, rafte Grycntprcrcn fut

.føaanb, og ben forfmaaebc^unfiner opbagebe benbc bet

^)ubé/ ber var fpidet fjenbe. Angelica blev nu vef fPilbt

fra ()am , men maattc give barn en aarfig fpenfton

bog bøbe (jan fnart. €?ibcn'giftcbc f)un fig amVnaang

meb ben vcneti«mf?e 5J?alcr 3 l!Cc^'/ bvilfcn $orbinbe!fe

»ar tyffeligere* ©enne bø&e Hgelcbeé (amge før Ijenbc,

,


44

^3"

cg fra &

ti(fib(t @*e,ve ai 3iict6erg , Sitbber af bet gylbne

©r'inb, ©(orforg af ben tjcUige ©tcpfjanétOrben, f. f.

©fars; og (Tonfci-cnremintftci-, gebcime jpof« og ©tats«

cantéler,. ncbflatumebc fra et gammelt greveligt Jpuué ,

tyvié ©tamf>u»i$varJ?er|?a&ct.^auni£ i 0)Mjren, berlig«

ger to •Kile fra 35iumu $ané ftarfaber 2lnbrea& 25omi*

nif, ©icve af .faurn??, Sliboer af bet gpJbne©finb ogbeé*

uben 6ct'l«betmco anbre bøic 33«rD»g(>cber/ var f. f. førfte

©cfanbt veb ftrcbéforfamlingen i fftytmiit og bebe

1705. !SD*røtcé ©øn , Sftarimilian Ulricl) J^ofcp^

gortunat, føbt »679, blev f. f. .ftam'mcrer , Q3c[)ei-mcraab,

Diibber af bet gylbne ©f'tnb , ^icfaubt veb bet

romcrfFc Jpof og nogle ji'rebfc af bet tubffe Siige, enbetig

£anbljø»ebsmanb i ^»Ijren og Siigefoofraab og tidbt

1746. SQcb ©iffermaal mcb en føbt 2frvcgrcvtnbe af

Ofrfrteélanb og SHietberg bragte (jan ©revfFabct af betre

Sftavn til familien $annt|, men Ijavbe langvarige *}>ro»

ceffcr mcb gongen af 'Preufjcn fom efterfølger i ©rev«

(Pa6ct 0|Tfricéfanb. 3 &«"« 2€gtef?ab avfebeé 19

S&ørn, 6lanbt{)vtlfc SBcnjel 2inton var ben femte ©011

og btev føbt i SSien ben aben §ebr. 1711. 2)a l)an

var ben ijngflc af fine i 2tve bltvenbe SSrø&re , blev i)an

beftemt ttl ben geijllige ©tanb og alcrebc i fit 1 3&e 2iar

Beflæbet mtb en ©omfjerreptabé i SDtfinjtcr. 93*ctt , ba

tøané SSrø&re vare bø&c, bcelé i ftelbtcn, beelé paa ©1;*

gefengen og i)an berveb blev fit Jpufcé ©tammevebligc*

l)olbcr, forlob ^an ben geiftlige ©tanb tgjen og beflut*

tebe at lægge fig efter (Statsforretninger. .ftans 2fanb$»

evner, unberfføttebe af en (?jøn og ftaerf £egcmébi;gning,

ubvifube fig efter $nf?e, ligefom [)an og erf)olbt en (tor

ftærbtgljeb i alk ©lage £egeméøvelfer. J?an fhtbetebe

førfl i SBien, berpaa efter ben ø|?crrigf¥e TlbcH


efter Æunbft'a&cr 6egjcrftgc 2fanb. 3 ^faret 1735 ub»

nævnte $eifer Carl ben fjcttc f)am til 3iigé(>ofraab bg et

fange -efter i f)ané 28 2far ttf anben feiferli-g $o#røné*

fattu^ paa SKtgSbageq i Siegensburg. ©a ffenne £cifer

fort berpaa bøbe og Æaiuuføcé CmBebc^ bcrveb oplærte,

begav f;an ft'g ti( fine ©obfér i 932ce()rcn» Jvort efter

93? ar i a 'Jfjereftaé 9icgjeringétiltr«bcffc aaBnebeé glim*

renbe Ubfigtcr for l)am, jjan 6'ev 1741 fénbt til Si o in

til S)enebift I4bc og.berfra ttf 5?forenté, og fH;bte ftg

»eb jtne ()cmme!ige 2(£renber ttf 6cgge partere gjenftbtg«

§i(frebéljcb* $>eb ©(timingen af 2l"arct 1742 g.it f)nn

fom @5efan&t til $ur,in* for at fnwttc ftorfvaréforoimbet

mellem $frerrig og ©nrbtnicn mob bc bourbonjl'e Jjoffer .

bcfto fallere , t)vi(fen l

|or6inbeife Cngfanb ogfaa til«

traabfec- 93?aaben, tøvorpaa ()an tøavbe ubført biffe for-«

(Fjeffige forretninger, vaffe en fagban 93?emng om Ijané

gDJihtfterbueltg^eCT/ at man fnart betroede i)am vigtigere

forretninger. Jpan blev 1744 ubncevnt til øjteirig,jf

9J2ittifter veb Jpetftig Carl af Setfjringené og drrfeØer«

tuginbe 93iaria 2lnnaé Jpof, f;vilfcn var ©eneralgouvcr*

neur i be øfterrigjfe 9?ebctfanbe. £>a benne (Jrfefjer«

tuginbe fort berpaa købe, paatog fjan ft'g i Jpertug


46

XUu

ført mellem be Q*>efulbma>gtigebc fra ftranfcrig, (Jnglanb

cg .ipollanb 03 brcvnc faa tvrigcn, at be øvrige øRtniftre

og fclv £auni£ ubeluÉfebeé. 5)enne proteflerebe berfoc

tmob 'Præliminancrnc 03 tiltraabbc fainme fenere enb be

øvriae 9)?inifrrc. 3 bcn ^ e ' c Unbcrljaubling erl>vervebe

Oan fip, ve-b (in S3tteUg()e6 09 £tgefreml)eb be forfljclligc

©efanbteres 2fgtclfe 09 fagbe l)cr ©runben til fin paaføl«

gcnbc fro re føftvei' fom Oftiniftcr. (?fter at greben til

3fad)cn var flutfet blev ^aunifj ubn«vnt til virfefig f. É»

konferens-- 03 (Statéminiffer 09 1749 beo-ret meb bet

ctølbne ©finbé Orbcn. billige 6cflemte Sftaria $(jere»

'fifl (jam til ©cfanbt »eb bet fran|?e J^>of. ©ctrc @e«

fcmbrflPaB varebe fra 1750 til 1752, t Iptlfcn "tib l)an3

floge inbfmigrcnbe SJcefen lagbt ©runben til Sorfoningen

mellem bcr franffc og øjterrigjTe j?of og fnyttebe bet

$or6ttnb mellem begge ber før)l 1756 fom til alnieen

Æunbj?a6. 3 klarer 1753 blev ban folet til6age til

SBtcn fom Jpof* og ©tatécantéler og beeuben 175611b«

nervnt til neberlnnojP 03 Italien!? Æantslcr, l>vorveb

$orretningerneé ©tprelfe for bifie «provtnbfer L

fom< i

fiané #amber. ^ra benne ^ib lebcbc f)an allcne aHe

$frerngé ubcnfanbffe^lnfiggcnber unber $?arta Sljcre*

fia 09 l)aobc tillige fførfte 3noftøbelfe i ben inbvorte*

$ørv«ftnjng,» 3 klaret 1764 ble« l)an meb fine manb»

lige ©frerfommere efter ftørftcfabftlérettcn opl)øiet i

SRigéfprfrefranben. ©aalænge Sftaria ^^crefta levebe

fatte fnnt ten meefr ubegrambfcbc^illib til$auni&. SOien,

ba ^eifer ^ofepl) alene Ijavbc faaet Stegjcringcn i J?æn»

berne, beærcbc ()an vel ben 6ebagebe Schufter meb alle

ubvorfeé $egn paa ^fgtclfe 03 §ortrolig[)eb, men fulgte

ti ftebfe l)ané 9vaab. ©et mislyffebe §orføg at aa6ne

^cfjelben, og at tif&pttc ftg 23apern famt ben enbnu

uBelbigere $rtg imob 'Sprferne vare følger l)eraf. €nb»

nu fvaaere blev ^'auni^cé ^jnbflpbelfe nnber Ccopolb ben

2bens SKegjering, og ba ubviflebes uben l)ané ^Stbenbc

og ^Sillic Spiren til krigen mob $ranferig. Jpané fjøie

?ilber 09 .^repfterneé bcrmebfor&unbne aftagen beva-gebe

(jam fif frrajr efter ftrant« 2bené ^[)ren6cfltcicffc at neb»

føgae fin $>cerbig[)eb fom #of» og ©tatécantéler. $an

fyavbe en ubbannet gornuft uben ju|l ffolemcfffig at f;ø»


"Eau 47

re fif noget beffemt pbtfofopbtjl 5 ©pflem, figefom han

better ingen ©mag fanbt i egentlig mctapbtyfif?e Unbi"

føgclfer. Jpané ©ømmcevne »at* langfom, men bejta

mobnere og bane enbclige ©om næften altib rigtig. $$ol*

taife »af \)ané yndlingsforfatter,, ligelcbcs gjorbc ban

meget af Sfiouffeau, bcr enbog nogle Uger var bans 1pti«

vaffefrcteer i lParté. ©en franjf bramatifFc Siteratur

»nbebe ban libenfl?a6eltgt; ben ti)b(Fe ffiønne Sttcratur

f jenbte ban nunbreril, emenbjTjønbt ban i ben nperc

%ib, ba SBiefanb var fremtraabr, frjopnfebe bzn megen

£)pmo?rffoml)cb. 2Manbt anbrc gjorbe ban og meget af

*pfatner i £eipjig. Jpan var fpnbig i bet tpbjTe ©prog,

men eet franffe var bane bøtrc J?aanb« jpan talte

franfF, tfalienff og tpbfF; bet (atiuf^e tøffe og forftob

t)an; bet engelle ©prog var barn i bane Ungbom iffc

fremmeb. ©en flotc (Jncwclopæbic brugtes flittigt af

barn for berfra at tjente ©toftil fin feljTabelige Unber*

bolbning og ifær for at bavecn 'Sraab, bvortil ban fun*

befnptte fine og fine SQcnneré Sbeer. Jpan eftcrlob ben

SHoeé at {)ay>e været en $3cn af $3tbenf?aberne og be Stør*

be. ©aalebes' oprettebe ban i gombnrbict og STJcberlan*

bene benjbeligc 3l£abcmier. Qan brog og bc fkfrc £a?rbe

af nogen 2l'nfeclfe, ber fom til SBten, til fit 23orb*

©et var bam, fom forflpttcbe be ^pbfFcé fortjente Jji*

frorieflrivcr ben tviirj6urgf? e ^ofraab ©cbmib, til ?JBien.

(£nbnu mere afgjort var bane $t(6øieligbeb ril be (Fjønne

^nnflcr og fammes ©prfere. ©en fortræffelig tnøref«

Ubt ^unft|?olc i 5Bien er nceften jfabt af bam. fian

bibrog og bet meffe til, at ben berømte bobber (fiffer

©ebmufeer, bannet vcb 3Bille i 'Parié, efter fin ^ifba*

gefomft: 6lev ©fiffer og ©irecteur for en JtørejPole i

$ob6erfiiffcrfun(ten, bvoraf fiben faa mange agtværbi»


48

£rt«

fot* 6fa^c5c be ffefle over ^"attuig, beelé forbi (jan lob

t* m »ente f)c(e finter i ftt Jørgctrtaf, mebené t)an maa«

ff cc unberftolbt fig mcb en .ftaaiibværfémanb, bcclé forbi

et aUe troebc fig noffem betalte veb ben &£re, at fee bercé

3hinfrpa ,

rfer opfrillebe i §prfrené ®alleric , en Opføufef,

fom ^fliint^ fafbte (jøifl u6ej?eben , egennyttig

og uartig. (£n 6crøiut itunftner tøevnebe fig berfor

paa ftnrfren veb at |>lge lyam en flet af fig fcfv for«

fertbiget (Topie fer en OriginaI»Q>rreggio tt( en meget

t)øi 'Prii^. $Vtftcn f^ uct lt)cn

l" 93ebragenct at vibe,

men fFammebe \i$ bog veb at flage berover. J?an »ar

ovcratt befjeabt fom en fcor SKpttcr, og benne $il&øielig«

f)cb ubv«jorbc et $o»ebtræf i (jané £evcmaabc &en

©mibigijeb

!

og

Scbigfjeb, fjvotmcb (jan felv fom Ol«

bing recb ben pngftc mobigfle jpingfr, blev afminbclig

beunbref. £>an tmbervifk og banncbe enbog alle fine

@talbmcftre felv. ^;iuni& ^avbc i fin? tjngrc ?l"ar været

en fmtif Sftanb og ban t)a»be et af t>ine ^tøpfiognomier,

ter inbgpber" SSrcfrpgt. 9JJan SefTplbtc l)am for en-

2\)ft til at ppntc fig, bcr gif viberc enb bet fømmebe

fig en SKtink SSlanbt Ijané moraljfe (£genf?a6cr ro«

fer man l)ané 'Jroflak og 9icbeligf)eb. S$an »ar ofte for*

nem og tør mob ftremmebe af (jans egen


fpurgcc $auni& til Staa&S, fom 5cnnc ci meer til

^5o||et; tuen .teiferen gif til ham, naar l)an t>i^e ral«

mcb l)am, og bctt« fFcbtc meget ofte. ^>an (eb frg \

vanlta. mclbe, og ofte lob oa .^aunifc ftgc, ar b,an funbe

fommc, men vilbe ftnbe ()am i ©engen, .feifcrett tog

bn et ilbe od og 6c|øgte (jam beéuagrcr. Jpvab 3øfeplj$

ftrf eltge Skeformer angtf, faa tog ^aunifc ben roe»va-r»

fcigftc £>ccl i fanimc. 3 3iom var man enbog ovejfte«

vtt|t om at alle ctffc deformer tim fra l)am , og berfor

6lev [>an i 9Etnifterial'(£orrefpohbenf*iJ afbvta falbt anbet

enb ben fjetter|?e$3iini|ter (il niimstro eretico), 2>a

fpavcn var t SBicn rafre (jan ftprflen af vtbr breven agefte af ipaanben, men bet ^jnbvcnbigc a£

hiffe, fjvilfet forbum efter pavelige 53egre6er var bm

frør|lc9}aabes&cmi:?ning. §»rfren lob fom l)an et for*

flot) benne Stilette, t*g »Pavenå Jpaanb og rruff cbe bent

fin efter gammcltpbff ©fif. ©aalebcé var vel ingen 'Pas

ve enbnu mobraa.cn. 25a Sofept) 2ben t)avbc 6egimbt

©ctøclbeftriben mcb jpolloenbeine , vilbe l)an , t)vab og

5vauni£ funbe ftgc bcrimob, albrig troe, at Q&titenbttne

tuibe vove at flf »be paa M eiferené fregatter. S5eéuagre


5« .

&ea

UManbet fom fit bctif at ol«

tairc, tøvorpaa l)an i fort Zi£> 6le\) valgt til ^ftcblem af

bet fongcligc og @el)?a6et for Olbfager. JpaiiS

6ej?rivenbe ^Diat the Alps , fom ubfom førftegang

1763, er i jiiriig 33er|Tfifatien og Siigbom paa SMUcber.

bet 6cb|Tc af t)an» S>igte. 17/3 ubfom (jané Monument

in Arcadia, a dramatic poem, in two adls,

oq IjanS fcnttmcntaffF.-mafcvff c Dieife til 3)?avgate unber

$.itel: Sketches from nature, taken and coloured

in a Journey to Margate, 2 Vol. Scrpaa fulgte

178 1 en ©amiiug af t)an? 'Poefter

i to 3M'.ib, meb ftanS

tneget tignenbe 'pottrait, en Spijlc! til 'tfngelifa ^auf*

raann og en 2ffl)anb!ing over nogle romerne i ©øen veb

Æi;ften a\ Sttnt funbne $ar i Archæol. brit. T. 6. p.

125. Qan olev bivpaa for nogle 3l'ar inbviflet i en for*

træbelig og ?w 6ar »]>roceé, l)vilfen ()an paa en x>itti§

SKaabe fortalte i digtet: the distressed poet 1787 i

tregange. Jpanéfibfte men oq fulfomnefte og i be fle*

tfe cwttiocvebe


X\cg 51

count of the I?elew islands. @. ^orffer overfatrc

ben firår paa twbj? og fprlnbé S« S&ooé Jpijlorte er et

blot i Qfiiglanb, men og i ^tjbfftanb Bear&éibct paa for*

(Fjettig ØJJadbc. itcatc forfaftebe benne £>og i en ccDcf

$enftgt og funbe bettc faa mcaet bcbre, ba ban bt\ab

en anfeeltg formue. Jpan var en gjafifrie, f jenfrferrbig

9J?«nb, elflfet af alle, bcr fjenbte l)am og behaget , ba

l)a\\ bøbe i i'onbou ben 28 bc 3 a »« J 797*

&egle (matftematif?) fafbeé i (Stereometrien bet

£egemc, bcr l)av ti! -Safte en (Eirfel flabe og tneb benne cir*

felformebe SKunbiug (eber opab i en ©piofe. (3Ui

fcle» et oefpbeftgt fta6rif'og ^>an5c(5ffet>, 09 btanbt meer

Berømt veb bet af 3>eaumard)nié ber anlagte %t\jfttrie,

tyvorfra ubfom ben prceragrv«rfer. Unber ^tevoiutionéfrigen iftanbfatte

matt tgjen ftcefhnngcvarferne. Æeljl maatfc ubtøolbe

flere 93eleiringer / uar afveyfenbe i be ^5; 17 C ff e s og

granjfeS $>o(b, af&ra?nbre$ tre forjTjrdue ©nnqe 09 blev

enbclig af 9?apolcon 1808 forenet mcb 3>p. fftibtttfyin;

jtben 18M er bet igjen lagt til 'SybfTlanb.

"&ntl> (Sacofc von) kongen af ^rcufTené ftefbts

marfctøal, »ar ben pngfte ©en af ©corg .^ciff) , C^r-isc

føbt 1^96 i ftreterrefta i ©rcvjTa&et

Æinfarbine og vi|le alerebe fra ben tiblig|le Ungbom en

pverorbentlig

<

£il!jøieligl)eb til øftirifoirftanben. £$

2t(ber af 18 2(ar gif [>an, efter ftn SttobcrsSftaab (&cnbcé

§aber, Sorb *J>crt() Ijavbe varet ©torfantsler i ort tøan 6lev faaret.

©a *J>r«tenbentené 2(rmee var abfprebt , flygtebe .feitf)

til granferlg, lagbe fig ber meb meget j^elb unber ^au«

perttus 2fnviiéntng efter 5)?atf)ematifen, faa at ban paa

fin Scercté 2l'nbt*agenbc blev optagen i $>tbcnf?a&erne§

2ffabemte. bt gjennemrctff ^talten , ©cftroctj

og Portugal ttl&øb en beqvem Cciligyeb fig l)am at 6livc

fercftiUct £jar *]3eter ben førfte i l pari$ 1717- ©enne

til6øb f)am ^jencfre , (jvilfen f;an bog et mobtog for

ei at fætteS i ben 9}øbvenbigf)eb at ftrtbe mob (Jarl ben

1 2te, fer l)vem f)an f)avbe flor 2fgtelfc. ,£an rcifte

berpaa til ©panten, f>vor jjertugen af £pria fPaffebc

(jam en »}Mabs i bet irfanbjFe SRegiment. 55a £crtugen,

fom .^eitf) fyciVbz valgt til fin SSejfytter, fort berpaa blev

ubnoevnt til overorbentlig ©cfanbt i $Scteré6ura, fulgte

^citf) fjam ber(>en og traabbe i $jcnefle (jos ben ruéfif?e

Æeiferinbe, fom ubnævnte l)am til 53rigabegeneral og

fort berpaa til ©etterallicutnant og Sitbber af btrx forte

Ørne Orben. J?er ubmarrr'cbc $ett(j ftg t alle bc ©fag ,

fom unber benne .^eifcrinbe (everebeé imob ^prferne veb

ftt 93?oo, og var vtb Otfctyaforoé erobring ben ferjle, ber

f »


Bet 53

Befrecg, 93refcben, ia fjan blev fa^rct i 2fnfefen. 3 &***

§e\t mob øverrig firecb han i $inlanb, og fat var ham,

ftm afgjorbc §orbelen i ølagct veb SBtlmanfiranb og ttl*

lige forbrev be ©venj?c fra ^llanbcøernc. 3 greben til

2ibo (1743) blev ()an af &ciferinbe aun ovcrfalbt ben prcucfifle Seier veb

$od)fird)cn. .^eur) var en OJianbaf flote §afenfet og

ubmeerfet japper {;eb, ber l)avbe tcfnft meget over $rtg$»

fnnficn, men tillige befab anbre (JgenfFaber, ber rnaat*

te jfafte t)am alle retfTafne og brave 93i«ncé ^)Biagtelfe»

Sftplorb iO?arfd?all, l)an(5 Sbrober, fFrev til $jab/@cof*

frin i

k

l)arié : „'Sceiif engang, ()vilfen flor 2ltv min

SBrober cfretlaber mig; ()an fjar branofFattct ©øljnicn

eg 3 e 9 *) ar fUiibet 70 £>ttf ater f)os (jam.'' 3>cn flere

grebcnf gjorbe i vigtige '2lnliggenbcr meget af &eitbi

fRaab, og veb (jans §onuPielfer var 3?eit() r)ané beflan*

bige @eff¥ab. 3)iarfd)allcn l)avbc t)avt btn 3&?« at la*

be frobe fiere ttifinbe fmaae, ganbjTc &evc?bncbe ^olbatci*

i 93ietal, og kongen og Ketil) befFjcftigebe fig ofte mc&

at forbiubc et vi|l Ærigsfluoium mcb fammes 3Ran*»rer.

Keifer. 3 bc curopæiffe $prfreré SHangfororb*

ning ()ave .ftetferne ben førfie 4 piabs, hvorfor og s

ernc pleie at tillægge ma-gtige ucnropÆtffe i\ -firer benne

ttitef. Orbet Rejfer fommcr af


54

»ci

$ttel, ba bc fcetragtcbe fi" c\ fom be romcfrfFe 3roperato*

ter5 efterfølgere. Derfor forfrrebe og ertøolbt ben ro»

itur|?e #cifer- ogfaa n6ettiigct ben fer (l c Svang blanbt alle

€l)rl|teit løbene $ t;rfter; SJicre rvittlfom var benmob

Svijélanbé Slang, l)»ilfcn SDlagt 1721 antog ftcifettite«

len, f)vié(£rfjcnbclfc af Sr&hfertg og ©panten fun ril*

ftebeé unber ben uotruft'eiigc SSctmgclfe , at Svuéfanb

forpligtebe fig til, ei paa ©tunb af benne Cfcitel at gjøre

nogle ftorbrtngcr meb ^enfpn til gorrangen, l)»orimob

Sttisfanb ftbeh gjentagne (5>ange crfUrebc at but tun til*

ftoJ ben i'omciMrc Æeifer forrangen. ©abvanlig lur

man og falbet ©tor&crrcn i ané J?øil)cb. ftørfr

i vo«

re Sliber opfom en nuc fcifcrlig SQa-rbigbeb, fFjønbt nlc«

rebe i celbre %tber cnfcltc Stige; (;auc crt!cerct beres 3?ro*

nev for fetferiure omenbflFjønbt Regenterne fnn førte

JRtnyttitél, Ijvilfct f. (£7. »ar $Uf«|6et i ©panten. 3

2l"arct 1^04 blev Napoleon, bcngang (Ton ful paa 2i»»»

tiby. erklæret for bc ftranfFeé &etfer og (tbt efter libt er*

f jenbt i benne 3$aerbigl)cb af alle curopætlle fagter unb*

tagen cb opl)ørte meb Napoleon

18 • 4/ 1^15* — kroningen var forbum, ifo): »eb bc ro*

merjl'c $cifere et vajfentligt 'punct. 3 lat:g Zib an*

faae be n>bfFc ^eiferc kroningen vcb 'paocn for en

«lbe(cé nøbvenbig S&ettngcffe veb ^etfeivoefbi^^efcen ,

(jvorfor.be gjorbe Be ofte (jøift fotbærvcltgc SXomcrrog.

&iben blev bog .^eiferfroningen, ifølge ben gt;lbne S&ul^

leé gorffrift, foretaget i 2fad)cn og, < ben fenere %ib

paa^afgftebctfekv i ^ranffurt am33?atn. Skaret 1804

»eb S7apo!eoné kroning forcfrob igjen 'Paven kronings«

forretningen, men meb ben $or|?jel at ban maattc rcife

til 'Paris tjlebct for at bc twbff'c gonger fcfv fom ti! Svom.

Keifev (3taitif)arb) blev føbt 1673 i Scipjtg og er«

t)olbt ber paa $i;oma6[foleu fin ferjle itfftfrijføeilgt


ttel 55

JBannelfe.


5 6

Kel

£ubmg T4be pa« 21 $eb£ Jpøibe. ^>ibfi( vore Sftarc.

Qfurel€v Co^mué af 9Jict?ict^, Jpenri? 4beé og gubmg

I3bc5 ecb man, at .gongen

mebbcclre ()am Opftgten over $øit)ufeté .^anonfløberie,

at tøan ei blev forbigaaet af ^inifrrene veb Ubbelingen af

SOionatfen* ©dønninger og at l)an cnbelig enbte fin i 7 ø*

bebane 1702. 25a i!ubwig i$bté &tatue, ber blev op»

rei(i paa v piabfen af famme Slamt, )Tulbe fføbeé, tnaat«

te man tage fin tilflugt til nogle &unftnercé 5Éemoirer

for bcraf at unberrertes om ben 93i*t()obe, heiler f)avbe

fulgt. — 3or?att ^acob Keller, ben forrtgeé SSrober ,

fom bøbc 1700 i an anfat t (£lfaé, Ijvor l)«n be»

ftræ&te jig for


Eet 57

SMtmourtcs fin Stilling veb SSafm^ , en PanbSBnc i

dlmmpagiic. S?n n & [> o l & t l)an ben is»be ©cpt. bet 6c»

f jentte 2l'ngrc&, bet ubmeerfebe ftg veb ben frygtelige ^a*

nonabe, fom Jpertngen af S&ratinfctjtvcig , ffjønot for*

gjeves, foretog (tg imbfe betrc ©reb. $>cb »preuJYerneS

berpaa fulgte tilbagetog af


58

XX

RcAgren (3ofj. Jpcnr.) fongelig fW«fl Sefreteet

og SJteolem af ter focufFc ?(fn&cm:c. J?an var fabt i

^cflgrthfnnO, |lnbcrc5c vc^ Uni^crfitctct t 2T6o cc^ leve«

be fom Sjnfoemafor

:

i **tod ()o(in , tnbtil 9&D(\t;-cnt(cr

Holmberg tog (jam til 9ftcbarbeibcr i torf fjolmepoften,

et periobilT (Sfrift, (jvié ^ærb l)an ofte forljoicbe veb fin

livlige ©frivernaabe, tuen ofte og neofatte veb fine ®al»

bcubgpbelfcr. ©om Sigter erljucrvcbe ban fig meget

É&tfa-tb/ og kongen betjente fig af t)am for at verfificeve

fine ©ramacr, Joans frørfte §ortjencj*e fom forfatter

var 33 i b. Støtte galent gav (jané ©frtftef megen 5il#

loffelfe, men (jan anvenete bet mere til £aftené enb til

£>nben$ fremme, og lune ©frifter cre meget farlige for

Sicltgien og ©fcbeligfoeb. Jpané (Tljaraciccr (jar ligcle«

bce mange »pletter; SDfifunbelfe var jpovcbtraffet i fam*

me. S)e ficfte fvcnjFc £ærbe berragtebe ()am fom en gal*

befvg 2)e fpot, ber ubjovebe fine talenter paa Sictfcrrbig«

Rebene SBefcftning. 3 »tn ftbftc Sevetib arbeibebe ()an

paa en ©amiing af fine ©friftcr, (>vori (jan fun optog

bvab ber efter IjanS ©om , engang funbe gjøre (jam

5£re. 2>e itbfom mcb (jan6'}}orrrait og (jan bebe ben

20 2fpr. 1795, 43 2far og 4 93Jaauebcr gammel. SDicre

om f;am beretter l'itt. 2fnjeigen j 796 D}o. 3 1 ©. 337.

QJJob bc fletter, fom ber fafrcé paa l)ané'(£f)aracteer

forfvarcs l;an ueførlig og fjané $ertjcncfter rofcé meget i

fammeiiitt. iHnjeigcn, 3uli I 8oi 9?o. 101 og 102.

"B.e\\\bh (3ol)ii QM)iftp) een af ben engeljfe ©fne*-

ptabjcé f£Tftc »pipbclfcr er fobt i Q)rcfton i £ancaffjire

1757. jpané gaber Sloger Æem&le, ber (igclebeé hav

gjort fig forbeelagtigt befjenbt fom Shiefpillcr', gav

tjam en omljoggelig Opbragelfe og lob (jam bt;rfe fine

©tubier i ©folen ©ebglcp^arf i ©trafforbfOtrc og paa

Univerfitetet i 2>ruat> OmenbflFjønbt f;an mcb fint

talenter gjorbe hurtige og lette gremfFrtbf, og bane $a«

ber meget ønjfebe, at ban ei ffulbc opoffre ftg $l;eatret

brog ()ané ©cniue ()«m bog uimobftaaclig bertif. Qan

fremtraabbc førfl i 2Boin>erf)ampton fom $l)eobofiué i

fKome'é ^ragocbie at bctte 3}avn; betSMfalb, ber blev

f;am til 25ecl, opflammebe l)am enbnu mere og faalcbe*

,


forøgcocS (jver ($ang (jané tylv veb nnt SMfafb', og SM*

fa%t tiltog ligelc^®* Jfccrn 6eføgtc 93ianchcfrer , £i*

verpool og §)or! og gif Derfra til ©u&liw. Jpctr optraab*

b< (jan i jpamfets Stofle, hvori i) an piben ghmrebc uben

SQiebociter, og f>vori l)an ()»cr ©ang ban fpillcbC/ libttif*

(ebe m;c §itnl)cber. (£i tueb fammc Ubin«?rfc(fe forføgre

l)nn ft'g i conuffc Sjofler. be maatfet taak

mange §orfrabcligbebcr i fine $orf;oIb, tog ban fin 2lf*

f?ecb og beføgtc i 2l"arcnc 1802 og 1803 ftranfrrig og

(Spanien.


6o &em „

uBeficnbr, bog omtafcé ben alercbe 1771. Sen fore*

friller en ^anb af naturlig Øførrelfe, ber et; ttirfifP

f læbt og ft'bber for et *8ori>, tøvorpaa |taaer et ©cBjacf)«

Bret. Sorbet felv $at Studer veb gubberne for befro let«

tcie at funnc Bevæge bet fra et (gteb til et anbet og faale*

tei )aa meget flovere unbgaae ben SJtietanfe fom om et

SDtcnnefFc varfFjuit unber 9>orbet. Scnne €0iafFine fptUe*

fccmeb be bueltafte ipilicre og vanbt næften fteb\e. Jpvor

vtbt Opfinderen / bcr a(tib ftob veb Sorbet efter og faae

p.cia en paa et affibeé værenbe 93orb ftaaenbe S(£f?e , (cbc*

be ©pillet, eder om bcr i 9ttaf?inen felv f)ar været et

93ienncj?c fBjuff, (jar f)tbti( faa mcqet minbre ftinnet op*

bage6, ba Opftnbcren ftcbfe var Berebvidtg fif at vtfe bet

Jynbrc af 03ia(?incn/ ber er oph;!br meb Spiul og $jebre

til (£ttljver, ber forlangte bet. Sa en ^cfaadjfptllcrS

SJirctf tun veb et tænf'enbe 33»fen funbe frembringes faa

var fun et tænfenbe v3æfen ifranb til at fætre lignenbe

^ræf bcrimob, og følgelig maatte et tænfenbe $5« fen væ*

re jfjult i Mållinen paa ()vab 93?aabe bet nu og funbe

fFee. Set fnnjtige laae bevi, at 3)JafFinen$ 2frm meb

£eti)eb funbe Bevæge ftg til enf)ver af grifferne og flytte

bcm til ben v

JMabs, be igjen flrtifbe inbtage. Sen er alt«

faa ingen automat (fec benne 2frtifel), men 6lot et me»

t anifl ^unftfiyfce,

fenbc Æraft l)ørte.

Ijvorttl et tænfenbe StSæfené mebvir«

3 2farct 1778 opfanbt Jpr. von

^empclen vibere en (sbprogmafFine, fom var i| $ob Brcb

og I §ob lang og Bcfrob af en fiirfantct meb en SMæfe«

fcælg forfp.net Safte. 3?aar 23fæfcBe!gen tidigenieb

flapperne Bevægebcé efter ftorljolbct af be Orb ber f?ul*

be ubtaleé, fremfagbc 93iaj?inen alle igtavclfer tpbeligt.

Sennc 202 a (Fine var, om muligt/ cnbnu funftigere enb

^Dcpacpfpideren. J?an opfanbt og en SampmajFinc, ber

var foriFjedig fra alle anbre. Sen ubrettebe i fire 'Sli*

nuter alt l)vab man forbrcbe af ben, men berpaa gif ben i

©tyller.

Ketupis røomas a) Blev fabt 1380 i ^empen

en tide @tab i bet forrige


fcejFjeftigcbe Ijan fifl , becf* meb og er faa Ijwppigt overfat og oplagt

fom benne; ben franjte 93ogl)anbfet 'Piget flPal 1739

()ave forftffret at bnn fjenbte over igoa forjtVliige llb*

gaver af ben. 3U)gtct om bctte ^Gcetf »ar i fin 'S.ib faa

flovt at en 3?eifer i vOJarovco, fom man ft'ger fjavbe bet i

flt $»i6liotl)ef og læftc bet meb ftornøiclfe. (£n af be

førfre lattnffe llbgaver, fom f)ave er bejtemt 3farétal, er

ben, fom blev rrpft 1487 »et lille Octavhtnb og meb go«

tf)if?e 33ogftavcr. "Sljorøaé a tempis fFal , trobé bet

Slugte, l)ané 33a>r6 (TafTebe l)am, l)ave vceret ligefaa te«

ffebcn fom anbre i ()ans ©ttlltng l)ave viift fig ovetmobi«

ge- Overl)ovebef ubøvebe r)an felv alle be Cærbomme,

ijangav; i)an var forligelig mob fine Orbenébrøbre

lubig mob fint ftorcfatte, meblibenbe og velgjørenbc moo

alle, fom beliøve be tøanS Jpjelp. S?an l)ar besubcn for«

færbiget flere c » lige ©drifter, ber bog ei f)ave naaet

jamme 2lnfeclfe lom bet ovennævnte

Rempten var forbum et fyrffcligt 2l'66e bie af 93e«

nebictinerorbenen , liggenbe veb øtaben ^empten i

©cbtvabcn. 2l"b6eben fom var SUgsftanb og ben tt^jTe

iteiferinbc« (Jnfernarfcfyal, (lob umibbelbar unber 'paven.

,$an reftberebe i ©t. Jpilbegarb, .ftloftcr og ©tab (ben

faafalbtc ©tift5|tab) meb 2900 3n&6. tflJeb 2ibbcbiet

var et kapitel forbunbet, ber 6efto,b af tiive cegtc abclige

^erfener. $>tt til ©tiftet l)ørenbc £anb beløb fig til

16 Cvabratmile og inbe(>olbt en@tab, 7 glæffer, 45

^trfeboer og 100 anbre £anbsbr/er meb 43000 3nbf».

2(bbebené jubfomfler tilligemeb ^jnbfomfternc af &api»

telet beløbe fig til 300000 @i;lben. .3 2(aret ltfoa

blev bet l)dc ©tift ttlligemcb Sligtfftaben .fempren af«

traabt til SSaijcrn og opl)øict til et »i'nrftenbømme meb

©temme paa SKigsbagen, men ftben tilHgcmee ©tåben

,


62 t^Ptt

Æcmpfcn 1ao,t tit Sfierfrcbfcn i SBaoern. ©faben

^empren var fortjen en evangetifF frie Ditgsfrab i 2|[[gau

vebSltcr i ©dnvaben, Ijvilfen #fob en ()a(v Sftiil fra

©tåben fan befetfeé af #tt)£eflaaber. ©en brev forben

en tankelig Jpanbcf, tf«r tneb 8cerreb og fjavbe 1789

mcect o»cr 3000 %nbb. fovilfc 1807 vare aftagne tit

2704* ©en* forbumé 3nbl«gt bcregncbe man tit

12000 ©i)IDen. ©toften fFaj ftaac paa famme ©te

fom bet gamle Campodunum

Rennicott, (benjamin), ttfftbft £ccfor og 9>ro«

feffor ideologien i OrForb, var fobt 171 8 i $ortnefé i

SDcvonffurc, (;vor fjané f aber var en fattig ©fomagcr og

tillige ©egn- ijan f)ar gjort ftg berømt vcb fin vibtfsf*

ttge og fofifnirc ©amling af gæfemnaber af 253 £aanb*

jlrifterog 12 triste Ubgaver af ben f)e6raij?e 2M6el og

vcb fammeé 2fftn)f tinter bcu f)c6rai(Fe ^crt. ©effe

SJærf fører ^tfefen: Vet. Test. hebr. cum variis

le&ionibus II, Tom. Oxon. 1776-1780 fol.

$oran anbef 9Mnb er trvft en Disf. gener, in V. T.

hebr., fom 95runé (Brunonivici 1783, 8.) i far« t;ar

ubgivet og forfrmet meb Jfnmcerfmnger. ^ennicott un*

berftøttebof i Dette møtfommefigc og f • ftare foretagen*

be ^ib en ©ubflFription af flere 100c l punb Sterling og

fatfcS foalebeé iftnnb tit atfenbe abfiNlftge ?a>rbc tit

©panten, 3ta(im, ^ijbfFIanb jc-, butlfe fTnlbe fam»

mentignc £aanbjlriffer og Ubgaver. SOten UbSnttet

var et faa 6etvbe(igt fom man i ^ørfrntngén fyavbe fmtg*

ret |Tg meb. ^øvrigt har man funbef mange ^frivfeif,

men meget faa 6rug6are 2a>femaaber i ^3


nsnuen ben J^øtøe, Ijvortil ben t ben npere %ib er fem*

men. Jpan var føbt ben 27 £>ec. 1571 i SBiel t bet

5Bfutembcrgj?e og nebftammebe fra en abclig familie..

Jpané tabere ftattigbom og afverlcnbe ^{rjebne var 'tfar*

fag

i at (jané Opbragclfe blev forfømt og at ban opfe«

vebe mange mørfc 2>agc i fin Ungbom. @fjjøfti6t l)an*

Unberviiéning i $Begtmbclfe?grunbene tit ^siDcnjTabcme

unberftben blev afbrubt veb oefonomijlrc forretninger,

bragte f)an btt bog fnart faa vibt ai ban funbc 6eføge

Univerfttetet i 'S.ftbingen. jjer fhiberebe i)an efter ben

l

$ibé forejfrevne @ong ])fji(ofop!)ie og 9)?atl)emaitf og

berpaa "S&eologte. 9Jten berbos fulgte ban fin QJnbltngé*

ttlbøieltgtøeb til 2f|rronomten, (jvori fornemmelig be pfnj*

ftfaljle ©runbe til ^scrbent-ligemertKS ©evagélfe befBjef*

tigebe barn. $ra $n6ingen blev han falbet fom »profeé*

for i SKatfjematif og SDJoral til ané 93cfjeubtj?ab fjaubc vigtig 3>ibj!w»

belfe paa .^cppleré @Éjcbne. .f epplcr 6efluttcbe nemlig

at forlabe ftt t fig til 'Prag for ber i

forening meb ^ycfjo Q3ral)e at fotfærbige be rubclpOinfFe

bavler. 33eb ben ©tbfres anbefaling blev han vel ber

anfat af ^eifer 3inbclpf) ben 2ben fom JOiarljcmatifer ;

men, ba ha\rt (£mbebc og fjané $3ibenfFab et inbbragtc

tørtin \aa meget fom f)an brugte, faa {lubercbe ()an nu ?8Ut

bicin for at funne (eve af 'Prajcié. ^tetfercn tøavbe vel

bcftemt f)am en aarlig ©age, men i be mjffenbe 'Jiber

bcr gi! foran Srcbivcaaiufrigen, nbeblev ben na-ften (leb*

fe.


64

tt*P

vubolpljin^e bavler. 3 7(avet 1627 fom ban tilbage

til v prag 03 erljolbt 600© C^i)(5cn af .^eifcren. atronatsret ouer

Univerfttetet i SHoftof, et ^profefiur ber, men erbol&t et

ben lovebe S&efolbntng. Jpan rei|te berfor til éiegené«

fuirg, bvor ban bebe ben I5be 9?ov. 1630 i fit 59 2Tar.

^eppfec var lifte, mager og fvag af iiegenie , et fjclbcn

munter og fpøgcfulb; l)an hængte meb Æjerftgbeb vcb fin

93ibenj?ab, men glemt« berover}?erbenéfloiijTabené 9?cg»

•ler. JpanS Øfjcbnc l)avbt fparfomt tiibeeft barn £ivet$

©label'/ men i)m bar al SOJobgang meb ©t.nbbaftig«

tøeb. (E'fteroerbencn bar tiljtrærtclig erfjenbt ban6 (tore

gortjenefcer af 2{fTronon.itcn. fornemmelig bcf?jefttge*

be ban« opftrtberffe ?lanb ft'g meb 35effcmmcffen af Sftar*

é'# Q3ane. ©en vtgtigfTe af bane Opbagclfer var, at

^ittnftallenc af »planeternet Sftib&elafftanb fra ©olen

forbolber fig fom Cuabtatfalkne af Om(s6étibetne.

55enne Øpbageffc gjorbe ban ben I5be Ojlat 161 8.

Jpan bavbe en vi» Jpemmeligbcbéfoge. ©aalebeé vt!be

f)an et opbag« nogen |tn Opfinbelfe af en regulær $em*

fant for i)ck ^burftn'ften&.ømmet »Sacbfen. ipanéubøbes

lige ^ortjenefter af '21'ttronomien ere 6lcime b^brebc i be

npere^iber. 32(at*t 1H06 bcfluttebe nemlig ben fom$>ts

i>enfFo6ernet llore^eforbrer beficnbtc^ribcrre af 2)aI6erg^

©rev*Stcrnberg og fiere ablc 5pbf?e at oprette vor .ftepp*

ler et SÉJMnbe i Stegcnsburg , bvortil ben førfie gav en

gmn af 1000 9tblr-, ben ftbftc beUigebe b«m en »piabS

i ftn ftave. ©erte OJJtnbe blev ben 27 ©ec. (^eppfcnJ

fojbfelébag) 1808 unber Cborfang oa, ^anonerncé ^or«

&en, opfnt i ben grevelig ftcrn&crgffe Jjavc i en 2m\b

mellem ©ufFe og SMomfier. ØRindet bcftaazv i et bo«

rifF tempel af 29 ftobé .ftøtbe og ^cpplcré af »))rof»

©oli i ©i$tba fFjønt ubarbcibcbe S&U(le.

Rergnelen Cmttarec (9)»eé Sofcpf) af) febt i

duimper i Bretagne ubmærfebe |Tg i bnx f ongelig«? aj?a«

rine og bøbc 1797. SJiebesv (Snglanbé tapprefte og mee(t

erfarne ©øbclte, mob bviife ban l)avbe fiannper, lobe

f^ané fortrinlige talenter os fyani ubbt?ebte ^unbjlaber


vebcrfareé ben f?ør|re Sftetfærbigljeo, viffc ben &tat, (jan

faa t)


66 &je

&jet>evegmng Ulbn man i Stegneefunffcn ben

funfligc §remgangémaabe, at fammenltgne to fortid«

ligartebe @førrelfer veb bereø 5)?ibbclfførrelfe. 5)en er

altfaa, for faavibt Stegning er en @futten eller $cmfen,

en ©lutningsfjefre (£ogif) og l)ar fyiint Navn mebDtette,

forbi aflc l'ecb veb SnbfFybningen of SJiibSelftørrelfeme

fjarnge fammen fom en $jcbe» OJian fammenftgncr og om«

fcptter ©UHTclferne faalcbcc mcb Ijvcranbre, at Kian en*

belig fommer til ben man føger. en , faa (Tutter man

faalebes: i engclf? frotte er 573 3l'é ftin ^rot;*, 485

3fé f. $r. Ubgjørc 1 3ftarf cållnf? pin, en céllnjF $il. f.

giver 20 ©piben Conucnt. og en tøi)lbcn konvent. 16

Con\?entionégrofd)en. Sftaar man nu biviberer »probuf*

terne af be gjcnfibig i $or!>olb til Ijvcranbre ftaaenbe

$al meb Ijveranbrc (573 XIX ao X 16 bivibcret mcb

4864X1x10: £R f-£)faa giver Q.uotientcn ©ummen

af bc (Eonvcntivnlgrofdjen, fom gaae paa en ^ronc

2Crtt(jmetifcn ubvifler 2iarfagerne fertil. (Sammen?

fatningen af be forfiunbne ©tørrelfer veb benne Steg*

ning, fom forbrcr Opmærffoml)cb og Sftøiagtigljebfalbcr

man en &*jebefaté , og ftorjTriftcn for benne fun|lige

gremgangémaabc en ^iebercgcl, ogfaa Slcgula multi*

pfejr (forbi ofte mange (Sætninger beivcb Bruges), vibcre

ben reeftffe Snegel (af bene Opftnbcr #. bc SKeeé). 5)en»

ne SHegel pnber ovcrorbentlig megen 2(nvcnbelfe i Qan*

bclen , fornemmelig veb (Sammenligning af 20?aaf,

SSægt og »Pengeforter ti. og er berfor meget vigtig for

.^jø&manben og gomfiungémanben.

Kiel, en 6ctt)bcfig


'Penge, ©tåben fjar et ©for, tre Æirfer , 800 £ufe

09 7000 3nb&. 3 Baret 1806 f;«vbe Univerfuetct o»er

100 ©tubenrer.

Kjenfong (#j*tv£un), Æeifet i (Tf>ina>. lige fror f

ivrig og i greb, ben fierbe &eifer af Cien 6crømte fataru

fFe ©l«gt $fim (SSahffcfruerhe), var fabt 17 10 og fom

ti( iHegjcrtngen 1735 efter ftn ftaberS 35*b, Jjan re*

gjercbe rolig til 1754 ; men fra ben 'Zib var f)an nffjjiett

frebfe inbviflet i Ærig meb Sfta&origerne, l>vilfe f)an 6c«

ftanbtg førte tøfFéltgt og gjorbe ftore @re6ringer og mb«

tog blanbt anbet bn f)c!e ^afmufie, fna at bet eJ)ineflf?c

3iig« unber fjant efter bet ruéfijle er 6lcvet bet ftzvfu

blanbt olie. J?ans £()aracteer var SftennefFefjcrlujbeb

og 2Mib(jeb, og albeleé ufo\tfer.t (jave nogle GefFrcve*

(jam fom et tt&yre af tørufo mfjeb eg Sprannie. J?an

fjar ubbcefr flere SXftiUiorttr 6(anbt fine veb SDHswjrt og

Ovcrfvømmeffcr uluffcUgcSnb&tyggere. SDen dnifklige

SKeligion 6lev af volitijfe 2farfagcr mere fjenimefig enfc

offentlig 6cgunfrigct af fjant/ f)an fcran|raltebc enbog

gorføfgclfcr mob be dLl)rifIne, enten meb Jjenfim til ftol«

fet elier forbi (jan i bet minbflc ønfPebc at tjinbre €()ri*

ffenbommené alt for ftore Ub6rcbclfe. 3>g taafte f;art

i.'Peftng fire IDtiiTtonéOnfe eilcr fiffer, bcfjanbfebe og

9DJiffion«rerne meget gobt og optog flere af bem i fin

Sjenefre.


SS *fe

lige ©rif veb Sorbet »af 56«; ^Stirt 05 anbre (jibfige

©rif fe Draf ()nn albrig. ,£an bøbe i l

Pefing 1786 i en

3(1 Der af 76 2(ar.

Kier(tgl?et> (Æjarligljeb). ©en famme jtraft

fom forBtnber og fammenbolber $?crbener er bet og, (jvor»

veb -djJcnnejTcr meb $rif>e6 |Tra?Ber f)cn til fin 20rr< SBe*

flægtebe. 2Uerebe bc ©anile fagbe Derfor : „$3erben vei

gicreé vcb $jcriigl)cb;" men De føiebe til,, og veb S?ab

((£roé og (Jris), forbi De ti funbc fjeeve fig over ben ff ri*

benDc erfarings 5)2obfa?tning til bet alle 33«fcner» tyces

fen, fom fe lu er i?jer!:gf)eD. 3 l)»n mere inbfTramfebe

SSetybning/ fom 'StfBøiefigfKb til bet Sigeattebe og 25e*

flcegtebe er ^jerligljeb ci nben 3fttst)ag til og $raftøben

fra bet ftremmebartebc og SE o b fat te ($ab i vibtløfugfte

Sorfranb,), og ben \anbe (lærfc 'StIBøieiigfKb fom in»

fcerlig (jcenger fafr og er uabffilielig for&unben meb

fin ©jenftanb , er ei tamfelig uben $ab til bet

feer ftriber imob famme; Deraf bet Orbfprog : Mim

f>uo Der ret fan f)abe', fan og ret elj?e» fSien Da

maa og Det @:lj?cDc ucere noget uirÉeltgt Qfiffværbigt og

2&£elt; tf)i fnn Det moDfatte Deraf maa opfylbe oé meb

SJJW^ag og b\jb ?lffFyc . 2ft ui fun tillægge SJJenncjFet

benne inberlige og aDle 5i(6øieligf)cD til @ine ligger

beri, at en frie inbvorrcé ©rift ene fan Binbe SDJenne«

ffet til bet frie Snbiuibuum , Da ©prct uDen alt 93afg

følger $teB(iffeté Snftinft og Gaturene fiou, naar Det

ftygtigen for6inber fig meb {in tfrté £ige. OmenbflFjønbt

1111 bet fanbfelige og mere byriffe SDiennefTeé $jerliglje&

mere eller minDre ligner bet bt)rifFe3»ffinft, for faauibt

Det minDre uDclnffenDe er rettet paa Det Bcfremte 2snbiui»

buum og Deler famtnes? fanbfelige Jpeftigljeb, faa foroebfeé

bog i ben fanbe &jerligl>eb enljuer fanbfelig ©rift og

(uttreé faalebeé ueD ben aanbige 3?atur, at man maa

anfee ben for en reen mcnncffelig $i(6øicfigl)eb, fjvori

ben menneffeltge Httaturé f>cle QnenbommeligljcD aa6cn»

fcarer lig og ljuorueb SDienncff'ct for&inber fig inberligt

meb 5)tcnnef?e[)cben. ©tn menneffelige $il6øieliglje5

til fin "Jfrt otfrer fig i forjfjelligc former, førfr i ben

fcamfigc $jerlig[)eb, grnnbet paa øm ©pmpatljie, for*

enet meb Ijjartelig Safnemmeligtjeb imob ^elgjørewe

,


»je 69

•g $€refrpgt for bet mere fulbfomne SftennejTe, og igjen

anberlcbey fom ©ønneré ^jcrltgfteb , anberlebeé fora

SDøttres .fjerligl)eb til bcreS ftæbre og SEfø&re , ber*

næft fom $jer(igl)cb mellem ©øsjFenbe og ^5cn|?a&,

vtberc fora ^jønsfjcrligljcD eller Æjerligbcb i egent*

(ig §or|Tanb. ©en fibfle er ben frie $ilbøicligf)eo

mellem forvant Ce »perfoncr af forjFjelltgt $|øn eller en

tiibcrltg ©træben efter fulbfommen §c?Ueb£fFab nieb en

beftemt 'perfon af bet anbet Stitm, ja objectivt benne

goreuing felv: t(;i .fjerlig l)eb Un tun fulbbringcé vcb

©jenfjerligljeo. ©en uoviffer (tg naturligt føtfr af

bunfel l'amgfcl, (jvortil legemet« fulbfomne ilbvtfling,

ter inbtrafftcr i ben førfre $ jcrtrgljefef^ib, fanbfønliguui

ntebvirfer og er ba forbunben mtb en ftølelfe af $omt)cb,

fom bevirfcr trangen til en fulbfomnere SEJiebbeletfé«

pibere grnnber ben ftgpna .^lønnencc legemlige og aan*

liclige gorfFieliig()eb. '"Ken btn er bog forfFjcllig faavel

fra bzn vafte .tjønébrtft og ©etfipfteté overffabijle 'pir*

rcligl)eb, fom manfalber at vene foreljTet (begge fim*

ne imbertrpffe benfanbe ^jcrligljcb), fom fra ben faljFe*

ligt faafalbte pfatonfFe ^'jerligfycb , ber fim er en

2Unbéu&fv«a >

veifc. Sen er fnarere en fufbfommen men*

nejFelig ©træben efter fulbfomnere o : aanbclig legem*

lig forening, ogjuft berfor ÆtmftenS fjerefre ©jen*

ilanb. Sften, l)Vor ben er fulbfommen, bcr er ben og

nøbvenbtg ubeluffenbe, grimbet paa hjerternes fa|ie

SntciefTc og bliver til Civéforcning for bem , fora v«&

l)øiere 'SiljFiffeffe ()ave fimbet (jinanben. ©raten .er*

f'ienber ben i $€gtefFabcf, fom er ^jcrligfKbené fornuft*

mæéfige §orm. 3 ben gamle letben / l>vor .^jønéfor*

l)olbet mere var ptn;ft|F og »polwgamien (jerfFcbe, funbc

.ftjcrligtøeben ei pttre fig meb ben gtølelfeé ©yb&eb, eller

fvcermerjIe.Jpiertcligtjeb, fom ben fyat antaget i ben d)ri|k»

lige og romantifFe 5ib. .tun, l)vor ben fafie $illib mang»

ler gaacr ben over i 3 V(; tH)gf/ °g ff orc jpinbringer brive ben

til 2iben(Fa6- Sioligcrc og mere fortrolig er S^grefjerfig«

tøeben og ben meb famme bcflagtebc, opoffrenbe og f)øifl

uegennyttige ^jer(ig()cb/ ^orælbrc føle for bcreé 93a m.

"E\evlic,l)ct>6 familie fafbre en fra be tpbfFc (Sjen*

fcabere ncbjtamrøenbe ©eft fig, yvilfen Jpenrif 3?ico!aiftje

fra 9JJfin(ter ffiftebe i (Emglnnb »eb 1 560. 3>en$ 1 573

i i|telig SBroberf jer(ig»

f;cb mcb fyueranbrc ; fever bibrog til bifft 5J?aaltiber ef*

ter formue og be 9itge lobe be fattige fpife frit. 3>ert«

ne af 2l3oftlernc anoibncbc og ^cellebSfFabéaanbcn i btn

fremfpirenbc ebcné $ifvcert fnarf blive befva-r*

Hg, og 6'cv for be beroeb inbfncgne Uorbeneré ©fi;(6

og for at jTaanc be Qffrrifrncé 9?pgte afffaffebe veb ©pno*

fcalbeftutninger i bet 4be 2(arl)unbreb. 8>n)bremenig«

peberne bar iqjen form;er $jer(tgfKbé


2*;e 7*

men formelig fFUbte ftg fra 3^ &e& ommct , famfeSJC S5c

f jenbere øgfaa mellem Rebningerne og 6cgi)nbte at gjøre

fin egen fra 5)tofai»mcn vcefentlig forfFjeUigc @runbcl)a'

ractcer gjclbenbe veb en egen jkitft, ftmbe Ijverfen be

€^riflne længer af Søberne eder btffe af be £ljrfti»

ne falbcé i?«rctifer; ligefaatibet ere Rebninger og

9ttuljamcbaner hjertere i be Æljriftne« 42>inc ; men

SQantrocnbc, bcr ei f'unbc 6ct?i;lbc$ for nogen ?ffvigelfe

fra ben ortfyoborc £f)rifreubom, fom be albrig fyave an*

fager. 9?? en i (Tljritrentøcben felv opfom iOiobfætningen

mellem Oiettrocnbc og Æfcttere, faafnart .ftirfené %en*

bené til (£cnC)eb i 'Sroe og til vifte af pluraliteten for

ørt()obo,r crfl«rebe (latuarifFe Ccerefeetninger og ©fiffcé

(Snctøcrrebømme, fom til QVvibftbeb f>oé be orbfoienbe

i'cererc. @rriben otn flige l'cci'cfccrninger cg ^fiffe fsr»

te til bet tafrenbe SDiobpartieé'ftorfjctrrmg. jpårefiar*

ferne (ipoveberne for be am s er(cbeé menenbe *partter)

6(eve mcb bercé Sill^ngerc før (?l)rt|lenbotnrtt*n$ Opfyøi*

e(fc til øtatéreltgion, fun ubef uf t cbe af^itf emenigf)ebcn,

men fra (Tonjiantfn ben (Tore af btn verbSHge^frm ogfaa

jtrajfebe meb ftorviiéntng, bercé ^geré Opbranbelfe og

Stabct af bercs borgerlige 9iettigl)ebcr foruben ben S&ann,

f>vori 2M(?oppcrne fatte bein. £>ct før|Tc trempel paa

£ivéflrafimob Rettere gave paa ©tmoben i 'Jrier (385)

fpanj^e 33tj?opper veb 'privdtliané ^orbommelfe til ©0*

ben. 5)e inbtil 3Mt&if

eller ©aaaw «f«f i ©ojanet (.f?rtm) fjer jfenbe


KtB 73

^aaett , o« (jafti fFarpftnbtge lianb o,ictttbc fnatt ©am«

menfætmngen. (£t # orføg, t)an flrar anfhllcbc meb et

planconvert og et planconcavt ©(os, fvarcbc til l;ané$or»

»enrning uagtet ©lafcnetf flette "3?j jrFa f;"e n f; e t>. $c*

linning. 3tteb alt berte var @åftt«i$ ^iffert enbmt

meget ufulbfémrrien og. f?n et gjelbe for haué Opfinbelfe*

J£>enne OoilanMtc «£icr galilcijFe kitUtX beffoD efter fin

oprindelig« Sn&retning af et opljøiet fef* elier Ofijccttvs

glas og et [>uutt Øtc eller ©cularg(a.& S3«gge ere tub*

fatte i knoerne a\ et 3Ur i en faaoan ?ffftanb, af gor»

glaffeté ©roenbpunft ftøbcr omtrent famrrien mcb Ocufa*

rets Hbfprcbclfespunft. $or efter Omfto?nbt«!)c&ernc at

funnc foranbre ©lafieneS 2if|tanb ere Sirene gjorte af to

©tpffer, ber funne taqcS fra ()tnanben og iglen JFnbeS i

(jinanben. #or «tegre& om tt

(aabant 3nftrumenf» 33irfemaabe maa man tjente £tnb*

feglaffcneé Statur (|"ee benne ?(rt.). ©egge @(aé, \'aa*

vel bet op()øicbe fonrJpiuilglafFct ruaae vcerc fidlebe paa

een 2frei for at bn fjbfie« inb6ilbte ©rænbpunft fan

trætte fatnmen meb btt fer|lcé \a\xbc ©rernbpunff. ©faé«

feneé ?(fftanb er aftfaa lig SDtfferenfen af bercé ©rom o*

vibber.


74

&H

minbjlc ^ffiugelferne formcbctft $ar\>eabfprcbeffen 03

forftørrc ©pnsmarFen. tDJcn ben af $art>cabfprebe(fcn

nøb»enbig opfomnc GetybcfigclUwbeligljcb funbe ei ganb*

fFe f>æ»cé før bet loffebes i ©pciltcleffopet 09 ben atf>ro*

matijfe Jtlffcrt at frembringe 3n|lrumenter, »eb tjvilfc,

naar be ere gobt forfcerbigebe, ingen SariHabfprebclfe fin*

ber ©teb og ©jenftanbene forcftillc ft3 for £)tct i bereébe*

le 3tecnt)cb. 3Ran fee bet ubærligere (jcrom unber 2fr>

tiflernc 2føroniatifF, crt op»

l)øiet ©las forener ©traaler fom fomme fra et »Punft af

©ienftauben, faafebes fom om be vare ubgangne fra et

i ©laffets 2lrcl liggenbe nærmere *Punft. Sette fore*

lungspunft fjebcr for parallel falbenbe ©traaler S$rcenb*

punft 09 bets 2ffftanb fra ©laffet $&rænb»ibbe. 55e i §or«

eningspunftet opfangne ©traalcr wife S5illebct omoenbt.

2) Javert l)iui(t ©las abfprebcr te fra et are nb*

gangne fra et i©fa|Teté 2frel liggenbe narmere 'Punft.

$?or parallel falbenbe ©traaler f;eber bcttc Q>unft ogfaa

93r«?nbpunFtef og 2(fftanben ©laffets 23rænbttibbe

egentligt 3fbfprcbelfespunftet og 2fbfprcbc[feévibben.

3)


Ritt 75

mer af bet grcepfe C&ilioé (ioao). @cc franj?Se»

c i mal tøjfem.

&tn& (3of?an $r#tøtif) Sigter og practifereube

2(bvo£at i S&reSben, »av føbt i Seipjig ben 40« SKartS

I768» «£an$ gaber, ber bøbe , fom ©tabébommer i

£eip$«ig 1793/ «r blanbt anbet 6efjenbt »eb fin Overfar*

telfe af ')Mutarci)$ SDtogcapJtøer. &inb (jar gjort ftg t)«»

bcrligen befjenbt over (jele $»bj?lanb veb fine Sigte.

Jpotié sjfteoborgere agte i)dm lom en rcbcitg duelig og

virffom ^orretningémanb. Jpan fiuberefce i £eipjig og

6lco 2lbvoÉat I793» Cap'itefet i §85ur§en (jar optaget

(jam alerebe 1770 6(anbt Capitulares expedlantey.

©reeferneé $alofagaff)ic, eet@obeog©i:jønnc, f>a»epaa»

tn>ft (jan* Sigte og $orfcel!inger ben cfavfif?e SannelfeS

©tempel. 3 &un|ten$ Slige ttlfjørcrljan albeics $r/tj¥*

!anb. Jipané ©eniué tjar albrig vanfet om i be frem*

mebe ny?re ©progé 2uftre\>ierer; men vel [;ar fyan fifeg«

net ftg bet SiomantifFeS ømmere ©tofte fra 93iibbc!albe«

ren og inbvæoet fammc i fri|¥c, blomtfrcnbe ©fiffelfer

eller opmuntret $iftonen$ ?llv>or »eb grcmftUlingetu

gor at 6etegnc f)am fom Sigter, gortaMer, SRomanti«

fer og Jpumorift bc()øuer man bfot at naiMte (jons ©fiif*

ter. Secnarboé ©oærmcrier (Petpjig, 1793, 8. 2 33bc.

$.) inbct)o(be


7$

Xin

SManbt tjané Romaner fortjener at anføres : £?•

ocn unb £tcf»e 9i»n°'$ unb feluer (EMm>efler Winona ,

•Sulfid). J804, 8, 2 23.; og Natalia, fammefh 1802,

3 li!$ r8o6tgt, l'etps. Ooé Qéfdjen 1814,

og bh .ftarfe, en (Samling af Sortælliiiger, ©igtc, 6to*

grapOifFe Støjer og bigterffe 9teifcr af flere 6efjenbte

forfattere. 3>et førfie 2Mnb af bettc Øfrift, ber fort«

fattet Ijvert Jjalvaar, ubfom 9)tid)aeli$ 1814 n»- ^»

Bingebend) fce23ettct>.

"Etngfton (.f tngtoron) en aaOen $aitbelé(f


jRtn 77

fer/ to Synagoger og et $orfamfing£f)tuté for Clvæfcrø.

favnen er flcerf fcefajftet, foit:ce|7cfig 03 nfffhn bragt til

gulbfommen&eo. »

Kingfron en velbygget gammel S*>ne i ©revfr'aBet

©uvrev) veb Ctljcmfen, hvorover er Bygget en S&roe af

2© 2>ucr.. Kmgfron en glcrffe i 9ty§)orf i Sftorbatne*

rifa nieb 4000 fjn&B. — Ringfeen, en engcljf vié familie nøb en fortjent 2lgtel*

fe i ©revffaBet CDevon. J*>un miflebc tiMigt fin gaber

og 6etraabbe i jit i9be ?far 1743 ben frore $5crbcné 93a*

nc unber Opfigt af ©reven af SBatb/ en 2fnfører for

©ppofittonésparticr, ber jTaffebc fin tinge (Fjjønne tQenin*

be en


78

&i»*

.føetvep, be» alercbe fange fremmelig tjavfce cffFct fjende;

09 Otfig Trmblcivir) løgtc at glemme Jpertuqen, forbi [;uit

ttoebe ftg glemt af f)am. Jpun agrebe nu 4?ervb, men gif efter nogleSDage igjen ril&age fil fm 'tjenefle,

nw&tni Vnti* G5c;r.a(, meb fjvem |nn fnart 6lcv uenig

fetlebe fom njfi&élicutenont ril 53cfttnbien. 3røi°lertib

»ar et 25arn fttf?ianc og fanbt ben mecfr fmigrenbe 3)2 o b*

1"'

tage 1

faaoet veb bet prcu»fiané

(£ienbomme og ©obfer; og efter (jen&eé Søb tilfalbt bm

fjele Xr» en pnqr« S&roterføn af ben 2(fbøbe meb

Wbefuffelfe af en «ibrt» §ulb af 9Rtøforn*ie'lf« r}cr»


&m 79

øver føgtc benne at faae ftn Onfefé fTbfte ^EgfeffaB er«

f tæret for gtjfbig. s 2)tcbcné Snfeljcrtuginben ajorbc en

Steife til Sta'icn anffagebe l)an Ijenbc for 2$igamic.

©aafnart Imn i 9tom fif efterretning (jcrom 6egav f)un

fig til ftn ©nnquier Scnfinfi. SDenne j?julte fig for

fjende, og (jnn f)avbe i) am miétænft for at f)ave forbunbet

flg meb l)enbe$ forfølgere; (yun fatte f)am en $>tftol for

S5n;fret og tvang l;am til U>> le deringen af pc 6etroebe

papirer, di ubcn fcøoettg Uvce PenOte l)un mi til&sge

til (£alai$. J?er inbgjøb l'orb Sftanéficlb f)cnbe Qftob ,

og web &enbe$ $t(6agcfomfr til (Emglanb / gir ^ertugen

af Sftetvcaftle, £orb $Kont ©tnatt og ©lover i Sorgen

for f;enbe. ^roceffen, ber vafte flor OpfTgt, 6egnnbte

fcen i5be 2(pt. 17760a, varebe 5 l)elc ©age. ©a ^er»

tuginben var (Jnfe efter en ^Pair maatte ©agen føreé for

Overljmfet; alle (Englanbé fatter vare f>er dommere

unber gorfcebct af en Sorb ©tetuarb fom gongen fyavbt

ubncevnt veb benne fietligljeb, men t>vté meget betpbenbe

SSærbtgljeb ogfaa cnbtcé meb benne k

J)rocc£. ©tneplab*

fen var $Bejtminftet[;afl, ber uagtet fin ovcrorbentlige

©tørrelfe ei var ifranb til at rumme be talrige $ilf?uerc.

^Dommen, ifølge f)vilfcn rjcH^e« førfte 2£gtefFa6 meb

^erve» var 6levet etflæret for ngi;lbiat , 6lcv opljævct

fom retftribig og følgelig bet anbet $j£gtef?ab erflauct

for ugplbigt. jpertuginben blev altfaa forbømt, men

f)nn nnbgif ben ©traf at blive brombt i .fraanben meb et

gloenbe 3ern bervcb, at bet (pffebeé fcenbe at gjere et

vift privilegium, fom fritaqcr 2fbelen fra benne ©traf,

gjclbenbe, ffjønt ci nben Sftobftgelfe af SQiobpartict*

©agførere. ^enbeé gienber f)avbe btn k ]>lau at inb»

fpwrre l)cube, men (nm rebbebe ftg over Jpavet til (£aiai#*

$ra benne ^tib levebc ijun fnart i Sftom, fnart i »peteré*

fcurg og (tebfe paa en glimrenbc $ob. ©a J^crtugen af

^ingftoné ^cftamente var blevet i ftn førfre $raft faa

manglebe bet tøenbe ei paa "Dribler til ben mceft nbfv«-venbe

Ubgift, ber gif faa vibt at f)un flere ©ange bcr-ær*

tebe ^eiferinben af Sfuelanb. (Jnbclig begav (jun fig til

$ranferig, l)Vor f)tm paa engang unberl)olbt en J*>tuiftj«

KiofB fafbeé f>oé Surferne en S&ngmng , fom

6efirb , »ar »profefior i

SBBtU'Sburg, ba bc ©vcnlT'eé s

33aaben af6røb ben Sioligi

Ijcb, f)an ber nøb. ©ette bevægebe f)am til at begive ftg

til granfertg, f)vor f)an fom t en ©rrib mcb »p. tOJaigs

nan, berpaa til 2fvtgtiøn og enbelig til SRom, (>vor (>an

fcøbe 1680 i en 2fløer

33ærfer cre føigcnbe :

af 79 2fotr. jpanS fortrinltafte

Prælusiones magneticæ. Ro-

mæ 1654 ( l6 58) in f°l« Ars magna lucis et um.

bræ. Romæ 1646 2 Vol, in fol. Primitiæ gnomonicæ

catoptricæ. 4. Musurgia universalis

1650, 2 Vol. fol. Obeliscus Pamphilius. 1650

fol. Obeliscus Ægyptiacus fol. Oedipus Ægyptiacus.

Romæ 1652- 1654. 4 Vol. fol. 5>ttc 3$cerf

inbepolbcr §oif låring "over et (tort 31nta( Jpteroglppljer

fom man fan vente bet af en £


Kiv 8i

neus. Amstelod. 1678 a Vol. fol. China illustrata.

Amstelod, 1 667 fol. SDcttc 93«rf er ouerfat pa«

granjf. Arca Noé, fol. Turris Babel. fol. Amstelod.

1679. 5Dette uafminbeUgc og fcelfomme ?Baec£f

jubler om 5et 6a&p(onijle $aarné 25oantngémaabe cg

om Stationernes 3fbfprebelfe. Phonurgia nova, de

prodigiosis sonorum effectibus et sermocination©

per machinas sono animatas, 1673, fol. Arsmagna

sciendi 1669 fol. SDctte 33ærf iubeljolber flere

føgte ©u&tifirefer enb fanbe nyttige 'JorflFningcr. 3t> w «

rigt cc bet opfi;(bt tneb en faaban ^ftotngbe møifommelig

»unbne Æomfcinattoner og (Bpccufationer, at bet er me«

re (liftet til at affttcttU fra SBibenfTa&ernc enb opmun«

tre berttl. Polygraphia seu artificium linguarum,

quocurn omnibus tolius mundi populis

poterit quis corrospondere 1663 fol. Scrutinium

pbysico-medicum contagiosæ luis. Lips. 1671

meo en $erta(c af gangiué. 2)erte er en 3(fr)anblins

om ^eflen, fom er {Treven meget funbff aBSrigt og gobt.

Mundus magnus in 4to,, i f>t>tlfet 93ærf 3been om en

alminbelig tiltraffenbe $raft fremfrilleé. Magia catoptrica,

(jvoei (janbleé om 2fref)!mebe»'é og QMiffonS

Spejle. 2)et er tyffebeé (jam at for&ercbe paa flere


%2 Rit

ligegolbtat om 6e tnbeljoffet noget nptttgt, effer ffobe

t nogen #or&in&eife meb btn affcanblebe ©jenflanb cUec

ti. 1(U l)»ab ber bav Olbtibtné ©tempel (ja»be en »tf

JpcKigfceb i (jans Øinc 3)etre ga» 2iulebning ril nogle

artige .Optrin* >D2an fortæller nemlig, at nogle unge

SftenncjTer, fem »ilbc gjørc ftg luftige paa fjané S>efojt»

ning bavbt inbgraoet abi?il{igc p(jantafti(?e figurer paa

en raa ©reen og tøb«t benne nebgraue paa et ©reb, [)»or

Jltrdjciv fc;n be »ib(le, tnben fort Q:ib »ilbe (abe &pggc.

^itfeftg 6egtmbte man og efter nogen ^ibt §orfø& ae

araue paa bctte €5tcb. ©tenen 6le» funben og fom en

ffar ^DJau-foærbigfjeb 6ragt ti( Æircfcer. Senue,, fom

»ar Ijenryft o»er ben fuubnc &tat , 6cff jeftigebe ftg nu

.»rigit meb at forflare be ineftfF 'Papttr,

l)»orpaa benne £ja»be (Frc»ct nogle (Tljaracrerer, fom i

ftøifiningcn forefom 'pater ^irctyer uforflarlige. (jftcr«

at itirdjer f)a»be anuenbt mange ©age og Støtter paa

biffc (J^aracterero $orf(aring, og enbnu et »ar fommen

tflanb bermeb/ opløfle (jan$ &en f)am ©aaben, 5)ct

»ar nemlig omvenbt f¥re»ne fom&arbtjT'e Charactercr,

fom ^irct>er funlt (cefe ubcn mtnbflc Umaiif, naar t)an

fjolbt bcm for et ©peil. 3)eg (?al benne 2fnecbote »ære

opfunben og fFpfbe følgenbc facriffe 93egi»enf>eb fin Op*

rtnbelfe. -"Pater (Tafper ©d>otf fortæller, at, ba ()an i

Stom lagbe (tg efter fællebs Studium meb .^irctøer, fenb«

te en bet»a>rcnbc Otbgranbff er benne et meget gammelt


2*if 83

tøiftorte, ^Ijtfofagfe, $iftorie og Olbfagir* «$an fjavbe

fruberet 2(lt og jlrev over 2(lt. gra 2farct 1631 til

1677 regner man at i)an fyav fErevct 33

forjTjelfige QSær*

fer, t)vitfe tnbebo(beé i 40 82>inb for ©torftebelen i go*

Ho. 9?u er bet blevet meger vanffeligt at fulbfrombig«

gjørc ben talrige ©amling af tønné ^ærfer. JpelbigviiS

funnc flere af t)an$ SBøger rcgneé til be 53cerfer, fem

man falber nmfveerbigr, men fom ingen lesfer, forbi be

intet tøfevarbigt inbeljolbe. 5>ertil ()øre alle be af IjnnS

©frifter, fom Ijanblc om $?iben{¥a&erne i tflminbelig«

Ijeb. ©ebrp cre f)ané ^an-fer om Olbfnaerne, beg maa

man nnbtage (jané Turris Babel og Arca Noé\ Ht

mærfel fortjener f)ané Latium, (jané Oedipus Ægyptiacus

og flere af famme ©lage.

Eitd)gGJ3ncr (Mariane) var føbt i S&nidrfaf (efter

nogle i £Bagl)fiiifel) 1770 og forraabebe alercbc fom

S&arn fit (tore talent for 5JiUfifen / [)vilfet fnarere fo«

neé at vare ti(» enb aftaget veb %a6ct af fjenbeé ©wn /

fom f)un alerebe i fit fjerbc 7{av mijlebe veb onbarfebe

hopper. '3 en 2flber af 6 %av fpillebe (jnn aferebc £la*

veret meb fta>fbigl)cb og Ubtrpf. 2)crpaa 6(ev (mn af

fcen Babenl'Fe enbe ei alene npttigt for vorfra f)«n li«

gelebeé igjennem SpbjYdinb btqav fig til ^etcrébnrg, og

berpaa eftcrat retfeerbigt SMfalb var bleven fcenbeé for«

tjente l }

øn i alle biffe fianbe, valgte @er)ii,é, nar vebgeip«

jig, til fit Opljolbéfreo* 3 tfaret 1801 gjorbe l)un en

S2


84

&fc

Steife til fTt ftæbrcnefanb og berpaa til tyavié , fjvorfra

l)tin igjen »enbte til6age til ©ol)lié og levebe bet' t @el»

ffafc meb dxaab 93ofclcr til 1808/ ©amme Zav foretog

tøun fig en nwe SKeife ti( flt S&frrenelanb, v«a (jvilfen

tøun i @chaf!)ou)"cn 61ct> angre6en of en 33rnftfe6er, f;voraf

()unbjji>e i flt 3ate 2iar ben £be2>ec. 1808.

•Rtrgifer (Httgtø Katfaffet) falte ftg felo Ba*

*a»^aifar* i (©teppefofaffer). Stavnet ivirgifer (>ave be

fanbftmlig af en af (Stifterne for een af bereé ^orber.

Skan frolber bem fabvanlig for (Jfterf ommere af be albjte

932ongofer, fem i $ørftntngen Ijave fcoet i S"iar[)ebcn af

ben diineftffe UBluUf og web be mongolide ©tammere

alminbeliqe ^anbring ere bragne til »eflligerc (£gne*

SDa man veb iftufferneé erobring af ^iBerien forfl lærte

at fjenbe noget til bem, nomabiferebe ^irgiferne i Qfgnen

af ^or«»3cnifei og 6fcve berpaa tilligemeb S&ara&injerne

unberf aftebc bet ru»fi|?e Slige, ^ra benne ^ib (jave be

gjort fig bcfienbte fom et meget uroligt, troløft , uffa*

bigt og farligt ^olf. tftu 6c6oe be ben »ført ^)rfen mel»

lem llral og^rtifrf), fom af SKufierne falbeé ben firgiftjTe

@teppc SDenne £>rfen granbfer mob $3eften ti.l bet ca»

fptj^c S?av ea. ©fatl)o!ber!?a6ct (Faucaften, mob iftorb til

,

@tatljolbei j?a6enie Ufa og ^to&olf? og mob $jlen til $0*

Imvan. ZSaa lange man (jar fjenbt ^irgiferne f)ave be

ftcbfc varet beelte i btn frore, mellemme og lille jporbe.

©en førfre er enbmi uaftjangig formebelft fin $appcrljeb>

og formebel|T: be utilgjcngeligc bjerge, i C)vilfe be 6oe;

ben meU'emfte og lille j^iorbe erfienbe fra 1731 rur-fif?

Øtterbertebsmme, men fcaver ftebfe viift fig fom froløfe

SMtnbéforvaubte og et meget røveri? ftolf , r}vcrfor ber,

•g lange ©ranbfefloberne ere anlagbe Sinter af fmaae

Saftninger imob bem. !2>en meflemfle eller lille Jporbe

anflaaer man til 30000 ^ifcitfer eller familier; fanb*

fpnltg ere be bog meget ffarfere.

KirPe falbeé far|T C&rtffenfjebené famtfigc S3c«

f jenbere , for faavibr be ubg'øre et moralfF * religiafl

©elffaS o: et ©clflFafr, Ijvié Jpenffgt er at fremme fabe«

lig og rtligi.øé ©annelfe 09 Unber»iiéning fclanbt fine


øfteMemmer. Ætrfen« ©fiffer i benne S&efDbnfng var

j^efué £t)ri|tué. et ftmeé l)e£ier iffe faa

rigtigt, fom Silfcelbet er i be fTcfte lut&er'fFe Uanbc , at

SHcligtonené tjenere tubfa-tteé af ben verbélige Øvrigljeb;

fjenftfltémeeéftgere var btt ubewvivf, naar Salget af £«»

tere 6lev overfabt $;rfen fefv o : be ©nnober, bcr rcprce*

fentere famme, fom 'Jilfalbet er i nogle reformeerte Can*


$6

*to

fcc. fiffene Oprinbdfe, btné graoPtfc Ub6rebeffe,

hené forjfieflige $orf)olb til etaten , Ubbnnnelfcn af

bené ©clffa&eforfatning, faatfelfom ftoranbrinaerne

ber cre foregaact i bené Sætbomme og ©fiffe , BefFriwer

^irfe&iftorten. — 3ften Orbet $irfe brugcé ci altib om

fitfe Cftnttcnfl-enbommené 33efienbere unber eet. Ofte

f)ar berte Orb en mere inbféromfct 33ett)bning og beteg«

ner en "Secl af £f>ri|1:en(jebctt , fom reb eienbommelige

©ætmnger, ^otfatntng og ©fiffe abffiUe ftg fra anbrc

€t)fiftnc. ^ra.bcc t j te 2farfjunbreb abffilbrc be grajf«

eller øjfn'lanbfTc (Eljnfnie flg fra be fatinffe eder veflfige,

og ber opf om faalebcé gorfFief mellem ben græfFe $trfe,

IjptåOtterlJDPeb var ^atriarcOen i (fonftantinopel og ben

latinff c i f)vié ©pibfe SMfFoppen af 3iom ftob. 3 bet

i6be 2farinmbreb paafttfgte i ben veftlige ^trfe en 2ib«

, ,

(FtUclfe »eb SKcformationcn, ba en SDcel løérep fig fra

gor&inbelfen meb ben romerne 5Mff op og antog et npt

J!ære6egrc6, men bc øvrige »cb&lepe åt 6ef jenbe ftg tit bz

Soerbomme, ber f)ibtil f)at>be gjelbet.og gor6inbe(|~cn meb

Stomé S&tffop. ©aa'ebcé opfom ^orfFjellen imellem

ben catl)olff c og protcflantifFe Æirfe, Ijuilfen ft&fre, ba

bené ©tiftcre ei fttnbe blive enige om nogle bog uvcefents

Itgc »punfter, igjen bceltc ftg i ben futfjerfle og rcfor«

meerte. §orljolbet mellem biffe tre $irfer bar t gibene

$!øb Dcefentltgt foranbrct ftg. £)en lutljerffe og refor«

meerte .^irfe (jave nærmet ftg fjtnan&en fnalebeé , at n«»

(ten ingen bogmattf? $orfFje( mere finber ©teb , og

ff jønbt


Bit 87

SBefpbning Betegnet: enbelig Ovbtt ÆirFe en be €f)riflnef

offentlige ©ubétjcncfte bcftemt øgning , og i Denne

2>etpbn(ng fPjclnec man en .tftrfe fra et lempet , fjvoc

Rebningerne, fra en ©pnagoge, r)Por døberne og fra en

SDiofcf)ce, Cjttor 3ftuf)ameeancrne t)otbe berc« ©ubStjcne«

fle> ©e dljriftne i bet førfie 2(arljunbre& rjaobe btre$

©ub^tjenefte i <

pri»arl)ufe, ofte paa frie $ftarF, og afflbeé

liggenbe «St«ber, ba fee ubgjorbc et af graten ei crFjenbt

og efte forfulgt 3icfigionéftlfFaD. $ørfl fra bet trebie

3Tarf)tinbreb funbe be vove at give bere$ £ultué mere

publicitet og bpgge Æirfcr. $ra bet fierbe ?tarl)unbte&

fclcve be C^njlneé ^irfcr prægtige 83pgningcr. Con«

frantin ben jtorc, $&eooof!ué og StøfHnian bpggebe for«

nemmelig fltge ^irFer; nu fovwanblebe man cg mange

^ebenffc templer til .^irfcr. 3 ^irFernc* S&pgning

øoebe ifoer fllibbelafbercnS S5pqning*Funfl flg. ©e be«

rømfcfle $irfer ere for naprca-renbe ^ib 'DeteréFirfen i

3\om, 9>auléFirFeu i Jonbon, ÆtrFen 9Mre ©arne i

*Parié, @tcpl)an«FtrFcn i 2Bien, Sfaaféf irfen i fetere«

fcurg, Sftunfler i©tra*6urg og ©omen i ^6lu- — 3

en femte $5etpbning er cnbelig $irfe ^orfamlingim af et


88

Ki*

»u-Pebann, ic UbelufEclfe, enten fra et d^rtfle-

ligt ©eff? ab* $a ,

llebéj?n& etfer fra fammeS 2fnbagtføvef*

fer 09 ©fiffe fornemmelig 3?pbeffen of ben Retlige 3?ab*

»cre, f)»orfor ben in&beieé i ben (tore og feen lille. £)et

er $Éibbelct ^»orncb et firfeligt ©c(.fFa& fuger at vcbli«

getøofbc ftn 2>ifciplin/ og, ba ethvert ©cljTab fjar feen

ti6cffribtUgc SHct nt ufeeluffe SERebfemmer feer gjøre ftg

©el(Ta6et uvarbtge eller overrræber be af famme antagne

£ove, og ftraffe bem mcb SScravdfen afben btm tilforn*

menbe ©cl|¥a6$ret, faa er &irfc6ann en retmeréftg $or*

anflaltning. JJirfeoanncn fFplber ben gamle Æirfc Steen*

Jjcben i fine 'Sæber, og fun faafcenge fjave be fmaae fir*

felige ©eljlabcr i ben npcre %ib ubmerfet ftggveb ©aber*

ncé Steen^eb fra be jlørre ©ef|?a6er , fom fee f>olfec

fjrengt over ben firfefige -Difcipfin. 3 0?n albfre Jtirfe

ubuvcfec fjele 5JJenigf>cben ben SRet at afgøre Sftcolem«

mere ?intagelfe og Ubcluffelle; fenerc fom feenne Slet

til ^ii^opperne* ©om alle menneffelige 3 ll0 "tntngee

er og .^irfc&anncn bleven misbrugt, og ben rcmcrfPc S&i*

flop fyar tfter tit Betjent fig af famme for at brive fine

I>ierard?tfFc Jjenftgter igfennem. ©elv efter feen prote*

jlantiffe StivtiS (2kunbja>rmnger er £irfe&ann tiliabefig,

og ben fifle Æirfefcann er i bet minbfre i ælbre ^ifeer et

fjefben ubøvet mob l

J)erfcncr, ber f;ave ført en anftøoelig

SQanfecl. £>en 3?ct at ubiu»e famme tiffommer ei Q)roe»

fren, men Confifloriutn. Sfteb Æirfebifciplinené #f»

tagen er og 2fnvcnbclfcn af ^irfebann gaaet af 23rug.

^itPebob fafbtcé i feen gamle .ftirfc ben tiffrebé«

ftiltetfe, fom be ftafbne og fra bet firfeligc ©elffa6 Ufee»

iuffebe, maatte give for ben foranlcbigcbe ftorargelfe,

naar be igjen vilbe optage« i ^irfené ©fjøb. 5>e

SSobfærbige fiobe i ©ørgcf læber veb £$nbgangen til ^ir*

fen, 6abe fec %nbf og ttbgaaenfee om^ifgivclfe og maatte

aflægge en offentligS&ef jenbelfe for bereé $orfeeffe før2f6*

folutioncn paafufgte og be igjen funbe optagcé i Æirfené

©amfunb. 5>et »ar feeefé bt, ber unfecr ^orfofgelfcrne

vare affafbne fra£i)riftenbommcn, beefé be feer veb ufæbeli«

gejpanbltnger tøavbc forarget9)?enig(jeb«tt, feer maatte un«

feerfafre.ftg «f irfc6ofe. 33efe fvare $or6rpbeffer vare&e S5o&*

tibcn mange tfar. ©elv i ben proteflanfiflfe Æirfe fanbr


Xiv 89

fotbum ÆirfcBob €5teb, fcuilfen ifær paafaci&eé bent, eet

fyavbt gjort fig ff i)lt>igc i f jøbeligc rcb. 2lf nogle Mm og be følgcnbe 2farfyun»

brebecé 1'cerere og (Sfti&entere in&til


acd)uéfe|ten$ S3eMige&olb«lfe fin Opiiubelfe

,


mcb fjvifffn jpjnftbefigtjolbclfe tillige bet var forBunbet,

fom vi (joé Si'c!cmc p(cie at falbe 93? u fif. gigefom i

2l'(minbeligt)cDcni;wcr $un|t, faalebeéff piber ifcer beSftpe*

rcé tDJufif, bat vil fige ben, fom vi nu f;nve , et var

.•Ruf en, ber i feer 6cgei|trcbc 93?ufici 09 tDJatcrc for bereé

Æunft og opflammefee til fammeS Ubøvelfc. OPergan«

gen fra bet , fom veb €f)riftenbommené Oprinbelfe

enbnu var tilbage af ben gamle græffc !0?nfif til ben nve*

re flRuftf* farftc S&egyn&clfe var meget naturlig: be

Ctøriftne toge nemlig, ba btt blev bcm tillabt at 6ygge

^irfcr, bet fom be enbnu forefanbt af ben tt)coreftf?e

SUujtf og onvcnbte famme paa bercé Jppmncr og ©ange,

fom nu 6leve affjungne uben ^iblmaal og 9ifn)tt)mué (en

efter ©tavclferneé fioengbc og ^ortl>cb afpaffet 3nb&e»

Ung af bonerne). Jperaf opfom enbelig (koralet, og i

bet finbc vi Oprinbelfcn til ben |)cle nperc 9)?uftf. ©et

6lev i rtørjtningen fjunget cenéftemmigt fom naturligt

var, i Jjatmonie og i Octavcr, fom for bet mefte enbnu

er ^ilfoelbct i vore lutt)erfFc Æirfcr. 9J?cn btt varebe

ci længe før manbegpnbte at føle but U&eljagcligc i en

©ang, l>vori ©femmerne 6cffanbig bannebe Ocfaver

tmob l)veranbrc, omenbfFjønbt man ftavbe formifbet bet

SJftcb&pbcUge Ijcrt noget veb Snbforclfcn af Orgler. (£n*

belig falbt man paa at give benne ©ang et ftmpelt , af

ingen ©pring BefTaacnbe ©runbfag, for at bet paa bert

ene ©ibc funbe tjene Ovcrftemmen ti! ^rpttc og paa

ben anben ci fjiubve famme i fin frie ^evægeffe. Over*

jtemme cg S£>aé faubt nu og ©teb; bog mcerfebc man

fnart at 9>eggeé ftraftanb fra l)inanben enbnu lobef $f?ef«

lemrum til6age, [)»i«$oii:l)c& nøbvenbig maatte ubfpf«

bcé, f)vié jamme ei ffulbe fremMnae en u6cfjagefi


$%

Riv

og fom man fan&t for gobt; tf)t ^»cr Jpopebftemme fan

faalc en uenbe!ig 5)tangfofbtgt)cb i 6c accompagnerenbe

Stemmer. Xperveb maa man fun 6em»rfe , at Over*

ftemmen eder canto firmo, nu 09 ba ogfaa fcenla-ggeé

t Unbet|temmcrnc, ja at bctte enbog 6fev forefFrcvct fom

£ov af bc gamle Sftuftf lærere, ©nart begpnbte man og

at f>o!bc (Tfjora (fangene oprinbclige ©impclfjcb for alt

for inb|?r


Rie 93

reftgiøé ftøfeffe fFal ubtvtfUt, l)\nlU\\ V«ffer $øittbe«

ligfjeb °9 2fnbagt og veb &en offentlig? ©ubsbptfelfe f«t*

ter tilførernes J?jerrc i en fjcliig @temning, faa føfger

beraf, at en faabatx 'WlnflU £ompofition man aabenbare

noget 21'lvorfigt, ^.suribeltgt og Opljøief og unbgaae

alle Æunftlerier, figurer og ©frater, ber fun &ayc rtC

.ftenftgt at vife ©angerncé og ©piAcrneS mecbanijTs

§ævbig(jeb. fornemmelig maa man i bc bi)6c &tem*

mer unbgaae alt for mcacn ^urtig^cb/ forbi be i atriers

ne give alt for megen @;'enli)b og forbi harmonien vilbc

foroirrcé veb en frnrfig >yølge af bpbe ^oner. ©aale*

6cé forbrer Æirfemufifen ei afene en meget fftetf farmes

ntfer, men og en 5ftanb af mobent Ov-rlæg og rigtig

gølelfe for at enge. 3 uibt«

luftigere £>eti)bning falbeé enf)»er SSelb mob ^ivfeaob*

»eb 5)too , ^pvcrie :c. , .^irferan. Qi'ffer be fUfte

£anbcé ^riminaflowc frraffcé ^irferan i mbflpramfet $or*

jtanb l)aarbere enb bet, bcr bcgaaté paa anfcre ©teber 09

anbre @jen|tanbe.

fttrFem fec canonifU ??et

Bttfefang er et af be virffomfte OpByggcffeémio«

Ter, ba ©igtefunft og »Iftuftf forene flg for at røre bet

menneffefige Jjjerte. ©en var aletebe brugelig i ben

albfte ^irfe, fom i ftørjhtingen betjente ftg af ^falmer,

(Iben og af anbre religiøfe »Sange. 2)c tibligere til

Jfcirfebrug bigtebe ©ange, ere tabte ; men fra btt 4be

og 5te 2far()unbreb t)ar man abjTiilige af 'iimbvofiué,

^>rubentiué og anbre til benne Jpcnftgt. £>en romerf?e

SMffop ©regor ben ftorc, ber levebe i bet fjette 2far(jun»

brcb, gjorbc flg fortjent af bet itøuflfalJFe veb ^irfefan«

gem 3 ben gamle i?irfe og i 2J?ibbclalberen bfeve ei

JSirfefangene fjungne af OJJenigOeben, men af £l)pret ei«


94

»i*

ler of €(joret eg be abminiflrerenbe ©etftltge. ©cg

«,aveé ber og ^Jerelfange, hvori 9}2eiugbecen tog ©eet.

S 5ftibbefalberen tabre jtirfefangen meget beroeo at ben

var fatinjl og følgelig ufor'laaclig for £cegfolf. £i:tl>etr

gjorbe fig meget fortjent cf fiU'fefangjfn, fom gjorbe flo»

re gfremffribt i ben rwbfP prøtejhmtif c &irfe. Sutter

felv btgtebe frafrfufbe Strfcfange; fiben have manne an«

tu-e forføgt fta. i ben 'J>oefie , 6ianbt bent fornemmelig

$>au( ©er&arb; og i ben nyere %ib have nogle af btn

tobfFe 3?ationé førfie '-Digtere , ©ellert, jtlopftocf

Cramer web bcreS herlige


Kit 95

6rug af ben firfelige SDtagf. ®aaUbe& vat bet f.


p5

ftiv

ffeé Stemme, faa ocfom bcroeb Vafget af flere Sftob«

paver, ()vi$ (Strib meb bveranbre ()oerfen beforbrebe

^trfenfi eller Gratens almmbeftge 23ebfte. 4 paverneé

$i(&agefomfr tit SRom funoe et anbet enb ucere for*

6ee(agttci for be pavelige Seftbbelfer* Ubvtoelfc omenb*

fFjønbt be tpfcffe ^irfcfsrfamlingec ofte førte et efter«

trtjffeUgr 2ften bragte S&ologna og

Ancona unber ftg Ci5 J 3 °9 I53 2 )- Venetianerne

maatte afflaae Ravenna; Serrara bleo 1598 berøvet

ben mobenefijFe 2frv, og Ur6ino teflamenterebeé fcen pa»

velige @rol af fin flbfte jjertug j?rantei tylaria af Jpufet

3?avarra. .#a:ttebc til ben Ijøicfte »gptbfe af geiftlig og

»erb^Ug 30?agt tabte gaverne fra 15 17 veb SReforrøa«

rionené (mrtige og (fore llbbrebeffe en ftor©ee( af bcrcS

3nbjTybelfe. @ijrtut$ ben 5te€ vifc Oefonomie og ffren»

ge $orfjclb*regfer franbfebe meb Slutningen af bet i6be

2t*arljunbreb be "ilLRiébrug og Uorbener, iser ijavbe tno»

fneøet (tg i ceve flutter*

erbenen 1773. 3 bc nyere 'Siber opljcevebe 3?cape(

1788 fine gamle ftotpligtelfer imob 'Patteftofen, og felv

q>iué 6teé SKeifer til 3Sien 1782 fun?>e ci ffanbfe be frore

§oranbringcr, fom Sofepl) s ben foretog ftg t ^iifefager«

ne. Veb be $ranfFc* Vaabentyffe i Stnlien faae "Paven

jiig tvungen til i greben til Sotcntino r3bc ftelr. 1797

at aftfaae 2fvtgnon til ftranferig og Sttomagna, Bologna

og $errara til ben ciéalpinffe 3vepu6lif. Qrn Opflanb i

Siom mob be $ranf?e ben 2§be 3>c. 1797 foranlebtgebe

Siomé3nbtagelfe ben iobe$e6r. 179«, (jvorpaa ^ir*

fe flåten etflærebeé for romcrfF SKepublif, og »pine 6te

førteé til ^ranferig, fyvor f)on tabe i Valence ben s>be

?fug. ^799> SRufferneé 09 Øfterrtgcrneé @etrc i %ta*

lien beforbrebe Valget af en npe lpaoe »ptué 7be (&ve»

ritte S&arnabaé


IMt 97

mbføre £obe Napoleon og erftøre £ngfanb Ærig. »Pa»

yen vcegrcbe {Tg, tøvorpaa c,t franj? Qforpé nf 8000 93?anb

ben 2ben $cbr. 180H njffebc inb i Sfam; og, ba 'paven

enbnii mobjatte fi'g, erflærebeé (jam ben 3 tic 2fprt(, at

Sfranferig var i .ftrtø mcb »paven, og >Protf Abfcrne ?ln»

cona, Urbinc, røvicerdta cg damerino wblerømeb&é i

Æonacrtger ^ralien; »Paven beboibt ei frert more en&

Siom oa, fammeé ©iftrift. €t SDcfrct af i7be ^i'ai

1809 tiltnfctgjorbe enbclig Æitfcftalcn albele*. »pa«

vene tilbageblevne 23e|ibbeifev bieve forenebc rtnb fitaw

ferig, og 'Paven, l'vio geifrligc jjcuebømme fl'tiibe vcb»

vare, anviflee to SfttUioner gcaniet: aarlige SnbfomfterJ

«paven 6(ev nøbt ril at vælge fit Opljolb i Scnnferig; inbt

til SSegivenbebernc i diaret 1H14 tillob ham at venbc til«

bage til 9tom. 33eb be antuc europc?ifl?c tDiagteré £5e»

ftemmclfer er t)an tøjeri fotnmet i ©efibbelfe of i>ele gir*

tejtaten i fannne Itbvibclfe fom ben t)avbe før ben franjTe

SUoohmon, meb Unbtageife af 2fvionon. Jjan ()ar og

ftben føgt at t> é fceftc og ubvibc fin geiftlige 3)2aa,t og hav

bfanbt ar.be? cjcnoprcttct^cfuiterorbenen. — ^uPefratcn

(Stato della Chiesa) befmaer af Siftrifret Bologna/

Jpcitugbømmet fterrara, $lomagna, .ftertugbømmet Ur'

bino/ 21'ncotM, ©pofceté, »petuqino, Orvieto, jperiugbøm*

met (Tafrro, »Parnmonium »Petri/ ©abina og (Jampagna

bi 3?oma. Éiffé £anbe ligge mibt i Italien mellem bet

fan falbtc Sombarbie, kongeriget ffteapel og bet tofTan«

ffe og abriati|Te ^)av. 2fppcntncme flrcef 6c ftg mibt

igiennem Jtirfeffaten, og bc vigtig'Te glober ere


9%

&i*

til. 9Diegpnbclfecgrunbe paa Violinen og

Slaveret, tog l)an Unbrnmfning f;oé ben berømte Oioa*

pift Stffher i ©vSfenrobe ligelebeS i bet Sljpriuade. 3

2faret 1738 begav l)an ftg til S-onbcréOaufen, fjvor (jatt

unber 2tnviiéning af itammcrmtififuS SKcic jtuteicbc

Violinen. Jpcr nuttebc Ijan enhver Seiligfjeb, bcr til;

6øb ftg l>am ar banne fin ©mag, tjørtc flebfe ftprfren«

Sapel oa. føgtc at gjørc ffg befjepbt meb Organifren ®tv

bcrsøptllcmaabc, nvorfor Ijan føgtc l)ané Omgang. ®cr>

oci*/ en SMfctpel afSMcf), tøavbc roeft benne ftorc (jompo*

tiift faalebeé for ^irnberger, at benne ei funbe mobftaae

fin $t;ft at gaae til 2>rcébcn og ber giøre ()ane perfonligc

SBefjenbi{?rt6. jpan ubførte benne SScflutning i Tiåret

1739 og nø& i to 2lar l)ttn ftorc OJtcffae Unberviiéning

faauel paaSlavccr fom i (£ompofitioncn. S 2faret 1751

ftnberebe (jan enbnu unber ben fongeftge .Kammermufi*

fn» fttcHeré 3_setfcbning Violinen, £>erfra gif fyan til

Berlin og traabbe fom ^iølinift i .gongens (£apcl, fom

Ijan igjen forlob meb fammeé ^tillabclfe 1754 for at bli*

ve Æammermufifué l)os "D)t ar f greve Jpcnrif. Ogfaa

benne »pojl opgav Ijan fort berpaa og gif fom dammer*

mnftfué i 5jcne|Te f)oé »prtnbfefif 2fmalie. jjer bebz l)an

gatten mellem beoreti|?e 33«rfer ere:

Conftruction ber glcicbfcbroebenben temperatur 1760,

bie ^unfl beé rcinen ©atjc^ 3 Sljeile 1774; bis wafj«


W 99

ren ©run&ftije jum ®ebraud)c oer £armonie 1773

(frvtlfet 33(*rf 609 ci (Tal vare forfattet af t>am men af

©ctøutj); ©nmbfa^e beg ©eneralbaffeS af-J erfle ?inien

jur Compojttion meb mange kobbere 178 1 ; (jjebanfen

fiber bie befonbern fieljrartcn bet €ompofitiou 1782;

2tnleitung 5111- ©ingcompofttion, mit Oben in verfefji?«

benen@i)tbcnmaa§en, Berlin 178^. ©eiubcn hav f)an

forfattet be flcfte mufifaiffe SCrttfter, fom pubes i ben

fu(§cr|Te $()eorie ber fcf)6nen ^fttijle. 93eb fyanå 55e»

ftrabelfer for harmonien tuaa man og fjer nævne btt af

jjamopfunbne interval, fom ()angav 9?avnet;J. ©am«

meé ftorfjofb er fom 4 : 7 eder noget ftørre enb ben flor*

©ejrte 09 noget minbre enb ben lilfe ©eptime. Jpan

gjorbeci alene 23rug af bette Sntervali en §løitefonat,

men (jan foianlebigebe og at bet blev anvenbt web et Or«

gel. SJften, ba ingen efter (jam vifbe eller funbe gjøre

S5rug bcraf, faa er btt igjen torttaget. Qit bette 2mtec*

sal et var en 6!ot unpttig ©pecufation af ^irn&ergcc,

fcevifer ben ©rug, $a\d) t be nyere $iber Ijar gjort af

famme.

Btfel, en vibttøftig ©fægt ar (Tt

9}avn af ^ifeijorben, fom er en primitiv etter @runb»

jorb / bcr ubgjtfr .føoveb&cftanbbefen af ^ifefarterne.

SDenne %oib fan i og for ftg fefv ei fmelteé i Siben, mcu

|un i $or6inbcl|e meb anbre mineralj?e©ubflanfcr. 5£)en

bliver uforanberlig i £uftcn og SSunber, angribeé fun af

©pateren, fmclter meb begge ©fag3 ttbfaflc Subfafte,

©oba og '•potafFe, til ©laé 09 falbcé berfor gfa*agrig

eller vitjrefcibet fjorb. $ør og fiin banner ^ifeljorben

©anbet, fom er ujevnt og fFarpt at føle paa 09 fnafer

mellem jamberne. 711te fifelartebe ©terre ere éaarbere

tnb bc lerebc og falfagtige, give, naar man jlaacr et

©taal imob bem, ftunfer og ere for ©tørfTebefen meer

eller minbre gjennemftgtige* @anb(?e rene Æifefarter,

finber man iffe; tin fefv SBjergcfyrpfTallct inbef)ofber no»

get 2ecrjorb og £alf. 33il man f)ave ganÆjFe reen StU

feljorb faa fmelter man btn meb SJiinfteenfaft. Jpervei)

faaer man en gjennemftgtig, i £uften flpbenb« SØiafle,


fom man falber SifelvoebfFe. 3(f benne flnaer igjen

enfjtfcr anken ©vre forten neb, og betre er ba Den re*

rene .fftfeljorbv 'SifTe .ftifefarter er« i ur)»?r« 9ttamgbe

ubbrcDfc oocr fjele 3orbeu: ben n(:ninbeftge .fttfel|lecn

finkes i bele i'ag, beelS nnbev 3 or&e »/ beclj veb famtne«

jøwrflabe. Qbcélt« eliter af benne ©Icrgt er ©„uarté,

(£l)ftlce5on, Opalu 2C.

Kj^b og Salg (Emtio et Venditio) (jefnter i

Sftaturrerten et gjenftbigt ftorbrag, Ijvorefter (fen lot>ec

ar overlade en ©im|lano, ber tilfører ()(im, rii en anben

for en 6cfrcmt tyvitø. ø&eren i *&cftbbe(fe a^ ben folate $.ina etfer rettere

•gentlig ooergtwer ham benne. SJtem ba (Stenbom ogfaa

fan finbe @teb uben virfelig 23e|lbbclfc, fnueé bet forø

man nben @runb paaf>aacr at en (Sienbom et fan gaae

over til en an&en nben fjitn ?lctué, SBttn, faafnart

(Stenbommen er fommen til j£iø6eren, faa fraaer benne

og for @faben, naar ber veb ftorbraqet ei ftnbcé en fué«

penjlv S&eftnaelfe. CmenbjFjønbt nu (jiin perfonlige

og 6orcer|igc Ouergaue ei fnncé at (jøre til ftorbraget«

»Sulbfommen&cb, men fun til bef$§ulbførelfe consumatio),

fna funbc bctucb efter »Puffcnborf være nogle

SnbjFramfelfer at gjøre. Sftaar ber nemlig efter

fulbfommen affluttet "Sractat inbtrceffer en Ubfatteife,

fan man fpørgc om famme (Hbrører fra &}»btvtn «Her


*j$

fOl

Sælgeren. 3 frtfa ^iffcefbc maa Æiø&eten Gære ®fa«

ben. $fji fra ben $ib , ba ifølge (Jonfracten (Sagen

jftilbe været fotn overgivet, gif fammcé Qricnbom naar

(Sælgeren fan bevife, at (jan ei f)ar »æret @fn(b i Ubfær*

telfen af ben vu-fclige Overgtvclfe , over til $jøberen,

og agen fefv 6cgi;nbre ar blive benne fibfleé (gtenbom.

©fulbe (Sælgeren af frie SMte rjave paataget ftgienflanb for


10 2 %j£

og .£ottebfta&en i Æongeriget £anmarf paa ©jeflanb*

41' 4" ;«ft.

Bltlige&yfrveo gtøerføen ligger unber 55

33r. 09 30 15' ø. t>. Jtjøbcnbaun er kongen af

JDanmarfS SJefiuené 09 9tegjcringé-.ftolle9ierncé©csbe 09

inbetøofber Sanmarféfrørftc 4))iart^Krrbig{)ebe«: 09 t>ig«

tigfte ^tilretninger, ©tabcn er meget gammel og ftn*

beé alercbe omtalt i Havn 1043. i»

frc mob be ©venffe, forflfaffebe bem unber greberif 3 bie

166 1 vigtige »privilegier, og Æjøbenfoatm erljolbt ele nemlig : (Stimmel- og 9?t;e 'Æjøbcnljavn , Oiifti*

anéljavn / Amalienborg og (Taftellet greberifétøavn.

©tabcn felv er og befalet, omgivet meb en SJolb 09

©rave 09 forfvareé fra ©øftben af SSatterietne^refroner,

•Prøvcfhcn og flere- ©tåben fjar en fortra-ffelig S^avn

faavel for £ttgéf?i6e fom .fljø&manbéffiBe. Sil ©fibé«

tygning finbeé en tJftamgbe 93olm inbcbolbcv SScerf flæber for alle ©lage til f9?ari«

nen uøbvenbige Jjaan&vatrfcre, Siftagafmer for raaeOfta«

teriafier, $3«rfter for ftiegnttcr og fmoae ©fibe. tyaci

Sftoeljolm finbeé Værfter for £iniefti6c 09 fregatter,

Oplag af Sømmer^agajiner for $afelage, 2fnfere 09

©fnté m- m. »paa ^l^riflianébavn lige overfor ®am»

meJ^ohn ligger ©offen til ©Éibeé Reparation, fyvié nu *

varenbe ocqvemme 3nbretnlng (Fplbeé bin 6erømte @er*


&# IOJ

ner. 93erfl»

tetet f)øi-er og et ^iGliotljef og et otfrononnf? ObUvva-

toritun, fom begge ftnbeS paa runbc SUarn, en fcotanifF

Qmt, et D^arural-^Oiufcum, et cfyemij? ilafcoratorium og

et ?tnafomiefammer. .$jø6enf)atm har beéuben et å)i*

rurgtfF 2ff abemie , en $3eterina>rfFole for ©»retøger,

ab|?:lisge Icerbc ©cffFaber, fom bet fongefige 'Sibctifla*

6cr« @e-fj?aj>, ganbljuué&ol&ntngéfelfFa&et, ber \>eb ub#

fatte 'Præmier fremme ^ibenflaljcligljeb og 3nbuflrie.

Romben Uiii»erfitcté6i6!iotf)efet eter Æjø&cnbami bet

fTotc fongclige paa over 300000 33inb t bet claffenfFe,

fom tf*r f)ar en 6etobe(ig (Samling af prjttfiflFe, matf)«*

niatiffe, naturf/iftotijle og oef onemifFe ngbe Snffitufer,

fjvor (Stubcrenbe funnc for6crcbeé til "Htabtmiit. ©els

uben finbeé ber en flor Sttangbc ©orgerflolcr og 3nfti»

tuter for pigcBørn. ^il J^aanbVÆrfsflanbenS $or«b*

fing tnbførteé efter »Prceflen 'øftafimanné ftorftag


i©4 tttø

ffaacr i Jor&inbetfe mebftrebcriféljofpitafct. ^nbfrtwe rne$

lintal er ve( for nctrvcerenbe "Sib (leget tit 120000 tDicn*

nefter, fyvié 3?aringovcic i far cre $a6rif< cg$ftanufactur»

vaienet, Jjanbdeu og Jjannbvarfcr. 'Porceliainfabrifen

leverer meget ffjønne ?irbcibcr. .ftjø6en(javu« Jpanbel

er 6cti;bcltg, bog for Øtc&Iiffct et faa blomftente fotn

ben til viffe 'Siber f)ar varet. Jjavnen er meget fiffer og

eg fan rumme over 500 @fi6e. 2>cr finixé en Sftceng*

te iJMabfe til ^offarbtefFlbeé 3flanbforftclfe , £oflcn og

2abtn, famt betpbelige 4paf{jufe veb Qfanaferne til 33a*

reoplag* ©c priviligerebe J^anblenbe bannc ©roffcrer*

focictctcty og bet fornem (le J^anbelécompaguie er bit oft*

inbifFc (afiatif?e). ^aa 2>ørfen famlet Æjøbmambene

Dagligt for at afgiøre bereS J^anbeféfager. 3 2l"aret

1 81 3 oprettebeé en 3tig«6anf, fom efter en fenere 33e«

ftemmelfc i 2fatct 1 8 18 f?a( vare SHationalbanf og er

funberet i SDorgcrneé faftc €ienbomme. Æjøbenfjaun

jjar 4 1>oute, 5 $orue og flere aabne k]Mabfe , blanbt

()viifc Æongené 9h;torv, Amalienborg, 09 jlmagertoiv

cre be fmuHcfie, 230 ©aber, 4054 .£ufe, 8 ©ogncfir«

fer (SfticoJaifirfc er afbranbt og 6liv»*r ei igjen opbygger)/

et cat[)olfF fuefpil[)uué. $tl (Stabene mærfværbigfte 93»gmngcr

føre: ijtian$6orgfIot, Dugget af (Tljriftian 6u.

Set afbrambte 1794/ men er nu igjen unber øgning,

2) Salaterne paa 3maticn6org; i et af biffe rcflberer

gongen for u«r»cerenbe lib. »pna *J)labfen mellem bié»

fe £ pal«ici* ftnbeé Ærrberif 5teé coloffafe Sttetalfløtte op*

rettet af bet aflafiffe dompagnie. 3) SKofenborgfTot,

bpgget af


# 105

Boningen titHgcmcb Æirfcn affcranbfe 18 17, ba Wan«

gerne fclv (laf 3lb bcrpaa. 7) SUmbetaarn, 6r?aaet tiC

et 06fen>atorium of (jfljrifr. 4bc Uben for 23pené

Sftovrcpcrr finbeé !3lffiflcn6f irfcc^aacbcn , meb mange

jr'irnne ©raumirtber mellem ^racr og Sutfc, ber ban*

ne be pnbtgtle øpabfercgnnge for Æjafrenfjavnerne.

9M?en og 53orgcilTa6et er inbbeclt i 12 (kompagnier,

og ocftpreé af en iQtagiflrot , bcr bcflaacr af en 0»er»

prajibcnt, to 2&orgcmcfrrc, to $>tce&orgemefrre famt 12.

SRaabmanfc. 9&ranb»«fener> ftattigytffcnet og 4 ]}o(ft>«»

fmet cre paa bet fcebfrc tnbrettebe. @i fuibt en f)alt>

QftUlfra .^jø6cnl)a\»n ligger £yfr(1otfct Tfrcberiféoerg ,

pengene ©ommerrefibené meb en ffjøn Jpave , ber bt»

føgeé meget af Æ;*frcn!javn$ 3 n * 6v««ct'c, ^onbermar*

fe«/ en £>ave paa ben anben Øibe ©tottet fraoer et aa*

ben for bet Offentlige.

Kj*bman5en [)ar valgt .ipanbclen til fin ipovebna«

ringSvci, og føger paa et €)tcb at ir.bfj.06c fine SSarcr

faa (et fom muligt og igien fælge bempaaet anbet faabwrt

fom muitgt. 3M6en«vneffcrncfremfomrnc af bet @lagé

Jpan!>c(, |om (jan l)ar gjort til fin Jpovcbforrctmng, f.


io5 &#

& ^bmsnbøffib Cffoffar&j|Fi6) er et faabant, fem

6fot fører Æiubmanbéuarer og bet til @fi6eté ©tprelfe

nøbvenbige 0)?anbj?ab over ©øen. ©lige ©fibe ere


&!a 107

øvcrft i Jinmarfen og {tratter ftg mob ®. neb til !Hø»

raaé og §æmunbfocn i er. ^træfning af 150 SOitle.

2)en beler f?g i ro Jpouebarme , t)voraf ben ene gier

©rantfcffjelkf mellem 9'}orge og @verrig og falbeé meb

er afmmceltgr SRktv'n €>ct>cbjerget; ben nitten 2frm ftra?f«

fer roceé; flagen (a&io) er bet 9veté«

mibbel, l)vorf man førcflilfcr ©ommeren en af anbre

fccfmbt 3iet eller tilføfet Uret og opforbrer (jam lovligen

at crijeiifcé fammc fem ben $lagcnbe» 9{ct og gjøre ben

berpaa grnnbebe ftorbring til ben 2ln?lagcbe gielbcnbc.

(£n!)\>er £t(agc |¥al berfor inbeljolbe en fjiftonf? SSeret*

mug, et .ftlagcpiinft og en beftemt ?i"ugivclfe af $or»,

bridgen. Sen er murbtlig vcb tøjenftanbc af ringere

£>4f£affcn§e& og fFriftltg veb vigtige ©jenjfanbt og meb

ben begtmber ben borgerlige 'proces, .flagen maa an»

bringeé for compefentc ©omniere o : faabannc , (jui*

Suriébiction flrsffer (tg baabe over ben ?fnffagebe og

& (a^ené ©jenfranb. fØfan, f)Vo ber fører flagen (åctor)

mca ei alene befibbc be


108 ar*

S&efltyfbm'ng. ©er fiffraae* afminbelig ben Enffagcbe en

vi« $rift ti( flt eunr, faavelfom fiben klageren til finSRe

plif, bog jaalebeéat ben #nf (agebe 6el)olber£ctftbfte©rb..

Klagenfurt ftÆrntfyen* vc!6i;ggebe ^»oocbftab veb

C&lanfloben. >}>a« bene $orv jtaaer Æetfer £eopolb lftcé

Støannorfratuc ; ben (jar en betpbclfg j? (æbemanufactur,

og en 93lwbvibtfa&rif , 600 ^>ufe og iooøo 2>nb6.

fiuften er formcbdll be nærliggenbe avbe været Sier af «t 2l>otf)cf i 25erlin og

fvolbt §orefæ«ntnger fom fongelig 'Profeffor, folgte ban

fyiint og vcbblev at gjøre ftg fortjent af ané mineralogijle ©amlinger (jøre til be

fortrinligfte i (it ©lag«. Jfcan enbte ftt virffomme £i*

ben i (te San« 1817*

,


2tf« i op

Klaprotr) (£enr. SuttuS von) ocn Jorrige« @øn,

føbt i S&erlin utcOct. 1783 fortjener priiéveerbigen at

nævncé fom dSprog • 03 ^ii(iorieforfFer. (Eftcrat t)an

fyaofce 6eføgt for|?iellia.e ©foler 09 tipet 'privarnnbeci

vtiéning, bannebe t)an (to, fenere paa 5c: joad)imstr)alfFe

©pmnaflttm.


i io »fe

gien gjorbe (jan 180$ forfPfettijje Stcifer , gir* ben>a«

tciiennem 'Sereftnal til6agc til 9Jiofbof 09 derfra over

SDaqurené ©ncc&jcrgc til ^nuretri* 3 2faret 1809

tom t)an fpg tilfcagc ti( 9>etfTs6urg. ©amme Tfar ub*

gav dan: ?frc?)iv for ben afiatijfe Sitcratur 1 J&k 4, og

en 2ffl>anbling cm Rfganerneé Opnnbelfe og ©prog, 4.

^5 blåtet iy 10 nbarfatøebe [jan et fulbftænbigt tap fenne«

renbc datalog over alfa t>er aFabcmi|?c S3i6ltor()cVé d)ir.e»

ftjfc og manbfd>urijF« 93oaer ^ oq havbe en iitcrarij?

§eibc meb Dr. Antonio SOiontucci i 35erftn;» Der fnart

opr)^rtc og fnpttebc et nøie $>cn(?a6 mellem 6cggc ©tti«

benbe , t)vilfc tiUtgemeb 3icmufat cre bc mecft grunbige

^jenbere af bet £l)incfi)7'e i bet iffe rusfijTc (Europa. 3

§e&r. 18 1 1 fom £ftøroif til Berlin 09 lob ber til fine

SM'fcrs Srpfuing ffci-e ruftnbc cfoincfifFc SSogfraver fpjec«

i ^ræe. Spån ubgav: ficidjenfrein a;if 6em ©ra6c bcr

d>inc(Tfcfien ©eletørfamfctt bea Dr. jpager i S < 1 , 8 og

6te Snfdjrift bcé §Jfi , 4, to ^oerfcr , ftilbe af ta}6

fretbom, bvilfe tillige aa6cn6are Jpagcré


,

l\{e ni

fcer onbengang dtife- j?«n« Ungbomé £ii?ftg^e& forfe»

&ebe (jam nogle ©ange til at (aoe flg engagere fom ©c*

meen ©eb tct i @traéburg liggenbe Sftifitar; men t)an

bie© tøvergang tenen føofjøbt af fin 33iOber. jptm

»ilbe førfr opoffre t)nm ri! J)anbelcn, men, ba (jan ble©

bef)anblet meb megen øtrengfrcb af fin Jjcrrc tog t)un

(jatnftgjen t)jcm. .4?an 6eg©rtbre mi at fetage fig efter

©ngntngéfunflen og gjorbc fnnbanne gftmffHé* beri, nt

(jan cr[)olot en 2fnfcettelfe fom Sæter i benne ^unfl i

2Beftp()alen» .£er gjotbe et Silfcrfbe l)am befjenbt meb

btw fciferlige ©enetal $ mini tø. ©ennc arbcibete f


nå Kfe

an tillige web frefe Qfornifo«

ncn marfebcre ti! 3Senbte, bvor ban fagtebe tarpert mob

SRot)ali|leme» 3 cen af be blobigfre fægtninger ubmær*

febe l)an fig faalebes web $frob og Sicflenubcb , at

I;an paa SSafplabfen. blev ubnu-ont til 5)anficn«genera(.

3 benne $gcnj?ab fora ban ftben til 9?otb- o o, ber*

paa til 9U)in» og Siftefelarmeen. £>a benne (796

fatjM! tnb i $»b|Tlanb 09 froD i égjnen af i&urj*

burg / førte han fom albflc 2)iiufionegcncral i 10

!£>age Overfommauboen unber ^ur&ai'ié UpafTe.'igbeb.

Qrfterat Sourban vcb bet paafulgte %i!6agctog mij'rebe

(£ommanboen l)avbc Æle&cr Spaab om at etbclbe famme

og tog fin jDimietlon, ba ban biet) ffwffet bcti. S?an$

SØ}eb6orgcre oilbc nu tabe tjane gort;cncfler veberfareé

Stctforrbigbcb berveb ar be valgte l)am tii 9veprce|"entant

for øleberrbiné Sep t i>Qt lovgivenbe (Eorpé. $tten en

vifj deller fra Sanban fif veb bet anbet (gertuinium

gortrinnet for barn efrerat ©femmerne i ber fer (le bavbc

varet lige* J?an ret(lc nu fra Sriacfcurg bvor ban

fjavbc bivaanet SBalgforfamlingcrne til 'parié og privatt«

feret ber, tnbtil Bonaparte, ber rit fir aanpttj?e ^og

ubføgre bc fortrinligftc OJtcenb t ethvert 'iag , [ web »Stormen mob 2f lejranbria

Ijvilfcn ()an lebebe, faaret i £ovebet af cn.^'ugle. S?ani

@aar gjorbe l)am for nogen $tb ubuciig til ftclbt

S.icnetlen, i l;vilfen %\b bon blev fom Qfommanbant i

2i!ejcanbria. Øaafnart l)aa var l)cl6rebet begav i)an

ftg igjen tii fin £>ivifion. "sJJicb benne maatte l>an paa

$oger ttl ©pricn flebfc ubføre bevigttgfre goretagenber

og qjorbe bet befianbigt meb belbigt Ubfafb. Bonaparte

betroebe beni berfor veb fin 2tfrcif« Overfommanbocn over

2frmeen i 3£goptcn, og paalagbc bam enten at bolbe ftg

faa fange tnbtil lyan funbe fenbe (jam Unberfrøttclfc fra

granferig, eller, (>vté betteei var muligt, (lutte en «ve»

,


fn(6 Capifufation meb Sprferne om at remme §£gpp«

ten. ©ennc font vtrfcltg tftanb £>ert I3&e 2san. 1800

paa ©letten veb ?frifi) , men 6tct> veb Snglcenberne*

Snbflybelfe igjen tilintetgjort og Klc6etr miflcbe famme

2lar oen i4be 3»»i Cittet ved


H4 &* e

fageé); effer paatrpffebe bog (jané 2>igte ben Jpovebcfja«

ractecr af blib ^ungftnb fom fjcrfFcc beri. jpané albftc

£>igt er til (jan* (éfoleven SJtttmcffor 2fbler , fFrevet

1739.


2Ue n$

get fjam en værbig ©ravfang, og 3?icofai veb bet .§«*

bcrsminbc, &an ff i (;am, givet bet førfie (Srempet,

paa en gob ttybjl 3!>iograpl}ie. SBeb fine talenter og fftt

fortræffelige (£l)aracrcer'()avi)e $lei|l et alene erhvervet

ftg De 6eb|lc Jpovebcie ^3 c u ?T a 6 (jog fin STarion , men

enfever Dannet ^i)bj?er flfjenfebe l)am fin Qxuntrtn'g;

cg t)ané dlavn vil »ære uforglemmeligt i Den tpb|Te gite«

rattir, fom hun førft f;ja!p til at Danne, .fcaiis drifter

erc førfr ubfomnc unber følgeni e Sitel: (£>va!b anta*

fien, en btj6 $ølelfc, en fjelben ^raft i ^aracterifiifen,

Der finber Q^efoag i bet »piafiifFe, en ualminbelig dronte

og en overftrømmenbe Civsfylbe. Jpané 33ærfer ere

5Die familie ©ctn'offenfiein, et «8ørgefpil ; 'Pentljefilea,

tt øørgefpil ; ?lmpljitr»on ; ber jcrBrocftenc i?rug ; bai

Æåtljcfyen von Æcilbronn ober bie 5"icrpro6e et (jifiorifiF

ylibberfpil og enbelig to 3>inb fortællinger. Jpané bra»

tnatijFe 2l'r6eiber forfønbe en fortrinlig bramatij? ©em»

ué, og (jans fortællinger ubmærfe fig vcb SHigbom i Op*

ftnbclfen , rafl fremgang i Jaanblingen , levenbe og

(Tarp


u


»li 117

©runbfatnhtgcr fttt^fe&c faa meaef mere boé" bam, fom

te virfebe alminbeltg paa ben rjele banncbe 33crbcn, men

fcoé barn mere enb bos anfere. %bi ogfaa ban var et 3?a*

luren* 95arn, octfna f)on l>«t>bc begpntt fra neten; bet

fom anbrc (Fulbe fafrc bort, l)avbe l)an albrig bcftbbef

fjorljolb, hvoraf be jlulbe ubrive ftg, bavbe altrig inb»

fFrænfet t)am ; og faalebes funbe ban anfecé for een af

fce renefte ©ifctple af l)iint Sftaturevaugclium og mcb

Jjenfun ti( fytitii alvorltge 95e|lroe6f[fe, fyani Opførfel

fom éicnncfFe og @øn ret vel ubraa&e : 3ft er gobt, fom

tetfommer af Gaturene jpamber! JJJen og faa Qrfterfcet*

nwigen: 2flt forværrer (tg mellem SttcnnefPcne* ftænber l

j>aatr*ngteé ^am af en ttlpf fclig Srfaring. X?an bef)ø«

vebe et at fjcempe meb ftg felt), men mcb $>ebtcegtcn5

SQerben uben for ft'g, fra rjvilfen borgeren fra@enf teenf*

te at befrie oé. §orbi nn benne Æamp i ynglingens


u8 &U

©inb og Jorffanb. $itn ftafiljeb veb en bttefig (Ttjarae*

teer bliver oé faa meget aqtvctrbigcre, naar ben veblige«

tyolbcr fig i

s

33erbené; og i forretningslivet, og none en

gremgangsmaabe vcb bvab ber inbtra?ffer, fom moo fore*

foinme mange tøaarb, ja uolbfom, anvenbt til rette 'Sib,

allerfiff teft fører ril ?5?Jaater. 23ettc inbtraf tneb l)am

fca \)an ubcn 33øicligl)eD, men fcefto opgttgete^ faftcre og

rcbeligere l)a?vebe ftg til betpbelige s }>ojter, forfrob at (jol*

te ft'g i bem og vebblev at virfe meb fine f)øie 'Sclvnbereé

S&ifalb og 9?aobe, men Derfor albrig forglemte , enten

fine gamle fenner eller ben 33ei, t)an l)avbe lagt tilbage.

3a l>an fugte l)aarbnaffet at vebfiget)olbc «9itnbeté fulb*

fomnefte øtabigljeb i alle gravarelfen* og igfitømiffcn*

(araber; font bet vi'l nof fortjener at anmeerfeé, at l)an

lig en anben 5Btl!igi$ ei forfmaaebe at forevige SDfinbet

om fin tibligfle 2flber i fit vcb Orbcnétrgn vr'nbcbe SQaa«

ben." 9)ian feer af bette fibfre, at klinger er af bor«

gerlig #er£omfr, og at i)ané jorfflbrc ci vare ubmærfebe

vcb nogen b>i ©tanb; befto mere Ijceberligt for Ijam at

l)a\\ fteeg veb egen &raff. $an var i fin førfie SBlom«

ftrcn*$i& Sfjeatctblgtcr veb bet fcwIctfFe ©elff ab og leoe*

De en tiblang i Reimar, l)Vorfra l)an gif til éttlélanb for

at fuge fin Spf fe. $i(foelDct unberfrøttebe f;am i fetere«

burg, faaat'&an tibligt blev i>tn ftore Æeiferinbe be#

fienbt. $ra 1780 rraabfce f)an fom Officier t ruéftfF

^jenefie, blev fiben ftorclafcr tøoé &torf»rfr en

flibrigfte fiøbcbane, omgivet af en lururiøS 33erben, un«

ter uroliqe #orl)olb, til en Sib, bafaft €Otanfcic,r)e& og

Driftigt 93?o5 vel enbog trnebe meb Æarc, frob r)an faft i

at ijo'be over l;øi moralf? $raft og fjolbt fig fiebfe i urof«

fet^iltroe. ©elv ^ctfer ati( tilgav (jam fin manbige

£igefrem&eb; unber Tfleranber* SHegjering 6lev f)an

frembragen til f)øiere 33irf fotnljeb* Jpan er nu ©eneral,

Stibber af @t. 2lnneorbenen, kurator for Unfvevfltetct i

S)orpat, 'ftrerfibent for to vigtige ©epartementer, 2>t»

rectør for flere iDannelfeéanfralter, og virfer i alle biffe

lør^olb me& «£el&. 53eb al benne 53ii*fen i bzn borger*

,


2Ui 119

ftge ^3er6en (jar 6cn poctifFc 93erbcn bog et tabt Æfinacr,

fom vift nof (;ar faact en @rm$maabe af v

]>oeft'e 09 £ugt«

ning, (jvorom vcre Sgfr (jenter ci l)avc brøiut* ^lu hvo

falbt vel paa at forbre af SJigtercn en f;øt moralfP ©tern«

ning, en mcb able flore ^anfci* beffitftigct 21'anb , en

veb £l)arccfeer bcflemt fraftig ^anfemaabe, fimplc


120 %li

tene op^jøiefce ©anb«, ,$cltegjerntnger 09 $or6rt) betfer,

Ælogffab 09 Saatligljcb, Q3oft> 03 fuffcnbe Unberfaflelfe,

fort fcet Ijele mennefFelige »sbelffab meb ade bete Unber

og 25aarfFa6er, meb alle bcté Bfjfyeligljeber og ftortrim.

SJaturltgvtié er genert i biffe Romaner fotjljeflig efter

fcercé forjljeliige jpenftgt, og ligefaa forff jelltgt bet 3nb*

txx)t, forti be efferlabe i £o?ferené ©inb. Jjjcrtet, fom i

tjauft. føler fig fønbcrrewr, bliver i ©iafar og $tapl)ael

ffcerft og op[)øiet. ?3i( ben folbc fiorflanb forførrc £ivet$

SMomfttenfaa opliveé ben vebjpjerfet i $auftber3J?orgeni

Tatiber ?3aftc Der SBeltmann, ber S>trf)rcr og lit @c»

fd;id)fc eine$£)cutfd)envilb ©org, faavil€;al)ir milbtab«

fprcbe benne, $er forfvinber alt bet SDJørfc og ©pfeli«

§e, bet 'pafljetiffe og Øfrceffcfigc Diger for ben unbigfte

9tøuntcrl)eb og vi ocfrolbe fotn 'iotafinbtryf f)vab 3?atu»

rens 2lanb tilraabcr fine QJnMtngc ganno og Stofa: O

kuer i mig, og meb mig ! 3 f 9 er nit f;oé (Sber og fan et

fclive dbcr tåbeligere enb 2ieg nu er. $iv og gorfvinben ,

fremgang og ffétftytttlft Stiger fammen; mit ^3cnf?a&

hjuler for £eer ben nære gcibinbelfe. 3«9 «'f? fr w««*

S3ørn cg l;ar givet bem ^nbfrilbning til CebfagcrjT'e. U»

ben ben |ttuncbe eberé ?lanb og £>øbené $ro(t inbfncg fig

i @bers ipjerter* min l'øn er


»k 121

CanceHiefefrefeer i Hannover, 6(ev frtt ben 51te %rti

1742 i ©dmafenburg, en lille glæffe vcb cn fjørfte lærbe

ltnberviiéntng erb/olbt ()an (;oé fin gaber, fom var 3Uc»

tor, 09 fnart forbaufebeé man ov«r be ftorc ^remflribt

fjan gjorbe i bet grcefT'e 09 fatinjfe @prog faaveifom i

fSKuftffcn. spftn uloffeligviié fFulbe aOe bifi> erl)ver»e*

bc^unbffaber figefom forfvinbc af fjané .fcufommelfe:

(jan Hev nemlig meget farligt angreben afhopperne, og

fcifle (javbe ben befrmberlige $olgc, at fjan forglemte alt

Ijvab (jan til ben $tb (javbe lort nnbtagen Sftuflfen, ber

ligcfom fynteé (jam mebføbt. ©a man fra benne %ib

for at »cbligeijolbe Strengene ©unbtøcb troebc at buroe

fjolbe (jam fra enfjver ?fanb*anftrængeffe, 09 titte %ib$*

rum varebe fufbc tre 2far ; faa vænncbe (jan ftg i benne

^ib faalcbcs til Sefctggang, at alt, (jvao ber bero Unbcr«

viiéning, inbgjøo barn en uovervtnbelig Uvillie. 2ff

fcenne fulbfomne Itfanbsttvirffemljcb funb'c blot (;ané tit

bet (jøiefre oplivebc robuftioner ,

Ijvorveb Sadjari« og Jpagcoorn »are fjaué SJttønffr*.

£n

€legie, fom .tlocfenbnng forfattebe i ?fnlebiting af btn

tngelfFe ^onge (55corg 2bcné ©øb, gjorbe alerebe ben*

gang ei fiben Opfat. 93itn fjané talent til OMgtcfun*

ften , ber i (jané Ungoom vifte flg f« a forbeeiagtigf,

fnntes i be fenere 2(ar ligefom forfvunbef, bog bef)olbt

l)an ftebfe Cetljcb i at rime. 3 liavtt 176 1 qif ()an til

S&raunfcljmeig og beføgte bet feervarcnøe kollegium €a»

rolineum f)vor ©Ærtnei* »far tog flg af f)am og tjnbebe

(jam. %{ttm (jan (jer fernben SgibcnfFabeme ogfaa me-b


122 &tø

fjeren 3»er (javbc fagt fTg efter Sttuftffen"/ fortil ben

berfcærenbe,. bengang meget glimrenbe, italienffe Opera

gav l)am en fortræffcf f.q Cetfig^eb, gif ijan 1764 tii lim*

verfttetet i l'cipjig/ og berfra til ©ottingen 1766 for at

fttfbføre fine @tubter. ,£>er (javbe fyan ben £tiffe flt

erljolbc en bctybclig (Sjevinft i Éotteriet , Ijvorveb (>on

blev fat iftanb til at fulbføre fine ©tubier meb 3ver og

2fn|tra>ngelfe» S5erpaa gif l>an 1767 til ^annotser #

(jvor f;an optøolbt ft'g (joé en, bee(j fom gærer for fjané ©ønner, (£f»

tetat lyan nogen $ib f;avbe levet i bertc jjorljolb ouerbro«

gcé fjamSUbactioncn af lyannov. Sfnjeigen og btt brrmcb

forbuwbne Sftagajin og 1775 erljofbt t>an en 'pofl fom

©tabéfogeb og Cofonie * £ommtéfartué i Jpameln. $or

at giere fig enbnn bncligcrc til bctte nye Æmbebc , ()vor»

veb &unbfFa6 om tfifanufactarer og ^abrif'fcr var (jam

nøbvenbig, foretog t)an fig en Sicifc til @cl;mei^ , lyvor

l)an inbgif nøic ^>cnfF'a& meb Savater og levcrebe enbog

vigtige ©ibrag til benneS l

))ljyfiognomif, yvortil Zava*

rer alercbc (javbc ubf'aftet »planen, gavater felv forfif«

rer at l)an ffyfbcr .tlorfenbting abjMige af be mceft

trælfenbc 23ema>rfninger og at f)an i (jam f)ar opbaget et

pfyyftognomif? ©ente- 3 fjerbe 53tnb af »pfjyftognomt*

fen er .ftloctenbi ing af6ilbet \>aa en Savle meb ^lopftocf,

cf)mib og »)3lofeé Sftenbeléfoljn.


£( 133

(Srpcbitionen blev Ijam ovcrbragen. ©enne nne 'Poft

ttltraabbe (jan 1773. tyaa en Steife, Oan » SotterieS

Jlnliggeneer gferøe til Serlit', !oei te [;an at f jenbcSIHcolai

09 blev 93?ebot6etber i allgcmcine tcur)"c[)e 3Mb!iot[)ef.

1776 blev. i)an Coc[)cimc s Crtncefliefef i-ctecr over 'Politie«

og ©tab. £>cp. i bet £alcnberg(Tc oq erfjotbt ^erveb fom«

ben en betimelig ©age ogfaa brn £p£fc nt afbeibe umtb*

belbart unber fin $>cl»nbcr, 9K«rii|le£fln »on ©emmin*

gen, tøvié ^Selviflie l)an alercbe bcfab, cg ()vié 3:tllib () .ftongen

»eb et (Vrbeleé SKcfcrtpt tflfjtn&egav Oam fit SMfalb.

3nbretningen af s 3>efolfninaétabe{(crne , fanlcbeé font

han førfl opfanbt betu , !)nr man ftbcit frebfe be*

l;olbt. 3 Xatet 1787 ubgav (jan unber Ittel: 2fuf*

fdfje vermifefyten 3H$rtlf$ nogle alerebe i tøamuHJ. $)?aga«

jin aftrpftc 2(f[)aitblinø.er, ber fanbt en gu 11 (lig ?D?obta»

gelfe, og 1789 (javoe ban ben @(cebe at fce fit $orflag

om Oprctteifen af en SneuftricflFole antaget og iibfort

af 9ieg;eringen. Stenne ©fole er eubntt fif og i (lerfie

SMomflren. Sfterat ben forrige Surettør og ©rifter af

bet IjannoverfFe Sntefligcnebfab, 31'fFcffcv og Sanbfpnbi*

fu$ von S&ftllen, var bsb, blev benne 3(uflalt forvaltet

paa Jtongené Stegning, og ^(occenbring erfjolbt Siret*

tionen for famme. jpan fjavbe (lebfc en farbeleé >?or*

f|crligl)cb for benne ?fn(la(t, forbi hane (Sriftcné i J?an*

nover var grtmbct veb ben. ©etrc var bane ftbfle

Ipffelige $ib. beretningen om f)ané £evnet fører

oé nu til ben »Pcrtobe, ba ©fjebnen rev Ijam fort

ineb ubøieltg Jpaanb, ba f)ané pirrelige Segeme

maatte buffe unber , og fjané CpfÉe for flebfe blev

fulbfaflet. «8eb eiutningen af 7iaxet 179© ubi

fom: ©aljrbt mit ber eifernen (Stirne, ftvori fom be«

f jenbt flere af $pb(?(anbé Icerbcfle «SK«nb bfeve angrebne

men ingen paa faa haatb en tfflaabe fom ^(orfenbring*

52>ette virfebe mcb frpstefig *ftlaat paa ben fibenfFabelts

g« Støanb, fom l)ané fenner forgjeveé føgte at f røfle over

feen inbbilbte libte Jjaan. Unber btn dummer, fom


124 fc*°

fcerveb foraarfagebc* fjam, tfcbe fjan ftorftwrreffentmøbe;

l)ar\é berveb fremfomne (Sinbéfpombing var unaturlig

og maattt blive forboervelig i bene følger. £)iffe ubeb'e«

»eiffe; tl)i neppe var et 2far forløbet før l)an forfaldt

til ful tf o mm en tfanbéforvimng, fyvilfen i fort %ib tog

faalebeé ril, at man fra $orig()eb«né


2Mo 125

fbrnfjeb og i en 2fanb»fTummer, fjvoraf r}an fun fletøen

funbc »crffcé. ©aalebeS levebe f)an enbntt noale OJiaa«

neber; fjané Seerne tog ti!, men (>ané 2fanb funtcé fu(J>*

lommen at forf»inoe. S$ani 'SJiaal ncermebe fig t>urtictc*

re cnb man tunbe .vente 6et : ban bebe ben '2te 3un.

1 79 5 i ftt 53 3ac af Ocfticj krampe uben foregaaen*«

©i;gbom.

£[og#ab (t OTorafen) nbgiorbe, efter be gamfe

3>f)ifofop!)cr, font pleicbc at inbbctc ©ijbcn efter ?l'ntal*

let af bene '-Seltanbbele, ben trcbie af fanmic. 23c vare

føfgcnbe: $il6øicligl)eb til at vitfe giere bet ©obe; ©ue«

(t(?^e& ti! at fnnne giøre bet; (Srvne til mcb (gbranbfjcftig*

(jcb at funnc gjøre $5rug af benne 23uelig()eb til bc btbfte

J^enHgtcr; ©tr/rfe tif at brive igjennem fyvab man (;ar

oegpnbt paa enbog unber 33anf¥efig()cbcr og $arcr. i eit

trcbie af btfie SSefranbbelc bannebe $5egre6et om Slog*

f? ab. ©en er en vcb Øvelfe er()ofbt ©f jelnefraft, [)vor*

vcb ^ennejfet rigtigt bebømmcr 33c?rbien og 93igtia()e*

ben af fine jpenfigter, faavclfom $3ec]vem(jeben afbe$)?ib«

fer, bet anvenber til fammeé Opnaaclfe* Uben famme

er OEcnnefFct ei \\tanb til at l)\nbU overeeBéftcmmcnbc,

ftanbljafftgt eHer mcb et fpffeligt Ubfalb fjejrgtno« ft*

ger: 3v!ogf?a6 ffal (ære 03Jcnnei?et fyvab bet f?a( ønfTe og

gjøre for fig felu, for fine fenner, for ftt fta>brene!anc>

eg for ben rncnneft'cfige Ølcegt. ^ mere inblTrænfet^e«

tnbmng f)ar ^fogfFab" ifsr Jfrentøn til be pligter, font

gngaae t)Éennc|?«té egen ^ilftanb. S3iffe *}Migter fiin*

m beqvemt bringeé nnber føtgenbe jpovebafbelinger: 2ln«

franb, paffenbc Opførfef, S&eiTcbenfjeb, gob J?uuéf)olb*

ning, S>cftemt()eb og $orftgtigl)eb. 23en falbeé fornem*

melig SJer&ené JtfogfFafr, naar 9JJennej?et beftbber bett

SDuelfgfjcb, reb Snbftybelfe paa anbre at 6eforbre fine

Jpcnfigter. Stfcb btn ubretter SRenneffer mere enb »e&

fin 3ftagt, h'gefotn bet vi ertøefbe veb ÆlogfFab" maa an*

feeé for mere vcerbt og betragtes fom noget friere enl>

T>vab mart peier at erhverve vcb 61tnb 2i?ffe. ©enne

Grg*nfFa6$ 2fh>bvenbig.ljcb fectingeé iffe alene veb Rigtig«

l;ebcn af vore JJenflgter; tf)i man fan jo ci tabe en anbett

wvt flog i |Tt ©teb, men Søben f*lv 6nbcr ben, ba b«»


126 »Id

(Tørfre 5>nb uben £(og|Ta& 6fet> fFjult og (jen|7gtéfø$.

©cebefig £logf?a6 maa bog flane foran eller rettere ligge

til @runb for 93crbenéf!ogj?a6, fom for .ftlogj?a6 owcr*

(jot>ebet. ©cnne fabelige $(ogfl:a6 6eflaaer i (grf jenoetfe

cg 0»er6eviiétiing om, at ber gtueé en fabciig Oroen,

og at alle gvnev og ^rafter i ben mennefFctuic S^atiir til«

ligcmeb 3)?aab~e$ rjuorpaa benne oq alle øvrige 5tng,

(jtforpaa Ben har ^nbflybclfe ere for&unbne tneft, l)iin,

tnaae flaac i $orl)o(b ti! famme. og at Dertil enbnu ub*

forbreé en 2>Ueligf)e& oq C£vt c at unbevorene alt anbef

bettc fyøicfJc *8iaaL £>cn fr«rbjgfjeb at utftrre fine Jpen«

flgter Ijclbigf uDeu i?enu;n til €5u6orbin .-tim unber en

fff&elig Orben, er ©ui(M)eb, og, nriar J?enfleareB,

ene og alene Srftafier i benævne, at 6ruoe anbre

SftennefFer faa Beqvemt fom muligt til ftne ^senftgteré

Opnaaeffe, faa føfoer beraf a'erebe af fig felu, at en

faaban 3$erbcnéffopj?a& maa give «• ftebfc

en funffiaf antagen Saenfcmaabe, ei fan erljolbeé uben

X*aa egen QLljatacteerfafTljc&é eller enbog ©abelig l>ebc S23e*

f ojlning. %l)i man tan ei anbet enb antage, at ben, ber

fie&fe- &ar viflc -fcenføter for ØU og eftertragter famme*


Kro 127

meeft forbecfagtige Opnaaelfe, ogfaa maa tilfTBjt fomme

faavibr, at (jan føger ae fremme biffe ^cnftgtei? paa fin

egen ^>øimo5t3^>c6é faavctfom paa anbrcé $3clfærbé$&c«

fojtning. Oa Dette er virfelig 'Silfælbet meb alle faa

falbte ttcrbcnslloge SDiennejrer: be Betragte fun fig fel\>

fom 'Perfon, men alle anbre tDJenneffev fom $ing, (jvor*

af be betjene fig til bercs Jjenfigter og lægge bem tilftbe

faafnart be et længer npttc bent. ©fulbe en flig ^?cvben*»

flogffaBvære ben fornem|te 3>i)0 i bet Borgerlige craf uilbe frem*

fommc et @el{?a& afvilbe, g(n6enbe £>i)r , bcr vtlbe

ø&elægge Ijveranbrc for at tilfrebéftille bereé j?a»ef«ge.

S)etme paaftanb er et overbreucn. £>en er logiff og

pl)ilofopl)i|f |tøttet paa fig fciu og paa uroffcligc ©runb*

fatninger, £f)t f)«o bcr ftebfe fun tænfer paa ftg fel\>

»g albrig paa anbre, btn maa være en f olb/ foragtelig ,

ja enbog farlig Sgoift, 21 Ile Pibere og alle 9?ationeré

Jpifcorie lærer og, at virfelig (tore 93iæn& (fæbelig (tore

et politi jF (tore) albrig f;a»e Beft&bet 33crbcnéfloa.fFa&

men leuet i (tebfeuarenbe (tenotlig 93erørelfe meb $?er»

ben uben for bem, netop forbi fremmeb $5el laae bem

nærmere paa Jjjertet enb bereé eget- 5>a ©anbijeb,

u&etingct ©anDljeb er bet enefte tilforlabelige kriterium

paa et gobt fæbcligt 3D2etin«frc / faa følger deraf at )dv

en æbtl jpenftgt ei maa opnaaeé veb l;iin 6ebragcr(?e

^erbenétlogffaB. $ant frem(tilfer 93egreBet om vcrt fanbt (jøimobtgt øinb «(*

brig, unber nogen 55etingelfe at attraae benne $>erbené*

flogj?a&, men ftebfe vi\'e fig meb gigeftem^cb og 2faBen*

Ijeb, felv i ^are for at miéfjenbeé af fmaalige eller flette

9ftennef?er, og f)vab igjen følger bcraf, forfølgeé af bem.

ftlorrer opfom i ^talten Ubt efter (ibt af Orien«

tene £i)tnBler, 23je(ber og Jpaanbf (offer, f)oer bijTe Brug*

Ui web rcligiøfe ©fiffe, ba man berveb troebe at Ijæbre

(Støberne eller enBog fremfalbe bem- Sloffer tørimofr

,


128 Rfo

tit jente man (To. af for at famte 'Sfteingljebfn, fom man

far SMugen af bem opfom, (oo fanimenfalbe »eb CaBere«.

&\bzn (log man ©reber tmob tøueranbrc for at falbe $o{»

fer til ©ubétjcnefte/ forfor bifife ©reber 6ie»e falbte

fjetfige.

J pau(ina$, SMfFop i 3?ofa i Campanicn jfaf

»eb 2far 400 efter C(jr. førft f)a»c opftmbet SSrugen af

#irfcf(of ferne, oq berfra iTuUe 03 be latinfFe STh»nc paa

Sloffer Campana 03 Nola fomme. 3 bet 6te 2far[;un«

brcb 6etjente man (tg alercbe af Sloffer i hofterne; be

Ijamgte paa ^irfetaget ( en egen 3nbretning. 9ftoi>

(Slutningen af famaie "tfarfnmbreb (ja»be (Tere SKcnig«

fjebcr i ©råberne Sloffer paa bcreé dirrer. 93cb 550

Meu bc tftfcfart i 23rug t ftranfertg. JPa»e @a6iniait

(f 605) fororbnebe førft at aHe^imer jTulbe tilfjenfeegi»e*

»eb $loff ejTaa. for befto 6ebre at funne paft> horas canonicaso:

©nnae og ^cbetimerne. 3 Cnglanb gat)

man Jeanet ti! ©ubstjenejlen tncb Sloffer. 3 #(ter*

lanbene Blev be førte i ©rug i bet


Rio 129

&rop(totf (ftreoerif ©otrftcB) »at føbr i O.ueblin«

6urg ben anben Sitli 1724. jpané $aber, i gprffriin«

gen queblinbnrgj? £ommiofiønéraab, en meget ejrtginal

Sftanb, ber ofte 6cfatrcbc ftq meb 7il)m\\n-, \a enbog

meb SMcvfcfpncr/ f>nvbe fioen ferpaarct 2fmter Ærtebe«

6urg i bet 5)?anefe(bfT'e, f)Vor ben unge ^'(optteef" tit«

bragte fin (pffclige ©rengealbec i lanblig £ft?e cg ftbett

Deføgtc ©pmnafiet i QueblinBlirg. S ftt i6be Hav fom

f)an ti( ©cfrulpfortc veb O^aumburg, cg f)cr ubviHcbe ftg

nu (jans (f()ar!egel, Sia&ener, Jacfjaria;

:c, f)vilfe bcngang ubgavc be Brcmtjfe SMbrag (Bre»

mifdje 23eitrdge)/ hvori og be tre førfre ©ange af SOicé*

flaben ubfom. ©narr Blev Opl)olbet i Ecip-jig barn

u&eljagcluU, ba flere af tøanf> fenner forlobe 2l"fabcmter,

hvorfor f?an 1748 gif til Cangenfalja, til en ©lægtning

SBeij?, over ftvié SJiørn f>an paatog (tg Opftgt, og Ijvoc

f)an lærte at f jenbe ©djmibfé ©øffer, ben i (jané ©ber

faa ofte befjungne ftannn, fotn ()an e(jlebe meb ben var«

meftcØm&cb, men blev ci clffW igjen; og fun efter fle«

re "j(ar» gorløB var ban tftanb ti( veb SKcifer og 2f6fpre«

belfer at foelbrcbe fig fra ben tungfiubigc ©temning ,

f)vori benne ugjcngjelbte #jcrlig(jeb f)avbe fat (jam. D?«

begnnbte hane Jjoebcrcperiobe , ba hans SSitifiabe vatr

ubfommen: ben gjorbe, fom man fimbe vente af et faa«

oant 33ærf, overorbentlig Opfigt og vafte lige 95eunbring

og ©abbcl. 9}ogle ærebe ^eéftaé'fl ©anger fom en fjel*

Ug Sigter; man anfaae f;an« 3)i«irta&c for et (jMgt

3


130

7Mo

«$a?rf og nceimfe ©ireren meb 9£refrngr. 2fnbr* for>-

Hemmelig gamle ^heologcr troebc Sieligionen vanhelliget

veb hang forvovne ©igtninger.. 2tø «n »flig Sanbebo«

pratjlfiæ ttf f>am og 6a& ham i al # x>oriigt>cb , „han

røaattc for ®ubs5 og SJcligtonené ©t't;(b ei labc 2lbabon»

na (en frafalben (£nge!) blive faltg-" 2fr og bablcnbe

(Tutfcr ubfom iv.r ve! faa meget minbre at forunbrc ftg

over, 50 minbre fammeS forfattere forftobc ham. ^lops

fl'ocfé jpceber blev berveb tun mere forhøict. £)et frcer«

Éefle 3n&trt)S gjorbe IjanS 3>igt i ©c&rocij. ^nttt Un-

5cr , at bobiner og hans" fenner gjentagnc ®ange

tnbbøbe {jam at fomme til meij» &lcpftocr" tog

tmsb 3tt° D oe ti"e " °3 t'Ctfce i ©omnieren 1750 meb

©ufjer til åimfy, Ijvor man op&øb alt for at gjøre f)om

fyané Opt)olbéfkb Behageligt og om muligt gjøre bet tit

&ané bcflanbtge Sevcfreb. 9Dtan beunbrcbe barn ^er alle«

vegne mcb et ©lage ()ellig ørefrygt. Ogfaa (jan fanbt

bet (jet og i flere (Jantoner, hvortil ban gjotbc £yftrcifer,

pber.fl inbtagenbe, og paa fc(jtt>ct§crf? (&runb fiemfpirebe

hine flere ;jbccr om Tsffbrencfanb , griheb og fammeS

(jeltemobigc ^orfvarcr Jpermann. Ogfaa i ©anmarf

havbe man lært atfjenbe be tre førfie ©angc af hane

tSftesfiaS, fornemmelig veb 23crnftorf, og (jan 6fcv inb*

Buben til .^jøbenbaon. Jpan begav ftg 175 1 paa dxtifen

over 93raunfchn)cig og Jpamburg, og ()cr lærte han,

i et S&rev fra ©svtner anbefalet til en ftreng Soefertnbe

af hane SMgte, i benne felv at f jenbc ben aanbrige 5)ieta

(egentlig Margrethe) Opoffer, meb Ijvem han gjorbe

nøierc ^efjenbtffa6) hvilfet fortfattes veb S5reve, i>a

f)iiuslige $orbolb cnbnn (jinbrebe bercé ægtcfFabeligc $or»

tntng, og fyan fremfor alt maatte ffynbc paa fin Steife

til .^ttfoenhflVin Jper blev l)an mobtagen af £>ern|torf

meb 9SenfFa& og l)øi ?fgreffe : f)an blev Sinteren over i

kjøbenhavns og forefMcbeé ben følgenbe ©ommer veb

fin S3cn SDtoltfc for $rebertf 5te. £>a benne i ©om«

meren I7>2 gjor?anmarf eg op*


&ro 131

fjolbf ftg fjer tKarct 1753* men retffc tgjen i Sommeren

17 S4 til Jpam&urg og fovbanbt ftg Den jobe %uni mcb

ftn 5fteta. £>cfvcrrc nøb l)an ci loenge ben «gte{Pa6iftge

^jerltgljeb$ Swffe : !©jøbett bccÆvebe fnart Spigferen, font

()un inberlig cljFebc, faavel frenbe fom et cnbnu uføM

S&arn. Jpan begravcbe l>enbc i Sanbcbpen Ortenfen veo

Hamburg og fatte (jenbe bec følgenbe jtuiple ffjønne

©ravft'rift

:

©rtrtt gefcrpaa l)cntt?bcc et @teb i

Slutningen af (jan$ CØJeéftas; 3ftarts. .tlopftocf var fra £r;aracte»

3 2

,


13* 2*to

rene inbar, men (jan overgaaer benne i frøfelfené bpBe ftpl*

be, ligefom ^fanbeverbenen, (jan fTilbrer, overgaaer be af

ben græ|T'c Digter fremjlillebe ©•enfranbc af ©anbfever*

fecnen. Spani geiftlige Ober f. Qrr. bie §rttl)ltng$feier k.

taac »Pf-fmiftené ©ving, og vtfe fcfv i tjané ?Pietrum$

$?ri()eb bane Ipriffe ?l"anbé ©iffer eb. 3 tjans førffec

Ober til ftannp og ®6ert (jerffer 3)?elanfofie og en op»

tjøtet ©temMina. Oa fc(v i Sølelfen af ©leben f. (£r. i

Obcn: am •3u ,,$ er @ fC t fc ' u naar (jan næften bliver

anafreontijf, fom i mana,e fmaae Difite til Sibli , fe**


&lo 133

»ægter (jan afbrig fin ftøte ^3aerfctaf>cb og fin $ferfig()eb*

platonijfe 9vctnine fenerc Obcr, (jvori ban faner

5)ccl i Siben* s5egivenl)ebcr cg fornemmelig ben franffe

Sicvolution, og E)\>oit bet tt)bjte ^ffbienelanb og (Sprog

«re be 6efjungne (SJjenffanbe, ubmærfc (tg veb upatriotisk

mené filb og veb npe |?abcrj¥e 33enbingcr i (Sproget,

$>eb biffe fibfle faaveffom veb ben valgte norbijle iD?t)tt)0*

logic 6Uver ()nn vtfr noF ofte mørt" for mange ; men og

bcttc |Iørre »ptjolif'iim vil forfraac og fafncmmclig cere

$løp|tocf fom gei|thg ©arigbigtet, naar be meb SXørelfe

erinbre flg ©angenc: ?f uferfrcf>n, ja auferfteljn »vitft

bu 2c; 2Benn icb einft von jencm en

ftørtfe og t)urtigfte 2frtfe«ffe crt)o!bt ÆlopfloÆ veb fin

(Spopoc 3)ie{Tia^, (jvié førfte (Bange frrar veb bet epijøte«

be propfyetiffc (Sving, veb be prægtige (Sfilbringer og

veb ben l)øie ergte patriarchaljTe Ijbtyltonc forfijnbtc >lftil«

tone fjelbtge 'DJicbbeiler. Om 9>rittcn oq fom epij? ©tg«

ter fortjener fortrinnet veb fine j?clteé (Tl)aractcrcr ifa?r

(Batané og veb fin epijfe (Btiils ^farf)cb, faa overgaaer

^lopjtocf f)am paa ben anben (Bibc i (pri|? S3ærb, mufi»

f al|1 SJcllub og $rem|li(Hngcné ©lanb*. (£t encftc $$er«

«f .^lopftoct" l)ar itøtre (Sving af ftølelfer enb $)itlton no»

oefi'e , omenbflFjønbt bane ftoran«

bringer i Ørtl^ograpbien, hvor (jan 6orffaftebe alle over«

ftøbtge 95ogftaver, faavel fom overbovcbet flere ©tunb'

fatninger i l;ans ^titl ci \anbt 33ifalb.


134

&*°

ftfoffa ((SjfofFn) var tifligemeb jovial) 2fntører

for en oprørf? ^onbc # fom 1784 u&Bue6c be frørfte "éofb«

fomtøebcr i Ungarn 09 ifar fatte @fræf i alle 2lbe(émænb

bor l>vor &an brev ftt 93clc


3&lo 135

fccofonien vaa Sofanna af 50000 3n&i»totrer. am 529 i 3)ionrecaéftno veb Neapel opbpg*

gebe ,tlofrer og ftben i alle Ocdbenten* ^loflre maa

man fornemmelig tilfFrtvc, at feiffc Jpnfe nu bleve @a?bet:

for $romt)eb, glib, 9J?aabe()ofb og ben veb r>tnc Siber«

forvirring inben bereé 5)? ure flugtebe l'cerbom. Sfriffto*

nærer ubgtf fra bem, øfove og $rfener 6(eve af be

arbcibfomme Sftunfe rpbbebe og opbprfebe. #ra bet

6te til bet 9be ?farfuinbreb erfivervebc be fla vafentlige

j^orrjenefter af Siorbbunbené Qiultur, [amt af be german«

niffe og flavifTe ^olfeflagl Omvenbelfe og £ivififatton.

33ift nof foranbrebe btfTc i Sftaatøcbens Sib^clber faa af«

tneennpttige Snftituter libt efter libt bereé 9?atur, jo

mere. bereé ØJigbom og 2fnfee!fc tiltog; gebiggang »3


j%6

Klo

gjppigljeb inbfnege ftg meb alle 33erben$ Saffer tnbcn btt

res ^ure, og bereé ^orfalb var mmbgaaeligt; ba be

beelé, veb ben af bc franfij?e gonger inbførte »g flben af

onbre fførfier fnart efterlignede ^fif at bortgive ^loftre

fer bercé .^nbfomflerS øfplb til ©rever og herrer, fom

uuber Opiigt af verbéltge 2IB6cber (Qfommenbaturab6c*

lev), fom fun 6ctanftc paa 3}pbeffcn af 3»bfomfte tne

et fø;-gebc for at opretfyolbe Stfcipl inen mellem befor*

vilbebe 3tøttn£e og Sfonncr, beelé 6lcve bcrøvebe og trpf«

febe eller formebtlft oe bcm tiiftaacbc »privilegier og (£jr*

emtioner 6!coe fig felv oPcrf abte af £>ij?opperne, fom

vare Sfctcffernté cprlnbcfige ^tfttaforer og OpfnnSmcenb,

men felv for bet mefte I)avb3 tabt al ^anbé for bet cano*

nifife l'.V. .Stun veb be af fteifer Carl ben ftorc til ©cift«

Ifrg&ebenS 6ebrc Sannelfe ftiftebc ^lofterffolcr vibfle nog*

le f.


£to 137

SufttttenS raae Siffranb et 6ebre frocbe at funn« ftffre,

uribtx beres ^efftjttelfe 09 i bercé SRagt. tQift nof

tnbfanbt ftg, ba tjiin Dieformationétver var flff jølet og

©rbenens' Sftagt 6efa?|tcr, npc ©cebcrS^orbftTvelfc i ^:lo»

ftrenc, og, ba 2anbé|jerr«tø8 og ©ijToppcmcé 2n^ify oe **

fe veb tufenbe vS-jremttonef var foa-ffet 03 formaacbe llbct

mob be i alle Sanbc nia?gri$c Orbcnécorporattoneré veb

gatterne?, 'pofifif BifFvttebe Overmob, fom bet mcefr atl

paa 2f66ebrrneé »Perfonligljeb, f>v>iffen 3(anb bef fftifbe

(jlerffe i Jéiojicrøe. ^cb.$?efownattpnen$ ^ tb forminb*

ffebcs jgicjtertie* tfntal bcttjociigt, ba te af 5)»unfene og

Sionneme fortabte ÆlofrreS rige ©obfer i bc ©tater, bel*

blcve protcftantifr'c, betle blevne tnbbragne nnber ftifaté,

beetø «nocnbtc» til ©tifretfen af offentlige £>anncffcéan»

(tafter, ber enbnu finbeé unber Stavn af ^loitcrfToler ,

gvi-flcfJoler ic. dier forvanbfcbeS t tf Univctftteter og

2ffabcmicr, bccU brUgteS font 23cfønning for uhnærfebe

^trfvfceicrc, fom 2f6&ebieri\e i Sftcbcrfachfcn 00, bet 3Bfir*

tetnbergf£e> 3 bc catf)o!f?e 8anbe vcbligetøolbt be vel

bereé forfatning til i bet igbe ?fart)imbreb , men falbt

flebfe mere i golfetl Mening veb en tnjé ^ibéaanbé alt

gribenbe Sfrbflofcelfe, og maattc veb b?n pavelige 9)tagr$

©Dtifen ogfaa taa!c mangen Snbfframfelfc i bereé gamle

SKctttgf)eber og ftøbte veb (tore Offre f)vab ber Mcv bent

tilovers, jpvab be forbnm Ijavbe gavnet font !J>cpot for

Utetatre ©fatte, fom Cfcilflugtsftcber for 97(jilofop(jie, fammenfignct mcO

bzn ©f abe be mebførte veb at fremme ben ugifte ©fanb

veb bereé naflabeligc ©træben efter bc Siigcé gamiltegofe*

fer/ (jvilfe 6etrocbe bem bcreé ©ønn?r og 3>øttrc; veb

bereé ©c&oere Sebtggang flPn&ebc be 3"bnftrien, veb bes

reé fromme ©jøgferic Opf (åring og fanb 9?cligiøfitet g

©cebcligljebcn veb bc tnben for bereé Oftiire brevne l)em*

melige ©pnber og 3»itrigtter, tjvts" 2ff(Fpeli


138

&te

©aalebeS vare biffe forojfbebc 3n(li(ufer aferebe aftn flop

S>fd af Den oplyfte herten anfccte fem grifteber for ©o«

»cuffa6/ Jpyflcrtc cg getftMgSDefpotiémué, ba 3°f fPb2ben

17b' op bavcbe nogle Orbeners J^foftre, 09 intfFrcpnfc5e

bem (jan lob vebblive til et vift 'Derfonale og fatte eem

ub af al gorbinbelfe mcb fremmebe ftorcfatte. 3 Stan«

fertg bccreterebeé 1790 HfjFaflfelfcn af alle Orbencr og

$lofhe , fovilfe (Stempel fulgteé fanvet af be fiben i

bettc SKig« incorporcrcbc 2anbc, fom i bet if)be 2farf)iin«

fcreb unber SftapolconéSKSgtt-e af aUc£onttnenteté cat^olflc

©tater uben øfterrta, og SKuétanb, bog ere en flor 3>ccC

ftben igjen opretfebc. Jjjenfigtcn af hefternes Opf>a>vel'

fe fyneé tmtblerttb mere at vcere en vef&ereanet ftiriaué«

fpeculation enb et 93a?rf af humaniteten, .fhin i reué»

fen blev ber førget for bc forbrevne Æbffcraeiftlige, og

cfrcr 3ofepf)6 (J-rempel bruate man ben veb ^nfrcm gfaibt, tilfa'bt ^leflet«

gobfernc Sanb*f)crreué gtfcufi, cg ^loftcrbrøbrene faae ftg

tøenfatte i ben fummerligfte $rang fra et mageligt 93e(»

levnet, ba bercs bem fovcbc $>enfioner ubebleve. 3 be

øftcrrigfFe ©tater l>ar man i ben nyere Zib gaaet ben

milbere 33ei at labe be unyttige $lofrrc libt efter libt nb'

bøe, tnen berimoo labc bem veb6live, fom gjøre fig for*

tjente veb UngbommcnS Opbragelfe eg veb ane 6erygtet £ærb , 6fc\>

føbt 1738 i S5ifcfjof$tverba i 2aufi% , ijoor ban* %abtt

var ©uperintenbent. «$an erljolbt ben førfte Uuberviié«

ning af ben berømte Rector 3$aumeifrcr i ©årlti?/ bvem

(jan jTylbte fin Swfr fil be grceff e og romerfFc forfattere

oa fin gobe latinfte ©titl , fom meget btbrog tiT bane

SHygte. §ra ©6rli& ()i? f)an til Ceipstg, (jver (Jan ale*

rebe giorbe fig beffenbt veb fit fatinfTe 3>igf. Mores

Eruditorum. ,£an gif berpa« 1760 til %tna, Iwot

f)an ligelebcé crOvervebe fig Spctbn. 3 jpørefafen faae

man barn bog fun Sibet; befro mere ynbebe (jan privat*

fliib, bcnyttebc ft£S «f &* £«vbe$ Omgang og bereé ©03«


forraab. $an anfcefafebe ftg tmibfertib fun fibet »e&

regelmaéftg £ct>cmaabc. #an var meget ærgferrig og

tragtebe et atene efter anfeelige fiarcplabfe , men og ef'

ter et (cort SKogte i t>en Icerbc herten. 3>t førfie

Ipffebes ()am, 6a oan 1762 blev ubneevnt tit overorbent*

Ug 'Profefifor i ©5ttmgen og 1764 er&Dibt ber et or*

fcentligt »Pfofeffuc 33eb bent Untvevfttet levebe (jatt

en tiblang meget tilfrebé og giftebc ftg ber. ,£an font

og i nøicre Omgang meb ©attem, Jjetfmann cg anbre,

fornemmelig meb iSeiifoom, og benpttebe bet fortræffelige

8M6li©*&ef meb 3ver. @iben fanbt ()an >3J»ié[jag i

©uitingen og mobtog betSilbub, (jan erljolbt veb ftn33el*

imbcr £l»intus ^jvtliix^ fra kongen af l

i>vcu|Tcn i at gaae

til S?alU fom fiarer i ben pf)ilofop[>ij?e s 53eltalenlje& meb

Sitel af Jpofraab (|Tben 6!ev [;an ©«|eimeraaS). $lofc

1>:U- (f revet meget og fornemmelig gjort fig Berømt ve&

fine latinjTe £igte, fin Historia nummorum , ftnc

Skærfer om Olbfagcrneé @tubiutn og om Sjuften og

SMugen af antife fFaarnc ©tene og bere$ 21ftruf. 33ané $i((jcengere bere« $alb. 2}en flParp*

ftnbigfte og vittigfte af (jané Sftobftanberc, ber meefl 6e«

forbrebe (jané $afb, var Ceffing, mob (jWin $lo£ ligcle«

beé vovebe ftg» JDennc ubfenbt« i fine to S&inb SM'eve


140 Ku*

«f

antiqurti'il? ^nbljofb/ foni Jperbcr , bet* ogfaa l)ørfe

til &(o£eé >UVobtranbcrc ubrrpffcr ftg i fin Opfaté om

$e|T»ng, ro biørne uO ttnob Ælofc 09 ()ané 9)ngcl. $fo|

»ar et fprtøt Jpoocb, fotn Ourtigt opfattebe og mbere ub»

bannebe en Sbec, ber tilbøb ftg narn« 3 bet graffe og

latmffe @prog t)anbe f>an meget gobe ÆunbfFaber; af be

linere


&n* 141

fif et fjar fimnef forf fare, fremfmngeé fanbfpnftct af#mtno*

niahn. 2fiitip()logtftifcrne, ber betragte .^nalbgulbct font

en ^Immoniaf'C^iilbfjafvfyre, forffare l )>r)oenomcner veb

«t jTge, at '^'mmoniafensSJanbftof forbinber (tg mcb(5>ufb»

Ijafvfnrené'SuurJtof, mebené 2fmmoniafcné ?tif(lof for*

eunbet meb QSanneftoffet, ubviffer (Tg fom*Stif |tofg«é.

Knatolrugrer ere (jufe ©faéfugfcr af en 5£rt$

©tørrelfe , forfpncbe meb noget tSanb i bcrcé Qiw

ling. 3?aar man lægger betn i 316 eder paa glo*

enbe $ul fpringe be meb et l)efttgt $nalb. 2>ette

^fjoenomen er (et at forflare; bet inben i værenbe SBanb

forvanblci af Jpcbcn tif S)ampe , fjviffe ubvibe fig 03

(prange ^ugfen. ©crveb fan man tidige &evi)e 5>am»

penes (Jlafticitet og 6eunbringéværbia,e Æraft. C?t an*

bet


142 &»< •

frie 33iinfpir(rué, opljcber bet inbtil OpBrufen, Britiøer

SDunbfal&et $aa 'Sroefpapiir, afvajTer famme ve( meb be*

ftilleret 93«nb 09 tørrer bet »eb fogcnbe %$anb& ^armc

"Rnalbfåv er et fortagttgt gulver, font man tv

tyolber nanr man Bunbfcelber ©øl'v opløft i ©alpeterfpre

meb £afftfar antaget en fortagttg gnrue og berpaa tøv*

rer bttt j*>ebe over .^ogeptmftet, $n)f og føntbning

antambc .ffnalbføl&ct meb en jtærf Girrpfofton. 2t'arfagen

fif „Snalbct er ber ligefom mb .RnalbqMffø;t)cf ben fam*

mc fom peb ^natbguibet.

^nces (Ænoji) Bcft)ber i Stuélanb en ^erfon af

fjøt ?(bel eller og en iførfle. 5>e funne inbbefeé i gamle

cg inbenfanbjle, npe og fremmebe. SManbt be tn&en»

lanbfFe .ftneefer er? ber familier, fom nebflamme fra bc

$atnfe øtorfprfterf. olgurucB og SKepnin. £nec#

ferne ®oH£in og Jhirafi« ublebe bereé JpcrPomft fra be

gamle Storformer af git&auen. ©e tatarifPc £neefcr i

Stwéfanb nebftamme bcelé fra forbum »itfelig regferenbe

ftamllier , bce(3 fim fra fatarifFe Støtirfcr. &iffe ftbfte

l;ape langt fra et lige Slang meb be ruéfij?c ^neefer.

XtneUer (©ottfrtcb) "føbt 1648 i ?u&ecF, Bfet>, ba

fyan* §or«lbre f)aubc Bcftemt barn ri( SJitlttatrftanbcn,

fenbt til Uniuerfffefet i i'epben, for ber at la-gge fig efffr

ISftatljematif og ftreflmngoBpgntng. CBfcn, ba (jan vifte

•n afgjort ^i'Bøieligljcb til ?Oia(erfunfien, faa lobc (jané

gnrælbre ()am (tabere [amme førfr unber SlemBranbt og

fiben unber $erbinanb 'Sole. 3 ©e!fFa& meb fin 33ro»

fcer 3of)an gac^arirt^ ber l)ax>bt lagt fig efter 23pgningé»

ftinjten, Begav fjan ftg berpaa til%ta\kn, ()\)or (jan co*

jnerebe nogle af $ijtané og $auni&al (Taracci$ fnlbfom«

nefle SDMerter og berfeoé Benpttcbc ftg af £arlo SRarat«

tiévenjTabeltge Unberviisning. d'fter et fort Cpf;olb i

Slom gtf (jan til SSenebig, l)ttor f)an i 23egpnbclfen breo

.ftifroriemalertet, men ftben na-flen alene ga\> ftg af meb

^»ortraitmaferier, &tton>eb fjan erl;olbt et (lort Sftavn.


3Rne 143

ftra ^cticbia 6eaa\> (jan (tg tif&age tif ^nbfFfanb 1672,

rpor l)an i Jpamburg crMbr betnbefigc 2in6efaltnortraitcr, i) an ber forfau'bigebe, t»a?re en faa alrninbcfig

S3eunbring, ar jpertnaen af 33?onmoutt) / £ar( 2benS

naturlige é>øn, bcr jtben cnbtc fit £tv paa ©djaffotref,

ci alene fcfu fob (tg mafe «f dueller men føgte at 6cva>ge

gongen (in ftaber ri! ar ftbbe for (jam* "»Dten, 5a benne

paa lamme tib f)avbe gjvef fm ipøfmafer 'perer £efu bet

$øftc at fabe fta mafe af t)am og ci funbe rage ftt Orb tif*

bage, faa 6efa!cbc r)an at begge ®a(ere jfttfbe mafe f)am

paa engang. Uagtet mi ,£ely fom fongefig J$ofmaler,

l)av»bc ben 3iet at »alge ftor&elcnc af ©tiKtng og 2wé, faa

flrbeibebe bog .^netter uben at fabe (tg af(?rceffe af Om*

franbigfjeberne, meb faabant ©ente og 2h>er. at han afe*

rebe t)aube fufbført ftr 'portrait, ba neppe be førfre ?fn<

læg vare gjorbc af Siefpé 2(t6eib. ©cnne Omffcrnbtg&cb

befajtebe meb Æncllcr n&nfrWtt tif f onaefig Jpofmafer , fjvtffen


144

Rne

ee Untverfttef, en 2£re, ber foru^en (jam fun var 5feven

3ofua 9iei;nofbé ttl 3)eel. ^nclfcr tøntc« af og

6ej?i;fber man ^tteffer for at intet SDJibbeJ var fjant for

fvært for at (lemme (jinc digtere for fig og tilfnige fig

Bit'eé Stoeé paa ben nværbigjle Sfraabc. „Overfjovcbet

fertæfleé be meeft latterlige $ing om (jané overbrevne

gorfamgcligfjeb, fjvorveb (jan ufci!6ar maatte paabrage

fig alle fjané SSenneé ©pot. £vorvibtfølgenbe 2fnecfcofe

er grnnbet paa ©anfctøcD eller (jar fin Oprinbelfe i (jané

umaaoeligc SSreftjoe, vide vi (abe nafgiort. (Jngang

fommer een af ^lulferé fenner inb i (jan£ 2fr6eiMf?ne

eg ftnber ber et overorbcntltgt jfjønt gvinbeligt 'portrait,

font foreftitlcbe duellers batter i Ccgernsitørrelfe, men

ocr var paa abfMiac øteber bcttjbefige Siibfet i lamme,

fennen vofer ©ttjf fet font bet fortjener ; men fan ei an*

bet enb bable Opfjavomanben til be gjorbe Stifter, StritU

ler fagbe fjant at biffe Stifter vare gjorbe af en (tllc Jpuuø,

font var vant til at ligge paa fjané 5>atteré ©f jøb og i

ben 3nb6i(bHtng at bet var ben virfclige batter fjavbe

frabfet paa Maleriet for at optageé. — ^nefler fjavbe

fat en 6cfremt J ])riié paa fine 'pot-tratter , fra (juilfen

(janet afveeg : 15 ©uineer for et jpoveb , 20 for et

ipoveb meb een ^»aanb, 30 for et 93rrft6iflebe og 60 for

et ?DiaJerte i fiegemsjtBrretfe. .ftan mafebe felv fun J?o*

veb og ipænber; bet øvrige mattte anbre åunflncrc


ftni 145

fbrfærbtge, IjvHfe Ban btttil fyavU i fin $fen«fre» $va&

tøan« 'Portraiteré fanbe 33«rbie. angaaer, faa paailaae fahi*

tibige £>fribentere, at han «i l)ar trwffer nogen i'iglje&

ganbjfe fulbfommcnt, m«n alocle* erftafter Denne -Di an«

gel veb gettøeb og 5)r.be i litceifen faaveifotn veb fraf«

tig «rpaa giorbe f)an meb jttt

$aber nogle SHeifer, paa (jvilfe benne, la bevare meget

fofloare, fortterebe l'evntngen af (In formue, og »eb fitt

5>øD, fom paafulgte J76O tjlliaemeb aufecfige C^obfec

ogfaa efcerlob ^pnncn omjbdig (Sjelb. 2>m uuge $nig«

§e nøb nu 4 £rioatunberviiéning øg begav fig i fif .7b«

2Car til ®6ttingené llnivcrfitft. ^aa en SReife ti! (Ja (Tel

6ie» ban af Sanbgreve Jrcbertf aben ubnavnt til Jpofnm*

fer og 3(fiejTor »eb .^ngé og ©omatnef ammeret, tøvtlfert

tyoit §an tiltraabbe 1772. 3'niblcrtib maafte (jan bog,

før bane forbeelagtige Ubfigter ber funne 6ltvc til $Ur«

felia&eb, tvungen af oefonomi|?e Sorljolb , neblagge jtt

@m6ebe i gaffel og gaae til fine tøobfer. 3)?en afcrebe

1777 traabbe §an fom kammerherre i bet tvcim«r|Te

$ofs $.jcne|fe, paatog jtg flere #orretningéretfer og »ri«

»atiferebe berpaa libt

granffurt og Jpeibel&erg.

meb fin familie i Qanau

3 "Mavet 1790 6(e» (jan vafgt

til Ooerljøvebsmanb og ^d)o(ard) i 2$remen , t>vor §an

ttlerebe »706 i ftt 44be Zav enbte fir temmelig urolige

$iv. ©om ^frioent f)avbe (jan temmefta Routine i mcec

enb eet $ag, og iter erbolbt f)ané SRomaner l'ceieverbenenS

£&ifalb veb len lette, &eftac;eli«c ^orraWng, vcb er 2ln*

(troa af Satire, men ifær veb et @fagé populær fev«

U«t«pr)UofopfyU , fora Sttamgbcn ftebfe funbe fat«

,


14$

Kni

te. ©og funne 5e olbeleS tffe gjøte Sforbrtng paa

Sftasn af r«en o&jective £unftva?rCer, ba forfatteren*

fuojective 2inbiuibuaf;tet fte&fe &liver Ijerf? enoe i bein.

3mi5l«tt6 vifcr fyani 3?eife til SBraunUhweig , jom

man fænge f>ar labet gjelbe for en c&nuf? ST»oman

men (jooci fun negle listige Situationer ftnbefi , at

.fin la ae , na'or f)«n ei Ijavbe »æret 6itnoen i ftn egen

^>erf«iltgf)eb, maa{?ec (>ivfce fun net b.xvt jtg til reen«

comtfFe •pro&ut'fer. Jpan« ^8crrf : Over Omgang me&

SfftenncflFer, (jar gjort (tor Spffe og inbe&olbcr vicfelig

meget gobr , Betragtet fra btt tnbfcrav.fcbe Stanb*

punft, i ()»>* 9}?ibtc bet ligger; men (Fulbe bet l)*ve*

til alminbelig .ftanblemaabe, »ifoe Det ubveie givet i

duentin, fom ©efailfjanbferen fine 33arer.


Sno 147

n af) et (fore ardjitectonifl? ©enie 09 en 33en af ftreberi?

ben auben, ()wem (jan fom 3h'onprinb$ i 9U)eina&erg 6i«

bragte @mag paa Valerie og QMjgningéfunjt, tsar føbt

16^7, ttaabbt i fongelig preuGfij? ^vttqéf jeucjle o i? flceg

til (Tapifam. 3 Baret 1750 tog &aii fin #C{Fe.eJ> fo*

ganbjfe at opoffrc f?g ?DJalenet og 23&gntna*t'iin|hn og

gjorbe en 3teife til Italien og gran.fertg ', l)t>oroeb (jau

meget bannebe fin ©mag, og gif bcrpao til 5trouprinb#

fen t 9U)eins6erg. 5>a ^reberiF nar Bommen paa ^ro*

nen nbn«e»nte l)an (jam til dveflopføriSmanb over alle

fongcltgc Sugninger og til tøei)


c 4$

Rtto

retter Staturen (fror famme veb at Ijibfare £no*effaft»

5Den s&ru|t , (jvorveb &nogelfu6(tanfen fatter (tg af,

vorer fel* veb bet 'Stof, ber ttl&ringeé ben fra Bttener*

ne. 9>t*ufF Bcrnarfer man allerebe i Qrmbrooer at en

DJJaaneb, men enbnu ingen 33een- 93?ob (£nbenafben

anben SRaancb oemærfer man en SBceuf jerne 09 enbeltg

fulbf ommen ubbannebe knogler, dufter gøbfclen ubbannct

S&rujfen (tg frebfc mere vg Senene ()ave i be tempererebe

3orbflw>g naaetbereé gulbfommen&eb f;o$ $>?enne|?ct

mellem btté i5be og sobc 2far. £ra benne $ib inbtij

bet 5obe 2lar foranbre be (tg et fpnberltgt, omenbfFjønbt

be et ganb|?e 6ef)o(be famme fform. Qjfter benne tib

tabt be (tg og &(tve enbog tpnbere og (ettere. 2(tfe $nog#

ler af 2>»r, fom børe til be to føtjte blaffer, ere oberft

og ftrar unber bereé Ovcrflabe tættere og fafteretnbab løø

fere. 2>ereé ©u6ftané er, jamberne unbtagne , næftett

ctflagé, og fun Øammcnføiningen eller gorbtnbe!fen af

be finefie .ftnogefbele til et f)eelt SBeen er cellet ; alle ere

be, un&tagen jamberne, overtrufne meb S5een» eller

i?nogelf)Hben/ f)vilfen beftaaer af tæt (Telkftof, afub

tjener til knoglernes SSebligc&olbelfe og 97cerinq , om«

tr.ent ligefom 'Sroeefé SSarf er nøbvenbig til 93ebbet$

33ebliget)olbelfe. 3 be knogler, fom inbvenbig ere bu*

le, (tnber man en anben IBiatene, farven elier knogel«

fibtet, ber affonbreé veb arterier , fom overalt trænge

inb i knoglerne; man fienber e» enbnti bene fanbe Sftpf«

te ,men ben tjener fanbfimligvus til at ()c( v

e ^nogferne i

en ftebfe fmibiq 'Jtlffanb. Ænogelfubftanfen felv (falder

(In Saftfjeb ben jlore SBJængbc jorbaguge ©cl«, (jvormeb

ben er blanbet. fforuben bifie jorb- og falfagttge £>ele,

inbe^olbc knoglerne enbnu en 3D?cencibe af ben an&

fortonbet @a(pererft)rc fan man abftilk ^nogeigaflerten,

^nogeljorb, abjTilbt fra anbre ©itbjtanfer , crt)elber

man veb ^noajernc* §or6r«nben eller gorfalfnina,.


%m\b hm ftore, en ©øn af @venV$vtflPf«anfFc. SMffe ubraaBte ftrar Snub tit

Songc, men dngtønberne inbfatøte ten forbrevne Son«

ge vor (jan*

SSrober .føatalb fjavbe tiltaget jTg SKegjeringen : efterat

^an bør Ijaube, faaet en berøbelig glaabe tneb tiCJJræife«

ligt 9)}anbff ,

a6 feifebe Ijan iglen til €ng(anb for ber at

befoefre bc ©anfTeé Jjerrebømmc. €i fænge efter Snub*

$anbgang bøbe (£tt)elreb , men benne« ®øn €bmunb

Sernfibe 6lev Snub en langt farligere 3D?obftanber en&

Råberen Ijavbe vcerct. gorra-berie banebe bog enbeHg

Snub $>ei til ©cieren;


i$& Kmt

?er og ^tfoftre og veb ©aver tit fammc. «#an gforbe

cnbog eu Sftctfe til SKom, rtmeligvité af politiflfc ©runbc

cg crtjvervebc ftg paa benne $ctferen$ 09 "pavené ^8tn*

ffab. .gongerne af ©verrig og Sftorge, Oluf ben f) e fi i g c

og 2fmmb ^aceb, bcr fnigtebe Ænubtf om ftg gribenbe

fSi'g|erttgfycb, r)avbe Scnpttct ftg af t)an$ ^ravaretfe for

at angtMbe foanmarf. Jfper »ar $nub$ ©voget Ulf

%\r\ fat fil ©ta?f)oIber. ©en truenbe ftarc 09 Uot

ben om tjvot fnart Æongen fom tifbage, mutigen og av

bvc ©runbe bevcegebe barn til at forcflaae ftolfef at vælge

ten unge ^tinbé J^arbefinib til $ouge, tjvorveb Uif bog

egentlig befycltt 9tc«j?ringcn i fine Jjænber. 3 bet fam»

me anfom Ænub fra Suglanb meb en ftlaabc og blev me»

eet opbragt over U!fé fåoretagcnbe, b?g uben at tage no»

gen J?cvn over tjum for Øicbliffet. ftienben forbrcbe

|an5 l>ct« OpmcrtffoHibeb. £De fotejicbc Æonger forlobe

(Bjcltaub. &nub brog efter bem, og bet fom tit et ©lag

veb ©faane ubenfor ^clgeaae* 93eb et ivrtgépubS tjav«

be gienben n«r oi?ervunbct $nub, men Ulf 3art fom nit

til cg bragbc be ©anfFc ©cieren- Oluf og '-Snunb begås

ve ftg nu t)|em faavclfom $nub. ?Eeb fit Opf)o.'b i dioti*

fiibc fpilltbc ban Sdja? mcb Ulf Sari, fom (jan enbnti

et tjavbe glemt ben tilføicbe $ornætmet|>* 25e fom i

Ueulgtjcb om ©pillet og Utf reifre ftg i $>rebe for at gaae

6ort. //gitter bu nu bu ræbbe Ulv/' fagbe kongen tit

(jam. ,>(£i falbte bu mig ræb/' fvarebe gatten, „^a

fce £>anjle i Jpefgeaaa flngtebe fom .£• « s e." ÆnubS

$8tcbe blev f)8i!ig opa?ggcf veb bette ©var, og f)an bøb

ncifit borgen een af fine tjenere at bræbe Ulf; benne

fom tilbage meb efterretning at t)an var flugtet tit &ir*

fen, fom anfaaeé for et ftrtfteb, fyvor t)an ei vilbe brabe

{jam. SEften kongen fanbt en anben mere vittig tit at

ubførc ftn Støtttie, og Ulf blev brcebt foran alteret. £>et»

te 3ftorb maatte gongen fonc veb bctubelige ©aver af

^orbegobfer fit Diocéf ilbc Mivtt, faavelfom tit fin ©#»

ffer Cftrib, Ulf* ©entafinbe. — Stlftanben i Sftorge ve>

benne %ib bragte Rnub pa« Sanfen om btttt Slige*

erobring. 3>en ©trengtjeb, tjvormcb Oluf ben f)e(fige

gif frem veb Ctjriftenbommené Sn&fatelfe , (javbe Matt

fjor Sttiéfornøielf« og mawge D}orbmøm& forfobe berel


Kmt 151

$«6renef


fulgte ftn prober 4)arafb Jjcin paa $6ronen f tfaret

logo. J^anrealercbe meb megen ^trenaljeb cg paabrog •

p3 bervcb fine Unberfintreré U»iliie» ®eifrligl)eben bce«

vebc fjan »eb enhver fieiligheo, gjorbe ben til ben fornem«

fre SHigtfffanb og gav 2Mi'p«rne bet fornemfte @


Sttw 153

%m*t ^etl (fore, Befteeg ^fjronen veb ffn ftaberé ©øb

1 182 efter «t være fronet olereoe mebené IBalbemar le«

%tbt. tSrfebiffop Ibfalen, font unber fyani Sorgjenger

^n»be ajort SHigef faa vigtige Sjenejfer/ veb&fev og at

savne etaten unber &nub. (£t Oprør i @f«ane bæm*

pebe* web 2(&faloné 9)né^øi^cb. gongen unbj?plbtc ftg meb at 914*

fa(on ivarebe Æcifcrcn* (Sefanbtere meb ben tilbørlige

J^icf^cb og crtnbrcbe l)am om at ©anmar! ei var §l)tj»

ringen/ og at man a


154 Knu

cverfob 93it§i«fau$ tt S*tpffe lanb, berWev givet til 3tø»

rtmar af SXftgcn. @tribigr;cbeme mtlltm Æeiferen 09

©anmatf vare enbnu ti bilar.bc og bet gt! faa vtbt , at

^etfercn fenbte#nub$ Søfter , ter var 6eftemt (jan«

@:øn tif ^rub, tt(6age til ©anmarf. £n anben af f)an*

€:j?ftrc Ingeborg »ar (igcfaa ufjefbig ; foun blev gift meb

Æong »ptjtlip 2fuguft af Jranfertg, fom ffrajc efter ©rpl»

lupiner lob ft'g (fule veb (jente o« t)avbc (Iben bcrom mange

JÉStribigtisber mcb »Paven. £n farligere gienbe fvemftoo

nu trøob .ftong itintO i SMfFop SSalremar, ber nebflam«

mebe fra ben bantfe ifonge 3}tcoIau#. £an fravbe eti

tiXanq t>ffret@t«f§o(ber i^djfrtrøtq/ men maatfe af*

ftaae {tt ©tatljo!bcrj?ab rtf itongen« Prober f&albemar*

,£*n fremfom imb ftorbringer paa ben banf?e $f)rone,

opmuntrer af JSeifere« og unberffønet af ben fjoffleenfFe

©ceo 2i'5olf. £09 feircbc Ænub fornemmelig veb (In

tappre prober SBalbemar (jtben Fa(bet ©eier). SDcnne

Døcrvanbt ©rev Tfbolf gjentagne ©ange, teg 6 am tllftbfl

tif $anac og mibcrfagbe SDanmarf (jcie ^olfreen. 23i«

f?ep ^afbemar var iforvcicn bleven fangen og funbe faa*

lebe* ci foranfebige flere Urofigfjeber. SDitbt unber jTn

probere Ha^art) Jperfug af ©cpfedtvig cg O6otrit*

ternes Æonge, var en


"&nu 155

(cbøitib i 9toe$fi(dc, 09 Sftagnué foregav at tjan Ijavde

ift'nbe at gjøre en Sicife til det l)cHtge £ant> 09 ÆSfjifPc£>e

inuWertift at .ftnud vilde tape fyané ©emaltnbe 09 93ørn

i S&cff prteffc. $mtb 6cgav fig uden 93Ji«fan?c fil Siocé*

filde, (jvor 6an blev fyerltgt traf feret i ficc ©aa*. 2>cr»

paa forføiede l)an fig til Saftningen J^ardlMBorg , fom

tøanS broder f)avdc anlagt* 3)iagnué lob r)am 6c5c om

en ©ammenfomfr, fyvortil (jan og fandtes villig. 35«

nujctcé i en ©for, og 3tnub ftubfebe noacf veb at finde

SOiagnué &ev«6nct. 2>e \'aitt bem ned og 95?agnu«

fpurgtc nu J&errugen , fovcm fjan troede 3tiget tilhørre.

2>enne fvartc bet tilførte Sengen. SttaanuS fagbe vi*

dere; lab oé fafte l'cb om, (>vo ber (Tal arte SKigct efter

min gaberé£>øb. 5>a Jptrtngcu tjerpaa erffotebe, at

i>a\\ »nfFebe !)}icfé endnu maatte leve f«ng« , fprang

SKagnu-6 op og m.tøtbebe [)am (1 13 1). Jperover rpf^m

fiore Uroligheder, ba Ænub« ©rebe* grif Cttiun gre6

til $5aabcn og endelig feirefee over 9?ic!é oa 9]?aanu« t

Claget web $obevig (1134). SOtagntté falbt i flaget,

og Sfticféblev dræbt i ©djieStvig, Overøen f>an ffngtede, af

€5t. $nudé (UilbeéBrøbré. $nud Hev øben canoniferct

elier erflaret for jpclgen , et SJeviié paa ben ffore

3l"nfeeffe t)an Oavbc ftaact i. Sftavn.et £avavb, fom man

gav [;am, \'éa\ bcti;be Jjerren.

»nuber (i 2ffironomten) falbeé de fv 'punffer,

fjvori •planeternes!, SMplaneterncS og (Tometerneé ©aner

gjcnncm|¥i


15$ Btttt

fort SHafffc af Kav ubgiør Cibec , men f ^«ti$5ett bog.

6M»er meget mærfelig. CDerti! er Eegcmemeé gjenflbig*

$iftræfning felt) Xarfagen. 33eb 3tt


»ofr 157

«t«r* ÆoSScrøen i 9?«rljcben af .ftamtfdjatfa erfjofbt fit

Sttavn af Den Sfta-ngbe gebigene ,fto66erf orn, man fanbt

veb bens Sebber. 3


158

fcob

»ar afgjort tii bt Spbffrs $orbcef» 5>?n farfte Æo66er«

fttf Per man fjenber af Sftawi er cit ^pbiTer »eb 3? atm

Efcartin ©cfjøn (bøb »eb 2f ar 1486); man f)ar entnu

mange $5labe af ham. ©og gtsei bcr enbmi en 9)?crng«

be anbre -^cB6et-fcif, ber »el cre ubcn 2far.tfta( og 3}a»n,

men fonts ar ocere elbre enb bt af ScMn. &o66er|iif»

ferfunften iibtnfléb« (i


Rok 159

ftiffen (ber meget fnart forencbeé me& Stofaernaafen)

giv* b« *tfebe cn*

fpn til SKccnf>e£> og Ærqft. $i£tfe« eller SHabeenttnnerett

er ben (Ket ^cefentliq«;

tfar fan man i CanblTabet over&ovcter oq l olie keti jpo*

veb6efranbbele atfe til en 1)01 ©rab af jwlbEommenf^b.

Ubcn egentligt at btjljeftiqe fig nicb Æobberfriffetfunftcn

tave flere fbre dalere råberet bere* ^gfifcr ; og biffe

"Xrbeiber fFottei* man fortrinligt, ©tepbun bellci SbtUa,

Catlot, (Earractøerne, ©anief (Ttjebetviccli, ge (Tiere,

ia* Merian, Sfom&ranbt , ©alvator Siofa 0. 21*.

ere be 5tunfrncre, t)vtG rab*erte Tfrbeiber man fætter ftørft

fpriié paa. IH. 'puneteermancren meb .ftammcrvn

etter meb *punjen eder meb SKoulet (opus mallei).

S)a ^ob&wftifferf unffeu ubgif fra (#u!fefmebenc, faa er

vel ©ulbfmcbencé jpammer ("tror i S&cgpnbelfen Bleven

brugt berveb ; men bet fjamrcbe 'Jfrbeib opfom fornem*

melig i bet i6be "tfarfjunbreb, ba man meb en


1 69 %ob

f?r.


Bob i6z

J^aarioregmnger. £>enne ?0i«necr fimeé at toer? opfun«

ten af flere paa forflfjcflU SSftaabe; Se «pnnce gierbe ben

fnlbfomnere ve& 1770 og bin eifjoibt fif Slavn. Jpan

éetjentc fja fiuctfen af ©ravfiif elier Stateet naal , men

6(or af en l&eitfcn , fom ()«n meb enne 3J?aneer 6!ev enbmi (jvaat vtbere ve!)

€nglcenbercn lpnul ®anb&t> og crhoibt 9?avmct Aqua.

tinta. $>fanc lancer er albclcé {"Fiffet ril belbigen at

efterligne Regninger meb »})enfelen i £»)?, lifter , @c*

pia ic. , og ifcrr hvor ^ffectcn egentligt jlal frcm6riiige$

x>tb Jpovebmaffer og følgelig meo faa ^onor. Jontbeu


169 Beg

for tfrfenir'/ befto rnnfTeftgere flpber ben »g bejto van«

ffcfiacre er ben at forfalf-e. 2>en rifer fig enbog ilfcfafi i

fcen flartfcfJe e. 2>en opløste i alle ©pretr

men Mirer uoplGfelig t 93anb. SDené ,£alrfprer, men

et ben felr / banne i forening meb 3»rbarterne, et

@faa* blaat 0)U». £Den fra ^ilfa-tmngfr a-^tlbte fa(«

i>eé Æobokfonge, føoraf man beg i bet ruq, oa berfor fun a*j? (Her bf n i fmaae gaffer

til cbcmiffe i?orf*q. Æoboltfalfen, brermeb kobolten

er blanbet og $obolrgfa|7ct ere alene Jpenflgien af 3fi>f?i(«

(ellen, ^obolt^alfen bliver reb ©mcltning ni ermørfe«

ålaat, ja fort ©laé, fom girer ben 6efcrtbre Smalte

(en bfaae $arre). SDe ^nbiettiinger, l>rov betme ^mal*

te tilberebeé, falbea 5Maafarrer«vfer. Sør man gj«rte

ben Opjtnbelfe at tilberede Smalte af ^obofterrfa faflc*

be man b«f bort fom unyttigt, ja enbog fom (?abeliot

for bet* giftige e forne mfte 2trter

af ^oboltertfer ere: tøraa Æeboltmaim, GMaubéfoboft,

tørib ^oboltmafm, fort ^ott-EoboU, bruun Søt'fcÉcbolt,

og røb 5°rbfobolt.

XogePunflen ubørebeé fjoé ©ra-ferne af drutber,

tf«r af tgilarinber, Jpomer beffrirer alerebe en 2frr af

©ilbe, ber bier giret 3>agen efter 23n;llupper, fom 3J?e»

nelaué fmrbe gjort jtne 93ørn ©jccflcnie gi? inb i £on<

gene Spuxii, mebbragrc ftaar *g ^Siin , og bcre$ til)Ure»

be Clrinber bragte S&agvoprf. 3 $Rtntlaui r i Jpiiué febe»

beé alerebe en ©aaé, liqefom Sribfeotrøertte paa ©eio*

alerebe opfanbt at febe jpené. Jpc$ 3?omerne rar ^ege»

f«n|len i Sørfhungen meget forfemt og tun ^tcetteé §cr*

rerning: #ftenmaaltib«rne bejlobe «f tre Sletter. ©a

Stomrrnc bleve mere bef jenfcte meb be aftatifFe $ol? fom

og 3?ogefunfren i lime XnfceJfe. ©jceflcbubbene*

Orerbaabigbeb gif fnat't faaribt, at man \~aat jig nøbfa«

ger tii at inr-ffrarnfe famnte reb 2ore. £>eéungret tog

S&orbeté i'ttnté (teefe mere til ; Stimierne opfanbt en

QJnolmfjéfpcfe, fumbc falbre bet frojanlFe Briin. "Stan

lob nemlig forlTiellig* anbre 2)yr foge i S5ugen af et

Stoiiit« og bc vomerffe &ottt$ tyib fanbt beti en 8igt)eb

m^b ben trojanfFe JJ«|t. 9Ro* flifl $ppis&e& bier ellerr


3far far oen frebie punifFe £rtg ben fanFafbfc fanniflFe

t'o» fliget, ifølge tøvilfcn fect Mflntt anbet og fcfev fortin«

bet at UH Qmi' SKomcrnctf ©T>erlvaivbigr)e& fiecg tir

bet Jjtøietre, ba i!uculln6 fem til6aa.e fra fin? ©cimnn*

&tnger i XjTe.tr« i?nn ()avbc i ftt »pallaSu inbreftet flere,

farRUbte tspifefale, fom efrer en »is ^angfarorfcni'tMj

pletc&c at 6c|lemmc Ubgiftcrne veb bet wfaftrtub, fom

bert ffulbe giucé- lf;etivm--a!tib i ben fa£|?e af bi|Tc

@ale fofteoe fyetiueb 6000 @peeieé!>aier. tinder ^ompein»

opfanbt 5)i- 2fuffib.ui 2urco ar fel>c »paafngle og

^aobc i fort 'Xib fortjent 6ooco ©eftertier vc& benne

jtunft. 3?eb Denne $ib fob en Eiuefpider veb et @ja*

fte6ub frembåre cti SJet, ber fe|lebe 2000 ©pcc. 5>ett

6eftob af éang« og $afcfugl», ()uoraf l)ver Ijavbe foflee

120 ©pec. fuefpiGer brev Over*

baabigljeben enbiui vibere: f)an bevcertebe fine ©joejrer

tneb ferler, fom f)an oplfijre i (SiJcnS. Unbcr "SibenuS

gaves ber alcrebe i &oni orbentlige

2000 ubftfgfe Jiffc og 7000 ftuglc; SSitcliiué fcfv leb t

en 9tæf frembære geverne , Ungerne, SDMfen og Jpjernen

«f mange bi;te #ij?c og ftng(e»

Rogfalt, KtfrnnfrU, et «DJi66cffaff af faftfore

©lægten, (jeber i ben ni;ere Cljeniie fogfaftfi)-;? ©cba.

£>et f)ar fom befjenbt en reen faltagtig ©mag, [Ft;ber

nb i tærnebe (njrpflaller, fom Ijoibe ub i 2uftr,\ uben et

fmelte eller fmulbre. &m\ nreent .ftogfaft mobtager

«Qcebf?er og fmelter. 3 Siben fprtnge Æogfaftfrnftal*

lerne meb (pbelig knitren, forbi Dereé Ærpfralfifatioi.*'

vanb plnbfeligt nbiubcSog bliver til gulver, fom fmelter,

naar bet er blevet gloenbe. 33eb en meget t)øt @rab af

^Carme optøfer ©altet fig

i ^Jarmeltof og gaaer over i

S 2


1 64

2U>

(SJaéjFiffelfe. 3 tre til fire $e(e


niefet angaacnbe ^orrctttgljcber forfcunbne meb tfongeti*

telen, l)Oi(fe i ©iplomatifcn fotbc* honores regiæ

(honneurs royaux, fongetigc 2i£reérctfigf)cber). ©ifie

6cfab og 6cftbbe bog og unbertiben faabannc ©tater,

r>i« SKcgentere et føre ben fongeligc littl: ben gamfe Sic*

pu<f QJencbig og bc forenebe 9?cber(anbe famt


16


iro S3*rfet nebfagt, fra £«6et 6l«v for flefpbeligt og «f

Afverlenbe mcb gorbcef.

Kongstanker, en temmelig ffcerf #a?ffnfng p«a

©rcenbfen of 3?orge og ©»errtg i 2tggere^uu6 eller €(jrt»

ftiantaflift. ,

73iQnftan$ feeCoftnts.

Kopper, ^rnePopper, en fe&cragttg UbftøfS»

fpgfrom, fom i fine $£fcber6!arer avler et ftmtfomt ^*tof,

»efr Ijvilfet ben fan. ga«* over vaa anbrc SDJennejFer,

fom enfrnu et Rave f)avt fa mm c. 5tften i) at virfet cg frem&rtm

ger ©wgoo-mmen. ©er opfotnmer fra en feocraatfg Sdt*

vcegelfe i 2egemef> fom alminbcligt varer tre ©age , og

paa ben trefrie ©ag fremfomme fø&e fletter, førft i ?!n*

ftgtet og frernarft paa 'Brofret, Jpffnbernc og bet bele øvri*

ge Pegeme, fnart i utallig OJftfh'gfre fnart i ringere 2fntaf.

©ette Ufr&rufr va/cr Ugefefreé i tre ©age. 21 f pletterne

fremfomme 33 lærer, fem 6crenfrc6 og gaaer over i 2£b»

frren. feberen vefrvarer berfor 6eftanbigt. ®if*

ten f)ø«er {»eder iffe til be i duften optøfefige, men til fre

faafafbte ftpe ([onfagier, fom fun fmitte veb 33ercrelf*tt

cf bet menneflFelige fiegemc« Overflabe eHer veb 3^baan»

fren af ben Øpgeé narmeffe 2ffmofpka;re. ©piinbelfen

til Æoppefpqbommen er ei ganbfJFe ftør. €fter nogtc

araoijfe ©fribentere fom fren faaveffom SDiffSlingeme

»eb 2far 572 fra 2£tf)iopien til 2fra6ic«. 3 &«n f^rftc

^alvfreel af bet 7be 2farl)tmfrreb fom ben til 3(£ci»pren.

3Cra6erne frragte btn til (Jmopa / (jvor fren førff uttre*


1 63

Kop

be ftg i ©panten, 09 fiben blev ben mere alminbefig ve*

.&cr*rogcne$ $tb og ub^rebebe flg llbt efter Itbt over l)e»

le Europa. 35a $?a;imilian ifle gjorbe et $og til D?ebetJ

lanbcne og i'anblfncgtenc toge $t(&ageveten tgjcnHem

»ogfefranfle "provinbfer, bragte be hopperne 1495 fjprffc

til SubjTIanb fra ftranferig. §ra (Jutopa frieve be

fcragte eil be anbre S3crben$be(e , og feiv til ©rønlanfr

ubbrebebeS be fra ©antnarf (1733) og anrectebe frpgte*

lige Øcc!«ga.elfer. 9?aac be førft 6e«»nbfe i et £an&

vare bc flébJTé mere øbetøggcube 03 5run Ijavbe lebfaget

fin ©emal , lob f)un inoculerc fin fejraarige @øn cg efter

fin ^ilbagefomft til (Jnglanb ogfaa fin ©atter (i7i2%

§ra benne %ib 6(ev ^oppeinbpobningen brugelig i £ng»

lanb, bog ei uben mange Ca-geré 9)?obftgelfer , og fiben

»9 i bet øvrige Europa; bog Blev ben afbrig afminbeltø


Kor 169

fceefs forbi ber frebfe IjerjTebe gorbomme tmob ben, beetø

forbi ©ygbommen, »ffjønbt alminbelig milbere, bog «i

berfor blev u.en fore, 09 mange bDbc f*lv af tnofulere«

bc jtopper- 3 ben nyere $.ib r)ar ben vefgjørenbe &o»

foppchn-pobning (Vaccination) ganbf? c fortrangt l)iitt

Snoculouon og givet Qaab om .ftoppefygbommeni fulb*

fomne gorbrivclfe. — »oFoppcr ere egentligt en 1)0*

$løer fercfommenbe ©pgbom, l)»orveb bc faae hopper

vcb øveret, *D?an jfjelner l)ibttl mellem 33anbtoppcr,

l)\>tbe, gule, forte og blaac ^ofopper. ©et ftbjte ©lagtf,

be blaae M ofoppcr, forefomme unbertibcn cpijootijl vc£)

:

fti|r

malfenb« j?jøcr, fornemmelig i (Snglanb , og ere

i fat- matte lige »eb bereé Sgcnft'ab at forplante 'ftg t)o4

SJicnueffcr »eb ©nutre paa et vtft ©teb og jttfr« bem,

fom l)a»e l)avt bifie Sopper mob al ©mitte af be »trfeli«

ge. ©et ubføriigc focrcmjce man »eb Sit. 3

forplantninger frembriveé af bet gamle, fom en ©teen

•ffm ©tamme, ©eraffan man vcb bifTc ©fa&ningeré

hurtige 53*rt og frarfe ftormerclfe forffare flg .fforaUer*

ne5 ul)t)re ©tørre! fe og Omfang, jfcvor (jurtigt ^oral*

lerne fuune formere ftg feer man paa mangt et ©fi6**

»rag i ^eftinbten, ber er ganbfTe bebsffet meb koraller,

fFjønbt bet ei f>ar ligget noget fulbt Hav-i ^anber. flange

vulfanffe Øer i @p5f;awct og i SQeffinbien f. (£r. &ar»

baboé ere ganbfFe overtrufne meb en ©forpe. 33eb

mange af &pblanbene$ og nogle ©nbføeøeré .ftpffer frem*

vage uføre ^oralframmer af Jpavet* 95unb fra en forfcatt«


S7° & d *

fenbe $»6b«. — £c funfiige Æoratter forf«rbige$ af tøb*

écttfcbc knogler.

Kort ($øffeltr«0 er ^arfen af Æorfegen Cquercus

suber). £Dctte 'Xræe er t fit Uh»orteé ntfjten Ilet

tffe forffjclltg fra ben flebfe grønne €eg; fim er bete

S5arf et glat, men ribfet og fvumpet. 3 93*>ten, ja i

S&'abcne, ber ligclebcé jlebfe biivt grønne, marfer mon

inaen ^orfFief. £>ct finbeé i 3ffi^*n, i bet fnbfige $ran*

fcriq, t ©panten og 'Portugal, fjoor bet fom et tnft

I)øit ^roec naaer en 2ffbcr af ioo 2far. 3 ^nbfflano

fan bU boa, om QSUtferen et bolbe ub i ben frie Cuft.

Sftjin bar ber berfor fim i SDrtøfyufe, &vor bet bog ei 6(t*

»er {tort. Sete frugter cre føbere enb vore Tfgern og

Blive i ©panten fregte og fpt|Tc fom Æaftantcr. 55«

ere en nærfom ©pi fe for mange 2>nr og Smugle. Set

tn&rfWrbigfh \>cb beffe ^ræe er S&arfen, bcr, fom oven»

for er faat leoerer .^orfen. ©aalcengc øreret cnbnu er

unat maa man.fnn ffalf« 93arfen af 6\)crt 7be og 8be

3far for ci at |faø« pet i farten ; naar bet bliver albr«

fan man uben

fbart -, fom

©fad« gjøre bet Ijttert 4be ?far. 3>cn

Bcbaffcr SSebbet maa bog emfypgeefigen

(Faaneé- Srarfen af gamle ^ræcr »eb ben trebic 2(f(r*raU

[i'ng er btn ©ebfle. '.Storfen brugeé til ©aafer ca, for

fin Set&cM ©fglo til avømmeffceber. €n Æamifof,

foret meb 12 »}>unb .Storf , f)o!ber et vojrent SDtennefl?«

otter 33anbet» 2ff forbrombr Jto'rf tilberebeé en flirt fort

garte, fem man falber fpanjf ©ort.

Kors. ar tjæret bet l>o« domerne til ben fjaanliafte

SDøbsfrraf bruaeltge SRebflFa-b tif et r)cl(igt $egn , tøooraf

bc alabfer og Æirfer

og alerebe bengang bemafebe man 3nbgangen til pufene

bermeb for at 6etegne fcem fom djrifteUge, fiben bfeve og

^irfcr bpggcbe t Æoréform. .Storfet b'ev ©jenftanb fo»

SilbcteiTe, ba ^cifertnb« Jjelena, Conftanrin ben ftore*

,


ftor 171

SDiOber fanbt bet Æoré i 3crufalem, b>orpaa man forc*

gau 3cfu« at »ære bab cg mebbragte en £>cel bctaf tit

£enfraiUinopcf. Ser berctteé og, at ^eifcr £en|Tantin

»an |it 'Jog i mob Sftarentiué fFal ()a»e feet et bra-nbenb«

^0115 pao himmelen, f)»orc»er ftob: 93eb bene j?al bu

»tube. Æorfet ble» nu \at i ganer og paa SJaaben , 05

man br>ggebe paa fainme Spaab om J£elb og ©eter.

$clfcr jpcracliu* troebe at (>a»e gjenerobret ftt Sttgeé

l paliabium, ba tøan 631 tilbagcerfjolbt af 'perferne (jiint

€5tyftg af .f orfet, ber gjemtcé i Serufalem , men 616

»« faldet i 5^erfemeé jj>ceuber. ©enne fycOtgc SHeltcjUte

niaw.ifolbiggjoibcé i bet Ucnbelfge: utallige Jtirfer t?a»*

fcc ©ryffer Deraf at fremvife, ()»is Unbcrfraft man free*

fcc bevitft »eb be mce|t paafatbenbe £jce.mplcr ; tilfibft

feilbte man fig »irfeUg inb at Æerfct lob fig bele uben at

6tt»« mmore. §foTa,je»eé angrede S&ilfcblrormerue ogfaa

^otfeté Silbebelfe; man troebe at fl^loe .fcorfet meb

ftrdferené berpaa i)efr?ce ©illcbe (€ruciftret) 'Jtibebelfe

frem fer alle auDre •fte'genbiflebci*, og efter 3olja»ineé

Siamafcenué'é 2«re&earc6, ble» bet formciigcn borfet i

©nentené ^irfer. 2ft ogfaa Occibenten til(Frc» bcté

§orm (jemmeiige $raftcr besffev 4?or*pr.?»en eller $oré»

retten, fom i bet 8bc og be 3farln*nbreb s ftranfertg og

5i;Df?lanb anfaacS for en @5u6« ©cm, ba ben, fem lamgjt

funbe f)olt>e ub at ftaac uofpambt i gorm af et .ftor«, bcr»

»eb bevifte fin Uicpfbigb-cb cg fin 9Uf. — S)t ^elbttog ,

fom t)e(c (Turtjtcn&c&en i Sftibbelalberen førte til bet fjclli*

ge Canbé ©jenerobring, b

merffe 8&obø»effer og ftanbfe De ^Diiébrug, ber l)a»De

inbfncget fig i jtirfen. 2l'f biffe $or3brøbre ble»e 91

paa engang brænbte 14141 ©anger (jaufen i ^føringen.

S&lanbt De mange (Srinbringer, ber ere blemie o« tilbage

fra btnc $og imob be ^antroenbe/ er Borabullen

tfa?r mcerfwa-rbig. førfl er^olbt for 6pa*


17a &oc

nierne for at 6ewo*ge ocm til boretog mob Maurerne eg

fjt>or»eb beertøolbt fulbfommen ©pnbéforlabelfe 09 viffe

fttifjeber web Jaften. ©fjønbt Jpenfigten meb benne

33ul(c fencre l>en faibt Bort, blev kutten bog. i Æroft,

forbi bc i ©panten og bet fpanfPc 2fmerifa for ©algct af

bet beri lowebe pavelige ?(flab inbfomne 'Penge , bleve

en betpbelig Snfetergt for ©cijtligfjeben 09 gongen.

3)erfor onfecé enbnu i biffc 2anbe ingen foren g-ob

grimme vafartebc, i be 5>antrocnbel 9)?agr. 35e fra

$ftcvfanb tilbagevenbenbc 'pilgrimme fimbe ei nof font

f¥ilbre be $arer, Ijvorfor be (javbe varet nbfatte, ifar 6e«

fFrcveé ben fatimiti{?e Æalif Jpafetn fom en anben dlcvo.

^>an var en Søn af en £f;riftinbe og vtlbe afvajfe ben

SStøiSfawfe, at ()an felv var en hemmelig €*f>riflen i be

€l)i:|tncé 5Mob. £)frtU fom ben frtgerjTe Stitberaanb ,

fom i tD?ibbelalbercn Sefjelebc be franfij? * germannijTe

golfeflag og ben ftorbeel, fom^ftenneffer af enf;ver)iStan&

og ftorfyolb lovcbe fig af bifie gorctagcubcr.


Ko* 173

$>araoit$. ©eeffagerne i ben (jetfige Ærtg fovc&eé 6e

frafcieftc ^elft^nclfci';. J?aa6et at 6etv«be 3ocbené* Oel*

lig|le ©tebcr nuatrc virfc mægtigt paa ettøvert frønit

©inb, 03 53øbem3 ©fra! tabte fig i ben viffe llbjtgt tit

Jptmmeriges ©Iffbec, Jjjteraf maa man forflare fig ben

frore «n ncennere 2Cn(eb#

ning ni bijTc ^cg gav 'peter «f 2(mien$ eller »Petrué

vori Ijan b&ttlf*

gen anradber be (J&riftne om QM|lan& for bereé fcetrceitgte

S&rpbre. 'Paven forclagbe ben ?far 1095 i 'piacenja

bolbte ^irfeforfamling, l)vab geffe, fom 5 an frem&ragre paa ^irfeforfamlin*

gen i vor flffcnbte fra flere 9?a»

tioner vare tilfleb?. #an &egct|Trebe f)elc ^orfamftngen

faalebes for ft« »plan, ar alle ublirøb, ba [jan.orforbrcbe

bem til ^oget mob i">e ^anrroenbe: &x\b vil bet! 2tfcrc*

fce 1096 broaeen Oftamgbe Jpccre affrcb paa foifljellige

$3cie. »Petrué (?remita, 3Ba tfoer (Sanzaveir; og flere

anførte „en norbenriig fammeniøbet jpcer . ber røvcbe oj

plt;nbrebe-f)vor benbrog frem, vafre berfor ^nbbpaaerne

imob fig i be i'anbe, ben brog iaiemicm, og Hev enbelig al*

befeu tilintetgjort vrb 9}ica>a nf Sultanen i SRum. ^«

meré btfciplineret og ubføgr Jpcer brog berpaa ub nnber

flere «f QLt)rifrenl)eoentf berømtefte SRio&ere. 2>e vigtig*

fte blanbr biffe vare ©ottfrteb tlf)elm SRufu* i


174 Km

SBoijemon& / £ancreb af ^fpufian, "Xbfytmat, ©i)Top af

3>up og flere #eirc ©c brage cib forflFiellige 33eie og

famfebeé veb (jonjtanfinopel. #cifer Éle'rtué {>av5c et

fpiiberlici filtre« til bcm, og «nfF»&« faafnavt »uligt at

Blive af mcb bf uføre .tfrigerfocn'me. $3eb SfHføri i i'ille*

allen mfnftrebe be frarcn (i 3R«t 1097), fc-n fFal ()ate

6eftaact af 1 00000 Slptteré 09 bo&belt ^aa mange Uvsb*

ncbe vvobfolf forubcn en 3X*ngbe nubr«. 5>re» førfte

§oretagenbe "-jjafc Slicteai tøelctrtng, men @tabcu over*

gav ffg til (Jirefetne, bj Satinerne vaie ifcerb mcb at flor*

roe ben* '

£>erpaa bcavnbte bortfarerne 3fø«rføen igicn*

nem Cilleafien, l)t>or be fanbt ttiegerf SDiObflanb af ben

turfilre ©uftafl kifibfcfr 2fréfan, fom be overvanbt flere

©ange, fornemmelig i Slaget veb SorplÆum (i|re 3u»

li »057). 9?u broge ÆorfJfarerne inb i ©orien og

ero&retc efter en langvarig Seleiring 09 flovt $a6 af

S)?enncj?cr øf aben tfnuocftia (3 $uni 109 tf), fyvor

S5oljemonb blev &gr{fe. 3 £'b*fTa oprettebeS 'igclebcS en

d>ri|len &tat , lyiii SKegent var ©rev Q^albuin. e

£ljri(lne tilfrebéftillcbe nu faavel beres 2fnb«gtéiver veb

€t)rifli ©rav fom bereé jparme mob be 3?antroenbe veb

ben grucligfrc $E»rbetn ©ettfrteb af S&ouillon va!gteé

til .£onge i 3erufalem, men vilbe ei fabe paafærte .Ron«

gefronen 09 lob ftg njjte mcb $itel af ben hellige ©ravs

S&efFotter. £;>an tøbe alerc&e btt frlgcnbe 2far, og 9vi*

get i ^erufalcm var ub\at for farlige ?fn ::rc6 a\ ^prfer*

ne oa funbc )aa meget vanfFeligere forfvare ftg fom af

.£ielp (fuibc tomme fra €'uropa» 2f(erebe i 3faret 1 roa

6røb en n«e J?a>r af 260000 Sftanb op for at marfdjere

til »Palcsflina, men omfom beelS paa 93cien / beel


Kor 175

jamber. en tappte orgwpciffe

øultan @alabin, fom fyavbe Berøvet 3?iu-cobinø $fter*

fommere iHiget, blev en farlig ftienbc for be £(>riftne»

S?an (log bem veb tibcriad og fang^be kongen af 2icru»

falem Veit af fiujtgnan, fjvorpaa en flor $)cc( @ta>ber t

QJalcejlina og enbeiig S^ruf^fcm fe'v (2 Oct. 1 1 87) falbt

i i(ip Kaigufl ti!6age, og SHicbarb Jøvetøjerte;

l)uié 2anbe i (Europa Pare ub\'attt for flørflc face , faae

(tg nøbfaget til i en 6ri!ftanb nieb ©alabin at labi %tm*

falem blive i ban« Volb, bog tilftobe« be £øri|tne frie

Valfart til 3«fufalem, og (sSofloebeme blcve i be Qffjrifl*

neé jamber. — Set tøffebe* bog fiben tfeifer SreberiÉ

2ben, fom af »Paven, ber vilbe f?abe barn, nø&teé til. ec

boretog for at opfyibe be i fyani Ungbom gjorte Cøfter,

at tilbageerobre 3erufafem, (?lønbt (>an ei formaaebe at

fiffre (tg £anbett varige Q3eftbbelfe. ©e før(le 2far af

fa mine ^ar5«nbreb bavbe en tfrmee af Venetianer og

$rau|?e, i)vi$ jpenftgt var at til&«geero6re bet OeWtgc

fianb, benytter ftg af fieilig&cben og bemægtiget (19 don«

jfancinopel, t)vor be opmub? et latinjf 5Uiferb*mmi

,


175

*ov

feer ftob fra 1204'iiSr. — 2i\bmq 96« etter ben Ijefli«

geenbte ben SMf« af Jpelte, fom fertc be £()nftnc tii

bet Oetlige £anb, paa en wer&ta. ^aabe, (Fjønbt bereé WiaaU

Xtfpslii, $urn* og flere ©tceber falbt Kbt efter libt i be«

reé ^oenber, og enbclig bemffigtigebe be jtg ben fibftc £ep*

ning af bc £(jri|lne* £errebømme i ©prten peb


Koc 177

broge ogfaa cfyrifme $mi imob $?am>erne i Spanien og

anbre SSantroenbe; ja berprcebtfebeé enbog korstog mob

Rettere, fom 3fl6«genfenie i jfranferig , cg feCw tniofr

c&rfltne Syrner, ber povebe at mobfatte ftg 'pavernes

§orbringer.

Kort, RortfpiC er fanbfmtligvtié en Opfinfccffe af

$fleriænbn'ne, Ooilfet fpncé at frcmlpfe af bet Slamt,

be i i&cgtmbcifen førte i ^talten, ©panten efg 4Porn:gaL

SSlan finbet" nemlig, at $ort 1393 af italienerne falb«

teé Naibi og af 'portugiserne og (Spanterne Naipes.

S)a nu bette Orb i øffrrlanbjFe ©prog berber faa meget

fom ©anbftgen, faa gjere btffe SScncevnelfcr bet nogen«

(unee fanbfpnligt, at fortene cre af øftertanbj? Oprtn«

belfe. 9?aar bet nu tillige funbe bevtfes, at %U}u\wvne,

fom aabenbare ere et in&iff ^olf, førft bawe gjort ^ortc*

ne brf jenbte i 2fften og 2ifrifa, faa er foiin ^ormobning

fat uben for al $vit>!


17S

&o*

re* Sftening er urigtig, ber antage Æortfpif fom en franff

Opfinbelfc; ben Bedøver ingen »tbere panfen; imtblertib laber betre fig et 6e»ife.

55et æ'bfle 6ef|enbte 33tbneé6»r5 om


Kor 179

^traafefegfen, for benne fafber paaØtef, fa« meget fotn

bcttebrpcer for ftrerfr. træffer bettc ftorfcolb rtgttgt

feer et fortfpnet Øte Itgefaa gobt langt fra fom et funbt.

Jperaf feer mar. at et ethvert ®\a$ er paffenbe for bvert

Øie, og at man ofte maa føg« mellem en flor SJiøengbe

for et ftnbe eet, (jvornub man fan fee tnbcltgr. (in

,fåor ft;nct falbeé 09 s1ftgop6 af bet -graetTe Mys og ops

9j?hus og egi»enljcberDg Omfloenbig&ebcr.

5Rcn fcvotban jfal man benætme bem, fom af fOZobefyge

»eb futifommen Øienfunb(j«b fpabfere allevegne omfrtng

meb SStiller paa 9i«fen, uben at ftinne fee, foab ber bsg

ligger bem \aa nær, at nemlig efterligning af en Eft.-aur«

feil fun af en meget forbærvct (Smag 03 meget »nbfhcen«

fet §or#anb fan anfeeé for fFjøn.

'B.ovfbantez (£ureter, 3&«f, S)acf»fi , f;oé 91 o«

nierne ©alfi, unber ijvilfct fftavn be ubgjotbe et eget

*J>reefiefFab) jtuHe ncbftammc fra £ort;6a«>, en (Støn af

£t;be e og Safton. 2)e tåre *J>rcffler^ fotn vare indfat«

te af $ornbaé til fyané SDiobcr ©ubtn&en (fpbelcé ^iene»

fte paa Øen Creta og t ^fcrpgien.


i 8© Sof

%\)vUvm og «pofaPfeme f)avc optaget mange OrA af bii»

fe Se befjcnfce ftg no?|hn alle til ben grwfFe $irfe.

5Dereé 6org?rhge fjnfrretnittg *r Dog ganbfTc uafl)amgig af

ten rué)"i|Fe Sficgjeriiigéforfatning og albele* f riger!?;

tf)i Æriacu l)ar frembragt ben og »ebligefyolDfr ben. Se

ltiaae> faavel meb Jpenfpn tii bereé fintomft fom bcre*

ftorfarmng inbbeleS i to .ipovebftammer, i £>e maloroffi*

f?e ($\Uitutianb'4i) og be bonffe Æefafter* 2>egge .fte*

»cbftammer, t)*r ben bopfFe l)ave igjen bannet mange

Øioegreue. *ra ben bon!?? itebftatmrw be røotqaifFe,

tererf?e, grefiinffifFe, uratffc og ftøerifFe .ftofaffer. 3

#enf?enbe tit ftolPet* og 9iavn?té Oprinbelfc er man et

enig. Set er muligt at fiegac Sele labc fig til6«geføre

til 2aubfF«&etÆafd>i«, fafbt faalebeé af cia europaui? og funne neflen gjetbe for regu*

tære Stopper. Æofaffernc tjave ingen 2fbe( imettem fig ;

alle cre Uge og funne u&cn at nebfætte ftg fnart fiefale

fnert ablp&c. Sereé ftorefattc vafgeé ifilanbt bem felv

og tun Overanførerne fief tæftes af iHegjeringen, ra biffe

funne og 6lot mcb fammeéSMfalbiigjen aff«tte


&of igr

3Tar» ©creé tøegtmenrct OPuff) ere efter $orMofbef til

&ve&fen« a«

ae efter l)veran5re tilbagelægge 11 til 15 3)?ilc. £r>er

ijhilf (jar ro eller flere €5ilfefaner, fotn for bet meffo ere

prebebc meb Jpclgen&ilieber, ?(llc anbte ^rigércbir'a&er,

l)v«ib Slam be og f)ave, ere bem fremmebe. i?ofaffcrne$

Zattit og bere$ SJJaa&c at fægte i ftelbren, 6e|raaer for*

nemmelig beri, at bc opflille ftg i fmaae beelte J*io6c og

faale&eø mcb fdbcbe >pifcr og i ben ffrerfefre Carriere un*

ber et Jpi)len lignenbe @frig angribe §ienben paa alle

(Siber fornemmelig i glanferne og Slnggen. £r bet (pf*

fet* bem vcb et faabant rafenbe 2fngrc& at bele gienben ,

faa labe be 'Pifen fal&e, fom fla?6e$ efter i en Slem, gri6e

til @a6el eller »ptflofer og anrette flore S^ebcrlag. gin*

be be 9ttob|?anb og bcr ingen 9ft«ltg&e& er til at trænge

iab, jlprfe be (Irar fra t)vcranbre, ffpgtc fFynbfomfl til


18a &of

&ereé Seftemfe ©amlingéplabf. b«nne igjen fmaa $o6e

0(5 fernwe bcreé 2lngrcl> faakngc iubtil ben ubniattrbe

$lenbe er bragt pa« slugt. 35ctte er nu bet ofojsrcnbe

Øitblit, ba be bnnge'SDøb 09 ftorbeervclfe mellem bc ?lb*

fpcebte 09 glygtenbe. 2>n Mening at $ofafferne ff'ul*

oc ncbflamme fra katarerne er ovenfor omtalt* 23cg et

og ben ^ormobntng fanbfpnlig, at faavel be borffe font

Silleruélanb* .tofaser tre opfomnc nf forvovne rutfifFe

(Sventprerc fra be nosvgorobjTe ^revinbfet. 2)ere*

Jpcnjlgt var at gjerc Sftpite i krigene og getberne meb

SSatarerne paa Cc rnfififTc ©ranbfer. 25a bc veb benne

8>eftr«oef fe &fevc til en fiffer C3rcenbfc6ebcrfning faa Ml*

ftob SKegjeringen bent flore $ril)cber, Ijvorveb bcttc |taa»

en^e $rtccort)$ , ifeer cfrcrat man l)avbe inbrømmet fam«

tue Sanb, fif betimeligt cn aa&en&are pt)i;fiflPc $ovf¥jcl, ber fln&er ^tvb mellem

oem og bc egentlige fornemmelig notbligc SRuffer, fra

t)»il£e be ubmeerfe #g vcb tegelineeéftgere 2fnjtgtétrcef ,

en 6ebrc $5 ært, fror SReenligl)cb og tfcer veb et ©lag« luru«

viBé


»of 183

^rnct Der ubmcetfn ftg tfcer. 3 $aret 1579 gjorbe

3000 bonfFe $ofuffer ftct før (te $e!5ttog me& Siuffcrn«

til SiefTanb. ©erpaa ero&rcbe be (Siberien , fortrængt«

katarerne fra mange ru* fiffe 'Provinbfev og f-ibroge til

id overut'ibe ^.nrferrtt. ©e bonffe J^ofaffcr mobfatte }Tg

og tit ben riiftiiffe f&fcfiitin§i 9Jcfalina,er; un&er ben

frogtelige'pugatcVJf uarc bet aabcubart Oprør mob 3iu5«

lanb. Jperveb opfom Uenig&eb mellem ^ofaffeme felv,

og ben ft .re ©rammefamilie feeelte (i£>eIfcr if

i ?l'aret 1577 til j^ama,

og 'permicn og fenere enbog til 06. derfra forercve be

SSoguler, ©ffjåfet og katarer. ©2en, bnbe veb tfebjeva*

renbe& meb 3B&6"9$gejrrfe fiffig »ftte fammenfmelte«

be til en lille J?ob, og anførerne ci tnrbc ()aa6e«t fnnne

forfvare bet Qiro&reOe, unbcrfa|icbe bc ftg ben ruÉJtfiPe

SKcgjering og babe om ^orjltørfmng , fom be og erSjolbt.

©ervcb cr()olbt benne £ofaf|iammc ligefom iperrebøm«

mer i Øiberten. ©er giveé for(f jeflige Meninger om

&of*fferne«@tyrf« i ?f!minbe[tg()eb. ?frd)en§o(5 am.af>

antallet af be virfeitg ftrtipV* $Jl«nb imellem Dem til

700000. ©og fan man Driftigt paaftaae at ei halvpar*

ten gjør »irfelig'Sjenefre. 'Sotrebicbcle af benne .føalv«

part bnigeé besubcn til inbworteé $jcnefte, faa ben nisfi*

ff c SHcgiering fun f)ar omtrent 1 00000 ^ofaffer uf

^rigétjenefle uben for SKigcr. Un&er Øpvaaréfrigew

var ber ei flere enb 10000 .^ofaffer meb. — 9?og!e af

CiKeru^lanbé $oi"at"fer jlobe førjl unber polff ^»errebøm«

tne, men gif niiéfornøiebe meb ben pol)?e Kegjering

over til Kufferne ; derover opfom en j?rig tjvovi 4

Po(ett

maatte overlabe 9tu*fanb a&JFillige lprovinbfer og, til«

ftaae betn Overl)errebømmet øver ^ofafferne (1656^

93eb (Fail&cn 1 2te« ^nbfalb i SRusfanb inblob Jpetman«

nen ?D?a^eppa fig i ^orftaaclfe meb ()am , men ^jarew,

øpbagebe §or&mbeljen 03 SKajeppa maatte ffpøte tit


1 84

2*08

Carl, 09 bifiTe Æofaffer 6erø»cfccs nu efter&aanbcn btui

forrig« SHettigl>coer.

Ko?cJu»3t*o CSpabbcué) Stcpubliffen ofené fib*

fre Overfclbtpcrre, var een at vor tibéalfccré jrcrc

30i«nb. ftelotperrciaienter , ^npper^eb øg mere caO

Bet SDJennefEeligijeb, §«&renelanbéf jerltgljcb 09 Den re*

ne |le Ucgcnnprtigpeb fatte &am føit blanbt f> a n é «5amtt«

toge og i (E'fterverbenené 2>om. ©enne Sftanb* SDait*

ml|> og ©fjc&ne erfjofbt fTn'f&rfre SKetning veb en tifpf*

fclig .ftjeriigpeb. n>j?i*

Sjatter, tvang (jam til at fortabe k $>olen» £enjomme

©rti&ter, fornemmelig t ^»ijlorie og QJat&ematif f)at>be

for&ercbct (jam til ben .^ri^é«, ^ripebéfog 2eve»iiébomé*

fFofc; Ijvori pan nu inbtraabbe unber ®af jington. J?an

ub'mærfebc ftg i 2Cmenfa veb flere gciligljeber veb $un&»

flFabcr og »Ufo o, fornemmelig veb S5eletringen af3?inetp

©ir. 3 fit ^abrcnelanb* £rtg traob Stuélattb 1792

fjofof (jan (I g i træfningen veb v

2)n6ienfa mcb 4000

Sftanbtmob 16000 SXujfer/ paa en J

pofl fom (jan fim

(javbe Ijavt 24 linier til At befølte, i 6 linier, og traf

ftg ubcn fpnberligt 5a6 til6age. Jjervcb befæfte&eé (jan*

militære Jpæbcr. 5>et af ^reufifen fFtiffebe l Polen blev

tmi&lertib bragt jtn Unbergang nær veb DJaboerneS gru*

fomme, uretfeerbige $>olitif> forftpvret veb inbvorteé for*

ræbrrfl 'Partietvift og mceneberf? berøvet ben Diet at give

fia. felv -en forfatning. nogi@pibfen for bemSoéciuéjfo,

fom i tfmerifa unber SBafpington bpbt og fajt £>av&e inb*


&©s i85

pr«gef fin poftf ijfe og militære (£&aracfeer, at vove bti

QJbcrfte eller falbe nn'b Jpæber. 2>en pofflrc 2frmce var

beelé (luffen unber ben ruéfiffe, beelé fFufbe ben forminb*

(Fes til i6oco >3ftanb. pufferne ()olbt SBarfcbau og jTe»

re polf?e ^teber befatte unber ben Ijaarbe og ufioge 3aef*

(trom- £>a mobfatte" 1400 »polaffcr i point (Tg 21e«

bucttonen meb væbnet J^aanb; 93?^a(inj?i 6røb for tib»

ligt løé, angreb ruefij?e og preuéftfFe propper, 6orttoa,

gorraab og trængte frem fra ©pbpreufien imob (Eracau;

men .ffoéciuéjf © bemægtigebe fig ben 23 Sfftart* 1794

©råben (£racau, (jvor ban, forn Jpoveb for £racauer*

Confoeberationen / opforbrebe polafferne tcl at gien«

oprette (Eonfhtuttonen af 3bie klatte 179 1. Om

tøam famlebe (Ig en .fpær af 37000 Sftanb. 9ftcb

4000 3Ranb (Tog (jan web SHaclaivice ben 4be 2(pr. 1794

12000 Stufier. 3 2fPf- erfiærebc SBarfdjati og Stina

ftg for §ffbrenefanbcté ag efterat bc ruSjtfFe f&efætnin*

ger vare nebfablebe eller forbrevne. 5>er forefalbf 9tcvo«

Intionéræbfler, feranlcbigcbe af ©olbaterunbcrfroffelfe

og ftorræbcrie ; ^oéciuéjfos fafle 9JJob (jcemmebe bent

fna vibt muligt, gongen flf s

Prcuffen beleitebe 9Bar»

fcfoau meb 50000 Siufler og prcuffer ; men btn almin*

beligc Opflanb i ©ubpreuffen unoer Sombrorøjfi, %abet

«f en 2(rtillerte ^ranéport og ^oéciuéjfo meb 15000

9ftanb tvang (jam til at optjeeoe ©cleiringetn ©aafe*

beé ()olbt ben briflige ^clbtfjerre og Stationen ft§ mtb

20000 Sftanb regulære propper og 40000 (let bevæbne*

be >5ønber, (jvilfe alene Jtoociuéjo forftob at øv« i

SRanbétugt og jhtgéfunfl imob prc ftenbtlige .ftærc, bec

tilfamnten ubgjorbe benveb 1 50000 9)}anb. QanS flør*

(le 3)2agt var banfi 9)?eb6orgcre« $itfib. 3ngen tvivlebe

om Ijané Sorger bi;b, fom veb ægte Sveligicfitet 6egeiflrc*

bc Volfet, ^ovciuéjfo foreftob SKepublifen fom 2)icta»

tor, men meb SBafljtngtonS 9vctftnb og mcbdfæfarw 93irf»

fomr>cb. 4?an førgebe for alt, for proppernes »pfeie,

for Ærigéfornrbenljefcers 2litj?affelfc/ (jan bcflprebe felv

Snbtægter og ttbpifter for at (jinbre QMpnbring og S5c*

bragerie , fra ©tatéraabet fløi fyan til ^alplabfen.

.ftané 3)age og Ijané SRcettcr, alle l)ané kræfter, enljver

«f l)ani ^anfer var inbviet gæbrcnelanbet. «§an (Tffvebe


tillige Sletfærbtgljebené ®ang, opfio?»ebe £t'»egenf?a6ef,

tti lærcbe i)»it, at »polen et »ilbe »ær? frie efter fronfFe el«

ler jaco6lnj?c ©ruttbfatmnger , 09 tilbagegaw enbelia,

Stationen i bet [>øie 9?ariønalraab, fom (>an oprettete,

5«n &am anfcerroebe fcptefte ^Jlaat (29 Oftai). ©aale«

beé en 2Crifttbeé fom 33or$er, øtatémanb og ^elbtpeire,

»ar (jan paa €cngang anbiebe for miibf mob 5e $orb«rvebe

Manbt pané £anbémcenb; fjan »ilbe labz Stet og 3(£re

»irfe bet*, pvor fun ^triffen funbe jTrceffe be &eige og

gorrcebcrne. Jpavbe 9?ationcn tævet ftg til pam, f)a»be

ben fllbrig ligget unber. §lere liljelb traf be po(|?e Jpære

i ;^uni i>c& écjefotprt' og anbrc cltQc øpif* frebmf 3fit![)elm mist»i»lcbe om at oser«

»inbe .^osciué^fe. ^)an gjorbe f)am glimrenbe $il6ub.

.ftvorlibet fjetibte f;an Stanben af 25afl)ington$ ©fole!

(£nbelig argjorbe ([atljarina Jfampen »eb $roppeo»er*

lna^f- @utvaro» |Tog i 53oH)pnien »eb S^rjec »pelaffer«

ne unber Steraforoéfi ben 1 8be og 1 9be @ept. Stepniit

trofngtc frem igjsnnem £it(jauen og foienebc jTg meb (jttn;

ben ruiftjFe (SjencraKferfen ffulbe fiøbe til bem meb

laooo 9Jianb. ^or at ptnbre bette rr/ffebe ^oéciujfo

(jam imøbe fra 28arfcf)au meb 21000 S3?anb. gerfett

angreb &am ben iobe Oct. »eb $ftaqtenuce (13 Sftile

fra 2Barfd)«u), &(e» tre @ange flagen tilbage, men btgb

fjerbe ©ang 'polarternes Sinte og be 6fe»e (Tagne* $5e»

battet meb Saar fanf .ftofciuéjfo af jjejren meb be Crb i

3Kun&en : Finis Poloniæ ! og fom i »?ienbené SSolb*

?0}eb l>ani tabte ftæbrenefanbet 2f(t. ©uroarorø ftorme*

be 'praga ben 4be 3Mv SÉBarfdjau o»erga» fig fcen 9be

$2aftaUnffi forlob @torpo(en, en øfterrigf? £«r rpffebe

frem i kPolen til gublin, 2(bel og borgere »are et enige,

D?ationali'aabet uben traft, fremmeb Jpjefp ube6le» og

'Polen gi? unber. — - .fcoécsuéjfo levebe bttpaa meb nogle

af fine gennet fom (Statsfange i Stuélanb. 'Paul btn

1 (le friga» benne brave Sftanb og ubmerrfebe Æoéciuéjfo

»eb flere&evifer paa fin Tfgteffe. J?an forærebe i>am

1500 og fjané S3en digteren D^iemcetvij 1000 ©ønber*

&ega,e 6egave |Ig ov«r 2onbon/ f;voc ^occiuejfo bet;anb«

u;


Kof 187

febeé tmb Ubnmtfcffe, ttf Timmta* JJnit tU6agefen6*

te f)er ^ctTcr '$>aul 5cn af f?am erfjolbte foræring af

12000 9tu6!cr , fifler tf fe ffal ban r)at A c mobtageC

ben aarffge k

PenfIon af 5000 ?Ku&ler» «$ané formue

var uBembelig. ^fmerifa r)avbe, ba f>an vtnbte tilbyt

efter ben enere amerifanfFe ftrifjcbéfrig, givet l)ain QLin»

cinnarusorbencn oqenaarlig 'Penflon. Oftere enbbette gav

SJ?af{)ingron* >Benf?a6 dam. Ogfaa nu fanbt f>an meb>

fine 6rave gebfagere ©efFtfttelfe og "H'gtelfe i tfmertfa.

rfra Begav ()att ftgtif @d)jveij og ubmærfebe ft'g i @o*

fotburn, fom t)an valgte ti! Op&olbéftcb, veb fin 3$ef*

giørenljeb. .Oer bøbe {jan ben 1 4&C 2)«c. 18 17 og (janS

£iig Blev berfra ført til i)an« §orønjenu

SQeb (gnben afklaret 1791 tilBøb man f)am ben førjle

JtørerpfabS veb Sycccet i SHiga, fom Dan bog afflog «tf Syfc

til SRoltgBeb, StlBøieltaijefc tif £anblivet og meb J&enfyn

til ban« vaflenbe ©unbfjeb. 2far 1792 Blev f)an faibet

fom 'Provft tii $cn Stugeti og Blev ncsfle ?far JDoctor

$beologia\ 'paa benne patriavcbalfFe &* levebe fyan i

tiafuren« Sftybelfc for fin familie, ^)oefi'en og $*iben»

m 2


i88 *of

(Fabernc i en Stfff fe af fpff efteje ?f ar , cnbttf (jan 1807

6lc» fafbet fom »profeflbr i everten til GJreiféroalbe.

Sntgferne af l)ané Otium (jar &an fra $ib til anben rneb*

fceclt letben, 09 l>ans 2>ia,te, f)ané 4

Poeftcr, fcanéSKaps

fobier, [jané £egenber, l)ané britttflFe Obeum, ljan$

epijfribplltiFe :Dtgtc, 3ncunbe 09 bie 3nfelfa&rt, flere

Ouerfærtelfer, blanbt l)\>i(fc 9ttd)arbfons (Elarififa ubmær*

fer ftg forbeclagttgt, f)ave erfjveruet f)am megen SOeelta*

gelfe og mange fenner. ^jnubfcrtib er bog Stemmer*

nc om ijan.é Sortfenefte meget bidte, tfyi mebenf 3?ogle

tilflaae l)am en fretpbelig SKang blanbt ^pbfflanbé ©tg«

tete, ville anbre nagte f)am al Jorbrina, paa 5Dtgter»

navn. 3lr, ftgc be, er (joé Sara @ngeligt og krampe*

agftgr, ntpifommefig flagren , pati)ettjt* Ub6rub af en

eralteret forvirring, tom ©cdamation, og faa meget

tommere, fom ber gjøreé ^orbring paa og fa'eé om §pl»

oe. Og fan vel nogen, bor upartif? f)ar (ceft itofegattené

SMgtefalbe biffe i&ejfplbr.inger ugrunbebe? 9}?aajFee

fortjener llbtrpffet Hit alene benne $)abbel. 3"©«^^*

tøeb i Aølcffea, 2fbel t$cenfemaabe og en vté Æraft i

*}M)anf aften fan man bog ei n*gte i)am, uben aa6en6ar

at v«re uretfærbig ; men 6an mangler reen futtret

Ømag, 83ctcenffomf)eb og ofte 2lbcl t Ubtrpffet- J?an<

jpøifyeb Bfiwerei fjelben til S?om6aft , \)a\n ^øfeffeéub*

tit)f til ©rtmaffc, &an$ £raft til SKabotage og fort ber

giveé ei noget ce|H)etif? @on&, fom jftofcgaifcn et (lulbe

r}ave 6egaaer. J^vor l)an er bleven naturlig eg ligefrem

grambfer (jan* ^remfttlling ofte til bet fortræffelige*

93?eo i)Vtffen Øtni)e ere ei nogle af ()ané S*gcnber fortal«

te? jpvor rcrenbe ere et mange af Ijans ^ræbtfener?

Jpvor Imrtcgri&enbe ere abffilftgc af (jan* £ugte , forbi

et virfefig af anbljeb og 9}atur gjentiemtramgt @tn£>

tifra'tr o>5 beraf? i?vo fan berimob tanfe paa f. £r. (jan*

(£bba von ?0?ebcm uben ligefom at føle fig paa 4

Pt*

nebanfen, faa fortraft , cventprltgt og bipart er alt.

Stcfiiftafcf a\ alt bctte fpneé at v«re, at ^ofegaiten vel

bar 2fnfa?g og uaiminbelige 2fnlo?g til digter, men at han

ofte og alvorlig maa anvenbe (TririfcH paa fine SSa-tfer,

(jvt* Ijan vil nærme jig ftulbfcmmenljcb. 3 ben fibfit

Ubgave af fim 5);gte (jar (jan alerebe gjort

nc £'enfefnt, e.

meget i ben»


Kottftbos (ogfaa £offa&uO en i ©teiften opfun*

fcen Ceeg, ber tjente ®ra>ferne i|ær i 2ftf)cnen til $crnet»

e!fe efter et ©jeficbub. 3ftan fatte en titte €5tof net) i

forben 03 en anben 6(ev (agt ()orifonta(t berover fem en

Stfcegt, 09 veb l)ver @nbe af famme befaftebeé en ver af biffe (lob et 93æf fen fu(bt af $3anb , ijvori

fanbtc6enli(IciD?ctal}iaruemcb^ioocbetunbcf^>anbftaben>

(Spilleren ftillebe jtg i nogen ^rafranb fra benne ^il&ere*

belfe, og fprjøttebe af et .Sar $3im i en af bifTe faa(er,

for at ben web jin Overvægt ftal&e jpnfe neb, bcrere Jje*

vcbct paa ben i SQanbet ftaacnbe ©fatue og berveb for*

aarfage en 1'ub. i?vo, ter 6ebfl forftob at fprsitG $?i»

tten o : faalebeé at intet bcraf falbt pan ^tor&tn> cg paa

|vi$ £a(t ben ff«erf«fte V\)b fulgte, er&oltt $>tifen , fem

beftob i QLonfcft* 3?avnet Stottnfcoé var iøvrigt fa-llebé

for flere Ccgc. ©en (jer anførte falbteé til gorjl jel 3U*

tafto«s i?otta6oé.

Borjebue (2(ug. ftreb. fterbinanb von) 6(cv fubr

fcen ^tie éiai 176 1 i 2Beimar, f)vor l)ané ftabif, fem i)an

tibligt miftebe, var hertugelig 2egationéraab. J^an ro»

fer felv fin 'SKobevé §ortjenefre af fyaué ©annclfc , og

figer, at t)un inbgiøb (jam ©mag paa fiæéntng noeften

meb iSiObernietfcn 05 (arte barn at føle. S£eb 3lanbéliv--

ligljeb og varm ??Blelfe ubmætfebe (>au fig aleiebe i be

imgrc 2far og ()an vovebe fig alcrebc til poctt|Te ftorføg i

fir 6te 2Jar. „£>en Q3egivcn()eb i mit Siv," ftger ()an

felv, „ber veb fine følger ()ar (javt bzn frørjre 3nbflt)»

betfc paa min sbannclfe og fra min tibliafle SBarnbom

nigjenfalbelig bcflcmt mig til bramatif? ©ftifcenr, var

følgenbc. ©fuefpitter libbt fom meb et omreifen&e @el*

fFa& til SHSeimar. SOJin 9?pég|errigf;eb var uben @ra?nb»

fer. 5)?cb en ()ettig ©nfen fcetraabbe 3cg @fuefpil&uf«f-

2>e mange 2\)i, ben forfamfebe ftøcrngbc, ©fllbvagterne,

bet f)cmme(igf)eb5fulbe ©arbin, alt fpcenbte min forvent*

ning paa bet føiefle. SDian aav 2lbamé 2>øb af #lop*

frocf. JDaff fet gif op. 3eg var ganbJIPc Øit, ganbfle

45rc; intet Orb, ingen £»evvorban bet

(javbe 6e(;aget mig, 2ff @ub! 6c(;aget var iUe btt rette


19°

Bet

egtm»

fcilfe eller €nbc. 3c« ønflcbe mig intet mere i 'SScrben

«nb ben £pffe &aqftqr at funne bivaane et faabant ^fue»

fpil. 2>et var mig ubegribeligt, Ijvorlebc« ftolf funbe

tale faa roligt berorn og fcrive feere$ forretninger orbent*

ligt ftben fom før. Ubegribelig var min ©l«be , ba

.ftcrtuginbe 2fmafi

ff ab for ©fucplabfen tiltog meb r)ver Qaa, og ftfferfig

var 3eg fj>ver @ang ben opmæiffomfre blanbt alle $tl»

fluerne (tore og fmaae. Qrn uloffe'ig Slbebranb fagbe

©lotter i SSScimar og meb bet ©fueplabfen for mine

,

©læber i ?Xfr e. eelffa&ct fif fin tffffeeb og gif til @o*

tl)a» 3eg ffiet'fcbe bet« Tffreifc mangen $aare. 3**'

ligt jlylber 3' g (jiin (Jpocbe ben frørjte 35eel af min ftor»

jlanbs oq m.t Jpierteé T>annei|'e. Jpuer æbel Æflfeffe blev

vaft i mig, og min fornuft oa l pt)antafte veb ^cfbofé

ubabcligc €5pil berigebe mcb ^jbeer og S&illeber , fom

uben bctte 33ef)ifel albrig vilbc blevet mig faa ffare."

Æofcefiue 6efagte berpaa ©mnnofief, (jver farff S^ufa-u*

og berpaa bani Onfcl veb Itnbervii^ning og (£jrempet

virfebc fortrinligt og maa^ee ubeluffenbe paa feam.

@6t()c og ^'finger befegrc bengang ofte l)an$ J*mué»

SStt funbe ti vare anbet enb at t)ané talenter maatte

cr()o(be ben @rab af llbbannelfe, be funbe mobtage i btn

tibliie Omgang meb faabannc Sftcenb fom SOiufaué, ($50*

tl)e og Æiingrr. £an var enbnu ei fulbt 16 2far ba (jan

gif til Untveifttetet i %cna, (jvor tøané $jerfigf>eb tit

©fuefpiffunflen fanbt m>e Heering veb et jcl at ieve for Q3rivattt)eatret og bigte

mangefiaanbe , ber bog et frmberligt ubmarfebe ftg.

9tten et lide Cpftfpit: Clvinberne efter Woben, Iwffebe*

fcebre og lyavbe virfelig nogle comiffe %vcet 2>a btt er*

fiolbtSMfalb veb nogle infcftøttebe SJpeanecbPfer, faa


t>afte bctte mnafFce f)oé l)am Jjang fif ©aftre. Stovt

berpaa^lev l)an eratmneret og 2lbvofaf. «ft u nø 5 fø n

ganojle ben re&cfigc \Diiijæu&'S 35enj?a6, foin feaglig til

fyc\m i fyani Jpave, fFrev meb r)am veb et S3otb, af et

S3lafl)orn og forjøgtc At efterligne 3ftufeu6 hgefom fyan

alcrebe bavbe gjort bet fanime mcb SSiclanb , ©btb«,

J?ermeé og 2}ranbcé; fyané 3*5/ «n «£>i!lorie i fragmen*

ter, ber nbforn for itøfeverbenen i ©anpmtb, giver fjer«

yaa et S&cviiS. 3 £e'PM lob £an rn;ffe et lille ©fnb

gortæflinaer og gtf eerpaa i (£fretoar?t 17B1 ti! fetere*

luti], f)yorl)cti ban 6!cv talbzt veb en %>?n af fin i


192

ftot

SOJatnj. «#an føcjtc om fin 2l"ffFeb, crfjolbt ben og traf

fig 1795 til6age paa Sanbet, rjvor (jan 8 Sftile fia 9?ar*

va i &ftf)Ianb opbi)ggcbe bet lille Caubfæbc §ricbentl)af/

cg tiléfteraaret 1797 feuebefor fin familie ogSDJuferne.

S)te jfingften $inber meiner fiaune og nogle og tpoeen tii benne ^eriobc. fTtu erl;o(bt l)an bet flalb

at gaac fom £oftljcater&igter til Wien i 2llringer$ @teb»

S?an antog Silbnbbet, og en temmelig ©eel af f)ané npe

©fuefpif, fom fiben fnlbte 18 23inb, ubfom af (jam paa

een ^ib. 5>a mangefjaaube tt&eljageligljcfcer forbittre*

bc l)am (jané Opl)o!b i ©ten, føgte (;an efter to 2far$

forløb om fin 2lfflFeeb og erfjolbt famme mcb en aarlig

*Denfion af 1000 @t;(bcn.

%ib (javbe opljofbt fig

(Sfterat (jan bn\>aa en fort

» SBeimar befluttebe i>an at venbe

rif6age filSKuSlanb. ©en tllpffe / feer traf (jam paa

©rænbfen at tlive arrefrcret, fFifbt fra fin ftamifie og,

uben at vibe forfor, fterbt til ^>t6€ricn, traf na-ften bet

l)tk cnltiwerebe ar ^ofcebue &•»

(Brevet i : baé merf ivurbigfte 3aljr meineé £ebené. (£f*

ter ^aul ifteé ©øb ønffebe ^ofcebue at venbc tilbage til

ft ftæbrenefanb, 6ab om ftn 2tffFeb og erfjofbt famm*:

meb 'Sttel af (£ollcgieraab og meb fin fulbe ©age. Jpan

&egav fig igjentil SBeimar, l)Vor l>an levebe en fort 'tib,

berpaa fovføiebe Ijan fig til ^ena, (jvor l)an anlagbe en

fmuf £>ave. 9}ogle (sbtribigljeber, (jveri ban fom me&

©5t(je, gjorbe &am bog fnart faa f jeb af bette Op&clbé*

fteb, at ^an igjen forlob famme og gi! 1802 til SBerlin ,

Ijvor 5an i forening mcb ©Jerfel ubgav btn ffrimobige

(ber ^retmHt^ige). ^o^elue og SKfifef gj'otbe nu tyav


3Rot 193

tic mob ©6t&e cg (jan* ^til^ngcre i far QSrubrenc £5d)ie«

gel; 09, ba ©pojier , bengang Slebactcur af ^citung

fiir bie elegante SSSctf, (javbe taget »Partie for biffe , fa«

gaveé bcr fnatt en (jaarbnaffet 'Penncfrig til ei (iben

l-SftoerjjFalJ for btt upartifTe »Pu6(ifum. £n alvorligere

$elge af (jine ©tribigljeber mellem 3to|e6uc og ©8tlje

var, at ben jenaijle fiitteratttrtibenbe blev forflyttet tif

Skalle og at Univerflretet i %ena forfafbt. 3 benne firc»

raire geibe (jaobc ^ofcebue for bet me|lc Sattcrcn paa fttt

®ibe og forflob at vinbe Sftængben for ftg, ba banfvemt

traabbe fom ben fnnbe tSJenncJFeforfranbé gorfvarer,

©étfje btanbebe fig albrig fclv i fiennc @trtb, mcb min*

bre man vtt regne I)cr6ib nog(e ^inf i bane SCnmærfnin*

ger til 3iameaué :5rober|ønncr af SDiberot, (jvilfe ere

gione paa en v*rbig ^aabe. tlnøbvcnbig var imibfer*

tib Striben i bet Jjclc ei, jetter iffe er ben 6leven nberc

gobc '^ufger, ifær fra ben tib begge »Partier ere blevne

niere maabefyolbne. ©et tyttebu, forreflen $o§e6ue i

Berlin at erhverve fig S?onge,&uj$t$ tynbeft, (jvorvcb ban

cr[)clbt et £anonifat §oruDen fiere ftme bramatijte

hærfor ubgavi (jan og vcb benne tib i fin 2Uman«d) bra«

matifcf)cr @pie!e en gob Gamling af minbre dramaer,

ter ifcsr var velfommcn for »privatteatre, ^ané Qrriu«

bringer fra »Paris , faavelfom be fra 9?om og Sfteapef,

t)Vorf)en ()an var reift i 3farene 1803 og 1804, tø&e(j?l?

be noget gobt , mecr Svageligt/ meget gfugtigt og

manget galjlt. ©Jcb (tørre glib gif ban til Jpifforiené

©tubium- $an (javbe 6efliittet at vare »preuffené J?i»

ftoriejfrivcr og begav ftg berfor 18^5 til .ftfinigéberg,

fyvor man tillob (jam ©rugen af 21rc()ivet fom en tiblang

bejfjeftigebe Ijam. 21bf?i(Iige ?{av efter leverebe (jan

spteufjené Æltere C&efdjidjte (4 5Me 9liga 1809)/ et

33cerf, fom vet intet (jijrorijf jjunfrofrrf er af førfre

SHang, men bog meb Stette fortjener at nævnes bfanbt be

gobe(jiftorif?c 93cerfcr. 35ct for bet preuéftjTc 93?onar*

tie faa uivffelige lian I8


194

2&ot

fpc a nu

unber flige Omftambtgljcber tøané potttiffe Q)rtringer f)ax>»

fce »aft Opmarffomljeb i en fcøiecc ©rab, faa fpnteé l)an

»eb ben (tore ^-Genbtng, (Juropaé pofitiffe tfnliggenbcr

toge i 2farct i8'3, ganbjle af være 'Jtøanbcn til at un»

bcrljofbe Stationerne* ugunfltge @temning mob be §ran»

f?e. Opf>oict til ©tatsraab fulgte ban bet ruøftjfe Spo*

vebqvarteer og uoqav i SSerlin et beutfefreé $3clf?6!atf.

©tmbe-Iigt nof forbø.mte bc franffe ^tbenber #ofce6ue og

©chlcgot utibcr eet , thi bi)Je to poerf (Te Sttebftanbere

møbte ftinanben i »polittfen. ©er er intet @pørgémaal

ørn, atbenftbfte fremtraabbe mere berpbntngéfulb og

vcerbig; Mohtbuté 9}?2!nMrfmng opljørte ogfaa fnart,

tf)i, ba bc ^ranflrc trængte fremab i $oraaret 18 ' 3, aif

t)an rilbaae til Sftusfanb, (jvorfiVtjan bog ei aflob »eb

mange tilbeelé vittige og fatiriffe ©rofebnrer at virf? paa

gibene ©temning. Jor flig ^tjenefre 6Ie\> ban ei u6t»

lønnet og »enbte i 2farct i8


Hot 195

fRett« tn&rømmer matt tjam et betwbeftgt talent for btt

rotnamiffe og borgerlige 2>rama og et u&mærfet for

Spftfpillet og tfarcen, og ingen fan frabømme tø am en

SKigbom af Q?to og ©pøg, fom man ei anbre ©teber fin«

ter alt forfn;pptg

Ko£>elttd) (Seopofb) blev 1792. fafbt til fcifer*

lig Jpoffapelmejfer t SD?o>.;u'f$ ©feb og b$bz ben 3ble

gebr. 18^4- ipan var røbf 1753 * SåScUrøarn i S&øiy

men, nær f prag, fhibcrebe 3D?ufIfen i 'Prag og componcre*

be 1 77 1 . i fit i85e ?far «n s&allet for bet berscerenbe

teater, fovilfen cr&olbt j'aa overorbentiigt 95>tfalb, at

l)an metattt compenerc 24 anlvt og tifiige rrc lPantomi»

mer. J?an forlob berpaa 'Prag og begav fig til 2B,ien,

r>x>ilfen ©tab f)an fiben walate til fit 6e{tan%* OpbofbS«

(te 5- ^o^clud) var een af $pbjl?!anb* fortrinlige Xont*

funftnere, l)vi$ Cou.poftfiouer ifar $ané 53c?rfer for

fortepiano, ubmærfe fig veb £ctljeb og g)nbe i ©?ilcn

faavclfom en behagelig "DJJelobfe og reen J^armonie.

Sniffe dgenfraber (abc dilettanten, for tmm f;an fortrin«

ligen fpnteé at (?rt»?e, glemme at §an ganoffe raanglebe

JDpb^cb i ^unften, egentlig geniafft* Opftnbelfe og fraftig

%\)\bt. foruben nogle Operaer, f;voraf bog ingen f)ar er*

Ijotbtnegen offentlig 2(nfcelfe, flere cmattfc«

,


195

3Rre(e; 1751 og 1752 ; 9}atnriccrbom»

men om &ub eller ben naturlige $l)eoloaie; 4tjø6«nl)»

1753.8. ^ort $erfc?Uina af be vilbe $olfé fotnemfte

^nfcretninger, ©fiffe og Meninger, ©orøe 1760. 8»

€> tti^e 5}rcve, Æiøbcnij. 1761, 8. ftorelæémnger over

Sftefan fen iflc £>eel ©orøe 1763. 4; anben 1)eel i6ib ;

I764. 4. SDeeuben fin*«* ber abjMige fl'fljanblinger

af (jam i bet fjøben&avnffe $3ibcntfa6er$ ©eljfab*

©f rifter,

Kram, et Jpertugbom i 3n& Øfarrig, granbfer

mob forben ti( .^Arntben og ©teyermarf , mob ©p&

til bet abriatifFeJpav og ti( Sflefcn, mob 03. til ftriaul, og

mob 0. til Kroatien, ©et ubgjør 233 O.vabratmile,

fjar 22 ©taber, 32 plaffer, 3,302 £anb*6oer og/ efter

en 5ælli«g i 2faret 1788/ 42oc©o 3nbb., men efter en

anben 1801 f ti ti 409,054 %nbb. e bervarenbe mange

bjerge frembringe 3ern, Clviffølv , fTiønt farmor

men intet ©alt, Ijvté langel erflatteé veb ©øfalt.

3nbvaanerne ere for tiet mefte ©laver, men be fornem«

fte JolfeflaJTer SybfFe, 2>en m«rfm&tøfte $lob ©ave

;

, :


£va 197

«r titbeefé feif&ar. 3 tfaret 1809 affraabbe 42>ftcrcig t

SBienerfrebon .ftcrtuabømmet, l>vorpaa bet af 93onapar«

te forenebe* mcD te xUxjvitft 4Provmbfer. (Efter 1814«

bet igjen fommet i ftne gamle f orljolb.

KraPc (?a( v*re et ©øuljpre af føof^perneé @(agt

øg, cfrer lagnets bet frerfte 2>pr paa 3orbf leben og ftgt

en fvømmenbe Øe. Gfrer »pontoppibanS fabelagtige

Stemning, i fjanl 9?orgei5 Sftarurfjijtorie, (aber bette lt»

()«; c |ia nu og ba Ut i be norj?e $3anbe, er en fjalv 5ftiil i

£>mfrefcé, 6cercr SBfergc og f

t>ale paa fin 9tpg, 6oer paa

Jjavere 32>unb og bæver fig fim i (lide ^etr op over ,£av»

flaben for ber at æbe fig mæt for et f;eelt 2far og berpaa ,

naar 33inben Begpnber at b\«\t, fpnfc langfomt neb t

©t>6ct 'Senne vPontopptban$, fom bet fpnel, eventpr*

jtgc beretning l)ar bog fiben faaer noget @fin af $ro»

varbigfyeb veb ber ebelige Ubfagn for jetten af SDJanbfr'a«

(jet paa en engelff


198

K*« faafafbre DJemmennefFer, (jmé 3?ervefi;«

frem er farbelcé falfomr og $vté SDiUjFelfvfretn er i'vaot, ere

fcerfor mecfr ubfatre for Æramr-e f. afteé en SQtnbe , ber brive*

pm t>eb Jjjul. Sifie 9Ra|f»nec plei« alminbeligt at


vare forfinet meb et $ag. $?an Bruger trance becls

veb (étranben for bermebat r;a "9)1 o*

flau veb be ftranfFeé y?rcmtr«ngen tgis Blev fluffet t

SSranb, afBrcenbte ligeicbcé en 5>ec! af Æremf; bet øvrt*

«e øbelagbe tilbede be §ranf?e, bu be broge 6ort fra

ffiftftai.

Kretiner en egen iDJe-nneffearr, ber ubmeerfer ft^

veb Segcm» 33anffa6ning og langel raa ^anbefraffter.


s.oq Rte

ge forbagttaeog fremmeoe 25efc Btønbebe *8anb, ©aber*

neé ovcnf?a6, Urccntøeb og

Qftangel paa kultur. 2>et Onbe funbe forminbf?eé og

maaf?ee nbtu&beé, naar Æretinerneé ©iftermaa! meb

tjveranbre 61ct> fot&nbet, iftebet for af man f)ift og tøer

fremmer bem; vibcre, naar man lob opbragc ©ørn, f;oé

fjvtlfe man fcemcerfebe en ?fnfaté til @i>gbommen, t [;øie

€gne, f)»or ^rcttniemenci finbti, naar man mere 6e-forbrebe$Keenfigf)cb,

$8irffoml;eo og 2fanbScuttur l)o$

t)tne 3)a(eé SBeboere. (^obeté om kretinerne omfat

paa %\)bft afSinbcmann, &etlin 1796).

1738

K«tfd>ma»tt Cec.

i gitrau i Øvreiaufif?, ()vor t)an3 $aber var Over*

ebvofat. igt, hymnen, Oben, ©fjem»

te&igtet, (Jfegien, ©inbbigtef, 9abt'en og ^ortcefiingen

faavtlfom 5>ramaef. Unber bst antagne 9?avn f&arben

SK&ingulf tiftraf &an ftg alercbevebftneSJarbtetter almin«

fceltg Opmcerffomtøeb, paa en Qib, ba ben tobff e v pocfIe

enbnn var i $i(6(n?en. SManbt [)ané tyriffe og epigram«

matiffe 3Mgt« ubmærfe mange ftg veb 0?t?t>tb , &anb*

Xytb, V&ib og ftt'tn&eb, faavelfom veb fmagfulb Omføg*

$eUg&eo og jtrcng politur* Jjtøné drifter ere : §em

wbføgte £t;fffptlaf ©herarbié Théåtre italien.


&VÉ 201

1785 Citfrarifcfier $5riefn>etf)fe( an tine $reunbtn; og#

faaunber Sifelen £faubian; Sctpj, 1797. Gistne S\o#

mane anb Étjfl&limgen 3 $t). Jcipj. t799»*t?i* 3°'

t)ann e fim løft ®ammenf)«ng eg

berfor letteug r)«nce dc6 fremmebe legemer. 3>et [>ar i

2t'lnrinbe!igljeb ^alfjorbeneé ef renefie etr

fne«l)\>it>t, men fafber i bet ©raae, jo mere bet er blan=

bet mcb Seer 03 ^ifefjorb. Sftavnet mener man fom«

mer af (fieta (Canbia), f)t)or man finber bet bebfte

^ribt i (ler 3Rana,*e. 5 €nglaitb, franferig, @panien,

Stalten , SpbflF lanb , ©anmatf 03 anbre 2anbe ere

bet mec\ct alminbcligt og banner bcr ofte f;c(e $ orbjerge

ifcer vcb ^øhjfrernc font i ©nglanb. 3 bette Sanb 6r og, anbre Metaller*

SDet bruget beéuben til ©petlgfafTcté $orf«rbtgelfe

til bet reaumurjfe ^orcellain, til ©meltebigeler, tit

©runblag paa 5træe veb Æorgpfbning , til ©iøbningé«

mibbel paa lecragtige 2l"gre eg fil anoet S5rug. SSlan

fan og forbebre fuurt $1 vel Ji>jcfp af tfribt, tage $ibt»

pletfer af 'Papitr og iftorbinbclfe meb 3l!unn Bruge bet

til at forbebre r)arj? Olie. tf tibt fommer for bet mefte

fra (gnglanb og Sanmarf i fjele gabningcr, fem blot ©al*

(ajl/ til Jpamburg, 93remen og anbre ©øftffber*

Krig, «Qeb bette Ubtrvjf forjtaaer man i $olfe«

retten ben ^iljTanb mellem uafhængige stationer ,

,

(>»ort

6e forfølge bereé SHettigbebcr meb Sttagt. £D?an pletec

at inbbele krigen paa forffjellig Sftaabe. ©aalebcé ta»

ler man om privat og offentlig tf rig; »eb ben førffe

O


305 Rti

forfUaer man 6c gjenflbige SSolbfomljeber , ber ffnbe

©teb mellem tDJcnnefFene i Sftaturtilfranben; veb offent*

(tg Jtrtg forftaaer man §ienbt(igr)eber mellem to 3?atio*

nev. 3fteb betflbfte tlbtrpf pleier man bog og at betea.*

ne faavel S&orgerfrig i en Station felt), fom man f! jelnec

fra 9te6elIion berwb, at man «rfla>rer btn ftbfte for uret*

moféftg, ben førfte bertmob for en velgrunbet ©Jobftanb,

fom og ben offentlige £rig t mere in&fFrcenfet gerffanb ,

naaret t)eeft §olf jfriber til Jienbtfig&ebei imob et an*

bet. (£n practif? ulige rigtigere 3»bbeling. er ben i 2fn*

gre6é» og § orfoaréfrig eller offenfrv og befenfw Ærig ,

tøvorveb man bog maa vogte (ig for at tro«, at btn nøe»*

»enbigen fører en Offenfi\)*^rig , fom førfl ffriber tit

$tenbrligl)eb«r , tlji ofre fan ben, ber tun foneé at

forfare fig, v*re ben viifelige 2fngri6er, naar r)an en*

ttn fort)en fornærmebe ben anbené Siettig&eber, eller ber

er en til morolf? ^Bié^eb gaaenbe ©anbfpnligljeb for , at

betre vilbe ffec. ©om 6tfjenbt plejer enljver af be frtg«

førenbe partier at give ftg 2fnfeeffe af fun at føre

govfvaréfrtg, betle for at vinbe ben offentlige SOlening

for fig, t)vtlfen, fr"jøn&tet altib meb ©runb, erflærer

§orfvaréfrigen for rcrm«éflg , 2i"ngre6éfrigen for uret«

niaiflg, beett »g for atfunne, ifalb benftaaeri$orfvars5«

forbunb meb anbre 5tøagtcr, gjøre ftorfcring vab btn 9iet at f &tt £rig angaaer

faa tilfommer famme fun ©ouverafnen eller ben en flig

Siet ubtrpffeligen er overbragen af ©ouvcrainen; et

$.i(f«loe, ber f. £r. et ffelbent inbtrceffer veb be fiore

^anbel*fel(Fa6er. SDien enljuer, fom uben ©ouverai«

mni "Jillflbelfe ubøwer $tenbtligl;eber, flraffeé af bet an«

bet f rigføren^c »)>artie fom 3\øvcr. $il ©øe$ betragte«

ei alfne ÆrigefFibe, men og kapere, ber er fotfynebe meb

JJulbmagt af ©tafen, ubetinget fom retmceéfige fttenber,

cg fun be, ber uben (Tig Xutorifation maatte tillabc (Tj

gienbtligljeber ftrajfe$ fom Sørøvere.

Krigsfangen EUugelose. %$tb ub6rubt Ærtg

tfive Seggc »Partier 6eretrige • til at anfie og fee&anble

aSeSnbivibuer/ ber l;ørc til ben fUnbtlijt Sftdtion fom

,


En 20$

fcereé gfenber, fiffet 509 efter gofPereften 5foin5t ciuiK«

fercbe 3?atiotier inblFrænfeé dertil , af man fætrer be

fUnbtlige Sinbtvibiicr paa enhver 3)?an6e u6 af ©ranb til

at fFabe 8$. 5Dcraf følger, ar bcnSUt at gtøre ÆrigS*

fanger, faavelfom at fcræ&c gienber fun frnccr


204

***

»eb langvarige Ærige 6egge fartet værenbc

£anbém«i.&. %ttt (lebfe 6otbeé be gjorte krigsfanger t

$angenM tit en forbum brugelige

©fif at fcettc *ang\re i ftriheb mob at b« fel» betalte ett

SfjfcpéVgei tv i ben n^ert $ib gaact af S&rug. $ften

berimob frigiver man fj^ppigf fangne i far Offtcterer paa

brreé 2&reSorb et tgjeri at tjette før be formeligt ere ub*

»ejrfebe og tnbftnbe ftg tgjen fsa ofte bet paaforbreS*


»er cg fangne unber bet Safte- et at tjene tit en BeftentC

3;ib f. Sr. unber krigen, i et 2far ic.


7&xi 205

i "Mfmlnliefl^eS ht utUfabefige, men unbffBlbeftge veb

ev>erorbent(ige O mfto-nbigljebcr og »eb ben føicfte S?øb.

9vettig()eben til i overorbentlige ^ilfoefbe at tage }m %.\U

flugt til faabanne, alminbeUg veb ÆrigéfFif forf.ubne

$orl)olbsreglcr, betegne* be meb Stavnet Ærigératfon*

Stil bc »igfigfre, veb ci»ififercbe Stationere ahninbeltge,

flilrienbe, faavel|om ubtnjffeftge Oserecnsfcrnjt fatffatte

SRegier, (jørc fornemmelig fafgcnbe, SiHgen §tenbtltg«

tøeber mase libørøeé, for .9. viant formelig er 6egi)nbt (v»eb*

taget fra SXibteti af bet 17b« ?{arfjunbveb) og før krigen

»eb ubfftfbebe ^Janifefrer fra begge fartet formeligt er

erfiæret ; men berimob er krigen i be nr-ere $iber unber«

ttbe« fl't tffe ubtn)ffdig erffmet, og granfertø fulgte

ten figelcbeé ufabvanlige øfsf fun at bcflenbtgjøre ben

»eb et $B>ubfFa& til ©enaref. ©en blotte Opftcevelfc af

fceftaacnbe ^racuter nudem to kationer er bog ci nøb»

»enbig at anfee fotn en itrigéerf icertng* ^fminbeligen

eg for nt unbgaae Uméfjeben om ben virfeftge $rigé $E>e«

gynbeffc, tøar man berfot 4

ofte ubtrurfelig 6cfremt i f?or»

oragene at ville anfee be gjenftbigc ©efanbters ?(freife fom

$5egi)n6e(fen til $rig4tilf?anbcn. ©fjønbt bet varfulb«

femmen overcenéfremmenbe nu 5 be ftrenge begreber,

fienbfligt at beb,anble alle Mb £rigen$ Ubbrub (joé eet af

tegge partier varenbe funbtlige 3nbivi&uer og €tenbom#

nu, faa tilftob man bog i be n^ere $ibcr ei alene bifit

men og bem, ber efter nb6rubt $rig uben at vibe bet,

fom i SienbenfJ £anb, frie ^UEageuenben til f a*brene(an»

eet. j^ørft |ranferig gav i btnn« Jpenfeenbc t vore £>age

tt Srempel, fem fatte ol tilbag? i StøtoSelalbercn* hav

&grij?e $ib?r, la bet vtb ©jemtbbrubtet af ©øfrigen

mtb $ngfanb erfleercbe aKc i granferig værenbe


206 JRtt

w f. Sr feen ©fif at f«ett« *J>rit* paa en $i«nbeé J?o»eb,

©nlgmoro, ftorgtftelfe, ©rugen afviffe 'SSaaben f. £r.

€jm, tølaéftnffer og imaabafftt ©loe , fom og fil

«£øe» (»f gfctn&e, ®fang> og Æjebefugfer. ©erfi! reg»

nebc mon cg ben ©fif ot Setalc ©olbaterne for fjvert

Xpeveb, be6ragte. €nbefig tillob man Hg $*tt


Xtl 107

ve& nf/bvenbigt (jefe ben i 5)iibbefafberen Brugelige tD?aa»

fce at føre &rig paa maatfe foranbrcé. ©aa længe for*

ttemmeligt perfonligt Sftob og legemlig Stprfe og ££>me»

iigljeb afgjorbe dampen, i)cwbt krigen lange mere "Sil*

foffenbe for be £(£ble enb ftbcn; ben var bengang en

$)ngUng*6ef?jcftigclfe for kationen* fjøiere Clafier.

SDe

fagtebe til J*>cfl, tlji tøver unberljolbc ftg felv unber Jtri*

gen; fun be fattigere bannebe $obfolfet , men berveb

maalte og $rigérun|?en, BebÆtnt efter vore S&egreBer/

flebfe blive i fin 93a»nboau §ørfl unber dampen imet«

tern (Jarl 5te og ^rant* xfle lærte man at fffttc 'PriiS

yaa et regclmoeéjlgc gobfolf, »g ©dniveljerne, bengang

bet 6eb{Tc 3nfanterie, afgjorbe et ffefben e frivillige bleve flebfe fjelbr.ere og man

tnaatte fuge fin tilflugt tif kitbz ©olbater af be favcfre

golfeclafier. $un ril at 6cf[*be Offtcierpofteu fatttfef

fce fornemmere villige. 4Crig*va,

fenet forbrebe tillige en

flørre £h>elfe, frørreerfjvervebe Jarbtgfjeber, egfaalebel

maatte flaaenbe J?*re n#bven&igt banne ftg. J£og rar

fcer i ftørftningen ci «t teenfe v>aa nogen Saftif i Orbet*

fenere S&etvbning; berfsgtebe« fim i flore, næflen ufre»

vægcltge SÉiifler. 53«5 Jpenrif 4be af £ranfertg, faa>velfom

»eb be forenebe SftebedanbeS Siepubhf i .Rampen

mobØpanien ubbannebeé be ftaacn&e fiomci ©yflem me»

re, fljjpnbt farmne« ©tprfc i $orl)olb til ben fenne $tb*

Jjere i be enfefte ©tater fun blev ringe, $aftifen gjor«

be ligetebeé flore ftremfFribt veb en ipenrif 4bcé, 9>rinbf

S9?ori$ af 9?atT«u og gering 2Ueranber af 9>arma* ftelbt*

fcerretalenter, bog var bet fornemmelig SSeleitingefun*

jlen, ber &lev fulbfomnere i ben fpanf? » neberfanbffe

^rtg. gangt vigtigere enbnu blev $rebiveaaré£rigen»

SBel 6e(lob enbnu ben (lørfle £>ee( affæren fun af Ditten*

nefFer, btr vare Ijvervebe af gelbtljerrerne for ben enfefi

re Ærig, f. €r. 5Batten|lein« ©farer, men bciimob 6e*

*irfebe$ »eb Gtufta* #b»lpr) en vigtig Øoranbrina. i $af*


2o8 Rri

tifcn. J?an formtttbfFe&e be bp&e fttittinger , tnbførte

mindre Efbelinger, lettere ouebet føtft tyurtige cg

funfttge s lf?anøt>rer 61ex>e mulige, ©jentagn« ©eirc ht»

»tfre bet npc £u{rem* fortrin fer ben gamle Ærigsftinft

fom S03«Cfe«fiein enbnu fjnfbebe. ©et t>cfe ^trig€v«rfen

erljolbt fort berpaa en albele« foranbret ©fiffctfe unbcr

£u,1»ig i4be »eb Ærfg$mini(teren £e $elfier og l)an«©in

og efterfølger gsupoié, JtrtgSfunfren fornemmelig »eb

$urenne og anbre famtibige flor« ftelbtf)errer. ©e

ftaaenbe .^cereS ©ijfrem ubwibefeeé paa en tøibtil ufjørt

SKaabe. Sjte&ct for 14000 Sftanb, fom Æenrif 4be

bavbt 6olbt, urtbct^ofbt Cubvig i4be efter $rec«n ril

Sftimrocgen en jpcer a\ 140000 tKanb. ^rnnferig fyav*

be giret (Jremplet; alle anbre fagter maatte nøbt>enbig

følg? efter; fun ©østaterne ^ngiaut' og Jpollanb mob*

faft« {tg fa'tige en fertøolbémoféftg $otøgelfe af bereé Trop«

psr, brisen man ber frebfe frngtebe fom farlig for $rt«

l)eb«n. 3løb»enbigt maatte bifTe (tore 93? alfer oafaa (jk*

»e en vigtig 3nbj?9&clfe paa Ærigéfunften. 2)en 6fe»

ec Æunfr, fom ftcbfe mer« 6(ev breven i bet ©tore. &et

var eg $ranferig , fom (tebfe mere føgte at ftffrc fute

©rirnbferveb Opbnggelfen af nne $a?(f ningéværfer , og

be fraujlc ^rigéfcpgnieftere gjalbt inbril be npefle $iber

for uopnaaclige «Kønflre i Europa. 3 SSegpnbeffen af

bet ifcbe Tfarfuinbreb 6egtjnbte en n»e Qrpodje for bet Ijele

^rigétterfen og tfrigSfunfren.


»vi 209

$ran§. #a??en jfufbe oærc Mof SOJaflFine / og fjvorle«

keé f?u(be oel en ^)«r^ Bcfraaenbe tifbeeU «f bueroebe

fjremmebe, all? Stfnoe« UbjTub, §a«e fur.net tjene anberle«

beé. &enr.e $bec alene at banne ,£«rcn til funftfærbtg

SDiaffine fif fornemmelig autoritet

3 banS Sitø.éKrø 6lc» Ærigåfunfhn

web ftebevif 2ben.

ubbannet i OrbrtS

fulbe ©ttpbntug. ^"rc&crif fe l o Bleo bene fulbfomuefte

Sftønftcr, og ben ftore Æongeé trempel oirf cbe paa alle,

felo be minbjt? etater, og bc fraaenbe proppers Cyfrcm

cr.fto.lbt en Ubffr.afnfng, bet ei btøtil bavoe b«\)t; preué«

flfF Sctf tif 6lc» SJiønfÉcret for alle Europa* J^crre . SKen

tillige tnbfneg€ fa afetebe nu feif, bcr fnet ooerbveune Tintal af

fremmeb llbj?ub førte fUofe ntci-e til en *ana>renbe S>i»

fctplin, ber ajorbe Colbatené ©t«nb fyøifr clenbig : 31

Ubfigt til S&eforbring og bermtb al Sgrgjctrigbcb qvalfe*

vcb Offtcierplabfer.ee SHfstnina, m«B Blotte 3fbcligc , og

fe(t> bcttc fun cfrer anciennitet , en naturlig gøfae af

ben fange ^reb efter ©9*aa*$f*fgt«; man Begpr.c « at

lege mcb Jpceren tflcbct-for at Bruge oen. ©aafcbcé t^n«

tti $ngévfffenefé©pfTem at bave naacf bet (jøiffte Strin

of itboanneffe, ba ben franfJfc Revolution mebførte en

©torm, fora rnjlcbr Europa i juttørun&volb eg vifte bet bib»

til Brugte Cpftemé ^$oag&eb i ben« bele Omfang. 33c&

fce ftaacnbe Jpareé fr«rfe Ubftrafning, sar libt efter libt

«t ftert Stum fremfommet meffem bem og Stationerne;

fun Spaven var BevceBnet, ti kationen, benne 61c* enbog

fnarere værgeløs. 33ar ,£a?rctt flagen , faa var og S?a«

tionen 'unbertvungen , og tiffige vare færene faalcbe«

forøgebe ouer aH §orf)ofb tti etaterne« »^engefrceffer/ at

fce nøbvenbtaen for ©tørflebclen maatte Blive tabt for

S&rugem Over bri«el fen ftroffebe ftg ber fom allevegne.

$ttan bavbt gjort Roerene ti! Staffaner og alle morafffc

2)rtvefjebre vare fønberbrubte, boab maatte »el vaafølci«,

naar fom nu fFebtc, et golf i fanari}? Ovcrfpffnbeffe 6e«

gwnbtc dampen mob be fotctlbcbe fa-bvanlige SQitbfer, ba

Stationen olubfelig 6fev fafbet til 33aa6en i ftranferig

mobbe flaaenbe Jpareé forrufTne Sftaffine.

3>r opfom

en npe ftrnpel $aftif, grunbet veo unge militcere ©etticr.

SDen olev uovervunben, faoknge ben Bleo fin oprinbclige


21« Ru

JJenfigttree; — men, ba £ranfertg* SSe^erfTcr^ igfen

forfafbenbe ti( ben gamle 3nb&i(bning , frebfe mere 6e«

gtmbte at Bruge fin Jpær blot fom SOtafFine for ftnc per»

fonlige ^cnffgter , babesvrige piab< eller et ©teb, (jvi$

Snbvaanere Ijave tillaet ft'g §ienbtligf)eber, ti at refpecte«

re 'Privateienbom for at tage fftepreffalier, effer forfrprre

famme naar benne gor&olbSrcgel fufbfommcn retfærbig«

g* ?ggelfe fan berøve* gienben, fcvié Opera«

tioner bet funbc lette og bectmob vanfFeliggj.ere vore eg»

ne. 3)crimob pleier man ogfaa ofte at betegne be milt«

toere Sovs , Ærigéreglementet meb Jftavnet Ætigéret.

3 benne J^enfeenbe er« tropperne gjerne unberfaftebe

fcerbeleé&rig»tetfer; bog er ei ben ©6fervan* Uge aU

minbelig bert, om famme og i iffe militære 2(nliggenbec

fcave en egen 3uri«biction eller om be ere be forbvanlige

tribunaler unberfaftebe- 2)et farjre var f. Ur. %i\f*U

btt i be flcfte tpbffe ©tater, bet ftbfte berimob fmber

©teb i §ranferig og Snglanb. &rij}4retten fcruger «(»

mtnbelig en tøøift fummariff grimgangémaabe , tøvorveb

be flcfle borgerlige former falbe bort, en ^)roccbur, fom

x>i[t nof fan unbjfplbeé i krigen og veb armeerne , men

en farlig 9)iié6rug 6liper btt, naar man og vil anvenbc

ben i greben og veb fabvanlige SKetltiffalbe, fom flere

©ange fjarvceret $iff*lbet i granferig i ben npere Zib. —

SJeb llbtrpf ret »vtgsbyifcer ferfraaer man cverljoveber

alle be ©tjrbcr, fom tfrtgen mebfører for borgeren, fom

Snboiiartennger, afle ©fagé leveringer i røenge og 9?a*

tuiaUtr; veb Orbet 2fctig6f?rtfc>e berimcb betegner man


Kti si i

rage')*/ »oia.iiwi. $uiøciingen ar cei inaicufs imaii' ran*

IfD-vutc og ben Cifobeécrflorning, Derfor f?al gtreg, er

rt|t i;of et meget vanfPeligt kPunff, bet fornemmelig i be

m;ere $tgec, ba £rigs|?abcn (}ar vteret faa (jvppig og an*

feelig ofte er Bleven omtalt.

&ttgsfr"ibc (fee Marine), fjttotaf (Sngianb alene

Ijar fjenveb iooo og faalebeé flere enb bet ()e!e øvrige

Europa tilfammcn, inbbele* paa forfFjeflig Sftaabe. %H

frrfte blaffe b>re Sir.icf!t6e o: faabanne €5? i 6 c, fom

i Sime. SDiffe {nbeleé (gien i ©fiBe

i ©øflagene fægte

af føyfte SKang eder ^rebceffere, fom føre 98 kanoner og

berooer, t ©fi&e af anberi 3lang fra 74 til 90 „flanomr,

i ©fi&c af sbie 9iang mcb 64, 74 cg 8© kanoner og i

©ftBe fif 4be Stang, l>vortt( fce&vanfig regns* bc , fom

fere fra 54 til 60 kanoner.


212 %Vi

bog er paa fjtm't cttfeff €>f(6 anføreren for ®øfolbaterne

unberoionet CTBeté (Tommanbeur. 2tuførerne i


tun Spanien. 2>ertmob fjar man, fornemmelig i be

m;e opfomne Stater 5egpntt at brage £>vbtv.e $rone og

&iai, fom (jinanben lige mobfatte, ba man »eb .


2i4 Kro

faafcanne røcerbtgfjeber, thi man Ijar omfStjagefig vogtet

ftg for, at tilflaac 85eftbberen mere enb et tomt (Fcremo*

nief. 3 mange @tater fom i Qrnglanb (jar man lubtt be

f)øte SifgSværbigljeber, bet* vare mere enb blotte $tt(er 09

fom gave SJeflbbcrne atfe be SKettigCjeber og forretninger,

fom S3ærbtg()ebr ncere fig veb (Uge ©eff jeftige (fer. 3JJan (jar før

tilfFrevet benne ©ps&oml Opfomft Sriffen af ©nee»


3Rvu 215

tanb , men Qrrfaring (jar gjenbrevet benne Sftening.

øanbfonligere er Det at ben f>t)ppige3?ybelfeaf 33anb, fom

er opfpltt meb Æalfog anbre jorbagtigc£>e(ef. (£.r. $ilbcr

æb«

f¥er forfjærbeé/ bliver bet ftcbfe »anseligere*

Krummadjct (Dr. ftrebcrif *2f&o!pr>) var forben

^r&fejfof »eollniverjifftei i ©uiéfcurg, nis @nperintcn*

bent i S&cfn&urg ; fom religiøs ftolfelærer og ©fribent

fcar f)an gjort fig forbeefaqttgt oefjcnbt i ben nnere tnbjfe

éifterctur veb fine parabler, apologier, fin S&i&elcia«

ted)i*mué 2c. tfun maatte man ønffe noget mere ffwr»

fenbe Æraft i l)an$ Øfrifteré SiRilbljeb og S&arn*

lia )cb. ^céuben f>av (jan forben beriget geologien

»e& tt @frift fulbt cif fortræffelige/ eienbommeiige $*i;n*»

maaber: tteber ben ©etfl nnb bie ftorm ber cvangcltfebcn

©cfttii^tf in (;i|fori|"d)cr unh æflljetifdjer $infid)t, itip}*

1805.

Krumning falbti enhver Hfttigelfe fra ben lige 2i»

nit clln- jevne filabt. Jtrumningen* ©tørrelfe i l)ver af

fine kPunfter beflemmcé i ©cometrien »eb Jtrumningéra«

binffeno: vcb sKabuiS af en (£irfef, fom berører bzn

f rumme Sinie i et beffemt ^)unft.

&rttmr> C^o^an ©eorg), ©oftor i SØIebtcinen i

S5er!in, var føbt ber ben 2*}&e$iartg 17*8 og ftubere«

be i ©ettingen og i Sfranffurt an ber Obcr. Sffer

fufben&fe ©tubicr gif fyan 1759 tiI6age til ©erlin, op»

offrebe ftt f;c(e £iv til militaire ftorrefninger H & #&«

ben 2obe £>cc. 1796. i|?e og anbrc ^»rfer/ fom (jan

overfatte a^ forflFjefligc @prog, egne røeiber og 2(ff>anb»

linger, SJccuftre til flere ©friffcr ere frugterne af ()an$

utrættebe ^»iffomfjeb. Spant Jpovebvær? er ben oefono*

tnifF»ted)nologijf e éucnflovcbie, fom f)an begynbfe 1773*

£an fom meb famwe til bet 73 SMnb, &« £>$bm ever«

,


2i6 Kvu

vatftbc (jam peb Kttiffcxi


£ru 217

^fi6cne bfeoe Bcfor&rcDe «n &vab i Slangen 09 erljolbt

ipenftoner paa JJioétib; be Carbe ert)o!bt aarfig paa £i»$»

tib 300 ©ufater. Sften 2£ren for oec u&f^rtc /joreta*

genbe

faren

t)«?99< .

enfaapmf iifténbe .ftunbjlfab t ftt ^aa. 2?aar noget ftei^ ben

©anbtøeb t)ar befræftet ftg, af en $)

ben »eb en $ti)ahbfthg i ©torct)$ annaler , Ijvori ban

<

vifte 93an|Te(ic(hebenie i Jpar.belen oper Od)Okf tit 2Cmeri»

faé JjZ^cr 03 .ftg|ter, 03 6:vii(le ar iienne jpaubel forfl ba

funbc blive p'tgttg-, naar $bUbi fra Øitcrfecn omfring

£ap iporn eller ber gobe jpa b» $or6jerq air 5

til 2Cmcrifa.

SDien, naar SRuélanb umibbeloart {Fulbe tant 2)cel i

JJjanbcfen paa CI)tna 09 3"&ien, maarte bet Ijaw §54Sfolf>

bev Ijavbc .KjcnbfFab til bc inbiffe 'QSanbe. Itfcufenf rit

(jaobe (jerom inbfawlet be nøbvenbiac erfaringer, ba ft.t n

tjente paa ben engclfTeftiaabe i 9;ct)ø(utionéfrigen fra »793

til 1799. '4>en rulTilTe ©efanfct veb bet enaelffe J*>of,

@rco SBoronjoff, (Fajfebc l)am i'eiltgl)eb til felu at qaat til

2inbicn paa en 6ritu|? «n opljolbf ftg

1798 og 1799 « kanton, og'fa-rtc ber at fjenbe be fior*

bele, fom funbe tilflpbc be tuffi|?c QJejtbbclfer paa bm

amerifanjTe .ftyft, »eb en unubbei&ar 2f fletning af beie$

'Peléuoerf. 9)icn ben gjennemtænfte tylan, fom han

efter fin $il6age"fomff oirrraffe Commcr*minifrcren #r.

\>. (Soimonoff, at btv nemlig meb bc 600 abcfigc ?øca«

better tillige fFulbc banneé 100 Itateltge 6fot til £offar«

bictjeneftc, vtbcre at øfibébijguingéniaferialicr tUlia,f

meb JJiaanbva>ifetc, Sftøger og Snftrumentet eller fmaae

©f ibe fra #jrer|øené Jpatme flulbe tilføres bc ruéfijFe i£;ø&»

mamb vaa h (euterne 09 2l'merif ai Æpfter, for at SKttffcrne cl

Icenger bc&øvebcat owlabe ftremmebe bcreé 3fcti»r)anbel.

menumibbel6artfur.be affflfttebereé^eléucerf i ffanton og

faalebeé fornben Jpjcmfragten erljolbe bueligc ©øfolf for

bcnfeiferlige Marine, &!e»ci&ifa.lbet. §ør|l?ffevanber &(


ai8 &ru

igfeu gjort opm*rffom paa ^rufenftern* $orjTng veo Sfti*

nitferen, ®rev tRomanjotf og 3fbmirat ino|f og

overbrog ben vaffrc @ø;nanb ben nøiere Unbetføgelie af

SftorbameriPaé $$ej?fy|f, efter en af ben bavcerenbe £om»

meréminifler, fiben SHigécanttler ©rev SHomasijoff ub«

fa flet ^nflruction. ©enere foc&anbt man eubnu fjer*

meb ben 93i§enftgt iajtn at fnptre b? ft'&en .fiarmann*

Sietfe tit 3*ipan fønberreime ^a,n(se(éfor6inbelfer i 9?an»

cjafr.fi. Ærufe^nflcrtt traabbe villig ub of (In tiaflv?ngl$e

og lt;ffclige tyuHfilKje forfatning for at tjene fir jæbrene«

I«nb. Salget af 6cggc Øfi&eneé lDerfona!e,var b am

overfabr. Ser »ar ingen UMcenber om6orIj nnbtagen

2fflronomen borner fra Sdjtveif-j, 9?«tnrfer)ccvne Ætafenftern* @t. »peters&urg, paa

forfatteren« ©efojfaitnjj I. II. III ©ed, 4. i8io»i8I2.

Se to førfie Sele inbetøolbe SKctfefortatlingcn, ben trebie

Seef af bette claéfij^e $Jcerf inbeljolber natur&iflotifle og

vbpflfalfF -- nautijje 2(f(janblinger af £ofraa& $ilefiné,

Dr. (£arl (£fpen6erg, Jpofraab jjorncr og (Tapttam ilru«

fenflern. Seénben er ber et ©npplementbinb. (St 2(t*

laé i 6 JJefter inbeljolber 16 931abe over %apan og na»

tnrl>ifloriffc famt etfjnograpl)if?c 2ff6ilbninger »eb Jpof«

raab $ileftué. (£t anbet Oplag af bette SQærf er meb

forfatterens ©amtpffe nbfommet i S?er(in Ijoé J?aube

og (érener, 12. 18 n »g 1812, prpbet meb forfatte*

rene ortrait og meb illnmineerte og forte $o66cre. —

Ogfaa £apf» Uret; fitfatwfop f)ar 6ef?re»ct ben paa 3H*

w« gjorbe DJeife omfrina, 33erben paa 9lwé|t|l CPetir**


J&t'tt 219

6nrg 1813/ * 5Me, 8.)/ tjvoraf J&ofraa&Dr. g>an*n«

leperebe en tt)6f? Operfættelfe. &et trc5tc Jpovcbsærf

ooer benne SJcife Ijar ben ruéfjjTe ^ofraab (55. .£, v.

£angéborjf u>pet unber ?itcl : S&cmerfungcn atif einer

Stcife um bie gijelt in ben Sajjren 1803 bii 1807, 3

23. meb £o&6cre, Jranffurt a. 3R.-t)o* fffiifmané 1« 12.

4» 2(f bctfe ^?æff gngaaer f tin bet fsrfre S3inb ben .'ain*

fenftérnj?e Stcife, ba gocfatteren i 2i'«ret 1805 forlob

(Sjrpebittouert og enb/te fin SKeife fra X'ciitern« 09 "Mmertfa

til Canbé igfenhem ©tBerien. (£n cngelj? OPerfisttlfe af

&rufenffems> SRje'ife af ©øppnerertifulbftflmfcig og inbetjol«

feer en Sttængbe §cil; ogfaa Sanajborffs 33cerf er ouer«

fat paa QlrngeffK Om ben fuifenfkrnjTc 9{ei\té viben«

fFaoelige *Q3cerbie er fun een »Stemme. (£apt. ilrufen«

frem opbagebc Orloroéøevne; vcb (jam 6*cue be npe

Sttarguefaé eller 9Bafl)ingfonéøer , fornemmefig 9?ufa*

tøiioa mere 6fhene>re. fornemmefig vanbt Xuftralien*

©eoarapic, faaoelfom 3viinbj?a6 cm be jupanjfe ihiftcr

og Ømn i bet d)inefifFe i?av» 5Ren ben Billig for 3a»

pan 6e(tggenbe $e, fom ©panterne fTufbe (jape opbagec.

1610, fttnbe jfcriifenfrern ligefaaltbet ftnbe, fom før

fjant 'Cricé og 2a s pei;roufe» Sigelcbeé mtølwffebeé btt

ØnflFe igjen at fnptte j?anbe(éfor6inbe(fe meb 3apan»

5t*en bertil 6efremte ruéftj?e ©cfanbt, kammerherre pon

SHefanoff 61c» ci antagen. £x>ab ber ubmarfer Ærufen«

flerné Sieife fra alle anbre af famme ©fagé, er ben Om«

frænbtgljcb, at &an, efter en meer enb treaarig$Hei|ena?ffeti

igjennem alle 3°ner, føt*te fit t^ete 9Jianb(Fa6 , fom pat

2ftabe4l)ba beftob af 85 5ftanb, funbt og fulbtalligt fijem.

§or btn ruéftj?e .føanbel vil benne Sveifc førjt i ^iben

,

Blive ret ptgtig, naar be forejlagne ftorbebrtnger i 2Sefrp»

relfen af be rnéftfFe kolonier paa Weuterne og 3?orb»cf>

f p(len af 2(mertfa, paaljpiSSftivbrug^rufenfrernmeb «bd

@anb[>ebéf jerltg()eb gjorbe opmcerffom, ere ub'ørte. 55a

Pil Ijeller intet Icewgervofre i SQcienfor ben ruéftj¥e@øljan*

bel paa (£f)ina. ©ien Pift nof maae be ruéjtffe ©olbater

3«gere, Æiøbmanb eg 2lnførere i Ijine (Egne lære at tjanb«

Ieretf«tbigt og fom bannebe 9ftennej?er, elleri Pille be, af«

flpebe af3«P«ncfer oa,€f;mefer, ei ftnbe nogen 2fbgan$

^>3


til btnnt lnc &ar6arer tjave tjtbtil

forfiltret beretf ^eifers ftore og gobe J^enflgter, og ftreng

Svetfærtigbei, fom ^rufenftern forbrer, er nøbuenbig for

at befoefte gooeneé 2ftifcelfe i f)iint øbe 3orbfh\øg. ©et

npefte trempel paa, bt>or forbabte SRufler f)ave gjort ftg

i bet ø|Tfige vfften, inbebofber ftrufenfterné beretning om

(Tipt ©elomntné 3\


&»($ 221

$cn til Æræff, og matt talbet befte ben fT/u Ttc $ra?ft.

JDerveb 6i i\?cr jpaarbljebon ftørre, ftcerfe Dlaae 2farer utfc

fii? om ijcroelfcn. SBniber J5«^clf«n op og banner et

ffoettbe , meget fmerteligt , (et bløbenbe og meo mange

©cuærter, ber f;urtigt tiitagc / forfunet an«

nelfe. to 2f ar efter at be, 14 ^(ar garnfe, vare tragte

i 3«f«ttcrcoUcaict i 33onn, babe bitcé ftaber. 9?u hrf*

febeé bet btn celbftt, ©erfjarb at er&ol&e fin SJfioberé'Silfa'

feelfe ganbfFe at opoffre ftg $un(rcn. Uben Unberviié*

twng forførte l>au ftg af

<

vtil65icfigl;eb i gigurtecning og.

33?alen. SegonbeJfcn 6ereffigebe til frore $orvenfnin»

oer, og ben meqet agtebe Jpiftorierualer 3amiariu* -Sier" i

Co&lenipaatog ftg mob en aailig ttørepenge kant Unbcr


*2l Hug

viiéning. $t Ijalvt 2fat efter crf (»rebe ben anben 25ro»

fcer £arf, «t fyan umuligt funb« give fig af meb noget

onbet enb fin S&roberJ £>a l)an alereoe i fin tibligfie

itngbom mcb £yft fjavbe tegnet jpufe 09 ^rcer , ligefom

fyaniS&roin 31 n fig t et/ fna blev fyan overgivet ben 6e«

ramte SanbjFa&étnaler ©d)ft| i Scanffurt am Sftain.

€'ftcr en #vel|e af ncppe to 3ar copierebe ©erfyarb fin

bejlere fmaae 2&illebcr faa troe 03 c&aracterifrifF at man

maatte anfee bem for Originaler; men feen noget egne

QJRab- 3 i cif troebe, at bet fun&e fFabc fytribti 3franbé 3 or«

fccsl, og bcr gavcé ingen fiere Originaler til kopieren.

SDcngang lærte ^vlDingbrsbrene paa en Spfrreife til

SDiainj at fjenbe J^ifrorie* og 'portraitmaler ercn bem fif, at, ba

lette aibre 23rof>er ^ofcplj fluibe fyoibti veb Univerfite*

tet i £>onn, fal&t btt t)cnbe vanfFeligt at unberjtøttc bem

i SDfcaltrfunfienS foftbarc ©tubtum. £>egge bcfluffebe

mi at f>envcnbe fig til «£[jurforfle SJtarimilan af £ålin,

(Jrfepertug af Øfrcrrig. ©erljarb malebe i benne J?en»

ftgt fir eget SMUcbe i tjafv ^igur mcb et S5lab i J^aanben,

paa l)vilfct en Bevinget ©eniuS meb QJalctte oa 'Penfcl

firce&er frem mob en paa ©fner tl;ronen&e Minerva,

men froibeé tilbage af en lappet ©etlerfFc, af 2frmoben,

veb entffebe, £arl malebe (jgnen af3Bftrj6urg og (Staben,

^ammerpræfibent ©piegel von SMefeuberg, en velvillig

?0Janb meb aabcn @anb$ for alt ©obt og ®f j>nt og fom

tjavbc ^vtdtngBrobrene i fjerligt Sftinbe før bereé


&ug 213

Icrneé ^benlfortner eg bet tutberligf rørenbe i SKaptøacf*

QJiafcrter faalebeé, at l)an ubeluffer.be OefFjcfttgebe ftg

meb §:fterltgmngcit Ijeraf. ©a faalebes" 3ngcn af begge

S&rebrcne frøttebe ft'g paa en hefters, ©foles eder 2lfa«

bcmieé 2fuforitet, »ar bereé Æunftftrff&en frie og i £n«

f)»er«f bcm uc»iflebe ftg bet


224

£«3

Ætmftner ftob (jei? pr.a en tvivlfom Æorévrt. «£i(T fafbfe

tøané s23roi>ec oy 3tafiett l)am til f!g, f)cr en $Sen og et

ubcfjenbt £anb. 3ftcn benne 93en t>avbe i jftøbcne Øte*

6!i! Dccft fine SJieifcpemie meb Ijatit (cm en 93 ru te tv og,

fFiønbt ban meb ben fulbe ©um bcqvemt funbe «jørt ben

lange begærlige SReife til 93ogné/ var (jan for fin SSrné

©t»lb gaaet ^ele 93eien til &ob$. ^unftneren tfflutte*

fce førft at lebfage fin 33en til ftt $jem og berpaa vente

fin (ssfjebne af ^remtiben. £>a f)cn unber ftt ftjerbing«

aaré £>pl)efb i SDlfi^en f>nvbc malet mana,e SOitniafur*

portraiter, faa mangUbe l)an ei SDtiblcr til ben vibtløfti*

ge SKeife. S^ept. *79 5 anfom 6egeffjcftigctfe. (Jftcr et Op&olb af fle« 2£or vt'fbe

^tviHingbrøbrene ogfaa beføge 'Peteréburg før be venbte

tilbage ttl berc* cnbnu af fKcvolutionéfrigen ^aarbt

trnffebc $


£ug 225

bnt bt ber i 5S3ufo?um allevegne fra fammenbragte

&iinft|?otce. &ort efter bani $ilbap,efomfr fra tyarié

bøoe l)at\i SDiOber. 9^fbrjpvcC evcr bette Stcib forlob

SCunflncten ftt vcb bet fran(?e levnet fremmeb blevne goe*

krcndatiD et uben iQemob, 09 valgte til fit Op^olbéfteb

$ytff(anb« $ lorent«, bet funftrtge £>rc«ben. «£er

tevebe t)an nieb fin foctrceffcligc ©cmaltnfec og e!f?vær»

t»if.e familie 2>e feer entrer dannet aa&ent (Taaenbe

Æ'unftfamlingcr gave og give ^m jlebfe mie 2inlebmng tit

Vibere iibvifling af fln ^un|lflt«6en, l)vorom t>an gi*

ver »pabhruin vclfomne og ønjfelige S&evtftr, fa ave l i li*

fabenitet* offentlige UbtftUineer fom i private, tinber«

tifcen furer ()ané Jtmift t>am til SBeimar og Sbailenfrabr,

raen &att*Opl)olbefie& er Sreében. SanbfPablmalereh lc=

ver enbnu i SKu*lanb og f)ar valgt fit Opl)o(b*freb veb

SSolga i en venlig milb 3}atur$ Omgiuelfer. J?tfrorte» og

^ortmtmaUr von .^flgelens i>«rfer f?nlle anføre« efter

be c.teber !)vor be ere frembragte. 3 SSonn «r ^unf!nc«

ren« eget SMUcbe i i'cgenieflørrelfc, bnh §igur, opftillet

fom ODtinbe i bet berværenbe tafefelfFab* Øal. 3 9t°w

frembragte b,an fim fiu'fte fyiflortfjfe @tt)ffer i 2farene

1793 og 1794: 3Davtb fom J£t;rbe fpillenbe paa Jparpe

og en £æcilie fpillenbe paa Orgel, begge i bah ftigur,

Ovalform og ei ganbfjFe bah tegcméfrorrelfc. S^iint er*

tyolbt ob6eftportratf, $vtl»

lingbtflbrcne i l;alv t^gcmSfrerrelfe pna S.rae er i ''Slat.

jjolt&ofs Sbeftbbelfe i (jfoblen*. 3 SRfincfeen forfarrbigebe

C;on en bøenbe 2fboni« en Srcbiebeel Cegeméftørrelfe paa

$rae for Éorb 95rtfh>l< 3 SRiga finbe« en 4 pi)araobanf

i baht 'Jigurer, en gjerbebecl £egem«|tørrelfe, for bet

iwfie


a26 JØUtg

ctntf) i fine tfrme, figurer i Cegemifløtcctfe , mafebe i

Zavzt i8o6;£uanaog Gjnbpmiou/ fom @ibefh;ffe, rna«

lebe 1 8 14; begge (agte antife 09 f unflff}#nne ^remftiHtn»

ger af£>øbenog@øtmen) ere i £itnftneren$ 1U; SD?tcf)aef,

fombefjaemper^atan i ()a(v£egem$ftørre(fe; ©anpmeo

ført af Ørnen tit Olgmp, i ftjerocoeetø £egem6ftørre(feog

trefmaac \Btdcber, et


»ug 227

bet @obc$ og bet OnbeS @en!u6, fom ©fcebcné 09

©mertenS førflc ©toere; bcipaa 'Panbsra, ber IFræf fe'$

over ben Ulpffe, &er af fjendes s 2£jTe ftptJer ub over ?*or*

ben; faa bennfjm fiffede forladte flagende ?friabne

cg ben af fin ©tafdbrober forladte libenbe 'Pbiloftet;

berncefl ben tilbjerget fmebebe ^rometbeué ,

der trodfer

tøtiderne, og ben i (lille SSemod libenbe, til flippen

fmebebe 2fnbromeba. SMtTc 8 flfjønne &etpbning«fulbe

SMlleberfra 1808*10 eter j£>r, ^ettømanntftranffurt« %i»

re andre, fom børe tit famme (Tpflué erc i Jtuntlnercn*

Størffleb; en Sfemejt* f»ni ©jengjclberffe; 'Penelope

øg itfpffeé førgenbe , tilligemed tøans 33aa6cn ; »i*

bere Ulpffeé paa Circe* Øe i ftn Camgfel efter 3tf)aca;

endelig SJenu« Jfnabpomeneé $øbfel,fom l;un i fine bim»

meljfe tønbtgljtberé (lille 'Pragt (Tuer opab fra bet tnørfe

jjav* 3 tol\) anbre Malerier f)ar .§unflncreni@iu&c at

fremjrille ben Ipffeligere fel*tilfrand i bet mennefpelige

£iu i S&illcbcr efter tDi9t^c» »gftabclverdenem (Jt Cljriftué«

Barn paa $>erbenéf uglen, en ^jerbebeel Pegeméflørrelfe,

malet 18 ti, er i Jjertugen af 3fnljftlt>3Sern6urg$ (Sie;

en lignenbe ftremfrillinp i mindre Jorljolb fra IS' 14 er

i Sftflncbcn tjoé 2?aron ftrepberg. lo ^iflorifFe Maleri«

er, Sftaria l>cS (Jlifabet^ og reédcn. JDifie li*

gefaa ff jønt componerede fom behageligt udførte SMleber

fra 18 1 3 og J814 finbeé 1)0« Jpertuginben af 2ln«

§alt»33ern6urg i $5allen{labf. eprindfen af ©acl)fen»9Beimar. €n

(fortrinlig) Copie af 9iapf)ael6 Madonna (ten faafalbte

florc SRap&aef, S5reédencr.-(&alferiefé 3 ul1«0 » Origina*

len« ©tørrelfe, malet 1807 og 1 808 ; 9)?ofeé paa 4?o*

reb foran ben brænbenbe S&ufl?, figurer i f)«f» gegemé*

flørrelfe 1 8 1 1. €t €(jriftug(jot>et>, en So&onneé og en

Magdalena, 33a?rfer afben renefre og in&erligfle 93e«

gciflrtng, ligelebeé 55rp(l6illeber. (Én Madonna og

fom ©ideflpf fe €ngefen ©a&rief , S&rpfl&ifleeer.


228 EU*3

allegori)? Q3«ffebe , btt gobe ^rincipé ®eier over bet

onbe. engelen Øftidjacl fortfttllefi fom be forBunbne

Sagtere ©entué og man erfienbcr (et i ®atan 9?a»>ole«

on. Denne 6erømte ^unftneré ftørrc perifer finbc*

ubførligt angivne cg Bebømte i SftorcenBlatt, faavelfom

i ben tvecmarfFe 3°urnal for Jiteratur, .ftiinjt, £uru, Æunftuerfremftilltng øg en j?j«n kolorit

ubmærfe i 2Uminbelta&eb ©erftarb von Æftgelgené 93«r»

fer. Det er vanffeligt at nævne be Bcbfte i&lnnbr betn.

— De 35«rfer, 2anbff a&émalcren £arl con Æftgelgcn nia*

lebe i 3^1^"/ vare for bet mefre i btn afbøbe Corb S&ri*

flofé(*ie. 3)?an l)ar 09 SO?alerter af &am fnmt 'Segnin*

ger i @epta t S&erlin eg Dtiga, faavelfom 1 4pcteré6uv9

t €remitagené £>tllebfamlina, i ©retterne (taaer mibt imellem

be to anbre legemer, men btn fatter ftg tteb fin §ørm ,

fom ben fulbfomnefte, o«tr biffe. 3 ftne Dannelfer fra

ben minbjte Orme 2£g til @olen, i l)vié @traaler btt

ttbflæffeé, fra ben minbffe Draa6c Dug til bet ftørfte

JptmmelJegeme paa Untverfct (IrceBcr gaturen i btn

mangfolbigtfe ^orfFjcIXtaf)cb efter kugleformen* ^btat,

€fter btttt er bet intet Unber, at Ofbtibcnévife "OftfrnO/

fom foreftillebe ftg btt Overfanbfelige tteb £jelp af

ftanbe af (Sanbjeverbencn, fjave t*nft ftg ©ubbommen

feltt fomen^ugle, ba be fulbfomnefte ftremBringelfer

af btn vegeta6ilif?e 09 b»ri(?e 3?atur banne fifl efter ben*

form fom Støønfter*


Kilt) 32«>

Rugtettf anael falbe* en ^riangef, naar ben er 6e*

fFreuen paa en ftugle, bworfor bene ©iber et funne t?c?re

lige, mm frumrøe ?iniri*. 3>a vor 3orb °9fa« «* «»

Vitale, laa maae tr* iben beftemrc taberen, en bemtb*

(et Kjøbmanb, bam for ben jøbijFe £cerbom oq Øftofai*«

men* tbeo:»qi|?e ?*tubtiim. SDog fvarebc .Ubfalbet aU

bele* if fe ril §*&eren* forventninger ; tbi, omenbfFtønbt

ben unge (£pbrer vibenfTabeliq a han, foruben ffti betobclige ®age, befab en anfcelig

formue, maarte ban, fom bet forne*, 5^^ c fimnet leve i

bebaqeligc gorbolb i Berlin ; men en alt for vibt brcven

©obbiertiqbeb, bci- ti alene unberfløttebe be 0}øbliben»

be, men oa blev ben fiflige $5cbraaer* S&tute , forenet

mtb et til ø&felbeb granbfcnbe ^5og(tbf)aoerte bavbet faa

2Carncf(len ubfømt (jan* formue. J>an forlob Berlin,

Sjennemretfie Jpollanb, Wranferiq , 3tafien ,


230 &ul;

fteber, fom (jan følte bt;6t og fmcrteligf, var en vi*

Sfcunqjmb, bcr libt efter libt ubartebe til »irfefigt

SJanvtb, forfra han bog rebfcebeé veb en buelig Sergei

raflUfc SMrffom&eo. 3 be lufe Mellemrum, f)an l;avbe

i benne fin SSauvifcé 'periobe, var bec netop at (jan frem*

Bragte fine &«6j*e 33tgte, Offeret ban var curcect blev

(jan 1785 rørt «f SCpopierie, ja en&og bcravet Sttslet,

tøvorvaa f)an bøbe ben 5te TApjc. 1790. Jpané T^iate

ubfom efter (jans S5sb un&er $itel: Jpinterlaffene &n

bicfyte von Spftraim €0?ofeé Sut). 2 $f;. $$ftric& 1792.

&ul, en


Rulftof er efter ben npere franfFc tljeorie, et jtm*

peft meget ^\>ppiqt i Staturen ubBrcbt i J egeine , ber nb«

gjør en Bety&elig 3>cef af Guflet« @ammeé $tft?eerelfe

6eutfe#ntipl>(oaijU?enuveb#oinaringcnaf efferflaacnbe

§orf*g. 9)ian 6ri»ge en Bejtetnt Ctvanttief pnJvertfereÉ

$rc?ful i en Ude ©faal unber en paa Ctviffølv (taaenbe

og nub Suurflof opfplbt .Sloffe, og atttambe berpaa veb

jjbjolp af et 35r«nbglaé ^u!|lc»ct unbér Sloffen, faa

vil bet i ^ørftningen Brccnbc meb in tlav flamme, og me*

get SSartmjtof vil nbvifle fig. §tbt effer Itbr vil gtøj eg


232 &Ul

naar vi berøre Segemer , 5etr in&e^ofbe minbre ^arme

cnb vort eget Ceftctnc, og berfor berøve betre en |?ørr«

C Her minbre foibere, jo (jøicre bit ligger over

gavflaben; Ijvorfor be t)øie SBjergtoppe i "Peru, felv

unber Cinien, 6ftw6eb«ttebe meb evig


om og fammeS temperatur ftaaer nnber Jtrpfepunfteft

men fætter man et i?ar nieb rcent, folbt SQanb &eri faa

frpfer famme (et.


»34

*»1

\ ber nu paa Æongené 93efaling fafbfe ftg $f)amafp Stuli

("Sljamafps Slave) meb $iffatnin§ «f titelen £l)an

(ben ftør|re 2£reétitel, £ongen funbe give f>am) f)avbe

inbtaget &clc .£aren for ftg, affatte ftn 93elgjører, ba

benne uben r)am (javbe fluttet jreb meb 3:prferne, 6e*

meegfigebe ftg berpaa i ben unge k

Prinbfeé 9}avn , bet

enbnu laac i buggen, SiegetUflFaoet fom 0«n« §ormpn*

ber, og Olev enbog. 1735 efter nsgle blobfge men

fpffelige .ftovcbflag imob Sprferne , og efterat pan*

33?pnbftng var bøb, valgt til Æonge i erften. $ra

benne tib &fev pan f albt øf!)ad) 3?abtr. t§ané $3aa»

ben vare overalt feierrige, men (jan ubg'jøb Strømme af

5&lob, lob en s )3tøngbe af be Overvunbne penrette og for*

vanMebe bere* 2anbe til $rf*ncr. 3vort een af bane 3?cerpaarørenbe og en

Stafijolber l)avbc "Deel- 5>a be Sammfnfvorne tr


KunfT. I. 3 ttibtleftig ftorffanb. 3(£unfter

noget 4 pr«cftj? o: noget, fom Beroer paa frie ^raftpt*

trtn^er af fornuftig fan&fefige $Mener; tljt ben er(|'u&*

jectit?) ben @»ne eller Jarbtg^cb boé fornuftig* fanbfeltge

^BiPfcner, at frem6ringe t>iffe / efter frie Jpcnftgter 6e«

ftemte, rcgcfmæéflge $5irf ninger ; eller (objecrivt) benne

frie 33ir? (Jombebé felwftænbige $rcm6ringe!fer i ©attbfe«

verdenen 09 fammeé ub»orteS 33irfmngeré t)efc grebet*

9ften QJtfringerne og følgelig SSirf fomf)eben felv er faa

meget fulbfomncre, jo mere bcr vcb famme frembringes

et for ft'g befraaeube, et felwjrambigt meb jlne Jpcnfiafcr i

olie fine 2>cle overeen&ftemmenbe-$3a;i? , l)uilfet »i for

faa uibt falbe et $>*rf af ^unflen i 0>'beté egentlig?

ftorftanb eller »uttføær?, forfljefligr fra ftunfrftyrTe-,

fom efter fit tnbvorteé $3»vb er af minbre SBetpbning og

olminbeligt fun f)ar til Jpcnftgt at mfe en overraffenbe

gærbigljeb i $rem6ringeffen af flpgfige og fnart over*

gaaenbe ^irfntnger veb flog $veffe, eller 6lot v

grunbet

paa ©anbfe&ebrag (s&lenbværf). 55eb i)iin 33efrcmme(*

fe er nu Æunften forfljellig fra 9?aturcn og bene frem*

fcringelfer (3}aturprobufter), l)vi If en v>t fun uegentligt

og lebebe veb mffe paafafbenbe £igi)eber i be ubvorteS

*})ljoenomener, falbe Jtunftnerinbe og fitnflig; tlji Tfiatut

ven beviefer jlne $rem6ringe!|er bcmbftløS efter nøf^ven»

bige £o»e, omenbjTjønbt ben frcm&ringer ligefom £un*

£en. §ra ben anben @ibebegrunbeé .^unften veb Sla*

turen og gjøreé fun mulig veb ben. 35en forubfarttcr er

©tof, fom ben former og fom mibbel6art eller umibbef*

bart ftaacr i gorfjolb tif D7aturpl>ocnomenerne. Sftennc*

(Fet fan nemlig, l)»or j?a&enbe og bete 2snbbilbning vir*

fer, bog ei frem6ringe noget @tof i egentlig ©ettjbning.

S5eté ©fa&elfe gaacr ene ub paa Wormgiven ; ben l)$k»

flc er en original kombination, ©et mobtager ©toff«f/

tøvori bet banner, af Gaturen og Jjufrortcn. Og bette

@tof maa ligefaavcf funnc tænfeé atwnbefigt til*

©annelfe efter fornuftige flaner , fom 9}?ennej?et

meb Sone til at opfatte, iagttage og bearbeibe bet,

9D?eb J&enføn tif ^unflanfæg i ©«rbcleéf;eb er åunfren

fllerebe berveb aff;*ngig af Gaturen / at SKenncJTet er


235

Kmt

ncturfajfer* og SJatare h i bet (jar naact ben føieffe o« 6e#

fjenbte auneij>. $>eb

benne iWte opfatter bet Staturen, tørcr at fjenbe bene

£ove, 03 at virfc fcenfigtsmceifigt paa fa mm c for at naae

ftt IJJaal. £ovcne, fjsoref'er bet fremøringtr Æunfien*

33 ær fer, erc berfor ogjs.a Naturlove, eller crunr-ebe i

bets ©ijném'aabe af Staturen; men bet forfølger bem

nieb ScvtbfHjeb og SJilfaarltgljeb. tOZen fra $3ibenf?a«

brn er tfnnfeen fornemmelig forfFjeffig bervcb, at t>(in er

(Jrfjenbflfcq af S?aruren og Ringene! ©ammer.ijamg og

fo.11 &*eef?en. forbi ben er ben

aanbrigfre og figefom ^>ibcnfFn6cn til ftremfhllir.gSintb«

bel Betjener (tg af ii ^errbigljeb eller 2)ue1ig(jeb (stunft i

DiDtløftigere ©etpbnina) til at lebe og fjenftgtémaéfTgt

orbne ^anfcrnel ^ammenfjamg efter %beev /

t

at 'nbelig

og $8tben(?a6cn, for faavibt ben ftra-ber at fremfitffe cg

mebbele ftg

i felvframbige og fra bet Snbrc , f>v-ort btn

avleé, abfFtllenbe 93ar?er, i biffe ftremftillinger er Æunfr,

cmenbffiønbt benne J?unfiferm jufr ei er ben fFjøunc

Æunjfé ftorm, bviffen ben bog i forff jeflige ftremfMin«

ger mere clfcr mtnbre tør nærme ftg* $f;i Jtunfrcn nt*

trer ftg fornemmelig fom ten fra 3(anbcn wbgaaenbe


2Su« 237

Jfarbigfjcb, i et eller anbet $ag at fremfiringe tioge*

Ée(»|T?nbigt eller fremftille ber for anbrc. tyaa tm

1

anbcn (gib; 61 per og .^unfren erfjenbt og Gebømt t fint

$>a>rfer af 'iBibenfFa&en. Deraf .ftunfrp&ilofopf)te og af

Ætinfctfjeorie. £>ctte ftotljolb tan i .tott^eb ubtnjfttS

faafeie«: £un|tcirer, ifBfge fif

'

33«ftR , SSremfHling ,

ben vil Cuinge tto^et 3nb»orreé ft! €:t>nc, og ?Gi'>cr, er

ei .£ot>e$fagefl »eb ben, men bet nbworte^'frerafiragt«

Q3i'ai;?..bctt op()o(ber ftg i b;gic&er og bercs $or&ir>6dfer. Stilen vide \>i

noicu Mtragfc Ætinttcns! 3S«fen, fad maae vt gaae tifoa«

ge t:! ben dis »enbig^b , fom &p*rljoT>ebft anfprer

veb ^Sear&eibelfe of bcf fra 3?afuren mob«

9jiCiii;e(?et t:\ t

taqm o t of og Omband '.c' afbe g'ormer, ber fiubcé, at

frem&riirc ^cranbrtager i 5M)flenomemjec&?ncn og &ttøanb'c

Gaturen efter fine Jpenttgtcr. $>en Srang, fom

fcriver 6ct f>erf s ( er ben Sagttagelfe eder #*Ie(fc «f 3?atu#

vtné og 3frennef?e(i»eté eufeltc Omgiscffer og V

JM)°^°m'encr

c: alttb (lemme overcen* meb btt efcRbommelige eU

Jer anbrc fcefteoé jjenflgter. gor faaotbt bet nu bed*

levenbe 'føler fyoi ftg $rang ti( at wirfe, beelé erfjenber

Staturen efter beué 2ove og tillige t;ar Icru ot \>ir?e efter

Sigter pac ben, at banne og 6e(jar.ble ben , forfsavibe

fager 6et og, fammenftguenbe , bet fcluvtrffonn fore*

fatte elftr vet givne iBiaai oc, be Siféfer, ber fimre gtujfi

for at naac fa anne, fgmr at $8be paa bet SDiang'en&eveb

(£om&ination, og frem&ringer berucb i ftg $oreft;lim*

gen om nogef Hbvorteé , (;vi!fet jlal inbt'ra-bc fom t8tib#

bel for at for&inbe $anfcné eller ben inbre 33erbené ftor*

fcring onctf)ouebec meb be ubcorteé tilftcbcsarcabe tyfyeti

nomener: bet opfinber o


238

Kim

ben msrmefte gorbrtng, fworpaa .ftunfcené ^Særfcr grttn«

be fi'g, faauelfom efter bc fjerffenbe ^rceftcr , ter ere

virffommc »eb bere* $r«m6rin$dfe 09 Sftaaoen , l)v>or*

paa be f«rtcs i 93trfforalMb. Jptne €0?aal ere nemlig,

meb Jpenfpn til jpamamrtéibecn: letvne eller relative

cg typietc, (jtttc finbe lun c Ijpifrte

og ere bem unberotbnebe meb Jpenfpn til ^ftenmffité

S^frcmmelfe (faabamte cre f. el|en finber ftn ? til ^ulbetuVlfen af fine $3cer*

fer (®pif,. £eeg) og (jcrefter ere ^unfrerne frnnbne (me»

d)ani)TeJ eller frie Æunfter. 3 ^orbigaaenbe maa bet

fcemærfeé, at man'forbum 6ruate ^enoeunelfen frie .§un»

Jler (artes ingenuæ, liberales, bon æ) om be $unb»

fFa&er 0$ §»rbigljeber, fom [)ørte til ben ftri&narncé tln»

ber&iiéning og fom mon onfaae en frie Sftanb voprbige/

mobfatte ©lasernes 23efFjefttgclfer (artes serviles) ,

Ijvorucb man alminbellg forfrofe mcd)anij?e ^rbeiber.

tOian tog (jerveb Ubtrwffet .ftunft et faa firængt og regne«

be bet-for og Q3ibenfFa&cr meb bertil. ^æbsanlig ralte

man om 7 frie ^unfler, nemlig ©rammatif , ibtalef*

tif , Stljetorif, S3? u fif , 2(rit&metif t ©eometrie øf

2fftronomte efter bet befjenbte gamle SDJemorialveré:

Gram loquitur, Dia verba docet, Rhe verba

mitiistrat,

Mus canit, Ar numerat, Ge ponderat, As colit

astra.

SDiffe ©jenjtanbe ubgjorbe bet ofminbelige £«re»

(urful i sjjjibbefalberené Opbragelfe. 3 fenere $iber

bleoe frie Æunfter ogfaa falbte be ulaugémceéftge 3lce*

tingépett og mobfatte be laugémflrtfige. &e frie Æunfrcr


i vor95ef åbning, fefv be, fom Bcroc paa »bfcre Ærav,

tøave enten et, uben for bere* $3*r?er liggenbe SQiaal ,

tøvorttl be ville l)enlebe gorftanb eller SSillie, og til fcvté

Opnaaelfe be altfaa fun ere ?02t tMcr # hvorfor be raller

iff e 6c()age alene i og for (Tg felv (be funne berfor og fat«

beé relative Æunfhr og berril (jarer f. Qrr. felv Salefun*

(len); eller be ere faabatme, "l)vi* SScerfer fun fremftitf*

bet begetftrebe


240 ftun

nieb bet 5M)ag?f«\ic oo toift fin ftorm fiefv^>^«^ c 03 -3Ren*

f

e?i'b::ber 04 SSirFen i famme, t>eb E>ct nboorfeé

?fcqé €i*

enbotn, fø'ere 'nb benne, oa @fiønf)cb er bet r&anjfr

verrf, fbtTjfttmoTtnge* cfttt %btev, »a?f«ntfig ognø6»«n«

b'tg o: ben horer tii S5,egre&et om bet og ubeu Oplivcffe

vvb §t onheb fan intet fanbt $unfh*-o?rf fo?n?e»; bed*

mob er øf i'ønf)eben fun fiffcelbig for bc cr.fclrc 3?aftiri;t*

trtngec, fom uoen ^ewbitljeb fremfomme af bet 3nbi\>ts

tucilt. *3ttenncfFef, fom bJicrc 3}atut*oa?feHV er berfor

ifranb til at fttmbtinw 33a?rfer, fom i 3>etnbning (angt

øwaaae et enfelt 3?an*rp{joenomcn. .funflcn fm;bniug verre £T?aturcné (Jf»

terhgnerfFe Sften t en fetere Stening er Sftaturcn eller

33-rben, fe[o ben f)eie(te feoenbe €J>fjøtt&e6j i bet ben

fom aftomfatfenbe 9)?angtolbigl)e&. af fanbfelige eb ingers

5S>anneHe f?aaenbe~@fa6efraff, fom rafHøé ftrem6rtn*

geiffe af be enbefige 'Brobufteré og formere uenbelige

SPir&e, fyctveé, ben fom SQjønfter o»er be mcnnefPelige

^nt« frocerf er og efter %bcen om ben 6cbømme* af oé bc

enfelre nbi-e < pf)oenomener. $(ji tføfge fjiin £\>ne,

ffeerltbigt at Berøre* af ben r/bre ^Oerbeii/ f^oilfen er t nnt*

tet ti( et fcrrbe(,eé@nflcm af fttttt banncbe Organer,, og

i btt ben fonfige SSerbenS


Run 241

ftg i 9ttenne|?et, at ben oefjelebe SDtettnefFeTottti infetr

ftg for os fe l o fom bet fulbfointufte (Binb&iflebe af SSer«

ben (fom en SSerben i bet øma«), ligrfom fpciler Sfta«

turen ftg i 2lanbe:i; 04 ligefotn SttenneJTet erflcnber fig

(om Qhtbbommené ©tllebe, faa er og &et6ef£ucfige 33arf,

ber unbfangeé i benne TLanb , inb&»llebe paa ben levettbc $5crben , fulbenbt og (elv*

ftænbtg fon: ben, og 9}aturcn» marigfoloige gormer og

tBirfninger erljofbe en f)9iere ©tanb$, naar be opfattes

i aanbigc ^orbolb fom øtraalérne i et ©pcil eg til&age*

fafte* i ettbealtSMUebe. SDJenncfFtst er 0$ tftanb til a£

opfatte Sftaturpfjoeuomenernes 93ctt)bnmg eg %btz og

Småturene goranbringcr felv i bet $tønfr> Ijvor be triceffc

nærme ftg Sbeért; Cg t*bcnnc S&ct«&nin.g fan man ta*

le om 3?«ruren#, et bene enf«(te fijnltgc 'J^oenomeneré

(irfterligneffe, b


34* &u «

maa 6«re famme i ffg og forftaae at fremffiCfe bet font

^unftoætfcté egentlige


ftun 243

fla-bitlng- 3 oenne ©tjnémaabe ere be ovenfor angivne

fterbrtnger om ^unftv«rfctd Sbealttcf, ^tt^^^"^ 1^^

Organrtmuf, Olsjectivitct, Origiualiter,


• forefoemnbe

244

5R |lrt

©ibe, fjuorucb f>ait gri&er 3}aturen5 tfanb, fpbcr 5)?en»

mjfeltttcts Roning og (aber tit npopbager 33frb?n frem*

gaae af fit 3;">brc; faalebe« er og oen ©temning feft>

l)&ori bet ful&eti&te Æunfruarf fremfommer, altib en Be«

gciffaet S&egeftring- 3 benne S&cgeiftring aaocn&a'

ret Æunjtfierené bmere ubmcerfcbe, ligefom af &ub*

bommen vnUt fftatur ftg oerfleb , ,

at f)an meb en nceflcn

tnftinfriticéflg 9}øbt>cnbi?,Beb , tuorueb genftm

til bet U£vovf?é, fif l)ani ^JJe-rfoBffgfKb cg al eenfi*

btg SReflcrion ganbjTe ferftmtber, flfjfnbt l)tlltv iffe

uben l)3iere €fterta«Fe og ubeelf Opmaprffombeb paa ben

Original, frembringer noaef, fem, efter

fin inbre v £cf,>&mng, fjeFt mobfimer f?g btt eufelte 3}a>

turprobuff, forbi bet er et umibbe(6art 2fftrnf af ben

3'^ee, ber BerfFer i BanS ^jcl. O« i benne dammen*

9føb»

ftemntnq og Jp.umonte mellem en 6esibfr og en bvoibftltri

SQivxfombxb t)oé fttthftatrttt/ i Min ©iffer&eé og

p

\)«nbig()eb, . BycrmcD .^unftneren fcvenbe nbøeer 8oven

uben at tcenfe pas famme, frem'ff itf«r bet 3^eal« , uben

arserc ftg Sbeen Bembfr o.bfftlbt fra formen, fiaeer

netop bet ^orunberiige og ©aatefn-lbe reb (Smilet; faa«

veffom i bete fremmelige og bn&e Ub»if(ing eg tjitrcige

9)ttting.. Jhinfrncrené (genialitet inbbefatrer og en hf*

éclig ubyorteé Organifation, fornemmelig meb -ftenfun

til be ©an&fer, ber ere Organerne, fjttormeb vi opfatte

og fremflide 'Pboenomcnuevben-cnl fulbenbfe Sortner /

paa r)mé©!cn}lanbe «}>Ban taften faser .fytnføn og af BttiU

fe ben ligefom mobtager^lementerne for fine ftrcmfriHin«

ger. ©evn«(t besover Æunftneren ca. »iff« erBvervebe,

fljøubt og vcb §ani Statur f>am fetfebe tecfcniflPe^a?rbi«i«

f)c>cr, Øoelfc i S5ctragtning af 93erbcn og £iuef og t

brugen af fcerbcfeé ftremftiOklfeémtbfer (ft)i Bver Æunffc

r)ar fom ftremftilling fine egwe tecf)ni|?c ©runblag og føl'

ger be web gaturen Beftemte Sooe, derefter et færbeleé

(Stof BearBcibeé)« og btttt er bvab ber egentligt (an f«»

reé i ^unften. ©iffe er^ervelige ftærbigljeber og £unb«

f?a6cr Bcmcegtiger ben gcnielle 2fanb ftg web fremfMin«

een og B>f)anb(er bem frit , fFjenbt Benftgtém«rfftgt for

at Bringe btt i J^enfiftten fulbenbte ogfaa nbvcrteé for

85ejTueffen. Stten ben mc


l&tm 245

biffe $ffrbig6e6er, ben correefe fafger blot Reglen, ci

ben inbre $rano, , ben 6lot rafentful&e ffaber enfclte

gfirrtrenbe partier« men intet tøeeft , famrnenfef6igr Ocr ©ivne, banner Vel og originalt cg npt #

men et af fufb .^rafr et fufbfomtncTit craanif? SJærf, ber

er flf nbø&elig 9Jarifi&eb og fan fremfiifleS fom SOtønfter.

IV. ØFj^nue Sunficr. gummes 3nt>t>eling. jtøn«

ftiu er, efter fif 33fff«n, fim een og omfatter en ncnoc*

lig


2+6

Kim

Snboilbnmgsfraften, etf« ben inbttorre8®anbfeé.$utifc,

er k

Poeften (£>igtefunfr norets, forttintoiii*). £»et a(»

minbelige Organ for bc ffjønne J?unftttcerfers eb. V, Kunftptnlofopie, fce f?j£nne Kun>

(lers xi?eorie # 53ibenj?a6en om ben ffjønne ^unfr 09

jammes forjf jelltge plaffer (\l\mm itunfler) fan man

falbc ifunjlt)ibenffa6. .føanoler ben om ben flfjønne

^unfr og om ^ur.flerne over&ovebet efter bereé %bet,

eller meb umibbclbart Jpcnfyn til 3beeri om


2Um 247

fjvoraf fcer er oib. 2>en jtbfte 2)eel

af $unftpl)iiofopl)ien falbe* og be ffjønne jhmfreré aft^e* ,

tijTc ^()c:.ric og nbgjør ben anvenbte eller farbeleé SS(l»

(jetif. $ftcn, ba enhver S?nnjV fom ovenfor er fagt,,

|ar fit pore ©rundlag eller feen« egentligt ^ecfcnijle, ?aa

gtveé bet- oa en rcd?;to(ogij? \tbcorie for bc f?[ønne Stuiv

frer eller en ^etfnoloaic for be enfelte Ørjønne .fåunffer

benne er af empiri!? Oprinbelfe og giver 2lnviiéning tif

ethvert .fcn'-'rtmtbbcl* benfigtémat-jla.e medjamfFe 2lnvcn»

br (fe.

"VI. JKunltfftut)? , Hnnfrfntag , »unftfor*

fianfc , KunftatttF, Bunjlfcorømer , Kunflven.

£un|tværfef, fom er tibfprunget af et rigt Snbvorteé,

ferbrer o«, for værDigt at mobtage?, et beflapgret d^tnb,

en røoben'og mpnbig ?lanb, fom forftaaer i'iveté SSetpo«

ntna og ei opfatter b.-t levenbe SSceif fra enfelte @iber

cg nicb enfelte frafrer. 2>e famme &t erfter altfaa, font

ubforbrcé ti! 3?a?rfer$ aanbige f£rem6rtngclfe , f«ttc$

berfor og i ^irffomfyeb »eb bet* fiil&fonme Sftpbcff* ,

(?!«nbtci i famme ©rab og meb famme 'Probufttvitcf.

øceovanfia fætter man et .fcunfrvarf* 3?pbe(fe , fnart

i ben vcb 9&c|Tne(fen førfr vafte, ofte meget ubefremte

gø!clfc, fom f. (Jr- er $.lf«loet meb ©ilettanten (ben

ovcrrlabi(?e $nbcr af .^unfren),. fnart S5cbømme(fen ef*

ter beftemre SKegler eller SSeflecteren over Ba?rfet, fom

ben folbe Æunftbommn-. $>eb ben retre Opfatten fore«

ncr begqe (tg , ben 3>f?irenbcé £ø!elfc opløier ftg i en

JDom og fvarer gav.bjfe til ben tbeemceSftge Som. ©et

er fø'lgelig inbipfenbc, at ber til rigtigt at opfatte et

$kif, ei blot bcfoøveé alminbclig .fttmflfanbé (5)?obta*

geligheb for Jtuntfcné 3:ibtrpr", ^.uereffe for ^unflvær«

fer oq Cetbeb i at orientere ffg) men fremfor alt ben in*

bivibuellc, forbomefrie @pn*maabe af famme , og tit

ben« fanbe Q}ebø:nmc(fe.^nnftfmag o: en ftin S&ebønimel*

fcéevne efter ben bcvtbfle men bevibflløé forefvævenbe

^bee om bet ©fjønne, eller en 2etl)eb i at ffielne bet

&unfff¥iønne fra bet ufFjønne; følgelig og Atunfifor«

jranb, bet er £unbflPa& om Æiinftfn* og ^unjlerne* 93«*

fen, ifcer om bet Sedjnifle i Stunfrerne faavelfom Stunt

(ten« Jjifrorie : tlji førjt, naar man er ubruftet me»

;


^48

& Uit

bifle or*

til og fjører $unfrcn$ ?frd>æologie): ttøi veb aUe ©omme

anwiber man i-owne paa bc føjenftanbe, feer (futte 6e»

bømme*. SDifYe ere berfor nøbwenbige (EgenfFa&er ijoé

ien fanbe Æuuffbommer- JDeraf er bet $ooefigt, at

©en Blotte (EgenfFab fom jfunftf jenter ei er nof tif at

ianne Æunjfbommcrcn, ba benne $jenb(Fa& fnart mere

igaaerubpaa Sfreorien om bet Minbre, fnart mere paa

Sfc&eoricn om bet nbre etter bat ,$i)iorij?e i ^unflcn , og

SBeflbbelfen af bifl*c ©i'unbfaftninger et aUib tidige meb*

fører


og giv. J?eraf feer man at benne jtunff ftaatv fangt til«

Bage for SDiaferfunfren. $ften en ©ammenfigning imef*

lem betn fan ti rctte(ig fxnbe ibe at unbgaae be Mangler, bcr nøb«

venbig ftnbeé i famme og forene alle ben* enfelfe ©efe

til et i ftg felv fammenfjomgenbe .ftelc. SHtgtt'g, fufb*

tommen, funftmadffg Regning er berfor ben bannenbe

^nnftncr cnbnu nøbvenbigere enb 5fta(eren; ti)i ben (Ib*

(le feer ftg iflanb til at jijule Manglerne i en faaban

Stegning veb $arverne$25cljagdig()eb, veb 93e(t;sntngcn$

og ©ftjggené mangeljgaribe SBirfninger; (joé ben ban«

nenbe $un finer vife §eflene i Regningen ftg uben alt

©f jul og funne ei boeffcS veb noget. 2>en bannenbe

^unft fremftiØer alminbelig fim een enefre etter bog me*

get faa figurer veb ©iben af (jveranbre. ^)eraf følger

ba og en befto ftørre gorBinbtligfjeb at give benne ene(te

eller biffc faa figurer en faa meget (Tørre Æunflfulbfom«

menl)eb, faavel t beenfeltei^ele, fom i betJpele. tylan

inbfeer lettelig, at benne ^unfté 3?atur albeleé mtéfjen«

bei, naar man, fom (jar været "iiffæfbet Baabe t a>(bre

oj nperc Zibw, veb forfTjeHige farmor arter, veb for«

2K


*5°

X.\\n

gplbntng og anbve flige pibler vil giv« ben en SMertet

ene tilfommenbe o« fun bette mulig eb angaaer. b«

fan fatgcnbe i .forffreb anføre*, efter ben ©ang, 2£in»

felmann C>ar angivet. Oprtnbelfen til benne &u :.$, bet

fear lært at ejterbanne SRaturetrø former, fan et tilj?ri»

vc$ noget vift 2anb eller noget vift -SttenncfFe. Overalf

vtlbe^enncjFe«:« gjøre (ig et fpnligt 2>iHebe af ©ubbom*

men., fom be tjente, oa benne ^eftrcr&clfe frembragte ^or»

mefunflev'. 35an valgte i sSegpnbelfen naturlto.vit* ben

filøbei-e 9ftafeHe, nemlig 3°rb og "Sræe og gav ben en

g orm, fom fyavbe nogen 2U$beb meb ben mennefteiige*

Qiffe Ættttfttn* raae fer føg ubbaniube* mere meb $i»

ben, og $i,lorien nævner JjcBrorerne fom bet fon! c ^olf,

1)0« i)Vilfet bette ffcete. 35e'.tffgubé6i[le&cr, fom RaQti

fraftjai %aban, Vare fattbf&nlig af en meget fajt Materie,

maafFee af (^tti : i bet ratnbfre fjenbte Jpe&rceenie tib'ige«

re erib be fteft« anbre %olt ben Æunft "at fmelte Metaller«

nc eg beraf ft»6e Statuer, ^eroin vibner ben gplbne

Salv i Ørfenen og be Offerfar cg gpfejiagtr, &»i!fe en

rjebrai}? Æuttfttter {javbe forfarr&iget rimeugviié fom 3}t«

fcipelaf becegppti^e. .5)t(fe 2£gpprer opfanbt og bpr»

febe ben bannenbe ^unft alercbe i be albfre £ibcr; bog.

fijneéto ^inbringcr at Ijave (tiltet fig t 53eien for fammeS

§ie:n|¥riOt, nemlig $D?angel paa legemlig ©f jønfyeb og

bereé Stcliglonélove. C?t frtéltat 2fnflgt, et toft {legeme

og ftøbenbe Omrib* ere D?«tutfeil, fom egypterne r>ave

tilfaulcbé meb Cljirteferne, og 2ovene i SSgpptcn forkøbe

Åuntfnerne unber Sivéftraf at foretage ft g felv b?n ringe*

fre ftoranbring meb bereé ©ubbomnteé a>fbfre ©tatuer*

©a ethvert Ubtrpf af S3ev«gclfe veb ©uberneé ©tatner

var flrengeligt for&ubet , og en beb UBevægeligljeb var

bet enefie, bercé Steligioné&egre&er tillob, faa følger ber*

af, at benne figuren* U&evægeligfjeb maatte qv«(e alle

talenter og fjolbe Æunften felv i 6efranbig 35arnbom.

Og t)vorleoeé ff ulbe be »el, benne Sovencé ^ibflpbclfe

fraregnet/ Ijave lært at fjenbe ben ibeafe legemlige

©fjøa&eb, ba bz ftebfe &a»e plumpe, (jæélige ©fiffelfer

for Øtc? fertil fom enbnu en trebie Omfranbigtyeb

fom nøbvcnbiøt maatte tyolbe bcm ti(6ag? i $itnftent

,


Kmt 251

£remfFribf, Umufigljeben nemlig at ftubere bet mcnne«

lelige gegemes 2fnatemte, ba fdv ben, Der efter Sieft*

jtonélovene maatte aabm bt 2t'fbøbc$ Ciig, 6tet veb ben

)urtigfte $(ugt funbe reb&e ftt £iv. Sften uben &m\b>

£a& i anatomien er bet umuligt, at efterligne Scgemet*

:

orj?jeHtge5° l''ncr og give famme$ 33e»i?ge(fer @jh»M>€&>

Libtryf og ^(jaracreer. ^Ci-nogtct bemærfcr man veb

iJJSEgpptemef $3*rfa- to forffjeliigc 4

>g 5en anbsn tii tøraferncé ipenebømme efter 2flcran«

>eré 35ø&. 3 ben førjte ©tiif ere Suiterne, fom banue

Omribfene, lige, libet ubbøiebe efter (evenbe; ©tiflin*

jen er (riv og tvungen. 93eb jibbenbe figurer ere gøbs

jerne fttUebe tet veb (nnanben og ©enene parallelle; veb

iaaenbe figurer ere ftøbberne (igclcbeé i Uge Sletning*

De neb()ængenbe 3l'rmc ere ganb|?e uben Q3eva?ge(fc, og

>eb qvintølige figurer fanger fim ben ftmre 2l"tm neb

>eb ifbtben, ben venflre sr bøict over hannen, 3?un be

necfl paafalbeube knogler og S)tuj?(erete fvagf angivne,

egypternes £oveber fra benne


25*

&« tt

©toerne. $>og ere anbre 2frd;æofoger , efter nøiere

Unberføgetfe af bifi*c tre giguier 09 €l)aracteren i bereS

S25>efice5ning , ogfaa tilbøjelige til at regne tern tit

'SSgppterneiførfle 09 følgelig eneffe ©tiil. Ssøveige

Mbarbeibcbe be btvti ©tatuer ei alene meb Sftcifelen,

men polerébe meb megen Jlto felv be figurer , ber fem

pr.a Obelitferne og gave bem ofte $ine af fofrbare @te#

ne, bvilfet'oa, ©raferne unberttocn giorbe og Snbianer?

n» aisre enbnu. 'pboenicitrne vare berømte i^unflnere

iOlbttoen; jpomer opbøier et 33*ger af bem over alle

2>cegre paa 3orben (31. 23, 740*744). ©e £un(ln«»

re, bet bpggebe ©aiomonø tempel vare *P()oenuier.

2ffbereé SJcerfer er intet levnet 0$ uben 10 cartljagcni«

enftfJe SKpnter, fjvilfe gjemmeé i ^lorenté i torbertu»

$en$ kabinet og funne fammenligneé meb te f?;ønnefic

fra ©torgrorfenlanb. ^erferne »nbebe vel bet Sfjenne

veb ben menncfFelige $orm , men formaaebe bog ei ae

jiøve famme til egentlig ©jenflanb for Ætmfren , forbi,

bcclé feeref- tDJaafeat flabe bem, beelé ben ftrcnge 33e(*

anftenMgbe o, be ta^ttQ-ge i bere$ 3}ragt, berøvebe $unff*

ncren ©pet af be nøgne former, ©e funbe berfor nep»

pi lære at fjenbe anben ©fiønljeb enb ben ber ligger i

2lnfigtct og en maieftætif? 93*rt. $il benne fjore J^in«

bring fotn enbnu to anbre, fom maaj?ee virfebe uforbeel«

agtigerc paa Æunften enb be forben anførte. SJcre*

Sfidiaion, hvorefter bc blot. tilbabe ©ubbommen unber

3 ben* -ftffelfe, gav Æunjtnerne ingen Enlebntng til

otuobanneog fulbfvmmengjøre bereé ©enie. -©ere*

©rat*forfatning, hvorefter ingen var flor uben gongen,

tiQob'f)rller »fce at man barbrebc nogen Sftanb i etaten

fom flor eller opieijte barn en ©førte. 9}ogfe af bercé

Qftvntcr, bcr ere femnc til oé, 09 ere prægebe unber £»•

rufc'£ efterfølgere, vibne ei om nogen behre ©tiif enb

t>en, ber fm*cs paa be flettefrc gorbifJFe C0?i;nter-- Hvin*

beliae vvtgurer feer man ei poa nogen af bereS SJJinbcS«

mæifer. Jpetvurterne fwru'S at bove ubøvet ben banncn«

bc #un|t før ©rufferne, ffjønbc bet tillige fnneé at vare

afgjort at be bave- lem be førflc SBegnnbelfeSgrunbe af

Qr«j?C (£ofonifter. ©ereS hurtigere Ubbanncffe maa

man tUjl-rjve Den Svoe, jjetrurierne nøbe, ba berlmo>


»un 255

©ræfenfanb PeD benne $t& var inbpiffet i uopljørfigc

Ærige. S)og Gleve Jpetrurierne i llbøoelfen af Æunfrett

fenere (jen langt tilbage for ©raferne og ifær for ?fr(}eui»

enfetne. ©runben Ijertif ligger iffe, fom SÉBmfelmami

og btn fortfatfebe .$aanbort6og i be ffjøunc Æunftcr

mene, i Jpetruriernee marfe , alvorlige S ut&tffre roning,

ment Statsforfatningen*, Steltcitcneu* cg £Umatct$

8or(?jelligt)eb. 3 be (jctrurijFe jhiitjføftjtfer.af befte

©lage, ber ofte bove en flor 8ig&eb meb ©ra-ferneé,

ftnber SSSinfelmann tre forfjjefltge Siagé Stitl. en

fir (te ubmærfcr fig peb Uge Sutjer; (titte ©rittfnget,

tvungen .ftanbltng og en ufulbfommen %bft om 2fuftg»

tet$ Sfjønl)eb. Sftogle fmaae fcetrurijfe. $i$Avtt af

©ronj? fra b'enne 'periob« ligne berfor i flere 3>cfe bc

»gpptiffe. Cljaractercn i ben anben (jetrur iffe Stitl er

Stnrfe i Ubtrpffct, meget f?arpe, noget øvtrdre.tåie Hn*

givclfer af £)c(enc, rabviié" lagte Jpaar, en tvungen og

et fjelben volbfom Sn'ffing 5Vnne Stiil tv faa

ftio og ufeøielig , at te tegnePe Tfpclle, 3)iar$, ^erfu«

leé og 33u!fan i en oa famme ([l;.aractccr. Sten nette

Stitl er, (elv efter SBinfelmaun, ei £f*rurittt£tS eaeti

men faftnt a£@5r«fcrne,» fom-bavbe itibfaflfr tn Betgbefig

JDccI af 3 f olien. SDenne Stiil er følgelig en Qfralig«

nelfe oa bar en paaf«lbcnbe £igt>eb meb ben fPjfniie gr«»

f?c. ©rceferne ere, i Sammenligning mob ftegppfer,

€fja(b«er og Snbier, et (Tlbtgt culfiveret ^olf.

: 2>a be

traabbe ub afben raaefrc Uvibcnljebé føtfrc ^tlfranb, havbc

2»ramiber or, J$e6rarec«

ne "2l'fgubé6ilfeber; t benne 'Periobe ftavbc ©ro-ferne til

at Betegne bttti ©ubbomme blot uformelige Ælobfe og

raae eller 6lot fxirfonret ubarbeibebe ©tene. 31 f flige

raae ©etcgnelfer af ©ubbommen fanbt $>aiifaniflS enb*

lin 30 paa flere Srcber i ©rofenfanb , fornemmelig i

9>0er« nircabien. fførft lange efter foretoge be ftg at

fatte rur.be eg fem et Jpovcb groot ttlljugne Stene paa

furfantebe eller langagtige ©Biler, og forcftilfebe f. £r.

Snpiter i %


s 54

Run

Cstccn. 5?ibf efter fibt Heve bifife permer mere u&&ati»

ncbe 09 Æj*n$»£r;aractcren antt;bet omtrent paa Sftibten

a\ 'Stenen, inMil man cnbclig 09 Gegpnbte at a\\tt)bt

S5encneé 2{ef?ilJe(fe veb et Snbfmt. SB?en fnart blevc

©raferne veb bereé cebcr, S?eligion5» og ©tatiforfat«

ntwj, £ftma 09 @in&éfremning fatu tfrano til «t gjere

oc tøurtigjte 09 mce|t for&aufenbe ^rcmjlribt i Æunfrerne.

5Dog maatte btflfe gremffribt, overeenSffemmcnbe mcb

Småturene ©ang , ffce grnbvu*, cg faaiebeé finbec

man ba 09 i @rcefemeé Æiinft flere (araber, af fcvilfe

!S5tnfe(mann ifør fcemcerfer fire nemlig : ben tfibfre, ben

hsit, ben ffiimne og


JRuit 255

tt)i ben ferflc ©tiifé ti^tngti^t BetcgneBc Otnribø* og


s$6 JRutt

cftetltgnebe bet i Staturen fom (javbe noget S&loM

SRcent, glpbcnbe og S&cf>age(igt. .fcan troebe bet »ar min«

bie .Runfren* .ftenftgt at vceffe .^orbaufeffe enb at bef)aae»

eorie maatte Omribfcne vare 6(øbe ,

,

fip«

benbe og bølgeformtge. Q)nbe »ar bevfov ben næftert

uunbucerlige €gcn(f ab »eb benne ^tiil, og faalebeé vifei?

ben (tg og ibet fjefe £egeme$ ©cberber, $anoling og SBe«

v«adfe, i JMafbefolbmngen og i bet JJele. 25«nne btrt

fjjønne Øtiilé Q)it&e foimilbebe bet voibfomme og Ipbe«

lige i 2ibenj?a6ec og Jølelfer, faa at f. £> feen flørflc

©snerte (joé t'aofoon ligefbm fclev uubtryft og fFjult.

Søvrigt blomflrebe benne ff-ønne @ttf( i ben grajTe #unfl

enbnu efter Éfejranber* JDøf. ^o* abfFittlge Æunflnerc.

ilfen ingen »ibere $rcm(Fribt ftwbe gjøre*. Sftcn

ba ber, rjvei'fen i ben »lu; fiffe eller morafffe ^Serben gis

veé nogen ©tiffeflaacn, faa følger l)«raf at ^iinjten

nøbvenbigt maattt gaae tilbage, f>vUfen tilbagegang

ogfaa begtmbtetneb ben fjerbe eller dE-ftertignelfené *Perio»

be» Sunftncrne , fom intet npt mere funbc ovftnoe,

maatte nøbvenbig fatbepaa atwpiere [)»a(>ber fanoteé, og

faalebeé fremfom efterligninger af be tarifer, fom Ijav*

be bragt ben ttebie ©tiil ftn fløtftc Jpæber. £vo, ber nu

Ijar fotefat (tg et alerebe eriflerenbe 53cerf fom 5Dtobcf/

feeflræber (Tg nafttrligviié iffc for at ffabe et eget i -Run*

(ren, men l)an eftertegner meget mere meb fiavifi 5€ng»

fieligljeb fin iSftobelé §ormer og OmrtoS. Regningen

maa altfaa blive frogtfom , Omribfene af 5ftangcl paa

tt 3be«f/ 2fftri;f af amgflelig @tra?6en og bet jjjefe en

SOJibbelting mellem en 23eflra>belfe at erflafte »eb ftltb,

$vab ber mangler S3»rfet iÆunbffab og SJibenffab bliver


Kun 357

Ubt efter ttbt fonfig imedjaHifFe ^nfcft^ebet*. ^flafe«

bed opfom, fom fagt, SfterlignelfeSpvriobem 55a nu

Æunfien paa benne 9)taabc fle&fe fan! bv>&crc og by&ere

faa gav man Ubt efter ttbt ganbjle ©Up paa ar fFa6e ftg

Sbcaler; man Ub jtg berimobnste meb at frem&ringe

portraiterte iJ>o»eber-»a. 85rpfr&UIeber. ^aalebeé finber

man f. CEjr. mt$et |?jønne Jpoveber af 9Racrinu6, c ibeale gvin&efiqe

gigurer, »eb be^,ropf)«erne 6ceccnbc $5ictorier. — 25c

bannenbe ^unfhré gremfriSing fan man utbbele: I. ef*

ter ©jenffanbene felv og II efrer i>tn forfFjeflige DDiaabe,

Ijvorpaa biffe ©lenftanbei former fumie efterlignet.

I, ©enbannenbe Æunfré ©jeufranoe inbbeleé i i) §rem*

"

jtiflfng af3ftaturcni frie ©fjønfjeber: a. (efterligning,

af £anbf?a6cr og ©øftyffer j b. (Sftcrfigning af 2Mom»

frer, ftrugrer og Sræer. 2) gremfrilling af former,

Ijvii ^itfntng paa $ølelfen og r)vii SSebømmelfe er 6e*

ftemt »eb 3beer, fom: a. ftremfnflina af Syr og 03?ennc»

fr*er, og biffe i 'Portratter , l;cle giqurer og t)ifrortf?e

©tuffer; b) allegoriffe gumftiHinger. Il t 9Keb J?en*

fpn til ftremgangémaaben veb biffe efterligninger give*

eer pfafrifFe $nnfrcr og rcgnenbe &unfrer og tD?alerie.

i) qMaftifFe £11 n frer; berril [)ører : a. *piaflif i inb*

(Frffnfet ftorfhmb eller SMdebformefunfr, f)»or ber arbeU

bcé blot i 6!cbc SKaffcr, fornemmelig t Seer, ©ipé og

33or. 3 mcefr tnbffrcenfer ftorfianb falbcé


258

*tm

fFjcfne ftg fra fcc pfafiifFe berveb, at be ti fom biffe fun<

nc fcemfriltc bcreé SMlfeber i Slummet »tb Pirftliae men

Fun »tb tili'oneiabtnbe (Srambfer, altfaa blot for $>itt ti

tillige for ben ubsorteé gøldfe (®ef»(en), a) ncri;rt»

ften i og for ftg fetø. b. J5ob6crftif ferfunften, c.

©tt mpeiflFicrefmiftcn (bog funbe biffe to Æunfrer 6eq»emt

flnbe y>lat>i tritUttn be plaffrfle »eb @ifcen af @reen(Yjcre*

fanflen.) a»efunfr

S&ugmngifunjr, ja fch> £>nnbi unbtv £>efinttionen af be

fcanncnbe eller om man »il, efterlignende ^uafler,

Run(tt>«tmelfe fafbe« i) ben naturlige, mcbfat

ben ©an'nelfe fom erljofbeS vtb (Erfaring, Omgong og an*

brc gorf)o(6 , men fornemmelig »eb met6obi(? »})aa»ir'

fon, eller |enf?gtémæéfig erfc»crvct SDanneife , fom man

cg falbcr CuUur i tnoj?ta ,nfct SSetnbning. $il benne

f)øicr og ben paa Æunften , fornemmelig ben f?iønne

ikunft beroenbe ©annelfe. ©en maa nu grunbe flg paa

&uhjiatøve(fe; og følgeliqwrc af et metevirffomr eben fjerligen og lige«

fom forfoner bcm. ^unftbannelfc er berfor iffe j^unft«

[»armene, jfjønbt btn geniale Æunftncrog ben fanbe

$unfl»en faalebeé ta6e fig i 9Sa?rfet for bereé betragt«

ninq, at be berovcr ganbfle forglemme bereé ub»orte$

*Perfonttgf)cb, og uagtet ben ubeclte ©pm*rr ,

fomljt'> og

(£;:ergie, &»«meb ben 6egeifrrebe &unflner og &unf?»en

jlaber og fceffuer, anfeeé af btn , ber ingen @anbé l>ar

for £unfr»a>rfcté 23et«bning fom plani** og »tlfaarlig

Omf»ærmenaf gølelfen og Snboilbningéfraften, (j»craf

, ,


Kutt *59

ben ofte §av bet ubvørfcS ©fin. ^tmfrbanneffe wttret

fig felter iffe i&unfffnaf, o: Siaifonnement om Æunft*

vcerfer, øft af bereé Overflabe eller bercé $l)coric, tlji fefv

Crttifeten erfjenber, at jhtnftenl 93*fen 09 bet J£>øieffe i

'

jfriajtværr'erne er uubtale'igt; ben forubffftter over&ove«

bet 'talenter og $a;rbtg&eber, bcr ei ere enftver etenbom«

mffic?e Cfcf Tfrt. Jtunfi). $orbi vtbere $nnfteu er en

grcmfiil(tng.flf bet ©fjønnc,. faa fører Æunftbanneffe i

ben angivne ©et^ning til enfjver cpfr&ctijf SDanuclfe,

men 09 antagen paa btt @f jf tine i tK'aturen tilfører

benne. $ra ©magen abffuler JStønftbannelfen ftg ber»

veb, at Staturen uben mange forw&fattc ^orbringcr let

forffaac* af o* , men j?unftforfranb ubferbrer funbc

for|lanb til

(P&ilofopljen* og ben bøece SiPé&ejFuclfeé vibenj?a6clig

ubbanncbe Jørfranb. 3}aar vi altfaa fpøege o*, føoraf

bet fommer, at ber i Æunffrn give» faa mange Sftaturali*

frer o : faabanne, fom pro&ucerenbe eller Dømmenbe frem*

rrcebe i ^unftené Ærebé uben bufrcre og veb Øvcffe erføer*

vet Æunfrbannelfc; og (jvarfor (Tritifcn i ingen Qjgn )'aa

(et nbarter til tom €>naf, faa ere be fornemfte 2farfagcr

bifife. itunften før en fanbfelig @ibc, fom er let tilgjen»

gelig fer (Srnføcr, bcr ei iagttaacr fammcé ufpnlige éibc.

©enne populære ©i&e tiltra^fer ©anbfeligljeben og

føab bermeb jfaaer i gorfcinbelfe , ftorfomgeligfieb

:c. ^00 Æunften nu er noget ©anbfeligt vil i ben


a6o

fttm

vibuetlc tif tn Bcfpfcenbe Snbflæbmng fot 6ef 3°«*f*/

forbrer bp6ere S&anntfft 09 t)i)6cre 3nfrftgt, og fiiuct «c

ei ben afminbeligc $3irfcligÉ>eb.

fcunftnec fce £unf?»

&unftt>rift. Æmift cr fun mulig, ber f)*or $ri«

^eb givcé; ben er mobfat gaturen, og benne fan fun for

faauibt falbeé ^ur.fttierinbe, fom vi i bené'Probufter ffgc

cg finbe #enftgtsm*éftglje&. fornemmelig trorfff vi veb

elfe. 9?u falbe vi en inbv>orteé oprinbc*

lig ^rangi i&eoægeffe l)o4 et organiflF Segcme ©rift (IjoS

©ptet fffbvaniigere 3nftmft, for faavitt ©riften, 6e«

ftemtveb ?øfclf*n ptcretr ftg mægtigere meb »ilfaarlig

SJevorgclfc) ; man falber berfor ©prenes ©rifter , hvii

ubvorteé 9>robufrer vi i en paafalbenbe ©rafr finbe f)en»

flgtémøféftge og forunberfige, Itunftbrtftcr, og bc ere £$n*

ftinfteté, eller bete nabvenbig 6eftcmte $il68ielig[;cbé

Jpanblemaaber. aalebcé tilfFrtve vi 9&«vercn veo

S&pgningen af (jans jpuus en ^unftbrift og falbe $5ygnin*

gen funfttg. ©en J^cnftgtsmæaftgljeb frabragen , fom

fpneé at finbe &ttb i bettc ©lag« QJttringer , aa6enba»

rer Snftinftet« mecnani(¥e ØJøbvenbigljeb , (jvorveb bet

fFjelne« fra ^cnnej^en.cé $un|h>anfei, ftg i biJTe ^robuf«

ters uovervinbelige Cenéfoemigljeb, f)Vori 33alg og følge«

lig ^tlfaarligrjeb ei r)ar nogen ©cel. Sammenlign

Sieimarué om ©9rene$ ©rifter ±798/ 2 ©ele.

&miftott> (terminas technicus) falbes t 2tt»

minbc(igl);b enhver S&cnævnelfe , hvoraf man 6etienec

ftg/ for bermeb i be mecfranifFc i^aanbarbeiber at Ceteg*

«e be foifFjeHige ©efe af et medjanil? Æunftvært og i


%nn 261

Æunfterne 09 33i&enfFabcrne S^cgrcBcnc af be fuf?cmatij?e

^ccrieré cnfclrc £e!e. $tinfforb»ne$ Øfubium ('Ser*

minologie) er af flor SSigttgljcb, ba bet»be!ige $3i(bfaref«

fer fan opf omme veb Misbrugen af et J?unftorb, (jvilfen

fcebvanlig bar fin ©runb i 93tt*forfkaetfe; ben $.tb fom

funbe benptteé ttl fortfatte Opbagelfel' i S$tbeaj?aben el#

Æunften, fptlbeé nu pag en unyttig 93iaabe til at btlcegge

ben €>rrib, SJfiéforfraadfen af et eller anbet^unflorb fyav

foraarfager. Æunftorbcnc felv ere af ben ()øiefte tfiøb*

veubigtøeb, etter rettere gaubfTPe uunbimlige, forbi man

titen beret? Jpjefp maattc tage ftn tilflugt ti( en orbentlig

SS»ef?riveife af ben gtuhe ©ienffanb eller ©egre b, (jvilfcn

Overgang vilbe foranlebige SSrugcn af ovevftøbtge Orb.

@om nu paa ben ene €Hbe ben


26a Ku«

nemmefig naarvi fce f)cn til be Jtunflcr , (jvis QJcerfei:

fortjene og belave at ubfltlleø. Sftogle ^unfrvcerfer bon«

ne< og ubføreé for 'Publtfum (tljeatralffe 09 muftfalffe

Ættnfb&rPer, faavelfom Sftpgningtfunltent) eljer funne

ftog pag en fet 93?a«6« &ringe6 for 'Puo-lifum (fora poett#

f?e ^cerfer m& Srpffen , iS)ef(amaCion) , men anbre

fcauneo i


»ti« 263

J*>etve&, faavelfom veb be i ©tåren varenbe Æunftmufter

banuefi 9?ationeu$ ©mag felv , Bet S5?Bre fFjelnc* fra

bet ©lettere, Bet mere foliBe fra Bet 6lot glimtende, og

£ø&e6anen Beftcmmeé for fanBe talenter* 33 eB Qtnpé*

gen paa Bet fanBe øfjønne fUnbfe* Sujrul frcftigere enb

veB befalinger og anBre gorføloéregler , og ;3nBuftrie»

pvoBuftgrne tj«t>e$ ffeBfe mere til ©fjønJjcb. s 3)ten fa«

maae btffe UBft;II:uger føUer iffe være 6fot offentlige UB«

flillingeV. for afting fodange* at Be |taae unber en

funflforflartbig Øpfigr. 2>e;me (jgbrer t-gljcever knoret«

tungen. JDcnne Opflgc tilommer ©toten, fom natur*

lig overBrager fammc til §or#an&ernc for jlne Æunfrafa«

feemter 03 ^n&ii JIn:?cfFe>! *er. Zi)i ©taten Bør 03 foenvenbe

fin pmforg \>aa Ben cpjifrefifTe Culmr, for faaoibc Bcu$

93orgcrcé Cultur ovevføveBet ei fan vare Ben ligcgwfbtg.

S)me (Feer, naai- Ben, ubmeerfet veb føt 2lnfee:fe og Un»

berfluttelfeénubler fremfor 'Privatmanbcn, fuger veB vi|~e

og funfiforftanbige SBamb at (jenlebc og concentrere Be ai>:

fprcBte i^csftcr 03 talenter til eet 'Punft, & et, fører tit

et mcb Sftationené og gibene 3: arv overeenéjfemmenbe

føiere tiftaaU 9Den tfnfeeffe fom ©taten forlener ^"un*

fterne fcerveb, af Ben opmuntrer og unberfrøtter talentet,

faaviBt muligt fcæver alle jpinbtinget fer ben frie Sfttferf,

veB Opgaver til ^JJinbesma-rfer, fornemmelig af Sftutio*

nr,li)tfloric og Sleligion, veb $orj?jøancl;'ei* anbragte paa

offentlige ftorfamlingéfte&tr, veb at fcetønne ben UBm«r*

febe og veB at labe QJrobuftcrne Bebømme veb funfrerfar»

ne SJJænB, gjør Æunff og ^nbujtrie til en virfe'ig Slario«

naf-ijnbretnina, og virfer nøbvenbig tii 9}ationetté %>an*

neffc* $)erna?fl maa og ber UBvorteé veb i>ii\t aarltg

gjentagne UBfullmger være .ftcufigten væi-Bigt, Be uBfnl«

leBc SJcerf cr$ Orbcu rigtig, tiBen ^artiffljcb, bc Opga«

»cv, ber givcS, trtfffenbc valgte, mangfolbige, fvarenBe

til 9)ationené ^unfttrin og ci ftriBcnBe mo& Ben refigiøfe

eller øvrige d'ultur: 2(lt føab Ber fan for|fprre Ben of«

fentlige S&etragtning Bør fjerne*, og alle Ufa&eligljeber,

ter uttre fig føif og offentligt, forvifeé fra biffe ben føte«

re 3)annclfee »propofaer. — Æunftubftilliuger, ber meer

tUer minbre nærme fig bctte %beal, ftnbe. vi i be meefi

bannebe CauBeé .ftoveBftæber, fom i Sønbon, 4

J)arié,


264

**Utt

SBien, SRcrfin/ $jø&enf)avn, S5reében og i nogen $tb

wnber ©øtljeé 'Ditectton i SBcimar.

&Mn3 von Kaufuttgen, ljt>té gøbfcléaar og tibti*

gere Ungbomiljiftorie cre fulbfommen u&efjenbte, 6lev

fjøtbt paa 35orgen ^aufungen »eb v

Penig, 09 et fom man«

ge urigtig angive, i tfrotenborf. Omciitff'jønbt (jan

alerebe jfal Ijave fægtet mcb Ubmceifelfe i JJmffitcrfrigen,

faa nævnes [)an bog førft veb Sftavn i 21'nlebning af ben

ftetbe, fom Staben Sftftrnberg bavbt meb 3ttar.hrev 2U»

brcdjr t449. $un$, fom f jempebe for Sftilrnbcrgem?,

fjavbe b«n fioffe at tage 3£arfgreven til #ange, men lob

l)am, iffcebet for pligtrøceéfig at overgive (jam til ©tåben/

løé mob en f)øi fiøfepenge. Jtott berpaa traabbe (jan i

$jencjte tjoé^fjurfpifjcn af .øad) fen, §reberif ben fagt»

mobige, og blev, ba t)an i krigen, fom benne førte mob

fin prober, var ubjenbt for at unbfaette ©fra, tittigemeb

ben anben anfører, SRtclaé von


Ktw 265

ebfrgef af ffcrc Sifbberc og Sivttetc/ Slatten mellem 6eit

7bc og 8&e3ufi M5 5 for blottet i 2i";ten6urg, bvoc

ber foniben £|tinbe'n c« begge ^riK&fernefnn fond«

itijaa j>erfoner, ta.be flcfie vare veb er ©jefhbub £

flaben. •' n a!&fg ,tp;c(p lefaffebe* &trtffe(ifgqr

ti( et aa'-t:.t %$inbut 09 .f 11115 fom nteb 5 af fine uriflig*

ff'e"8ébfag're paa ftcjiue Waobé inb'paa ©(otter. S)a

(jah forben bavbc »»ret ©(oséljøvebémanb fjehdre (jan aU

it. $an\i't m Q?anQt. (E'fterat be ubenfra T)a»Se tiifpfler*

ret.€^urfw^infc


2 66 Xvm

&$mibt, fom i !ft«rljeben tog fitt gtøibbdgéføvn i 8ef«

f?ab meb fin J^imb, vaagnebe veb fiarmcn. j?an fjavbe

&ørt ©tormfloffen langt 6ortc , 03 ©ipnet af væ6nebe

93?ænb vafte 93Ji6tan!c f>oé (;am- Jpan ncerme&e fig

meb en Srceføtfe 09 fpnrgte £un$ Ijvo f>an var. Unbet

©amtalcn cnboiftcDe åunfi fig meb fine ©poter i $ufFab*

fct og falbt. 3>ette Øiebli? 6enpttebe ^rinbfen til at

give fig 'iifjenbc for Æulbr&nbcten fom meb fit 'Zvat

ncbflog Æunjie* Cebfagere, tog (>am felv fangen, 6a f)an

et faa ljurtig f unne fomme paa benene, og veb Jpjelp af

re fammenfalbte .ftnl&rænber« bemoegttgebe fl. f)an fig alle

Støverne. J?avbe >prt H&feri et feiv bebet for &unj &av«

be .Rul&raenberen ufetl6ar flaget (jam iljjcl. $>rtnbfen

fcfev Derpaa læoffet tn*i) Sfteif, ©røb og ^\inb, men be

fangne overgivne til "}{bbcb fitboriué cf Qjiun&ain , bet

fenbte bem til fiogben

©en norfie 2>ag blev 'Prinbfen. unber ©djmibré 2fnfør«

i ^victau, QJert von '^d)6n6urg.

fel , og lebfagei af mange .ftul&rcenbere og Ælofierfvenbe,

fjørt i ^rinmpl) til ?Ufen6urg og overgivet Cf>urfpi flirt*

fcen, fom ftrar reifle meb (jam og &ané Sefrter til fin

• ©emal til emni|. Sfterat ©dfomibt bavttt fortalt

Cl)urr'9rfien btt ^orefaf&ne, fpurate btnnt f)vab Cøn £)ati

forlangte, og benne nøifomme 31?anb ub6a-b fig blot frit

SM-ænbe til fin .ftiilbrænbcn. (ffmrfprflen føiebe t)erti(

et ^riaobé og et aaiiigt ©epufat i £orn, Ijvtlfet ffamifi«

en ()ar &*vet til be npeftc $iber. — Sftofen og ØAånfel*

vare tmiblertib fomne meb 'Prinbé (£r*if? ov;r (T lfleifcerg

til Cfgnen af jjartenfrcin og fjavbe &er (F/filt ftg t en Jpu»

le veb Ottulbe, £>vor be vilbe &!ive tnb f il a t var roligt,

og berpaa (jemmeltg braqe vibere. 2if nogle ^rcenbe«

fjuggeveé (Samtale, fom be befurebe, fif be .^un^S

©f jebne at vibe. S0?ob!øfe 6cfluttebe be at førge for be*

reé Rebning. 3 benne Jpcnftgt flreve be til Tfmtétjø«

»ebémanfcen ^reoerif von ©cfyértfuirq oct ttf&øbc flq at ub*

levere ^rinbfen, naar man forftffrebe bem om 3?aabe, i

mobfat $alb truebe be at mprbe ^rinbfen. @cr>$n&ur


ffg fdaabz for føm, men bettt føvbe øe forfømr og Derfor

6iev J?uuj, fom imiblertib var &ragt til grei&erg, efter

en fort fumriiarij? roccé, henrettet meb aul) ©tamfaber før en Berømt

,£un(tnerfamifie af bette Ravn, Organijti 2aBeÆ , vat

føbt ben 30te 2fu


ag*

Xutt

btfjan tnbnu fcc to Operaer: Crttif ber $f)eafer$ jn

Jpambura, og Cabmué. €fterat bane ^ngaqeitient me &

Opfra*3)M?eftionen ber »ar ubløben, privatifeiebc l)an i

Jfram intro,, gao Unbertriténina, og componcrebe. 2lf ()an$

SBarfer er&olbt ifær et l

PafT


cenbueltgfte ClaneerfptOer t fin Zib> 3 3fartt 1771

ble© ()an rør f af *2Mag, l)»orv>eb (>an berørebeS 95rugm

af ftne ftcenbcr. Romben flere 3nftrumenta!compofttio»

ner til forjTjeHigc ^nftrumenter ubniærfer ftg forceeiag*

tigt en 'paffionémufif : bie géttlidje S&erufung beé ©fait«

bens 2f6raf)amé. £igc(ebeé inbcljolber bet muftfalfFe

SScerf, fom Cramer ubgat) 1787 unber. titelen : §Iora ,

abf?illige Compofuioner af Carl Jffeolpf £unjen.

Kutten ($reberif ?ubvig f-mil), en @øn af ben

fomgc, i forfftitngtdprivtftfferetioe SKuftfué i jpamburg,

fra 1795 fonaeltg banff Capelmefter i &jø&tn(ja»«, ble\>

føbr 1763 i SftbccF og ftubercbc 1784 i 3?iel, $»vr (jon

levebe meget meb ben ftbcni $>arié flfbjpbe Cramer o«, meb

^djiifj. 2(lerebe bengang u'bmætfcbc (jan jig »eb farbig

£fa»eerfpillen, l)iivtig 3?Ptei«fen, brillant og fmagfulb

^>f)antafcren oa, »eb grunbigc 'Støbftatcr i Compofttioiun ,

Ijvilfe ftbfte ban havbe erhvervet »eb egen ftltb , faa cn<

£»er maattc beunbre Ijané ffore@cnie. JJ>an gif fra $ief

til Æjøbenljavn, f)»or ©cl>uf$ 1787 traf fammen meb

!jam, bog »i!be bet ei Ipffes" (jnm at crl)olbc ben førjle

2l"ccompagneurplab« »eb Capcllet, l;»otom l>an føgteS

SDeéuagtet blev (jan, forbi en 6c[>age(ig $itfel af ^>en»

ner, r>«s>ri6[an£»t ©djulj 6efanbe ftg, fangficbe f)am til

$jø6en()a»n. $an npttebe 'S.ibtn til flébfe at fFaffc ftg

fjørre §ulbfommen(jeb i Compofttionen, fhibercbe flittige

partiturerne og componerebc forffjellige 2cifigl)ebe-mufif*

ffoffer, i 6vilfe man bemærfeb* en fierve 2fr,»enbe [fe af

$unft og %lib enb man alminbelfgf »ar »ant til at fagc

og ftnbe »eb flig 3)iuftf. £an$ førffe tljeutralfFe gorføg

»ar Operaen J^olger 5>anf?c (O&eron) af ^aggefei!/ f>»t('

fen 1789 wnber iM)iiljeé JDiréctiøn 6le» givet paa fyjtat

tret i jftjø6en&a»n. 3 benne Opera/ f>»cri brt ^Pat&e*

ttfFe afoerfec meb bet $øi« og 2a»foinifFeaffagbe Æunjen

allerebe et 93e»iié paa fin rigtige 5)om og $ø(effe , paa

^jenbffab til $l)eatereffect og ft'n frugtbare Opfmbelfe.


37° &»**

*}>aaa

benne 'Pofr (javbe f>an Seiligfocb til paa bet nøiagtigfte at

raq« kPu6!ifum mo&taqen meb bet Ipbeltgfte 33ifal&, uag»

tet bctte *J>u6lif um fcar \aa forkant tteb Sftojarté SSærfer,

a* ingen fremmeb Sftufif i lang ^ib f)a\)be funnet fomme

frem ber. ^Stb benne ^ib maatte ©cftnlj i $jø&cnl)avn

føge om fin 2fffFceb formebelft ©^geltafteb. 55a Æongen

cwerlob til (jam at ubncetme en (Efterfølger, foreflog f)ait

4?iinjen, ber og i &ané @te5 6le» ubnavnt til (japelme*

flcr og foreftob benne 9)ofr meb .føæber til J^offeté 09

^u&lifumé $ilfrebél)cb til fin ©øb. Spant Hrbeiber i

Sftujiffcn erc følqenbe: ^olger ©anflfe (ODcron); %$iin*

!jø|*en (Iretten for $rag 1793; J?emmlig6eben,

@ange meb Clatteeraccompagnement , 3&ricb

1796;

1794;

Jppmnp til jparmonien for £fa»eret, 36rid) 1794; Op»

franbeifen, et Oratorium og nof et Oratorium; 55rage*

tuffen, Opera, 1797; S^^pen 1797; €rif £icgob,

1798; et halleluja; Gaturene SRøft, Opera

1799; OiTianS J?arpe, en tpbf? Opera, i799i «£pmne

til ©ub, ©ørgecantate web £apelmefter ©djuljeé SDøb ,

1800; kantate til bet n?e 2farljunbrcbe* £øitib for

ten banflfe ^»offirfe. i8or ; £jemfomffen , en Opera,

1802;


Xtip 271

$ene i SpfTfpiffet Wtatia cf ftotr 1 8 1 1/ og til borene og

Spandene i (Børgefpifiet ©tcetfobber 181 2 ; .fanfarerne

paa ftiierie, epngefpil 1 8 1 3 \ og SDiupffen til $t>orene

t


272

&wt

gaocr, (an.-Ufra enonu ci alle 6ef jcn&fe. Ovenanførte

2,1 ()at>e 9?a»nc, og bc (tore cre alle, be futaae t»«ritno&

fl t ittc f. t boc6e. £)e norblige tøaue Æotfctracr 03

©ranner ; be »"-csip.c ^.panfFiiu-, 9>ambu« cg SBiir.flof*

fe feamme* oe&oae, fort« man eg Fniser .Smilet:

(u:iber lunlfet 9lat>n man tillige inb&cfafter 3nbbt;ggere

of Der ttlgrænbtfen&e 31 (tene &\ift og af bct| futlige &amt*

ft&affa) ere Jpebhinger,! og nog(e of &em ligne i @prog

©ftffeffe og »gabet: Saparieferne, anbre berimob .tamt*

fajabalérne, af iyoilU mange , &a £anb*t erofcrebci af

pufferne, flngtebc tit t-e furilifFe £)cr. 3?oo,fe af gierne

$«ve ^inb6pggcre af 6egge iBtamfolf. 35c fublige &tirt*

ler (la ae unber japanA? Jperrebømme, men mar.ge af bcm

cre ganbfFe waftjeengige; be ncrblige berimcb ere fim

pao. envié iOiaabe bet ruéftj?e fKtge unbetf aftebe og af«

give for bet me|le lun, naacbc tvinge* bcrttl, ©fleobberc,

Steve 03 anbet 'pelsvotrf.

Kumfow von C&'ofemffcrjjef * BmoIeneFci ($»r»

flc). rufftjT ^elbfniarfcfrcf, SHi&bcr at @f. flnbrea« og

(le c Øroencr, bcelfog tr.eb Ubmeetfclfc i $t>rf efrigen un*

ber »Pcfcmfin og 6(ev vcb Otfcj)afo»vé (Jro&ring faaret

$aa ben lefønfcrligfie \Kaabe : en ftlintrfugfe gir" fjant

lictnltg tViennem Jpo^cict fra ben ene $inbing tit btn

ai^cn uben at faate f)am farligt. Unber $>au( ifle 6fct>

tøan ttbncyvnt fil ©eneralgouwernør i £ittf)auen og reftbe«

rebe Icengc i 2Bit'lna. 3 tfaret 1805 crijolbf ^an^ alere.*

&e bcngana c nOlbmp, af .fteifer 2llevanbcr £ommanboett

*Drr bet fmfle ruéftffe 2trmcecorpé iraob bc #ran|?e.

•#an følte fit (£orpé mob %nn og anfom ber efter ben

»forubfeéte


Sut 275

2Hcranber tm atfierebe 2l"rmee veb tfufcerflfc , (jvor ban

hkn faarer 03 mifteb« ttllige (In Øvlgerføn en t>aa&ffu!6

ung SØJanb. 3 t>cn fibjt« ^.ytfefrig overbrbg .^eifce

3{!eranber f)am at tjfénbe&ring« dampen »et ©oitatu

©fterat Dette varfFcet eg i? u t ufo ro var »e«6t ti(6aae tit

Siuslaub,. erfpolbt tø*' nu cn 7caarig Oibing , Over*

commanboen over ben ri;ofif?«r 2ii;nee i Stigen mob $ran»

terig i8'3. 3 flaget &eb SERofaifB, (fom SKujTcrne

falbc -Slaget veb ^orobtno), fom f)aarbnaf?et og mor*

£>erf? f)avbl varet meD afvcrlcnbc gyffe t 10 ^imer , gav

{jan , eftcrat Kufferne* 33tooftanbé?raft »ar ubfømt,

GigriAl tit $t{&agefog og marfeberebe mofe SDloffaU/.

for at ^ieaben ffulbe følge ^m berfjen. 9}cppe f)a»5e

#gn naart benne ©C.d6 føje og (jan* Sftobffanber vifte ftg

for famnic* 'Porte, ^muforø forlob fin tagne ©tiUing

og rertebc/ mcbené 9?apoleon troebe han vilbe »enbe ftg

til 2Tfien, fin !9?arfcfji mob pb?n, fjvor fyan paa mje op*

ftill'bo flg »eb £ula og .ftaluaa i $U«féri af ben fra..f?e

2frmee. Smiblcrftb tvang •0?ofFnu* $5ranb Napoleon

til StiSagetøg. gsrftmlbe l)an bog forføge f)vi!!e ftorbe*

fe en bebragerj? gift f unbe fFaffe i) am i be begpnbte lin«

berfjanblinger, men &utuforo møbre enhver af 9?apo*

leon anvenbt gift mcb j?arp|Tnbig S&ebøramelfe af be frer*

ffcnbe £orl)o(b, og panbt berveb ben uvurbeerfigc §or*

beel, at 3Car$tiben rpffebe frem og SJinterené S&egpnbclfe

forøgebe SRufFernctf naturlige ©tprfc 2>a enbelig intet

$te&!tÉ lamaer var at fpilbe , fjavbe Dlapoleon neppe

givet ^egn ril OpSrub, før ÆutuforøS (jøirc $løt over*

falbt bet franfBc intptteric veb Sarutino og tilfntetgjorbe

en ftor ©ecf af fammc $$i-b Sftalo.-^aroélarcc^ vilbe

Napoleon øbe!a?gge ^utuforoé ventfrc %l$i for at be

ftranjfeé ^ilpagetog til ©melenfFo funbe ubføre* uben

%are, men ^utuforo gjorbe en 3)?obfianb, bcr tilintet*

gforfce bm franfFe ^ciferé $enfi«ter og (javbe, før

Sftapoleon funbc anfotnme over


274 "&W

©ag ^rtnbfen of gdtntyli Xrmee øg ben føfgenbe

Jjertugen af (SIcbtngenø 2frrieraarøe. Sønnen for

^uttti'oroé 2fnftrccn^ctfe »ar over 20000 fangne , %t

umaabeltgt S&^ite 0.3 &en6lanbt abilifltge ftan|Te Ør*

ne» ^>an opbørte nu nogie SDcqe meb at forfølge

$ienben. gor at forevige biffe £eire gav Æenet

2f(cranb'r f)am tilnavnet


for at fjævne f;«n$ Onbj?a6 t>c^ S35atbct 4

é ©øb 09 6ibros

meefl til at fange l)am. ©tben rctfte f)an Scrben rtmbt

for at toere golfene ^Siiébom, men fanbt' fin JDøb paa

benne Steife. $0 2>berge , fijalar 09 ®aiar, fom va*

re miéwnbelige over t)ané £unbfFa6er, flogc i)am i&jel

famlebe t)ané 3Mob i et £ar, 6fanbebe bet meb Jponning,

09 favebe beraf ben befjcnbrevBuftunga'^iøb, fom fjav»

be bzn Sgenfiab, at£nl>ver, bcr braf af ben , 6lev

SMgter.

"Ryan (ftrebertf SBtfrjefm, $riljerre af) safte til

fin tib megen ©pmærffomljeb veb fin uubtømmeliqe

June og fjar Ijolbt ftg i flebfe levenbe Sfttnbe veb fine \>it*

tige Snbfalb. £an var føbt 1654 i O6erftroljtvafb ,

tjente fra flt 1 7&e 3(ar web ben fcran&enburgjTe ?lrmee

fom ©emeetr, avancerebe førft efter 10 3(ar til Unber;

officier og ^cenbrif 09 blev aferebe bengang 6ef jenbt fom

et opvaft .£ove&; men en ufyelbig &paé paabrog fyam

2frreft i 2>a fyan paa £l)urft;rftinben af

3&ranbcn&urg* gor6øn var bleven (øSlabt, tvang en

5Duel l)am tii at ftygte til @ad>fen og taqe ^rigétjenefle

ter. Qani muntre fatirijle Sune gj»rbc (jam fnart pn»

bet »eb ben fadjftf?c ^r>uifr;rfte og polfFe Jtonge 2fuguft

ben 2 bene ^»of. $an fieeg i fort $ib fil gongen* @e»

neralabjutant og maattc berfor beftanbtg være §oé (jam*


376 &yr

fjeb og leveret fo 8evneté&ej?nveffcr af l?am, af fjvfffe

ben ene ubfom r7^6 i ^rctftabt 09 ben anben af SSSilljel'

rot * 797 i ficipjig.

RyrafcsCfranfFcuirasle,! af cuir Støber og bfttc

tnjen af 6cr fatinf?e corium) er et «nbfer af Sern&lef,

fom bc fvære Cavnllcrifler bæve til ©cfr'ptfclfe fmob «D?u*

ffetfugler. 35a bc albflc Ænrabfer vare a.* ?arber ftf &e berc*

3?a\m beraf. Kyvaffeter (cuirarfiers) ere et ØlagS

Settere, ber ere 6evce6nebe mrb et 93rt?|tpartbfcr og en

^tormfjue 09 tnbførteé af ben fttcnjTe $onge (SJuflav

2lbo(pb. T>enne fotvanblebe nemlig Stutteriets 6ruge(ige

Ijcle j£>arnift"er tit fclottc S»cp(t^arntj?er og @torm(;uer.

S^ttigebcrg. .tøovcbfraben i kongeriget »preué«

fen og bet preué)1|?e Slftonarficé anben SRrflbenéflab , en

Berømt JJ»an" :!*jlab, ber forbum (jørte til bet banfeati«

fTc^or&unb; ligger veb Ublø6et af ^regel, forover

gaac fty\> 33roer, og l)ar, be 13 ftorfla-ber meb i&eregne*

be, to Sftite i Omfrebé , i l)trilfet 3tum bog mange JJ>a»

»er , SOJarfer og en @øe ere inbjluttebe. 3 2faret

1782, f)avbc Staben 4'5°8 ^>ufe 09 5>,og6 3nb&.,

I)iu fet2(ntal 1802 »ar forminbfTet til 49,996. Titt

bervcerenbe ©lot er prægtigt bvgget, ligger yaa en fi&ibt

cg tnbe&olber 180 $3ffrelfer, bvoraf en flor £ecl ei me»

re er 6e&oclig. Staben tøaraj .Kirfer , er ^æbet for

$flprcuJTcné f)øie Sanbéccllcgier, for ©tarémuufletium«

met / SHegjcringcn, £rig$» og 3>omainef ammeret ?c»

^ongegabcn (^onigéflrage) inbef)o!bcc f*rbe(eé fFj'ønne

$ufe. 3)en fornemfie £>ecl af ©tåben t)eber #neip&of;

ben ligger paa en 0« i 'pregcl og er bpgget paa tyotU. 3

ben feeværbige !Domf trfc fortjener »feer Orgelet at ma-r*

tei; bet 6ar 5000 »pi6er og er fulbført 1721* 2>et

berværenbe Univerfttet, fom er fliftet 1544, (jar 18

^rofefforer, omtrent 300 @tuberenbe og et af 7500

$&tnb fceflaaenbe S&iBltotfjef. CDeéuben giveé É>er bet

f ongeltge, 9taabé&ibliotl)efet, bu Biar'etniflPc og røallen*

robifFe, l)\>ilfc ere langt vigtigere enb bet førfie. ©er

finbeé o«, abflilligc tilbeel* fortræffelige ©f oleanflalter,

&lanbt ijvilfe CoKegium ^ribewiamim er bet vigtigfte.


Itøtt 277

% æf!nttigcn ftn'ebrtd)$&iirg meb Stitft og $øif)uu$ figgeir

overfor itneip[;ojf. ©en bervcercnbe catijoille Jtirfe ee

fcpgget 1777. OmenbfTjønbt eunbring

paa £utr> og ©am6e, for tøvilfe 3nfirumenter f>un og

coniponercbe* ©eéuben malcbe ljun meb en gisltfom«

menl)eb, [jvorom enbnu abj?illige af 6enbcé$>cerfervibnc,

Ijvilfe filibcé i Q.ucblin6urg. 3 ©flfFa& meb fine to

©øf!re fom ljun 1694 til Sreében for at anføgc om €f)ur»

fonten« 3J?ebvirfning i et 5fvveanliggenbe, fyun l)av>e i

^ani&urg. Sfølgc &an* §or6mbeife meb .fcoffet i SBien

funbe (jan Ijerveb virfe paa ben partif?e ^am&urgé >Sla*

gittrat. £()urf«r|ten fa*e btn unge ©revinbe, opflam«

mebeé af l)eftig Stjevligtøeb til (jenbe w anvenbte alle $or*

førelfené ,f unftgrcb for at vinbe f>enbe.


278

"&$tt

oe om $ttorité6urg, f)ver rffett fom t S5efibbeffe

af jTn (£((Feoe og ()»or (Sønnen fif fin $t(v«reffe. sOenne

SRortfc blev fiben unber $itc(en Sftarfcbaf af (gaebfen 6e«

f/enbt, fom een af (£uropa$ |før|te J?e(fe. jtort terpaa

ubfluffebeé £burfyrftené Sjerltg&cb for ©revinben og

falbt paa en anben ©jenftanb* ©rcvinben bar fin ©f je&*

ne meb ^cerbigfjeb og inbgjøb et a(cne fin uttoe ct mcerfscerbig«

ftc og meeft tøaeberfulbe 95eføg, t;un erfyolbt, var uftribigt

of 4

])etec btn (Tore, (1711) fom tilltgcmeb hertugerne

af SSraunfdjnmg, SRu&olpf) 2fuguft og 2l~nton Uirtd), fom

meb ben l)clc hertugelige familie var anfommen ber, op*

fyoibt ftg i £Uebtinburg tre ©age. 93e& benne Cdltgljeb

fTal ©revinben, i kongen af l

l)c(ené 9}avn, &ave bec>pnbt

itnberljanblmger meb Cjarcn, ()vilfe bavbe Jpenfun til

btn Zite bcfienbte §orl)olb. 33eb er uipffcligt ^ttlfælbe

blev bette fje(bne fruentimmer et for tibligt 95ptte fer

S)øben. ^un Oavbe / fom man forta-Ker veb »paaflæb.'


nfnaen faaret ftg mtb en 9}aaf i Unberfivct cg ci agtet

vibere berpaa. ©ette €5aar $»f over i SBetoenbelfe 09

fertil foin .ftMbbranb l)»craf t)itn bøbe &e« nibc $e6r.

1728 i ftt 50be 2frtt\ hendes Jiiig, [)Vorpaa man enb>

tiu efter næfren et '2iart)UitOreoe forløft, {Fa I funne fee

levninger af Rendes tynbtyfytbtt, (nev bifat 1 den fi;r{reli»

ge iScgravclfe i Ctuc&itufrurg.

Rpmgfcdn, en 6erømt og uindtagelig ^jergfæff«

mng i ben metém|Fe ^rece, med en lille '©tab af famme

Slam mb


&ivt »ar Den forrtCiC ©uperintcnbent Æørner i Ceipjfg,

p&a iBJøbrene 6ejte; fornemmelig af ben førire blc»

f)au inbført t J?i(loiiené .føelJigbotn, af l)»i5 .^iloe i)an

jøfrc «Stof til ft'ji* pocrif?e »forføg. Jpc'r»eb »ar Ijaric var«

bige /»'aber ban« C-ebfre ^>en pg i'ærer. .Jjan 6eføgte føcfi

8>jcrga£abemiet i ^rcibctg, oa l>a»-be fom man fan fee

ar (jané Sigte megen 3nfercffc for SMerg»cerféVfffencr.

tyaa fine DUujer gif (jan og ofre fenere fla?6t fom 9&j*rg«

tnanb, r)a»bc $£jerg»ærféinftmntenter r>oé fig, famlcbe

ofre meb £i»>srare ©rene paa flipperne jc. 3 2laret i 8 i o

gir" f)ai; fil Uuioetfitetet i£eipjig. Jjer lærte forfatteren

af nffrvaprenbe '}frt. at fjenbe l)am. Ornere UbvorteS

»ar jujr ith inbtagenbe, men en faft 5M)gntng, et mun«

tert 2lnftgt og et mørrfglinbfcnbe, fttb\~e Bevæget Øic ,

tøenbrog »eb ttøicre S3c?jenbtj?a& til benne le»cnbc3?atnr»

føn. 3 ()«né Omgang vifrc ft'g l)an3 ligefremme t&bjfe

Øinbelag, Hærr" i Ubrrpf, men hjertelig mob enf)»crl;øt»

ftnbet. @inaa|tgt >})ebanterte og #or fritte l fe fyabcbe ban

bøbeligr. ^Oerbenétoncn »ar f)am$»ang; faa megrt

mere maatte ungoommclig fraftigc .TStenncjFcré ©c:f?a&

Behage barn, og mcb biffe for&anbt han ftg \aa nøte , at

r)an enbog antog bcreé Stfaaocbcr 'og fanbt flor 93chag i

fcen afabemifle v?rtt)cté Mjarrefrc Q)ftringcr. SDcéuag«

ter flfjelnebe f)an ft'g fra fmc ffefie -Omgangsvenner »eb en

tibligere erljolbf (Tultijr og en .figefom mebføtt i?un|t»

fanb« og S5egcj|rring , fom i er mere bannet ©cl


(janljavbe f)att Ceifigtjeb til atfee i $aberen$ Jputié ogfaft

meb .føenfyn til bereé ubvorte$@iber 09 mangfolbige S5i»

jamrer, fom man ofte pleier at beunbre tifft^emeb^ortje«

neffen* J?an levebe nbfPttitQe Ipffelige Uger i £6613011 etpn«

oigr £anbfæbe, bcr tilførte J?erfugtnben af (Turianb, fom

var t}ané gabberjle 09 (f rev bagligt et ©lage poctifF $t«

benbe. ©aa forbringofufbc og tilintetgiøreuC>e (jan*

Ubfagn om gitteratur og *jvunfrprobufter ofre løb fad vil*

lig vai* (jan befuagtet til ar mobtage cnljver grunbet og

velmeent Unberviiéning : ja (jvor f)an møbte en &unft»

ven, ber vat* opt)øiet c»ec bp6 Stfettantiémué aabnebeS

og Ijané fjerte i ftor, opvarmenbe S&egeiftring. 3 be

fiefie af f)ané bengatig b'cfj'enbtc poctifFc §orføg vifte fig

fjané talent til f)urtigt;og let at fammenfitlfe enfclte

voetiffe Sftomcnter i batincbe 33eré; men for bet mefre

!

greb (jan fun romantifI é ;

©fpgger og gpbe iftebet for ben

poetijfe 2fanbé. (Jrinbringer bcéangaacnbc funbebenaang

ei giøre nogen bpberc 33irfning paa tyam, ba t)an beels

enbnit felv var alt for bt;6t ncbfjunfen i glimrenbe men

uftabige ttngbomébrømtne og poctiffc SSillebcr , beetø

ganbjf e overgivet til ubunben, glab Omgang meb fine

fenner, fpntcé at være af ben 5ttening, at man, for at

være genial, maatte afl)o(bc ftg fra bpbere ©tubium./ og

ganbjfe bctrce flg til (tt talent, (jvorljen bet eg vilbe føre.

93? an funbe ei regne (jam bettefaa meget til Saft, ba Ijatt

vift nof tf fe var føbt til egentlig £ærb, og tim efter fine

for l)am 6efnmrebe ©fægtmngcé $nf?e bcføgte Univerft«

fetet, for at (jan, ligefom omgivet af SJibenj? a6crne

funbe tage fat paa et 6eftemt

©runben til ftn Borgerfige

©tubium og berveb lægge

løbebane. ^en avbe alt for meget fængflet (jam. Jpané afabemtf?e

gorbinbelfcr f>enreve r)am til ungbommelige fteiltrin,

faa Ijan fnart blev nøbt til at forlabc Univerfttetet ubett

ot f)ave naaet fin >£enfigf. (£n SpPfc for l>am , tl)t

fjan ftob i $are for at ftanbfeé i fin ©træben efter bet

.føøiere veb vilbt 33æfen, og nebbrageé til en lavere

€5pl>ære. Whb jublenbe S&ifalb Iførte man efter nogen

%\H forløb ÆSrncré SJavnjfra Sffiien. §lere bramatiflFe

,


*8*

»**

3>robufter, fomfjan fort efter Ijveranbre bragte paa8>fue>

pUbfen, l)avbe broget l ))u6lifumé Opmcerffomljeb paa

ben uNfjcnbté yngling. 3?ogfe anbefale fi$ fom artige

©msating, fom ben overalt gjernc feete grønne £>omi»

no og '55rubcu. 217 anbre f. £r. $oni og grint) troebe

man ^Digteren vilbe for6inbe a»

t&cé meb £ofce6ueé fmibige $l)eaterprarié. ' SDcnne

jfpl&tc ban fin s

J>ojt fom f. f. $l>eateroigter. Sttange

nvbe givet ()am £eiligf;cb til at øve fig i flere af

^oejicnc former og tnanget nvt SBaanb (javbe foréunbet

l)am meb Stoct. iOJcn nu fanbt (jan ?0iaa(et for fin

baablpflue ©træ&er; og tøøimobige fenner, ber foibanbf

(tg ineb [jam paa l' tv og "Søb. Sjev fanbt l)an alvorlig

ibifcitfåtolftt tøer ©roffer til fcvenbe øange, 9>oeften$

fanbc S&etubntng, fom ben alvorlige ^ib forbrcr; og

SScbrifternci* @torm, ber ombrufebe (jam, fom ban felv

cp'eve&e, |tro?6te f> k i r til btn manbige @ang» 2>t 6eb(te,

fcflifHgfie, i'anbefte og b»6efre af (jans 3?ange ere fra

fcenne 3>ericbe. Ciccfaa ivrtqt lagbe f)an fig nu efter

Jporhcncé Signal og 6'førgebe Ærtgstjeneften. Wørffc

var l)an gaaet til bc (UéomjTe %cea.eve f og Ijawbe overalt

fiæmpet meb Ijøit IBtob, ^ ben berpgtebe 3fffaire veb

i^t^cn unber^?aa6en|ulflaiiDcn var (jan ncer bleven fan«

gen ((jan bigtebc bengang, mebené (jan laae faaret mel«

lem 95uj?ene, ben 6ef|en0tf SøblfoneiO* men w& w


S5onbeé mcnneflelige Sp\tlp blev fjan optagen, og gir" ft»

ben tilbage til ftt £orp$, fortil en troe J?eiigtvenlje&

f ttrcr fig i alle f)an* ©ange. Scrpaa begav t>an (I g font

fiieutenant til SRntternc*

j^raft for at naac 59tøalet. Sljcobor kørner &øbe ben

a6bc 3fug. 1 8 13 om borgenen Sti 8, paa en Sftatf

reb 53eien fra ©cjjivcrin til ©abcbufel), nær veb et 2>u«

ffabS , en balv fffiitj veftlig for Dlofenberg, „(Jtt

ffUntefugle," faalebefi beretter een af (jan* inberiigfie

fenner, „fem førft »ar gaaet igjennem (jan* Jjifié S}a\i f

gjemtem&orebc l)am Un&erlivet. ge»ewn og fHijgrobeit

beffabigebe*;' ben berveb frembragte ØJervereftclfe betog

(jam ftrar @proget og fanbfpnltgvii* og ©metten. Q?f«

ter faa finitter (jolbt f)an op at aanbe. Qani fenner,

bf r vare ilebc (jam til jgjelp, toge (jam op meb fur ftor«

fig t tg (jeb og overgave (jam. til en bnelig Cljtrurg, ber

ftra.v forbanbt (jan* ©aar, men funbe ei bringe (jam til

Sive igien." én tim før S&egønbelfen af Saftningen.

f)aube kørner efter en D?gttemarf4) fulbført fin ©værb«

fang og forelæft fine fenner fa mm c. (Sen finbe* i 3fn»

fanget til bc af (jan* fenner ubgivne 12 frie/ ttjbffe

Sigte 18 13. 8). £ort btvpaa nærmebe fig fienbtlige

53ogne unber (lærf ^nfanteriebebafning. (Dteb {jøit, futt

alt for ftormer.be 3)iob fttjttebc Ijan imob §ienbcrne. Se

ftøgtebe, og ta\itbc {tg i et SSujTab*. 2ff i bet minbflc

60 ©fttb traf fttn tre. kørner falbt førfr , efter (jam

©rev Jparben&erg, $>ofonteur i rulftf? 5fenefre og en

liiriotvft 3«scr- Æ&rner* 2iig blev tilligemeb ©rev J£>ar*

©enberg* ført tif S3u6efon>, lagt i en &ifte , af (jan*

fenner befranbfet meb egeløv og meb militære 2§re*be«

viiéninger begravet unber en gammel


a84 *$*

SDarfen af bette Stcee. ©en regjerenbe hertug af 9ttec?»

fen&uvg forcercbe kørnere ftaber et SHum af 45 Cloabrat*

rober omfring ©ravflebef, i (n>ié fjftibte et efter $at>e*

rene 3bee flø6t Sfttttbeémcerfe (Fat opreifeé, hertugen

til6*b (19 førft at (abe fyani Stig bifcette i Den fprftelige

2fn>ebegravelfe. kørnere førgenbe gaber (jar Deéuben

(liftet &am et uforgjengeligt SJKtnbe »eb Ubgavcn af 33

of f)ané ubwalgte (priffc 2)igte unber S^.itc i r*- £cier unt>

©d)n>erbt(Ct;reog ©varb), S&ertin, 18*4/ meDSSignette

af ©uit|»


SBogfravet 8 (>ar forfFjellige 95etponinger paa (atmfft

3n6jlitfter; fadebcé Berger bet Legio, lustrum; L A,

libenti animo; L C locu« concesfus ; L D, laxum

divinorum; LDDC, locus datus decreto

Curionum; LELMDS lebiiis etlubens merito

de tuis; LHLD, locus hic liber datus; L P locus

publicus, L S M C, locurn sibi monuminto

cocpit, Leg. legatus; LL liban tisfime. tyaa

9iRpnter Sctpbcr LLucius; LAT latinus; LEG

legatus; LEG* PROPR, legatus propratorius;

LEG II, legio secunda; L E P : Lepidus; L I C:

Licinius ;LUD:SAEC:F ludos saeculares fecit«.

e»a


985

Hab

tpbcTtg #r«ft, tfanb eg 93e(jage(igfjeb. gfcrc «f tjan*

2Crbetber finM i 9>arffer'3Kufeet,

JSLabé (og ei 5a66é fom man afminbetigt plcicr at

jrrrive, Souifc;, betjenbt unber favnet ben jTjønne SKeeb*

flagerne (la belle cordiere) blev f^ibt 1526 etter 1527

U'yon. Qtnité gabet: (ob t)enbe give en meget omtjvg«

gettg'Opbragelfe; §un fart« ftøujtf, abffifltge ©prog ,

og erfyolbt t)vab ber ti er fæbttanttgr, enbog Ustoerviiéning

i 3ltben eg anbre miltrare Øveffcr. £>eraf fom btt at

t>\\n beftemtc ft'g for e(eirinaen for "perpignan. Jpenbe* 4?rtgénavn var

(Eapiram 2opé. ©amtlige erpignatu

3}u gav t)im ©tip paa Sftititarf jeneffen, fer ganbfFe at

cpoffre (tg S3ibenf?a&erne* ©tubtum, un fcfv opvaf re og fortjente

i en vié ^enfeenbe be famttbige ©igtcrcé fceunbring,

tøvtlfc regncbe t)enbe blanbt SDiufernc : men tjun paabrog.

flg §ruenttmmcrncfi 93itéunbetfe i £oon, (jvttfc gjorbe

f)cnbc S&eBreibelfer for &cnb«é ^jeligtjebét)anb(er for faa»

lebcé at t>evne ftg paa t)enbe , forbi t)un gjorbe bere*

SDJanb og €t|Tere utroe- 3?ogte af &enbe* SMgte bcvife,

at (nm foverfen var tigegplbig meb t)enbe$ ©migrere«

SKoeé, etter tjenbeé IJttebbciterinberé igte enb fine ^jerfig&e»6*

feanbtcr; mcn&cgge blepe ftben be bøbefigffe $ienber*

Ctementia f)avbe nemlig betroet £ouffe fif fjerte* .£erø»


&ab 287

meltg&cbcr 09 Couife gforbe Ijenbe berpaa (jenbe* $fj?ere

litroe. fim døbe i Smarte 1566. €5atiitiM«c


288

£cb

(jave 09 priift (jenbeé, ©fjønfjeb , profaijfe ©fri&entere

berimob paafraae ljun.var mtnbre fÉjøn enb elf?v>cerbig.

3(Uc (h"mme Dog overcené beri, at Sbetøageligljeben i f)en*

beé Omgang/ l)cnbe$ 2(anb, l)enbe$ ^uubj?a6cr / fjenbe*

talentet:, be ^Jcré/ f)un bigtebe og fang meb 2(ccompag*

nement af Sutten, uitnob|taaeligen feengflebe t>enbeé tat*

rige ubmærfebe "Sil&ebere. j^enbel 33acrfer cre følgen«

be: ,

i »proj'a, (>vori tøcrjler §)nbe og Opfinbelfe; tre elegier,

24 Nonetter, hvoraf ben førfte er jlrevet paa italienff*

2)en fjørfie Ubgaveaf bifie ®f rifter ubfom 1555*

Habé&opere er Bleven 6efjenbt berveb , at fian

var ben føcfle l)øte Officiel-, ber »eb 93onaparteé $il&a«

gefomft fra a, gif over til (jam i ©pibfen af f?t SHe*

giment og berveb f?affebe f)am fad $ob. J?an var føbt

kpané, begav fig tibligt paa ben milt*

af gob familie i

taire S&ane, ubmeerfebe ftg veb Jtunb(Fa6er og fortrinlig

Sfcapperljeb og blev, enbnu et 30 2far gammel, 06erfl for

et Snfanterie SKegiment, ba fiubvig i8be fom til gran*

ferig* J?an bplbebe fjam fom alle anbre £ljefer veb 2fr*

ttiecn. 9tt«n veb 3}apoleoné Sil&agcfomft 1815, ba

fjan blev fenbt imob foam meb ftt Stcgiment til ©aup&j'

i\é, var ban ben førjte, fom veb (Grenoble gif over tit

tøané ftaner, og faalebeé gav bet førfre trempel paa bet

olminbelige grafalb. Sftapolcon ubnoevntc f)am til 3>ri*

gabegcneral og lPair af ^ranferig. QTftct* ©laget veb

SBaterloo venbte ban tilbage til *}>arié og talebe meb

Sver for Napoleon 2bené 2Tntagelfe til £etfcr. Qrfter

«Parifer'£apitulattonen 6cgav (jan flg til goire » 2(rmeen,

Étcv fort berpaa arrcfteret og bragt til $>arié, ()vor ban

fhdebté for en erigeret, ber bømte l)am til 2)øben»

5Den 190c 2fug* 1815 blev (jan jTubt paa ©reneHe*

©letter.

JUbeøtiabiete (le (Tfjevalicr be), 2>trecfør for be

politiffe 3fr6etbcr i bet franfFe øftinifterium for be uben*

lanbfTe 2(nfiga,enber, fcvilfen vigtige fJ>ofr fjan lj*r for*


SLab 389

ffriaet at fieljolbe *eb ftt latent og |tn


2po JUb

JUbvvititø »ar Ijoé be @amle en S5i;gntng me6

(aa mange $3æielfer og ®ange, at man let funbe face

vilb ben. $re af be ©amlc« Cabprlntljer cre i feer mær'

felige. £>en Ægypttf^e &abprintr), & e n meeft Berøm*

feafbemaKe, fanbteé i SKeUemo'gtjpten, o»cnfor ©øen

fflZoerié/ ei Ungt fra Crofobilopolié, i feen §gn, fom nu

ftebcr $ejum. @fter nogle (Bal ben være Bwgget af be

12 ftpt-fiec (650 f. €(jr.), efter anbre af 9)fammificf>u$,

efter oJtbré igjen af 3*nianbc$, fom ligger Begravet ber.

nntb er minbre Befjenbt enb ben

(pgijptif^e. @5amle ©ÉriBentere mene, at btn »ar opBpg*

get af $«balué, efter en forminbfTet Sftaalefrof af ben

{egt)pti|?e, paa SDiinoé'* befaling/ fom beri inbfparrebe

Sftinotaiutié. 3l(crebe i SDioboré og 'pltntué'é $iber

»ar benne SaBi/rintlj forfvunben og man fjenbteei engang

bene ftotfttjrrclfcétib ; ben tnbre $8»9,ntng$maabe, fom*

o»et&o»ebet ©pgningené SBefremmelfe fel» er oi , fom

[agt, albefcS u&ef jenbf. &abyttntøen i Chifmm »ar

opBwgget af Æong iporfenna, rimelig»ti$ ril eget @ra»*

minbe. 55en »ar af ©teen, fiirfanfet, 50 fob t)øi og

30 6reb til l)»er @ibe. Q3aa f)»ert bjørne jfob en $9«

ramibe og een i SSttibten ; f)»er af biffe »ar 150 £o& (jøt

og neben til 75 6reb. 3 2ttnrinbelig(jeb maa f)er an«

moetfeé, at bet albeleS tf fe »ar be ®am(e$ J^njTgt at


SLat 2$ i

bygge £a6\>rint^cr for gorvirringenS ©fyfb, men

at [amme fun u6vjjovbc en tilfælbig (SgenfFab vcb bem.

XLacebæmon, efter en gammel StøytfK en @on of

3upifer og Siwmpljen Saogete, »gcebc (Sparta, en Sat?

ter «f fielcgerneé Æonge (hirotas, blev fyané efterfølger

i SKegjeringcn og gav £anbct flt 9?avn Saceboemon, it#

geiein (jan falbtc ben af l)am opbyggebc ©tab efter fin

©emalmbe ©parta. 93?cn, efter ben fcebvanlige %i'oi*

regning maa benne £aceba?mon l)«ve Uvet i bet min&fte

1 50 Hat |enere enb d'urotaS. ^øvrigt flutter man af

ben l)am tiliagbe iftebframmclfe fra 3»P»tcr cg 9?ym«

pf)?n "Xavgefc, at l)an fom alle J^cllcner Ijar været en

2>fcenbent af Seucaiion og een af j^ovcberne for ben

acbæifle rofleé og €uryfl&ene$, faa fif begge sprevinbfen £afe=

nten, fom egentlig varen vProvinbé af fiacebæmon, men

ftben blev tagen for benne fejv, yvorfor bejtemteé at bere«

^fterfommere llulfee vegjerc i $dlcb^ab. @n tiblang


39*

£c jpv Stegmter af Suriftfjeniberne Ctfgtber«

nc)(ifbc: artlau$. SMffc

ifonger fevebe et ahnt i ftebfevarenbe Ærtg meb bete«

9}afro


Spfurg erfaret befte før (jan faffebc ben ©efTutning at

fortabe fir gabrenelanb og frivillig neblægge tformnnber*

regjeringen. S$an begav fig til £t«ta for ^er at gjøre

ftg befjenbt meb ben vife 9J?inos's £ove. Qfftcrat tyan

fyavbe begivet fig berfra *il be jonifFe kolonier paa £ille«

afiené Æofi, (>vor ban, fom man fortæller, fanbt be bo»

mcrijfe Sigte, og berpaa, efter nogle ©fribetitercé 93e»

retning enbnu fcavbe gjennemreift 2£gppten og 3'^ien/

»enbte (jan tilbage til Saeebitmon, fom forftprrebeé af |to»

re Uroligfjeber. ©a nemlig be to Æonger, ?frd>cIoué og

C^arilaué bverfen flobc i 2lnfeclfe fjoé be ©tore eller (>o$

golfer, og ber ingen 2ove vare , fom funoe opretl}olbe

ben afmin&clige SRolig()cb: faa toge be ©toreé Unocr«

trpffelfer og f olfeté Overmob ftcbfe mere Ovcrbaanb.

$pfurg, Oen enefie 3)?anb, til f;vem alle partier nu

fyavbt Siflib, lagbe, meb ©uberneé SMfianb, ^vié QvaU

fer f)an (javbe (abet abfpørge, tørunocn til en npt ©tats*

forfatning i £aceb«mon og blev ifcer veb fin lovgivning

jlt S«brenefanb$ ©jenopietfer og SQclgjører. (Sfterat

nu Cacebæmon veb i'nfurg var fommet til nt?e Ærcpfter ,

og erljolbt npe (Energie , pttrebe benne jlg fnart i npe

^amp mob Naboerne. fornemmelig vifte ©parta$

forljøiebe tnbvortees &raft fig, i be to langvarige Ærige

mob 93icffenieme, ber tilflbfl enbteé meb £anbcts fulb»

fomne erobring og bette tappre ftolfé Unbcrfaftelfe*


294 £ac

fafe (479 f. ST;r.) Spcrtaé pofitifFe $?agf $avbe nu

et alene naa#t en 6ett;t>cttq, "Stlvajrt, men 5er begwnbte

og atculttvcrc flg i bet felfFaoeftg* £iv og ubove j?un|b

flib 09 Æunjrfarbtø&eb. iKen paa famme $tb Mev og

kongernes Sttagt meget inbff ranfer, rjvorimob (£p()orer*

ne fcegonbfe (tebfc mere at ubvibe bercé. Sfterat nu

ben fall:bé fticnbt, 'Perflen, var overvunben,- 6cat)r.bte

be grafTfc etater, ber nu engang vare vante ttl .ftrtg, at

angribe (jperanbre inbSprbeS. fornemmelig vaagnebe

Spartaé Sverige mob ?ltl)enen, og gif til (toft \'aa vibt,

at bet, linbejr 'paajlub af at 'Perferne veb et ni;t Sjnbfafb

ei (Fulbe t)ave noget faft 'Siljnicitéfteb i ©rafenlanb , vtt#

be aftøelbe 2ttl)tnmxe fra at opSngge bercé 'Otture og 6efa«

ffc 'Piraué. SfjcmiftoflcS, ber vel f jenbte be fanbe S&e*

vaggrunbc til benne $orbrtng , fFuffcbe Sparta veb en

£i$, ber bog enbnu mere opvafte benne Staté J3t>€rfi>eie

mob 2ft(jenen.


- &«c 25 s

af bettz Oprør, fulgte m Srig mellem ©paria 09 2fr*

tareereé, ^vilfcu be fpartanjfe $elbtf)errer 3>ercplliba£

og 2£øefilnué førte meb en Spffe , ber f om ben pcrftfFe

$()rone til at jljelve. Sften bvab

et formaaebc bet bevirfebe bereé 'Politif. ?8eb wfjpre

SBeftiffeffer, opbibfebe be 2ftbenen, $f)e&cn, (£orintl) 0$

nogle peloponnefijfe S?oIf imob »Sparta, og vafte faale*'

beé en ^rig, p« nøbte ©parta til at bjemfalbe fin Son*

ge og (tore ftclotbcrre 7l'g*jl!aui. 3)enne fetrebe paa fire

$il6agemarfc& over be mob ©parta forbunbne ©rafee

veb doronea ; ben atljenienftfFe anfører Sonon bcrimob

(log ben fpartanffc ^laabc unber 'pifau&cr vcb €:nbn4

og erobrebe 50 ?ifte. ©enne unber D?avn afben es«

rintbiffe og boeottfl'ebcfjenbte &rtg varebe 8 3(ar, i f;x>if*

fe @parta var minbre belbig, men 2ft(jenen ve& (Bøfeirf

er&olbt n»e Jpaber og bctPbeltg ^ilvcrt i fin SJJagfi

@parta fenbte nu ben Hoge 2l'ntatciba$ til gongen af

erften for at erbolbc §re& og bringe i) am til at opfjave

gorbunbet meb 2ftf>cncn. !£»a 2ftf>cnett felv , veb fin

overmobtge Opføvfef, f)«t>bc opbragt Q}«r ferne tmoi {"tg

faa naacbc 'KmakibaS ftt Sttaaf, og fluttebe 2(ar 387

ben eficr b,am falbte $reb, ber vel »ar forbrelagtig fo?

*p


395 £Uc

fcømme, voticbc bog enbnu 2fgté, Jtonge af Sparta, foro

Var en fvoren Jitnbe af 5ftacebonierne, at mobfatte flg.

.føanS 3Kob 6lev et utiberjUttet af Cpffen ; f)an nutfcbe

JMvet i et ©lag mo& 2fntipater men ^oe&rcbc« af (£fter*

vcrbenen fom een af ©parfas mobigjte og f jcff cftc i?cn»

ger. 2lrd)ioamu* 4b« fclev befriget af 2>emctriué l poli»

crcc-tcS, og ©parta fun meo 93tflie rcbbct. ©trar ber»

paa tiibrog fig mie farlige Uroligljebcr. Qfleornjmué,

en £>roberføn af $ong 2frcus fattebc forbarveltge 2fn«

(lag mob ftcebrcnclanbet o« inbfalbte »ppirfyué. 2(nfla»

get mtslpjfebeé / bcelé vcb benneé fiangfomljcb , becf*

vcb ©partanefncé $apperl>eb. 2)og tiltog ©(ebernc*

forbctrvelfe og Sujcué jiebfe niere t&lanbt bem. ft'ere

gonger e/ter poeranbre gjorbe Jorføg pna igjen at inbfø*

re £pfurgé forfatning i bcné SJeen^b og fornemmelig

tilintergiøre


Hac 297

btgfjeber, fom ^aufanfaé n«»ner, 6em*rfeé $er følgen*

be: $or»et in&6cfattet>e be meeft anfecte 45x>rtg^c&er<

gorfamling*[)ufe, og bet* ffiønnefte ^robelfe ubgjorbe

ben 6erømte ©øilegang Operfife), ber »ar opbygget af

bet "Perferne fratagne 23t>ttc og fmpffe^meb 6c mecfi

anfeete 'Peifer* S&itteofføttcr af f>v>iot farmor; C^oret

et ©teD paa $or»et, meb tfpdloe, 2)iana* og i'atona*

S&itfcbfløtter, paa l)»tlfet Cptøefcerne opfertc bcreS $>anbfe

»eb ©pmnopofbterne; 35aroneta, $*>olig for gongerne

«f @ur»fr!)ene$'é ©fægt, i ®ecb faalcbeé , forbi Volfet &a»be fj'©6t ben

of Pofpboré G:nfe for en £l»*gl)joib; Sefdjerne el«

fer offentlige gorfamlingéljufe, Owort SBorgeme pleie«

bc at tale om ©t*tené ^tnliggenbe, af fcifie ga»e*

ber to nemlig Æiotanerneé 2efcf)e i DRoerljeben af 'Jlgiber*

neé @ra»e og Sefcpen ^Æcile; 5ftiner»a l

Poliucfco$ ((lal*

ciøcaO tempel, fom laae i 2(fropolié eller ben meeft

fremragenbc 3)eel a] ©parta jc.

&acet>æmomertte (©partanerne) ubnwerfebe ff«

Peb bere< ©æber, ©fiffe og ©tateforfatning , f)»oraf

fjer fortelig ffal anføreé nogle JJovebmomenter , fra

fåra-fcnlanbé øvrige $i*t\ jQX>ab ©tatéforfatningen

angif, ba vare gongerne intet minbre enb uafhængige

eg regjerebe 6lot meb og »eb ftolfeté SSillie, ba be ingen

anbre $orrettig()ebcr f)a»be, enb at »ære be førfte SRaab*

givere i $olfeforfamlin«erne, $3olbgiftéma?nb »eb op«

fomnc ©tribigtøeber og anførere for j*iæren ; f)ellcr tf fe

fif be anbre belønninger, enb en anfeelig ganbeienbom

og en fortrinlig Tfnbcel i ©i;ttet og enbelig btt ø»erfU

©«be »eb ©ammenfomfterne og »eb Sftaaltibernc.

©partanerne (o: Sftcrf omnierne af ©orerne/ fom tin*

ber £erafliberne$ 3(nførfel 6ema?gtigebe (tg 2anb|?a6ct

fiaconien) 6e|?jefttgebe ftg fim meb krigen og meb rt 3 .q*

ttn, og o»eriobe 2fgerbprfningen til Zeloterne (o: %nb*

feuggerne af Jjefoé, ber lja»be mobfat ftg ©partanerne 09

berfor af biffe »are gjorbe til ©laver) og Jjan&elen,

$orfærbtgelfen af Purpuret/ ©f i&éfarten , 9Saa6en og

3ernfa6riferne til £aceb«monierne eller ^eriéferne

(San&eté gamle 3n&&9ggere). Om nu ©partanerne/

U

,


29$

&ac

fem 2anbef* magtsge SSetvingere, i ©ffber og (Tuffttc

fyavbe ^otttt; 1 , for gacebcemenieme, foa 6lomflrebe ber*

imob ; * rj 1v blanbt biffe , cg fun paa bem maa

mer. (••: i iuar ber tale3 om (a'onifFe lUfetnanufactu*

m, "purpur*! (5Jéw«r|o&riftr k. Sacebcrmonierne i\b'

^»'otbe jtben figefom eer enejlr, 'Aolf tp.eb berc$ Overherres

©partnerne, men vare iangt talrigere enb Spartaner*

ne, mcb l>vii£'e te Itbt efter (ibt bfanbebe ftg. 95egge

flot»e p«a cii via UV.abe i et $or&unt< 09 ubgjorbe tilforn«

tnen en frrffrrt# ber fcavbe egne 5?attona!for)flmlinger af

@tc?berne$ ©epHttiefre. i&tbrag til .^rtgen fnavel i

fJOcngc fom dropper, ubgjorbe ^evec-afgifterne, fom be

frie Eacebarmonier mantte nfte bereé Overvindere ©parta*

nerne, Cac«f>a?monieVnc vare ofte iverfyge .imob


3nbtrnf paa ^offerets ©amuffe. ©partanerrnberne

føbte fanbfimligt uben 4>jelp af ©jorbemober, £vorimo!>

føbfeUfyietpforretnmgen i Tttfawin ubferteé af gager

09 fibcn af bcrtit inbfatte ©jorbentøbre. ©partanerin*

fcerne føbte, fom man Beretter over et ®fjol& , 03 naac

S3arnct var en Drens 6lev bet lagt i et ©fjolb, og" matv

tilraafrre bet : enten me& bette eller, paa betfe. S5e an*

fcre ©ræfev vafttbt barnet i 33attb og inbgnebe bet ji&ett

ttieb Oiie ((jvilfet og Spartanerne unbcrtiben gjorbe),

biffc Babebe bcrintob bereé 3>ørn i 33'tin, for bermeb ftrajr

at prøve bereé gfgemé&ejTaffv'nlje&é ©fprfe. £fe troebe*

nemlig, at et ^iinbab paa&rog fvagetige &ørn gigtiffe

træfninger ja enbog iSøben, men fFaffc&c bcrimob be

©tærfe en varig €>unbl)eb. ©lev SSarnet nu funbet

funbt og ftcetf r, optog ©tåben bit bfanfct fine borgere«.

55 mo&fat $alb 6lev bit overgivet til Qtibtn og faflet i

en paa bjerget ^at}getué vcerenbe £ule. .

3

aCe be øv*

rigearceffe ©tater var bet ©fif at ubfattt 35ørn, i 2ftl)e*

nen funbc enbog en ffaber , efter ©oloné Sove , oræ&c

ftt 5Sarn inbtil Sen femte S)ag; Ijoé (Spartanerne beri*

mob var ©ørne Ubfcettelfe for 611 ben. ©om man fatt

fee af isomer fanbteé ber alerebeiben cef&fte %\b 2fnw

nul', for at bonerne funbc vcbligeljolbe barmene pnbt*

pc $omn ammerne ilevc ftben betragtebe fom S>ele af

familien- ©partanerneé 53ørn 6(eve vaunebe til err

Ijaarb og frie Sevemaabe: ufvøbte (agbeé be i ©fiolbet

.for at be funbc 6er>o(t>c Semmernel frie S3rug. ©nør*

liv, Ijvortil man finter ©por t>oé alle anbre groefFe §olf,

f fcnbte ©partanerne iffc. S)og finber man tt ©lags

buggen 0o< bem , (jvilfet ffeebc veb en Stylten me&

©fjolbet; bogflaffceei/ fom be øvrige ©rcefcr, en i

Jponmng bpvpct ©vamp i SKunben paa bet firrigenbe

S5arn. OÉan gav bem en 53olt i jjaanben for at bt

frcbfe funbc Ijavc noget at 6cf¥jcftige ftg meb. $or at

vænne &cm til at taale funger fif be flebfe fun let ©pi.fe

cg i ringe SDJamgbe. - .ftungrebc be for frcerft funbe be

jliele ; fun røaatte be tage fig i 2U}t for ei at Blive gre6nc,

«Ueré Blev« be i)aatbt ftraffebe berfor.

J?vcr tienbe 2)ag

maatte be [abe ft'g fane af (£pl)orerne, og f)Vo ber ba 6(ev

funben for feeb, crfjolbt Ugelebe* en SKevfelfe. SSiirx

«3


JO©

Lrcncie brrimob fxf ben fra bereé tibligfte tflber. 3

©part« olevc jp.iarene affFaarnc paa drengene; og førft

veb 3rt$tra;be(|'en i ben manblige 2Ubcr turbe be [abe bet

-voft. ©e løbe fer bet meffe nøgne og" var* fcebvanfig

ffihie, forbi be ci vaiFcbc og falvebe ftg fom be øyiige

©ra-fer, ©c fatte en 2£rc i naar bercé legeme var 6e»

bfffFet mcb 6!aae QMetrcr oa ©aar. Æim i onbt $5eir

bare be en Overf jole, og føtfr mcb ber i z 2iar fiif be aar«

lig en nye klæbning, ©foe (javbc bc et engang i ben

frrengefrc ^ulbe. £>creé l'eie maafte be berebe f?.i felv

«f 9i«n- fra globen (E'iirotatS. SMnnbr bered Ungbeméle*

ge nbmcerfebe flg t|*r ceti, ber Occo Epostrakismos og

beffob beri at drengene fnftebe »pottefFaar eller fmaae

,@fene i SJanbet og falfe bc e

fjenbte og vor SMinbebuffcea, og fa'bfe ben Miinda.

épinbnnes Op fon.

W r a benne $tb ril bet i8be 7iav ()cbtc be ^retige (Protares)

og fra benne $tb til bet 3c "Jlar Ynglinge (Ephåboi),

f)vorpaa bc traabbc inb bfanbt iB?ænbene og

nøbe 93orgerené fufbe Sictttgfjeb. 9?aar børnene i

©parta tøaube naaet bet 7bc 2lar bfeue be unbbragne ben

faberlige Omfyue og 6ctroebe ben offentlige. Jper blevc

be famtlig opbragne efter en vié »JMan nben ftoi|?:el i

J^enfecnbc til ©tanb og formue, £vo ber et vilbe 6e«

troe fin @øn tit ben offentlige Opbra^ffe , Ijavbe taH

fin borgerret. £>en vigtigftc ©jcnftanb for ben pbpft*

fFe Opbragelfe i drenge og $)nglingéa!beren var gege*

meté Uboanneffe (©pmnaftif), fom beforbrebe* veb j?ø*

ben, ©orm-gen, 3ancrafium, en af ©rpben og 3}a?oe»

famp fammenfat $vclfc. ©iffe Øi v eifer forctogeé i egne

5&pgninger , fom falbte^ ©pmnafter, ferbi 3>eeffagerne

vare nøane. $il ben pfjt) fiffe ©annelfe f)ørte foruben

®timnaftif ogfaa $actif og Orcbcfttf. jpiin inobefatte*

be Unberviiéning i alle ti' krigen t}enljørenbe feaemlige

ftanbigljcbcr, benne UnbcrvitSning i ©anbfefunflen.

%il benne UnberviiSninfl (jørte paa en vii SJiaabe ben


JUc 301

uårlige ^ibjfning paa ©iana Ortfjia« $eft (SMamaftigo*

fis), fom 6efleb Deri , at drengene bleve pibjlefre for

benne ©uDinbes flirer i en flor 'Dftcengbe $ilf?uereé 9}«r»

værclfe. jpenftgfcn af benne ©fif var uflrtbigt, at

Strengene (Fulbe haerbeé Mb legemlige ©merter* ©en»

nc ^>ibjfen var faa flærf at alterer et alene evcrflænfe

teé meb ©lob, men mt enbog mange tilfatte Sivet oerveb.

©e« hoéflaacnbe 'Proeflinbe (jolbf tt lille, meqet (et

S>ianabilfebc af 5r*e i jamberne. 93emcrrfcbe htm nn,

at benne eder biin Sreng 6!ev fparct, ubrao.6te hun, at

hun et funbe 6a*re SMeoet for "Spntibc, hvorpaa flrap

©lagene forboblebeé. ^ororlfcreiu , fom ffobc hcé, ov»

muntrebe uophørligt bereé ©»miet- ti! ®ob , fa biffe

flrebe fefv om fortrinnet, (itso ber funbe ubholbe 'prøvcl*

fen meb frørfl ©tanbhaftighefc. ijvo ber blot iitfl^bte

ben ringefie .ftlage tabte ©cieren og 6!ev beflfjeemmet;

men, boo bomben minbfle Sttine, trobfebe'pinfUrn?, 6tcv

fvonet og fif goi>prit«ningcr af bele ©tåben. . J?vo .ber

fatte Sivet ttl unc-cr ©lagene erfyolbt en ©fatue til evictf

SJiinbe om hans ipa-bcr. (£ftcr 3?oqle ff al benne ©fif

alereoe have fin Oprinbeffe fra Cnfurg , men efter flnbre

fsrfl fra ©faqct veb »pfatæa. $or ogfaa at vanne be

Unge til gifl , Tfarvaagcnbeb oa, £>el)cnbigbeb, ttiflofc

man bem paa en vié 9)i«abe at fljele o : man tillob bem ,

fom vare hungrige, at fljele Cevnetémiuler af rinae Vctf

bie. SSleve be grebne heri, faa bleve be enten ptbfipebe ,

eder man (eb bem fulte, eHer oa man flraffebe bem ber*

veb, at be oani>febe omfring et "flirer og fang ©potfe»

vifer om fla, (elv. $rpgr for ben ©fam, at aribe* i et

faabant ubetr/oeligt ^tjverie , bevirfebe ofte fte over«

orbentligfle Jpanblingcr. ©ar.lebeé forrider man om

en ©rcng, ber havbc fljaalet en ung 9t«v og fTjult

benne uiiter fine ^læfccr, at l)an lob bch bibe ftg i $>pbet

og felu føn^errtve barmene , nbtn veb btn tafen&e

©merre at labt ftg bevæge til at traffe Steven frem og

faalebe* gjørc ftt $»verie befjenbf. ^øvrigt anfaae*

@v»mmen for en uefteratvelia. £ani|?«b hoé en ©par>

faner, berf»r pleiebe man »t ftge om et u6rug6art tfl?en»

nefFe: „(jan fan ei engang fremme." ©rcefetne til|¥re»

ve SDiuftffen en meget flor Snbflybelfc pat* lingbommen«


3 oz SLac

røoralfFe SDanncffe. 2>en var eit vaefentlia. £>ccfaf Op»

fcrficjcffciv 09 bet-for fif pgfaa alt, t;ua& ber git ub øaa

morale ©annélfe, Sftavn af 5ftufif. 9flan funbe va-r*

uerfaren i al(c 'SibenfJaber ubetvaf bet geraafeebc til no*

$ck €5t\rm; men ei at forftaae øftuftffen var (jaanenbe.

SQjJafertct anfaae han figclcbcé fom et Jjjelpemibbel veb

jOporagelfen ; og veb btn macebonij^e ^>f>i(ipé ^ib blev bet

@fif at alle $ribaarne i ()efc ©riefenlanb fFul&e (ægge fia,

efter famme. S5cf?€bcnr)cb var bog if«r en ©jenftanb for

Unberviisningen Ijoo* ©partanerne, tyaa ®abcu maat«

te 3>r«ngene fliffe jamberne c kappen og gaaemeb lang*

(emme ®?ribt eg hebjlagne $ine. 3 3^'e maatte be

lægge fig efter ben ftør|Te $ortfteb. ©pattanerne vare

iøuregt bc encflc af afle (Siræfer, fom meb ftlib foragte«

bz ?8ibcn|Ta&erne og nfbelcé ubclob« famme af Ungbom'

mene Opbragelfe- 2>cre* (>efe $3tbenf¥a!> var at abfpbe

feere* jorefatre* 95efaltnger, taale afle mulige S5efv»cer*

iigljeber og feite eder fcøe i krigen. S «$enfeenbc til btn

politiet Opbragelfe føgte man £oé ©partanerne, fo.m &o$

alle ©rcera*, omhyggeligt at gjøre Ungbommen berjenbt

meb $æbrenelanbeté Sove. Sa ber nu ingen fFrevne

£ove fanbteé, lærte man Ungfeomrøen bcm munbtltgf.

S(£rgjerrlgf;eb betragtebe be fom een af 93?ennefteté nøb«

»enbigfte i'ibenjfaber og føgte at væffe ben frætfefre fø'

lelfe for 2(£re og @fam fjoé be fpattanf?e Ynglinge.

fruentimmernes Oporagelfc i ©parta afveeg albeleé fra

ten at&enieajtfr'e. ^flcbct for, fom i 2(t{jencn, at b(ive

hjemme, fpinbe, af&olbe (tg fra 93iin og ftærfe ©pifer,

tærte man 4 ])igcrne i (Sparta at banbfc ," fynge, brpbeS

mcb t>»eranbre, (ø&e til 3)?aalet, rafte ©ifcué ic. X»et»

te foretog be fig offentligt og (>afp nøgne* 2>c ^avtan*

fFe 'Piger gjorbe over&ovebct næfrcn famme $remfrnbt i

be g»n;na|li(?e $»dfer, fem be fpartanfTe ynglinge.

3farf«gen, forfor £t;curg befalebe, at opbrage gigerne

Uge fom drengene, var ufirlbig ben, at bcr faalebe* bzb*

re funbe førgeé for ^fterfommerne.

&acepe£>e (©reve) blev føbtt 2(gen ben 26be S5ec.

1756. 2>ennc berømte Naturformer, en €lc» af S&uf*


&rtC 303

f»n og SDauBcntMt, »ar før Revolutionen OpfpnSnianb

»eb bit fongeltgé (Ta'fcuiet i ben 6ocantj?e Jp«t>e i »]>art$

03 ^eblem af fjUre"#fabenHér, 3Se& Ur'oligfjebernei

XI £> 6 r u b »at* f)an 3Xe blem af ^Departementet »paré* cg

1791 famnu?puterebc »eb Sovgtttningen, l)Dør (jan

førfr&lex> »alg't til Sefreteer 03 f?J>cn til *J>rceftbent. €f*

tcrat f)an nar tubtraabt i SJatienalmftttutr* , tog Ijan

beu 20 2sa" 1796 Orbet i bcttc «anb. Qari

tmberfrøftebc fe»énbe afle BlappU&ii (Tonflrriptter.Splae

mr og ifoer UbtageM'en af 350000 ^anb crier la uli;f*

feltge ruéfi(¥c $elt-ttog 1812; men efter (Tataftropljcii

2 8 '4 fjpgtebe l)an til SMoté, g au berfra fin €>temme t:(

Sftapoleoné affertteife og blev af 2ubsig 1 8bc ubn«»nf til

tyaiv. 2Da Napoleon i 2faret 181 5 fom tilbage til $a*

ns mobtog l>an ogfaa !

Painj«rbig()eben affjam, og 6le»

efter fiubvig i8be< ^iloagefomfr ifølge Orbonancen af

24be 3»fi jaget i £anbflpgtigf)c&. SBlM tifftaaer £ace*

pebe grurtbige Æunb^a&er og ben Æunfr, a: ubfmtjffe be

tørrcfle ©jenftanbe i fin SSibentfab meb en glimrenbc

©titte 35eljar«eflbent for ©enatet »ibfte at fmiare Napoleon. ,$an6

»igttgfte 2Tr6eibc er Ubgaven af SSnffon, fom ban fjar

fortfat meb Histoire des Quadrupedes Ovjpares et

serpents. gfteb Jjenfpn fertil og ti! owenanførte fa(b»

te Q3 ar i ferne f)am meget » ittigt Monsieur Reptile.

£ad>e|l8 fee pareerne.

fcaÆtngton, &ogljanbfer i gon&on , €tcr af en

6ett;be(ig formue og af een af be flj*nitefre 95>og!aber, bcr

maajlee ftrtbeé i Europa, »ar i ftn Ungbom ©føémager*

f»enb og an»enbtc ftn ringe ^orfjenefrc mtfteh alene paa

at fjøbe SSøger, Sennc égcnijeb 6lc» tiljltjt Siftnffåft


3©4

^ ac

r)oé fjam og funoe bvetfcn fja^e* veb Ban* $rang eller

vcD t)«ni> ©iftermaal. djnbelig forlob ()an ftt .£aanb»

varrf og oa6n?De i 774 et @(agé ©oglabc, b&ori ban

folgtc gamle ©øger. £)a ban ftebfe lob ftg nøie meb en

libtix ftorbccl og beéuben fom i 2fn|"ee(fe fom en rerffaf*

fen 03 ineffgfifald Øttanb, 6l?» bet fyam muligt 1779

at fabe trpfv* et datalog over 12000 SBinb og 1784 et

onbet over 30000. øaaicbeé vorte bani formue fra

2far til ?{ar, og for norrvctrenbe Zib er ban ben rigere

J&ogbanbicr i Europa.

£cu(oø ('"Pierre -- #m6roife

ftrangoté (Fbauberloi

ee) føbt i '2(micni 1741, 2{rtill«ricofficitr og »privatfe*

freteer bo« Jfrmugoi af Orleani/ 6leviet i og for ftg

frfv uf«6eltat £arbunbreb 6etrcgtet fom et iØJenfter vaa

Uføbcligbeb. Qfterebe fer SRevolurtonen t>ax>be §an

gjort ftg befjenbt veb fin SSoman: les liaisons dangesreusps

(bc farfige ^orbinbelfer) , fom førjr ubfom

J7K2 1 $>arié 1 fire ©uobcjbtnb. £>ette Valerie af bet

rtipcre Walanterie giør bverfen forfatteren eller 6ani

^tbéalber 2£re, bcsuagter maae man tifftaae, at Sftafe«

riet ofte er j?revet meb £tv og @anb.bcb. Sacloé , »er

»ar een af Jpertugen af Orlcani fortrolige, feibrog me«

get ti\ at gjeie benne til anfører for et ag tvang hertugen af Orfean* til at begivt


£ac 305

fig til ?onbon, fcbfaqebe SacIoé barn bztbtn, førte berfr«

ben nøbvenbige ©revverling meb £ertugené ^tl^ængere

09 gav £ocouii>e bibler i jamberne, til at flanbfc eller

i bet minbflcunbvige be €fterfcrf!ningcr, dtjatelct an»

pillebe meb Jjenftm til ()tne $&egivenl)e6er. 3 3far«C

1791 glimrebe l)an i 2jo co ^n^^u66en ,. (jvor fjatt

gforbe alt muligt for at vi«?fe imob fiubvig i6be, ber var

bleven arrefleret i S3aren«eé, fom ban og vat' Opf)av$*

manb til ()iint Ople& paa ^ftarémarfen , imob fyvilfet

£afapette lob fine propper marfcijere. (jfterat &an bet

falgenbe 2tør vnr Meven ubnævnt til 06crfl veb 2(i*tille»

riet og var \at Sncfner veb (Siben Torn SKaabatver ,, faac

(jan fig inbviflet t J?ertugen af Orleané ®fje6ne, ba

6fci> arrefleret, og f aflet i Jamgfcf. Sm»b»

benne 1793

lertib ItjffebcS bet barn, fom man ft'ger, veb en flog

©mibigljcb at rcbbe fit Hiv og (jan ubfaftebe fra ftt &omg*

fel be fif (le ^aler, font 3to6c6piert*c paa benne %ib Ijolbt

offentligt, (ffter benne $»ram5 ffaib er&ofbt [jan igjen

fin grit)cb og vibfle at j?jule fi'te gafler og fin ^fjcnbfcf

i et vifl SttørrV ©ibcn traabbe ban i gien i Sjenefle,

og 6lev unber (Tonfularregjeringen til ©eneralinfpectør

for ifrtilleriet veb 2lrmeen i 9?eape(. Jpan bebe ben 5

Øept. 1803 i farent og eftcrlob nogle Q3«tfer over Ærig**

funften. £«ctoé 6efab iømigt flor (£*lftv«rbig()eb i Om*

gang og funbc faa meget lettere flfilbre en O,vii:beforfø«

rer, fom ban fclo i ©æber og (£l)aractjer var en faaban

filbeleS lig. J?an* ?l'nftgt6bannelfe forraabebe megen

2fanb, fom f>an e>g virfelig bcfab, omenbfFjønbt ban ei

anvenbtc ben vel.

ilacreteUe (Painé, ben «lbre) en franff (gfrt&ent

fra Sttutioen, Ijvié 5>a*rfer i bet l)ifloriffe $ag fortjene

megen Egtelfe og erc fcefjettbtc felv i fremmebe £anbe.

33eb Revolutioner.' Ubbrub, gif Ijan mcb flor 3»er inb

ifammeéSbeer — uben bog paa nogen $)?aabe at beel»

tage i fatnmeé (Jrceffer, — figurerebe meget i ben ferfie

SSalgferfamling og fom 1791 i ben lovgivenbe gorfam*

Ung, ber fulgte ben conftituerenbe. Jper førte l)an til

bet conflituttonelle JP«rtie, ber flob imob ©irorbifkr«

ne«» ©om ©fri6ent finbe vi barn føtfl tilligemeb 9ttal»


%o6 fi.at)

(et bu n laiiujTe £iife. .£an« fterbre*

nefanb er u\>ift. 3 lang ^.ib (esebe (jan i 9}icomefeiett

fom 3U)etcr o : fem 2«rer i 33t(talenl)ebcn inbtil (jart

fclcv befjenbt af nef*6eflMt>elfe.

JUfcy (ubtalt C«e&0 « i


£af. 3^7

fin ©øn« $i(6ageforøff fra Sreja. Senneé $raværeffe

f;avcc fcettfat gabeten i ben £>p6efte ©org, ©nnet of [)am

opUvebe 2acrtc$ igjen faalebeé, at 5«« cnbnu funbe tag«

«Dce l i Jtamptn tøøb be oprørte Stfjacenfer.

ilafare (QrøarleS 3fugufle, 9Ro»quf* be), føbt paa

©fotte't ^afgotge f33ivarrøié 1644, Mevav ^offfanben unberføgt eg billiget en &or*

ening, fom ff pibre en uGevibfr, ttffcdbig Sjleøiefigbeb fin

.Opfomfh" ftoruben e flbfre erc flfrevne

meb megen $rimpbig(jeb og Oprigtigljcb; bog fnne«

begge &c(e at va?re;brevne noget for vibr. %l)i Safarc

fem i ftn perfonlige Omgang var (Eftergiven freben fefft,

l)av beéuagtet i fine ^Betragtninger ei (everet fynberliat

anbet enb et Øpotffrift.

Utiffrcb« imb Jjoffet tilbragte

,


308 *«f

f>an jtn $i& i Omgiveffer, ber gjorbe (Tg en $erf jenejfe

af at bable alk fammeé ©fribt» JDiffe Omgivelfer gjor*

5e en mege'- etjlværbig 3)?anb tit tn ofte uretfærbig jpi«

ftorieffriver. 3 oetfe ***«* (>anbfcr forfatteren fim

omtrent paa 12 ©iber om ftronben, men bifTe 11 ©ibet

opvete en ()cc( £>o$ om [amme ©jenfranb f»rbi be ere

ffrevne mcb gjennemfrarngenbe 2Lznb> £rt er blot en

Oocrfigt, men en Ørne Overffgt. S02an l>ør beéaben af

&atn herten tii Operaen *PantI;éc, |>m ^eitu^


laf 309

egentlige SRomatt i (jøiece ^etubningeirerom Æunftværb.

J&an vil blot unbert)olbe Behageligt og rørenbe, »g benne

Jpenftgt naaer t)an na>flen ftebfe. Qant "P&antafteer et

$løbenbe, men levenbe, (jané §rem|TtlIingémaabe bevifet:

megen ^ærbigbeb/ 'JMan øgttbførclfeereftygtigc, men fot?

bet meftegobe,


3io .

£.ag

ter; t^i man ftnfc^t f>o* ben funefuT&e og jo»ia(f?nnber»

OolDenoc ©elffabsmanb »anffeltgt noget ©por af bent

fcan$ Stomancc Jjerlrenoe #ø(fomlje&. ©efb niece er

$ant fKetjinb agtet af alle, fom fjtnbe i)am-

£cgo maergtore (ben £ore ©øe) finbe* i.#»m'ta*

tten i bet lom&otr .ftmtften fyav fibraget ftt til at forsete

Småturene ©Fjøn&eb. 3}a»ncne poa bif|> to #cr ere

3fo!a 93etta og %jola Sftabra : bc ere 6e»orebe meo £aur?

Bar*, *]>ommci'aiué' og Citrentraer eg l)ave fFjønne Jpa*

»eanlag, ber firplbeé ben 6ot3romaiJ?c §ami(ie$ ©fjøn»

fyebtjanbt.

Åagunente ubgføre ben ©eef af Ævflen , »eb bet

abriatiffe Qav, (jvUfen bette »eb at neb&rpbcen af 9?atn#

ren bannet ©amning J>ar gjennem&rubt og o»erf»ømmcf,

r)voraf fibcn mange fntaae Øer og ©øer ere fremfomne*


&rovtnb$ af famme 9?avrt , ber og

falbc»al)/ ligger veb Slotcn Statvi, er meget garn«

mel cg var engang 6c» ftcre SOiogui* SHeftben«. J?etr

forar&ctbeé cnbeel Sfrorøutø« og €S,iifcfrbffcr. ©tåben

j)ar cnbeel jfjømte Sftoføeer , (Jaravanfevaté, offentlige

SSabe eg vor be ®ei|tlige ei veo en faa fFarpt

truf?cn*@rVnofe er ffifbt fra be 9$er&$lige, forø ftoé a bc (SJeiftftge ' Sftibbelalbercn vare bc

entjlc £«r6e, fa« fretwoer Saicufl (gate , Sægmanb) ofte

bet famme font uleerb. £>eraf fotnmer bet at man cnbnu

6etjeucr ftg af bette Ubtrnf for at betegne en, ber er uf pn*

big i en øag*

£ainé (3, .$. 30, en mofrfeUgSftanbtftranfertgé

nye ve Jjiftorie, er fd&t i Sjour&caur' 1707 og var [>er en

af be [m'ømtefre 2l"bvofater, ba l)an 1808 &lev fafbt forø

JDepitteret til ben (ovgivenbe ftorfamltng. @aalebc*

font bette £orp$ var organtferet unber Napoleon, funbe

intet Sfte&teMi af famme ubviflc fine talenter, ba ingen

JDifcuftoncr fanbt @teb, men ber 6fot balottercbeé meb

tjot&c 09 forte .fugter orø 'be af SKegjcringen foretagne

Sove, ' og 2ainé 6!ev berfor uBemærfet inbtil bu Zibi*

punct, ba, ^ranfcrtg$ ftore QTrifTé nærmebe ftg fut U&vtf*

liug. ^»an blev ben 2 3be S)ee.: 18 13 x*aU}t til $jleb»

lem af en overordentlig QLommtéfTon af fem ^erfoner ,

ber j?u(be give béi (ovgivenbe


3ia SLai

melfer og opljævebe ^orfamlingen uben tttbere. Sffec

iftapøleons #at& fom t>a:t ti(6age i bet tovgivenbc $orp*; ,

6le» af ben ni;c Slegjering overøf! me& .^abcr og ubnævne

til 'prffftbcnt i be jDeputerebeé dammer. 93eb S3ona»

partes ^tløagefomft fra £an

opfanbt meb Setljcb »g ubmærfebe ftg ifeer i ftore , fam»

menfafte ØJJalerier. 2ff fin Stations '3>ærfcr fyavbe f)an

øjt btin ©anbtøeb i (folorjt og $nbe i U?førelfen, ber ub*

mærfer ben neberlanbjf e ©fole \aa meget til bene '#or»

beel, men (jan overgif l)ine SSærfcr veb Regningen*

Sftøiagtigtjeb, veb 33afg af ©jenftanbe og 93ærbioi)eb

i Ubtrpffet. 35og er fjan fangt fra at naae (Graferne*

Simplicitet eller ben romer(?e ©foles opljøiebe 2((vor»

SDJen naar man betænfet at ijan albria, var i Stalien, °8


£fefpemibfer tjavbe fil ftn 5tunj?<

©tubfum enb nogle Stalcrier af ^ouffin 09 jvo&berflpf«

ferne af benne 9ftc(Ter$ faavelfem 4

Piefro Scftas ^ærfcr

faa er man tvungen til at erfjenbc l;an$ overlegne ©enie*

Jpelbig i \'im Opfinbelfer forftob Ijan og jtebfe ar ufcføre

bem meb omf)»ggeltg fraftig og [et 'Penfel. Spån Bar lit

ge meget fjjemmc i aQe T)ele af fin ^mift, og berfør 6(et»

f)an meb dUttt talbt fin Sftarioné »Poufim. 2)og 6ca

breiber man r)am, at f)ave gjort fine figurer for forte 03

for (ibet gratiøfe. Spin l)ar eftetiabt mange c?:febe

il'o&6crfIif, af [)»i'fe mange ere efterftufne, ati om

btt »raftijle Valerie i btt ftatnflre ©procj. ©erarfc

£aireffe, Ijaube taget »pouffin ttl flt tJftjønfler og naaebe

t)am i ^Jalg og 2fnptbning af ©jenftanbene, men ei

i ©y6t)cb i ©tubium, i $anfcrned $ovtr«ffclta.f;c& og li*

gefaa libet i ^jenbjlab til 2fnti!erne. J^an arbcibebe

for fmrttgt, berom vibne fyané 2fp tto 09 be ni Sftufer,

fom §an fultforte paa een enefre 5>ag. Søvrigt var t)*ti

fulbfommen bcvanbret i 93it)tftologien og Jpiftorien og

iagttog deftumet og bet 'paffenbe meb 9?øiagtigljeb.

Spant kolorit er befjagelig og f)ané $ecuting anbefaler fla.

veb en vié 3Jetf)cb, uben juft at were fulbf ommen rigtig.

S SMtfebgafiertet i SDreében finbeé af t)am: l

parnafj ef*

ler Apollo 09 be ni 3J?ufcr, et @ujef, fom f)an ofte Oar

malet, og i 5D?ufect i 'Parté en Somfrue SKariaé Jpirn*

melfart ; Tinticdjui og ^tratonice , 2lcf)ilM paa écu*

roé; ©ermanicué'S Støb; SptvculH yaa Mvdwkn*

SQtb SftalerieubfTiflingen i us'é 2Sre.

fi-flis, en Bcrpgtet ©labcépige, var fofct i ^>i;ccara

paa ©icilien og berfra fart til ©rcefenlaub, ba dliciai

,

,


314

fca*

t>en attjet&nfrøe ^cfblfjerre, forflprrcftc Ijenbeé $«&rene»

lånt. ^Lorintfj var fceu føtfrc øfueplabé, ^voi- (jenbe*

^afent til ©afanterie ubuif lebe fig ; fjer Irølbebc Swrffer,

galere og $H)i!ofop§er (ynbe* QJnbigljeber. 2>emoftlje*

tteégjorbe ene for tjenbe* @fplb en Sietfe tit dorintt) ,

men oenbte meb uforrettet @ag tii&ng,e, ba gat* l)a\>be

forbrct en dum af omtrent tufenbe T>aler for tjenbeS

©unjr&eutiSninger; ban fagbe: ,,un fpottebe ofr* over be §olU


&al 315

bt*U af nogfe CtPinbcraf 3wf99* oser fymbti €$fj*tt»

s

i)tb i #enu$'é $.empc(. ?Dian opretfle t>cnbc offentlige

SBJiabeémcerfer 09 fatte følgenbe SubflPrift paa (jenbe*

(§5rat>, ber befanbt |Ig peb Skcbben af lat>e

af 2aiv'» f;immeljFe©Éjøn(jeb; (junvar avlet af ivjerlig«

fyixn og næret af (Torintf). ,£>un friter (jet i ^beffali«

ens pnpige sj&arfer." gigelebeé opretfebeé (jenbe et £e«

notnphiUin i (Toriutfj, i ben gorftab fom l)cber $camion

om betre melfcer be stift

ftg 9>atifer»2ifabemiet6 ^iKibtwrbia^tilfiobeé (jam et ale*

ne 2l'bgang til ^ojfet, men 2ffabcmiet i 93erlin optog

:


3i6

t.o\

fjam enbog fil fjftebfcm, ffgejom bt meeft ubmcerfebe $a«

milicr ber 6rftr(?6t« ftgfor et vife (jam 2f rti«(>e&cc. 3)cn

tPtaabe, fcvorpaa ban bavfce ubført fin ©enfeelfe til *5er*

fin, aabnci>e ham 2fbgang til 93ibcnfFa6erncé 2ttabemie

i »parié. $ra bctte Øie&ftf tnbtil JfPatemieté Opljcevel*

fe iibfoni intet 95inb af fammeé ©friftcr, uben at beri

tillige var en vigtig ^fbanbling af £afanbe: bog inb«

ff'tænfebc ben viiffom nu ^fnbecl, f)an tog i 2lfabemiet$

X'r&eiber, ftg H blot til affronomtjFe @jenflanbe. Spam

f?plbe be firende Overf«ttcIfen af gaffer* $a6etfer faa»

vclfom (Tometené .£>ifforie fra 1759. $il benne mcerf*

varrbige planets 3>ffremme'fe levetebe f;an (Hairault

be fpbefte og (raipflnbigfte beregninger. 1764 ubgav

ban ft'n aftrouomtfFe Sractat, et berømt SScerf, ber ftoen

er bleget anfeet for cCasfifF cg er trnfc i tre £Uiart6inb»

Spån var forfatter af alle afrronomiffe tfrtifler i (Siup*

flopoebicn, fom uofom i QJverbun; ban omar6eibebe

btfTe ftoen enbnu engang albele* for i>tn metfjobifFe Q:n*

cpffopoebie. gorubeu (jvab t)an (Friftligr mebbeelte 33cr*

ben, unbervifre ban munbtfigt i 46 2far; ban var nem*

Hg afcrebe 1761 fulgt fin førfte porrer £e Bonnier i bet

ajTronomi{Te 'profefTur i £ofl?giet falbet *?ronf mg, Ijvor

[jan forf&b at give fmc >?orelcesningcr enganbj?enpe$il*

foftelj'e. Jpang jjarefal var en @lagé ')> antcfFofe, l)vor*

fra en 3»ncbe af l)an$ 3>ifciple 6!cvc anfntte fom $or»

franbere for inbenlanbffe og ubenlanbffe Obfervatorier*

SManbt br ^^ifer, ber ogf« vibnc om Salanbes frugt*

bare 05enic. erljnné Steife ti( Italien i Tfarene 176S" og

1766 (8 Tuybejbinb), et SQcerf, ber, (Tjønbt bangjerbe

i lv #6et , tnbef;clbcr be fortrinligffe

efterretninger, tyvoruieb man fan raabførc ftg paa en

SRctjrf til 3.t#ltetft 9)4 an tvår og af barn Des canaux

de navigation et spécialement du canal de Lan-

9>cifcn felv ligefom

guedoc, 1778

fol. (om be feilbare (Tanafcr og i feer Itn

languebof (Te »nl). 'Sctte ^eerf inbcl)olber alle gamle

og npé (EanalcrS almintclige joiffarie, l;vilfe ere foretng*

ne, fulbførre eller blot ubfajlebe paa bele Globen. @t

faabantSSierf l)avbc manf)ibtil manglet, ag tiet bar fiben

været Sngenteurerne til ftorfTJvttc. JparéBihliographie

astronomique, 1 Vol. Qvart., er en overmaabe ub»


tal 3*7

føt-ftg ^orfcgncffe over alle i tfftronojr.ien uftfcmi« 33fl?r*

fer. 25a l)an var Stteblcm af alle 6ef|enbte * ?abcnrier,

faa uogjeraanb, fyvorveb be

k«ngte fammeu, i bet f)an øve rfarte fra bet ene til bet

anbet, f)vab ma-rfeligt etljvert (javbe frcmSrant. Jjati

gjorbe fi'g og en Sortjcncftc af at anvenbc fit »frfefigt al»

mecn uborebebc SKr/qte til ^ibenjlaberne* 23ebjte faavel*

fotn til bc £an pttrebc a\t\'aa uben minbfte "SU*

6ag?[)olb fine 'Jant'er, fine Meninger cg overleveret alt,

fjvab T^an anfaae for €>anbt og Slet. derfor &egri6cr man

let, fovorlebe* [)an paa fin fatiae JJaCe&ane maa f)ave faarct

mangen (£genfjer(ipl)eb, ba lian treebe nu og ba vel at

turbe 6etjenc fig afben Overvagt, tjans ftoifjcnefkr gave

Ijam. Sftaar bette i en vis j?er.|eenbe var en Uret fra

tøané eb,

ben ^opbvane, fefv ber, l)vor bet var (jam ttlla&t at fortie

fin'Ujening eller rettere, ingen at C)ave, ucptjarltg ot lægge

fin ^cenfemaabc for Sagen , air bitte cpfyibfebc en

9ttfl?na,be 9ftiffcrn«ictc imeb l)am, (jvilte foifnlgfe §am


318

£al

og l)»ilfe bet cnbog tpffcfrcé et - tilftob eenaf (jan« Ælcver, fom i'afanbe $avbe f c^

troet Sftøglen til og ©veropftgt over OBferDatortct des

quatre nations, en fttpgtning $ifflugt«fk& paa fammi

og forfnncbc f)am ber meb be nøbvenbtgfte Sevnetémibfer.

S)a nu benne $fe», »eb en Qpforbring af Nationen, »at

bleven tvungen til at marfdjere , tragte Salanbe felt

flygtningen baglig fin ©pife; bette funbe (jan ligefaali<

bet fom (jan« Slev gjøre uben fi't eget Siv« Ware. £o'an<

bc var overf;o»ebet mere religiøs enb ()an felv trocbe al

være, ti; i l;an vifte ftg (rebfe fom en gob/ arefjer, ret'

jFaffcn, mobig og virffom 9D?anb , bcr var befjelct a!

ÆjetUgfjcb og %vcv for t;elc ^ennefTejTflpgten. S^an bøi

bc ben 4be 2fpril iJi©7» foruben be alcrebe ovenfoi

Exposition dei

iteevnte SSarfcr f;ar fyan enbnu ubgivet :

ealculs astronomiques, Paris 1762.. 8. (Jremfril

iing af aftronomifFe beregninger); Etrenn«s histori.

ques a l'usage de la province de Bresse , Parii

1756", 8. C£tftort(F Stytaattfgai« til S5rtig for ro

ttinbfen ©reffe); Dissertation sur la cause de l'éléation

des liqueurs dans les tubes capillaires, Pa

ris 1770, 8- (2fff)anbling om 2farfagen, hvorfor fTt;

benbc Materier (ja?ve ftg i^iaarrør); L'esprit de Ju

«tice assure la gloire et la durée des empires

Marseille 1757. (SRetfarbig&ebsaonben flftrer SKiget

ite« ^»æber og ^arig&eb); benne "Jff^enbfing erljofb

^rifen af ?ffabcmiet i ?OJarfeiHe ; Discours sur la dou

ceur , Bourg en Bresse 1780 Qffljanbling on

SMtbfjeb); Abrégé d' Astronomie (Omrib« af 2fftro

nomien). ©ettc 9S*rf er eftertryft i gollanb og fiben

Q>arté , een ©«m§ overfat paa SnbfF og to ©ange pat


SLaX 319

StafieitflP. Réflexionssur les Cométe«, quipeuvent

approcher de la terre 1775, (betragtninger overbe

Cometer bor funne n«rme (tg forben, Ephéméride«

des mouvemens celestes , depuis 177^ jusqu'en

1800.4 Vol 4to. (£p{)emeriber over .føirønul&evffgeU

ferne fra 1775 til 1800); Traité de flux et reflux

de la mer, avec des supplémens d'Astronomie,

(2tfl)attbling-om Jpavet« fjetbc ^eel af l)ani

2tftronomte tilligemeb Leconsdela Caille ogfaa en ntje

Ubgovemcb ilnmørrfntnger; Astronomie des Dames,

1786, 12. (2f|ti-onom«e for ©amcr)» £e!.tnbe hev og

fulofart Histoire des mathématiques de Montucla,

fjvilfen btnne veb fin 5)*>b fun ijavbe bragt ril S&cgvmbel«

fen af bit trebie SBinb. ©eeubcn er l;an forfatter af en

SRcengbe litrerairc og vicenjYa&clige 2l"ff>flnblinger, fom

cre trpfte i forff jcHtgc Sourualec og i Qrncyflopebien.

2»a\ly (%homaélUtl)ur, @rcve af), ©eneraOieu«

tenant og »Stotforéaf @r. i'ubvtgtforbeiien, var en tr»

lanttf 2fbelémanb / (jt>»é ^orfebre vare fulgte 3aco&

aben, ba (jan tog (tn tilflugt til ftranferig. Salty ue«

marfebe (tg tibiigt veb 93?ob og ttforfagt&eb ; tfcpr (feebte

bette islaget veb gontenei ttubcr gubvig MbeS $ine,

^vorfor benne paa SQalplabfen ubwevnte |oin til S5riga»

teer. 9}cefte #ar (1746) ubfaftebe Satin en 'JMan til at

lanbe paa btn engelle Æoft, og fFulbe hånt conunan*

bent (Jnbecl af £«nbtng*arme«n unber COiarfcbaUen af

SHic&elttu, bvii tytinM É'buarb ti var 6leven (lagen veb

Cufloben. S)a bet engtljfe C.afiinet 1755 havbt vaft J?rt«

gen paa bet fa(te 2anb, anfaae man ham for buelig fif,

•beetø at 6e(fi)tte be franjfe 95e(tbbeffer i Ofttnbien, fceetø

tilbageerobre be fa&te, hvorfor (jan i JDec. 1756 &lev

ttbnavnt til ©ouveweur over famtne, Sjant forvalt«

ning ber paabrog ham ben bertjgtebe 9)roccé, fem ^aa

fcen %ib befFfeftigebc f)cle Europa. Cafip inbjTibebe ftg i

^'Orient ben 2ben 93?at 175709 anfom i $>onbid)en>

ben 28 3fpr. 1758. firanferig Ijavbe bengang en (tørre

£anb* og ©ømagt i Oftinbien enb £nglanb og txti ©til*


J20

Lal

lin?, ber »ar meget forbcelagtig. SJef ^avbe $rigf«n&er»

ncfhar frataget &c ftranffc SPialje og Cft)anfcemagor,

men fciffr Ciavire igjen ferbi 4

e»et &ine fra Ortra, l)»cr

ftranfenv 6efa& k ?>ro»tnbfer, ber »are (>øift »igtige/ bce($

formebcf't tercé 25eliggenf)eb , beelé formebelft btre*

Øttgbomme Samme 3)ag, Hallo lanbebc t l

Ponbid)er»,

begav l)an (tg paa 'Siarfdjen for at Beletre ©oubelnr, btr

frtftgcmeb §orferat>ib o»era,a» ftg efter en fort

53iob(!anb. Stten nu foretog l)an ftg/ ganbflFe imob fin

SnfU'iution et *£og mob kongen af Tanjaour, fiffet bog

albefeé tf fe fvarebe rtl be glimrenfee Joretagenber, (j»crmeb

Ijan f>nv^e 6eggnbt i Ofnnbien* €fterat fjan »ar »enbt

ttl&agc tt( *J>onbid)er», Beleirebe fjan Sftabraé, til fj»i(«

fet 'Diftaaf SHaabct, i jorflaaelfe meb (jam, famlebe ftore

^summer, for at funne bri»e


Hat 321

trance, rjvocfra ben etvcnbfc ti(6age. 2fl? bette fatte

nu ajnatønbernc iftanb til at §aat angre&Svii« tilvftrf*.

$)t beieircbe derfor Q3anbavad)i), ftogc ben 22be 3««n

1760 Callt)« Tirmee albele« unber benne ftæffrifngé flfture

cg gjorbe S&uffv til krigsfange, Gifter bctte ©lag fulg«

te en Ulvffe paa benanben; Jafly lob enbog 6orttage

gortet $>albaour, forbi (jan, fom fjan fngbe , var uttf«

frebé mcb #offet, J?an tra! fig tilbage til q3onbfc&eru

eg l)ané 2Irmce fulgte (jam berf>cn* S$tv opfom nu en

.frungerlnøb, og Utoften forøgebe« veb ben fjfltsforffaa*

effe, fom 6eftanbig f)avbe l)erf?ct mellem bit bervarenbe

Staao og l'allo, f)vt(fen ofte {javbe foranfebtget meget le'

»erbe Scener. £ftu tabteé og iponbicfcerp, [jvortil tyfiant

gel paa Sevnctémibler »ar ben fornemfte ?tarfag ; Saltø

ijavbe i ben Jpenfecnbe vuft ben utifgivcltgfTe Siaeqytbsg*

£eb. øaalebcé fob f>an borttage en $ilførfef af Sevneré*

nubier, forbi l)an ci bavbc førget for bibler og $>eie

til at faae ben inb i Staben. Spaw veeejrebe (Tg enbog veb

at gjøre SSrug af vifte ftorflag, fom mr.n (javbe gjort

f)am til at fpaffc $)roijiant tilveie. $ififr(t vtlbe lian et

engang, at kolonien i 'Ponbidjerv. fTuffrc Gave ben Srøfl:

at ftutte en tjæberfuib kapitulation; (l)t ban overgav ftg

til (Jnglcrnbeme ben 1 ^be 3an. 176 1 paa ©tfcretion

og. bifTe øbclaqbc lt


321

JUt

i fft 686e lidt ftt Civ p«a ©cfraffottef. Omenbjr'fønbt

nogle fortrinlige fteté!*rbe vare af ben Mening, ar Salln

ti fortjente £>øbeftraf, fpnfcg bog ben over f>am ferfbebe

2)em i bet l)e!c tagen at 6croe paa jetten* ©runbfat*

ntnger.

%tU befto minbre føgtc nogle 3far efter abfMi*


£


3*4

£3lanb ban og var, fanbt fig

fmigret veb ben $anfe, at i)ani 3>attcr fftilbc gifteé meb

ben farfre 'Ptiub* af 5Mobet, og Gatteten felv l)avbe ak*

rebe Unge fufft>et ffor Q3cbag i ben fmibige Orleané.

formalingen &Ic» a!tfa« 6' (Tuttet og fulbført meb flor

*Pragt» Simtofertib l)avbc (Tboifcul , fom troebe at

maattc frpgte ftn e«cn ^Jtagté Unbcrgang »eb en ung,

pnbig og fieg £)ronning$ 3«bf[obelff paa fc.-n gamle

fvaffebe ^onge , anvenbt alle -ftnnfrer for at fjerne

'Prinbfeffe Cam&aflc fra .fondet.. S>ette Ipffebe* tjam

og faa vel, at ben &en;gtcbe s 3ttabemoifclIe Cange, ftben

©revinbe bn S&arrp fom fom erf!arott))?aitrefietil.froffet.

Smiblertib var og£>aupf)inen, ftben fiubvig L6be, bleven

formalet mtb ben øfrerrigffe 'Prinbfeffc 3)tarie ?fntoinet*

te, fom fanbt flort 23eb«g i 'Prinbfefien ai Cam&alle og

ifcer ubmarfebc benbe fra ben ^tb , (jun felv 6effeeg

$f;ronen. Jpavbe »pritibfeffen blot (javtbet minbfh 2l'u*

lag til jpofcabaler og ^ntriguer og ci albele* forfmaaet

al 3nb6(anbelfe i forretninger tyavbe l)im funnetfpille en

fror Stolle. 932en bun anvenbte ftn ^nbflpbelfe albrig til

anber enb til at tale for utydelige ^ttenneffer. 5>a SDron«

Uingen (Sttarie Antoinette) (tebfe6l«» mere fjeb af fin 0»

uec(>efmeflenttbe .fpertuginbenaffftoaittcl, Bragte f)itn bet

bertil at man gienoprettebc en Over&eflprcrjfeé »Pofr (suriatendante

de la maison delareine), (jvortil 'prinb«

feffe Sambadc blev ubnævnt. &ort berpaa gforbe ljun

åongen en vafenflig $jenefte. 5>cr var nemlig ub&rufct

Uro(igJ)ebcr i SRormanbiet, af&vtlfe man funbe frpgte

farlige fsBl$n. 5)et Blev ovetbraget ^ertuien af Van*


tam 325

tfjiwe at begive flg fcctfjen og føg« at 6ifcegge bifTc Uro«

ligljeber. Jjan gjorbe tit 9>etingelfc at tage fin é>viger*

batter mcb ftg, for at tøun , mcben* f)an virfebe paa

IDJJcenbene, vcb ftn uimobfraaefjge 3Mib()eb og ©sbljeb

funbe (lemme Ctvinberne. 5*cgge vare be over $or»

ventnina. tøelbige i feere* goretagenbe og er(>vervcbe £g

bercver ^ongené Ijøtcjrc ^tifrebsl^b. €fter fin $i(6a»

gefomjt var »pdubfeffen enSftu mere uai^tllelig fra

dronningen enb forben, tfiu ncermebe Revolutionen

(tg, 03 •prinbfcfT« ,

n / bcr 6efab et fjelbent @farp6ltf ane«

fce oet Uveir, ber traf rammen over ije!e ben fongeltge

familie. ^i!fi fraide ifcer ubfpeibct J^crttigen af Qviti

ané onbj?fl6éfn!c-e 2fnflaj oa. abvarcbc dronningen imob

(jam fom ftn mceft fvornc ??tciibe. Stenne lob veb fine

£ill.>a*r:gere, i @pibf?n af hvilte frobe meget talentfulde

men forbrpbertfe Støenneffer , fom en 3ftira6eau , en

CaeloS, ub&rebe be mce|t vancerenbe 'paéguiller om

SM'onningen : benne maatte bervcb gjørc ben fPræffelige.

(Jt-faring, at l;un var ijalit af gationen cnbnu mere

«nb .ftongen , l)vilfet og Revolutionen fenere bevifre.

$robé be trnenbe farer forlob 'prinbfeffen bog ei bm

u!r/r"£eiia.c SDronnifuu kongen* fenner tcenfte nu af«

vorligcre vaa at ubrtve fjam af jpamberne paa 5»ran«

nerne.

lP(ancn til ftfugt 6lev aftalt, men ffranbebe

fom befjenbt, og itongené @fjcbne blev ftebfc veer*

re. T)a nu og 'Prtnbfeffe Camballe var bleven miétamfc

for Volfet, o« man befFplbtc Ijenbe for, at fraae i $3rcv»

»ejcling mcb ©veoinbe bu SSarrn , fom efter tfubvig

1 5 beé 5>øb r^avbe 6egivét ftg til (jjnglanb, at Ijavc befa«

let fine ftolf at bo?rc (jvtbe (EVcarbcr: faa virfebe tilft'fcfl

Ijenbes garner? oa $5efj*ubtcre§ inbframbige Sønner /

og 'prtnbfeffen reifte, unber v

Paafif'ub at fcenbeS ©unl«

l)eb forbrebe S&ruqen af Sabcnei,§5gt&, i 2(ug- 179 1 til

(jnigfanb, l;vor l)un blev mobtagen mcb ben flørfre Ub«

mcerfcife. 3>a .^ongené @f jebne vrb benne ^:i& fpnte$

at tage en gunftigcre Q3enbing, ba fran felv antog QTonftt*

tutionen oq et kPartieaf be bebre i Stationen erffcf rebe ftg,

for barn, fnnteé ben alminbelige ^illib iftien at ville ven«

be til6age. 'Prinbfeffen forlob berfor €*n«(anb, venbte

tilbag« til 'Paria og opljolbt (tg i Suiflerienu for at


3a6 B.am

v«re ben fon^efi^e ^miltc ncetntere. £a (Tonffitutio«

ntni ^nmervare be eneffe, paa 6»i$ SMftanb ^ongett

eubnufunbe regne, faa maatte J

))rinbfefien tnbbube be«

n$ &omv tii Zhit, veb bviife ^elfTaber ogfaa ©ron»

lungen 09 vare tilfrabe. JpcUer iffe

bette unbgif kongen* ftienber. 9)?an ubfprebte bet

Sftngte, at ber banncbe fig et jofterrt^ff k J>artie , og, at

©ammenfftrøffrrjt'j (jolMe* (joé «J>rinbfefTe $?ambnlJe.

3fctr anvenbte Orleans alle mulige $unfigrf& for at giue

bette Stpgte Sroværbigfjcb. 3 fcegynbe'fen foragtebe

9>rinfcjVfieH flig Q^agtafilfe, mat, ba Ægterne jtebfe

togs til, oplærte alt ©clfFafc t>oevæ6nebe trængte inb i bet 2jnbre afØlottet, paa#

fatte .ftongen ?rtf)tb8tjuen og forfufgte dronningen til

jlt 33c?reife, fu(c*te enbeltg btt ræbfomme ftoffcoprør;

tftebet for at 6ruge fin #nfeeffc fom $ouge og fatte

SDJagt og 23ef?emti)eb tmob Oprøret, giorbc fiubvig fit

$eftamenfe og bcrebebe fig meb ufougelig Sftergivenfjeb

til 5}øbcn. (rnbnu Ijavbe 'Prinbfeffen funnct rebbc fig ,

tuen %nttt var iffanb til at ffille fjenbe fra dronningen-

•#un lebfagebe benne og gongen , fom Begge føgte Sfte*

ff ptteffe og @iffcrf)cb i ben lovgivenbc gorfamlingg

é>ai for bem fefv og bereé familie. %nHU 3fften 6!eve

be tyer i ben puufigfte ^tiØing, og til Sjatten anvifteé

bent et SJærelfe ijoi feuilfanterne, t (jvilfet nogle WRci*

brabfer vare ubBrebtc. Sen 13 3»Ui 1792 om6ptte»

beé bette angftfufb« Op&ofbéfteb meb^emple. Orleanl,

fom r>avbe en aarlig ©umma af 80000 $>aler at ub&e»

tale øb vilbe ubfatte r)enbe

en entnu betimeligere


|emeo andre ori fjan$

25vtgcrfcattcc fvævee-e, 6e|laf 5cn Berpgtebe SOJanuel me&

j.oooo 2>aler, for fovilfen Øutn (>an lovet« at rebfee

Prinbfcffen* ?iv. Orleané fotn ^avte faaet 9}p3 om

kertuacn* llnbcrrjanblmger meb Sftanuel, fatte alt i &e»

)ægelfe for at Bringe ^rinbfcJTen i 33øbbelen3 J^anber«

Manuel gav meb fpnlig Sftobfhmb efter , oa f)an felt)

uaattc frpgtefor at Blive forraabf. »}>rinbfeffen Bfett

>en 3bie un (>er faae .3°*'t*n Beboet meb

3Mob, fanf fjun afmægtig paa Æn«e og to af r>ersbcé ?Sø5*

[er unberftøtrebe Oenbe. 3ftan førte fyenbe til bet @teb

[jvor bifTe SMobmennefFer mcb opfmøgebe , 6lobige 2frme

netop f)o!bt potteret, Qtfter nogle uBstpbelige ©pørgS«

tnaal, fom ljun maatte oefvare, 6efalebe man tøenbe at

fv«rge ftriijeb og gigljeb famt $ab mob kongen, ©ron»

nmgen og .^ongebommet. jpun famfpffebe i at foorrge

gribben og Cigf>cb«n , men vargrebe fia veb at fvarge

ben fongelige familie ^>ib. 3 ØifBliffct gjorbeé bet

Ubfagu: „'åttabame fan forføie ftg Bort !" fcenne ^a»

lemaabe Betpbebe i ben cttc var Ijenbe* jtbfte Orb. Møblerne

flceote f)enbe affteb : Qien faarebe Ijenbc over $inene, fa&

fmn Bløbebe. ©erpaa fif fjun et @(ag over ^»ovcbet

mcb en Ænorteftof ; tpve ll^prer f aftebe flg berpaa ovec

^enbe og enbte fyenbté 5iv veb Btif af ^>ifcr. SERan

(l«btc giget paa en ^>o6 anbrc ©raBte til ©t. 2fntoine»

©trotbet« J?er 6I«ve itfabernc trufne af Ijcnbe / ©rp«

flecne affFflarne og Jjjertet revet ub af kroppen, JDet

,


338

£erne at bvith og briffe mcb &em. 2)er#

paa 6le» ,$o»cb£r fat paa en 'JMfe og 6aaret tgjennem

©aberne, og bet lemlafrejje Stig 6le» jUbt efter i et

$oug. fenner af bet paiuf;ic»erf?e ,£tiu« gjorte nb*

flittige $ or fag paa at rcbbe l

PrénbfefTens betoninger, men

forgieveé. Snbelig 6tm«gtige&e eu (Slagter (tg &cmo.-$

Bjerre, buggebe bet i dtpfftr eg faif>#b bcL 5>a in«

gen .ftfa&er inbfanbt ftg faftebe f)an ©rufferne for J?un»

bene.


tam 329

Cfccncsan^ SRebactcur for SDafeferttbenben); men 5c mc»

fanijfc forretninger vcb bettc (£m&ebe ti!frc5#flil(c5c

Ijané 2(anb for libef. Sifelin anbcfalebe i) am berfor

fom Jpovmefrer til 'Praflbenten von an gjorbe fremgang i aUe 55i&cn(Ftt6cv ^ uuberftettet

of et gebt S3i<or{>cf. ^»er vifte jig ifær Ijané mat Ijcmatu

fFe ©enie„ (jp/Éffet nu l;an$ larbc «bfrifter 03 Opftnbelfcc

titøiflefce, Qjftec et 8 2foré Opljolb i (Eljur, -tebfaqeb*

tyan 1756 fine t og 1758 til kJ>aiU og ®?arfeille og over $ufitt

til6age til £bur. ært* over 'P'iotometrtcn (libmaalingen af i?t>*"cf^ og

garverncé Sfijrfc). J?an var ?un en fort ^ib Oiftebfent

af ^ibenfla6erneé 2ffabemie i S3 agent ineb 800 ©n^cit

©age, ba. ban et vilbe opljolbe fig i Oftftncfien. J?ni be*

gav ftg til (Jrlangen. SQtb benne $ib ub.iav ari (jt ftue

cotftnologiffe 3M-eve om ^3erbené6wgningen«f 3nbretnt'ng,

fcvtlfe forfpnbe Ijan* 2fanbé S>y6f)e&. 1763 gjoi^c f)an

en 9?eife til ^cftclin o


33©

&erbes CCOrétien ©utllauhie)

B(cv> febt Den i6be©ee. 1721 i 'pari 8, (jvor f)ané $a»

ber ©Juilhume be Sampfønott i>ar Coiullcr af $ranferig.

@ftcr fufbenbfé ber leofaijebeé af en omljpg*

geJtq Opbrageff? i bet fabirlig* Jpmié, øpoffrcbc (jan fig

Den practiJFe 9ver$vtbcnf?fl6, 6fcv Jjcrøaa •?ni&flfhtt (;o$

©cneral^procuratorcn, berpaa >Par(amciU»raab og en*

belig 5750 føjte T^ æftbent veb bet fcrflc ©fartefara*

mer (a la cour de« aides). 3 be 25 3fdr, E)an Gcflæbe*

be benne fibftc *poft, iirobfatte l>an fig fjeftfaavelbe man*

o,? tåbelige 'Paalæg fom tøencralforpagtcrncé 9iovfi;ge.

«ftigelfc,

ba benne ^øufte fim viicc vare omgivet af D?ationcn$

letfFafncftc Sftænb , 1775 valgt til SDJintftcr for bet

3nbre, avbe fore*

ftaaet benne ^olf omtrent eer 2f«r, tog (>nn, veb $ur»

goté !Kfj^cbigetfe af 93iinijterief, ogfaa 2fn!ebning til at

forlange jtn tffffceb , 6egav fig igjen paa fine ©Db«

(er, men fattebe fnart ben SSeflutning at gaae paa Slet*

jer, [jvilfen f)an og ftrar ubførtc. 35 a ijan paa benne

?0?aabe, unbec et laant 9)avn , r>avbe gjennemrcift ett

flor ©cel af jeaafeHg, ©cfytveij og Jpollanb og alfevcg*

ne anfrillct be Jjcnftgunj^flgtte Unberføgelfer over &un«

tferog Snbuftric, venbte l)an til6age til $ranterig i 55c*

grmbelfen af Uleosjlutioneti/- ()vilfen f)an fcetragtebe mcb

Sbifalb. S^en fnart foranbrebe $an fin Sttening *>


&«m 331

ba (jan faae, (jvorlebeé benne Revolution 6fev breven

tgjenncrø a\ granfcrigé \Ssa^tf;avefC part ben Slib. 3)a

gubvig i6Di- f?i>Jbc flittcs for Sletten tiI6ø£> Samoigno*

f«g felv at være f)ån£ $orfvarer, tøvilfen forretning fjoti

ubfø«e meb alle partier* ^ilfrebéfreb. 5)et funbe

imfblerfib tff c være anbet enb at Samotgnon ogfaa maat»

te fæffe $t)rannerneé iSiiétanfe: t)an &lev tiliigetneb (in

.©atter og 3)atterfeatter fafret i ftcengfef, bømt tit ©øben

og henrettet i 2fpril 1793* un alle, ber fjenbte f)cnbcé 2t)ffc3om|ra ,

nbig[)eber, i

gorbaufelfe, ba (jun plubfelijt i 3faret 1784 begpnete

at føre en 'pragt, ber lob (lutte til en ufjpre, SKigbonu

Sneppe fjavbe man t)avt $ib af tiljlrive benne paafal&en*

%2

;


333

£.«m

be ftorvanbfing'fjenbeé Ufoebeltgtjeb, før en fagfe Sftumfeii

ri)grcbcé om en Sntriguc, ber fatte l)ele (Juropa i $or*

6aufelfe. ©a cnbnu flcbfe jpemmeligljebene ©(ør er

ubbrcbt ot>er benne SSegivcnfyeb, og Dette vel neppc no»

genftnbe vil funne (jæveé, ba alle SDeeltagere i famme cre

biabt, \aa flat ron»

ningené £)nbeft, (jvié Ijan fjø6te bette Jpaléfroanb for fin

Stegning til dronningen og tilflob tøenbe 31f6ctalingen

terminviif3. (Tarbinalcn falbt i Snaren , bavbe fiø&t

J?alé6aanbct og leveret famme til ©rcvinbe be la SDiet&e

for at overgive ©ronningen bet, f)»ortmob (nm gav f)am

et levere meb £>ronning:n


Ham 333

£arbinafen affat fra Atle fim SSærbigljeber, og ©revinbc

fce la Sfiotlje, fom »ar o\>cr6evi»ffc om at (jave fulgt J^afé*

fcaanbet, bømtes til at brambcmærfeé, pibfFeS og leve i

evigt ftængfef. 2)erfra nnbfom (jun efter nogic £av$

§or(ø& og flygtebc til £nglanb/ &vor ()tm i forening

meb ftn


334

&« n

ter i 2fugfi6urg, be Gtafir(«( i ©traé6urg , Sngenføuf

og ^iif c(. £angen&ud)er, bccge Q^rmanner og ^ptofcffoc

ø»

renbc 9U)ii;freb$, tjar en for £titl)erancr og Qfat()oli?er

fccUcbs QLollegictfirfc, en ljcbcr til 'SSanDg funr.e fUferes faffi*

me. Skåret 1800 fiflVoc@fabcn meb Unbfagelfc af

bct$)ie ^cjliuntngcr , fom togeS pno

£aubbagene falbteé £anbbafl5afj?ecb itfcr 9?ecefjer og

havbt en Panbcrnflttntions Æt'roft. — Canbbage i ^ofen

(jolbteé i fjvert 3Bot»obl?n6 før S&egpnbelfen af ben al*

min'ecfige SHisébag , og paa famme valgte* ei alene

£anbbubbene, men man raabflog ogfaa om f)vab bcrfltil*

be forebrage* paa 3iig4bagen 09 forfpnebe £anb£ubbene

meb btn fornøbne 3nftruftion* — Sanbbagé i ©acfifen

erc en alminbclig ^orfamling af Sanbframbcrne, l)vi(fe

gongen fom £anbé()crre laber ubj?rive veb ©efmmeraa'

bef, ©tænbetne tnbbelel aUninbeligf i to blaffer; btn


førfte tnb&cfai'fer 9>ra(atcrnc v (Jt>orttf oqfaa Mntvevfife*

terne t)øre), ©reverne, $rt(m rerne cg ben øvrige 2lbcf,

ben anben inb&efattcr ©taberne. 5>e» furfJc £fafie

inbbeleé »gfeni to Ccilegier, t)vor«f bet førflc inbbefaf*

ter ^ralftterne, ©reverne og ffrHjerrerne; &ibbetfra»

bet, fom ftebfc ijar en ?OvematfÆa[ af ben løferf?« $a»

niifie og ocr(>o$ f);ir line Ærebébirectorcr ufcejjar betanJ'et

(*>IIecm:m. $or ©taberne fører ^eij^ig 3Mrectorium»

©fanberne have et votum consultativum øq maae

inbfinbe (tg n«or og tøvorfcen ?anb$f;errcn falber btm;

af r)an« ^Uie er eg £iben ftf|>«tta,tg hvtv lange en l'anb»

bag ffai vare.

&attfcefret\ Sgfbgatnmel rar ben ©fif (30$ bc

$nbf?e Uh at (javue fternarmeder og afgrø're ©tribig&e«

ber veb Jtamp, og ben frriver (tg fanbfpnligviil fra be

${bcr, ba tjigen offentlig OJJagt fa'nit ©te& , fom man

funbe overbrage 2ifgjeretfen. £0?*j: og ba jfrlgcnc mef«

(em bem felv ineb»rbeé og meb SJcmernc, faavclfom

$of?evanbringen8 $og foavbe nøbt be nn'fFe ^olfcftag ti(

et ©fagé ©rat«for6inbelfer, ja enbog ba usange af bcm

Meve ©elc af bet franfijYe ?D?onatfte, vilbe be ei give

©Up paa ^ittt ©fif, og anfaae bet uanflanbigt for en

fjftanb at onraa&c ben bømmenbe 3D?agt em .ftjelp.

S5e

franfifFc konger, fom vel tnbfaae , at benne

1

©fif et

fivax ftob til af ttbrpbbe, føn. fe hellere at fonnilbe bc«

og mulfrerebe i bet minbfte 33o!bfomf)cb imob ben , bet:

var oercbvilltg fi( at frifjøfce fig (betale g?ebpcnge,

SBcbcgelb) fra fteibcn 0|3rivatt>vnen)» $ra famme

©fif ubgif lampretterne, Svcfampe , ber ffebtt for

SHeffen, for efter Ubfalbet, fom men arfoae for et gub


33^

£tb §ore*

giwtr.be af en guboemtneJig 3nfp.tratton, font war truff

fen en $£if?op. O3 benne ^nbjFrænfelfe af Jeiierne nb*

fcrebebe fig fnatf, f


fim 337

tuffer ffactc over ®u!>éfreben$ Overfræbeffer. ftøen fce

6 cv bog fhbfe alminbclig affftjebe Unbtagelfcr. @ubé*

ftebené Utilftra'ffeligljeb i ftj felv brev cnbnu mere enb

bettc be ti;b|Te Æciftre til, veb borgerlige Sove at førge

for diigeté fireb og |>tte ©rænbfer for ben tiltagne Diet

at biclpe ftg felv faavclfom for Slæverctten, Ijvortil ben

ubartebe. %i)\ ben $>o(b, ber engang var antagen font

tillabelig i^ilfcefbe af £evn og gplbeftgjsrelfe , olev

fnart mt$6rutit til a! @lagé Ubaab, og enhver f)olbt for

retmop^figt (jvab f)an formaaebe meb )Tn 9}c?ve, S)eraf

alleregne SRøvericr og Ovcrfalb til (ler @fabe for jpati*

belen; t()i ingen 93ei var fiffer for be f)oiboenbc eg om«

ftreifenbe SJolbiSmcenb. 2l(erebe (Eonrab btn 2ben 09

^enrif 3bie gave Sove mob bette Uvafen/ bog fanbfnn*

ligvus; fun imob ubillige 2fngre6, ei imob 3}øbf)jclp af

rctmceéfigc Harfager. 2>en fibfité @nei'gie-vitfle at (Faf#

fe bane Sove en for ben %ib magcløi £t;big()eb; men i

SBorgerfiigene unber ()an< efterfølgere eg 9ietf-forfat«

»ingené deraf flijbenbe fulbfomne Sotvirring, Sleve «pri«

vatfeiberne igjen (yppigere og USetene ufiffrcre enb no«

genjinbe. 2)e l)Ol)enjtaufif¥e Æeifere, ligclcbeé for fvagc

til @elvl)jcfpens ttnbcrtryttelfc, lobe fig nøie meb , veb

at ga«e inb t $tbsaanben, at gjøre ben faa ufFabelig for

ben offentlige ©iffevfjeb fom mulio.t. Jteifer greberif

iftebefalcbc paa SKigébagen i 9}urn6crg 1187, i btt

minbfh tre ©age i ftorveien at gi»e ben efterretning,

fom man af retma-éftg 2farfag vilbe paaføre 'fteibt, unber

@traf af Sereløé&eb. £>ette falbte man opflge (diffidaxe

eller difiiduciare o : opljævc $tltree til greben).

SDette fFeete veb et §eibe6rev , fom efter Knførelfe af

2(arfagernc inbcf;olbt ben formular: „berfør vil jeg

være


333

tan

fom feen fitøfttøete ÆongcmagtenJ Jpaftttbtfjcepclfe Bragte

itfanb i #ranfcrig, at alle l Prtøatfciber ffufbe Ijmle, me»

bene -tonnen fyanbe $rtg, Éttnbe et brive« tgjennem ()o$

be tøileéløfe Sybffe ; i bet (jøiefre forrnaaebt man at af#,

fcofbe ftciberne fra bc fciferliae (og anbrc neutrale.)

85 or a, e (SDorgfreb), fa ave I fom frafremmebe #ufe(J!>uuS«

fceb.) eb benttP, i jTg felw velgførenbc 3nbretning , 6fe» en

trpffcnbe S&prbe, ba *bet (let tf Fe (lob i ben Steifenfceé

frie Q3ifl& ar (abe ftg lebfage. 3a felp uoon flt gjøre fig

ben $ftø?c at lebfaae bem forbretc mange S&orgfyerrer,

»eb 33. iene og globerne, ber gi? forbi berei ©«ebe, $olb

af bc Steifenbe e[fer egentlig Søéfjø&elfe fra IXnnbring,

fom be rrncbe meb, 6!ot paa ben ©runbatbe paa bctte

©teb vare i bercS (JRagt. £>a .fong 'Philip i ?(aret

1201 gav en nt?e 8ov imob ftrcr-jSbrubo: imob uforfpnb*

teSeiber, for6øb (>aa riflige pa« bet ©treengefte (jine

UbprefiVffcr. gignenbe gforbub til nøbven-Mg SubjYiar«

pelfc af benne a\t for ofte glemte ^tøbretning, ubftebcbe

Otto 4bc I2C9 iOibcnburg, &rcberif 2ben ca34igranf»

fm-t og 1236 i 33tatnj, (>wié Om-rrrcebelfe jlulJ« ftra|Te*

mcb .^aanbrné ?fff)ugg?(fc. Wien llroligbeber i SKtget

fjinbrcbe btffe .tdfere i at giwc bercé £o»e Sftertrpf, og i

be (lormenbe ^tibcr efter $rcberifé Søb gi? b« »tæften

ganbflfe i ©(emme. 3>a maatfe Unfcerfaatttrne felv vo?»

re 6ctfleufre paa at fivve bentic Uorben. Støberne, fom

t bcttc $ib$rum før (l fja-oebe f?9 » c & $anbclen tt( blom*

ftrcnbe 3$ef(tanb og ?fgt fnbgooeube SD?agf/ var ^>an*

befené ©tft'er|cb mecjl om «t gjøte. Xlerebe i Havet

1347 traabbe atte veb $K()inen liggenbe ©ræber tillige«

meb anbre SJabofræber , be tre ^rfe&ifper og enbeel

ftwrfter fammen i bet rljinffe ^or&nnb. 55e forencbe

(tg i SBormé om at mobftaac meb feeflebé 5ftagt alf

©tratenrøueric, 5o(b» og £eibenbpre


SLan 339

øttagt, og bet fuffebeé bcm at Wnge SThbofjerrcrne og

be 2fbe(igc til Sffjfaffelfcn af fccre« ubefjtrbe St&tntolb,

ja cnbrg fi! ^ubtreebeffen Mette $rc64jfo.r6uitfc'. .f ong

SBii&elm befrceftebe 1255 benne forening i Oppcnljeim/

øg befalcbe, v>eb forefotnmenbe £eiiigl)eb føtft at føge

4>jdp l)oé &am og bane Siibbere og éun / naar benne

blev nægtet eder uvtrffom, at Bruge Sftagf mob be Uret?

fff'rbføe i fiotbunbeté fftavn og unber bete .$5anner. §3eb

fotm ©tntémagtcnS (svagfteb var fcette ftoibunb alene

fortræffelig egnet ti\ Ovcr()o!be r lfen afben offentlige ©if»

fcrljeb, og bet bcvufebe en fyibtil tiført $rcb veb SttMncn*

S^rebber, røen Stigsftoenbernré tlemg&eb i 3"ferrcgum

fvæffebe ogfaa bcti 93irf fomfjeo og ftgctionerweé % eiber

gave be énfeltcé v§avefpge og f orb::tre(fc m;c 'Paajfub

og ©piffetunt. 3 be Grgnt, fcoor J^értugetné og $Jarf*

greverne alerebe begtynbfc« at »ve fianbiljøiljleb og (jerffe

mcb Qrftcrtrpf, Ivffcbev bet bem ogfaa temmelig (\t &rif«

be Øt-tøc paa Sfavcre oa 3Jo!b$mænb. , 3)efte var 5if«

fælbct i Bayern, '•Dieiffen, ^firingen cg S>ranbenburg.

SDten i @d)tvaben, $ vanfen, ©,a4fen og veb,?nf)tnen,

hvor ben hertugelige $>?agt manglcbc ffØigtmtb ben fet'»

fcrifgc, flceg Uorben og Uftffcrtjeb til bet uberfte, faa at

mange bimbrcbc af be #b?lige fun (eve'be af SKov. 9Ut«

fcolpl) af .føabs&urg, 3tiget$ ©jenopretfrr, fagte ogfaa at

giengtve bet ftreben. 3It bringe bc ^bffe til evig Opgi«

veife af SSaabenrctten, berpsa var ci at tæntV, men bet

loffebeé Siubofpl) paa SligSbagen i 2sSut\;burg 12K7 at

laoe en Sartbcfreb paa tie l{av antage af


34®

&4K

bigfjeb. 55iiTe 8ope gjorbe aftfna tf fe nye ?or6infceffer

til ben offentlige ©ifferr)ebé Overljolbelfe otterfløbtge

cg faabanne (luttcbeé nu, fnart metffeiferlig SGcfræftcf*

fe fnart uben famme; ri)i ben fu[b6prbenbe SJJagt »ar

altfor fraftesløé paa $iber, ba ait ført« $3aa6en. ©li*

§e $or6inbeli"tc fafbtc man efter bcieé Jjenftgt og 2fanb

(el» £anbeft'cb. Wor&unbémeblemmerne (owebe rjweran*

ore fammes Opretljolbelfe, S5ijt«nb mobenljuer 93olb«»

manb, og tifftobc l)tteranbre, for i-ctlJDert $ilf«(be at

ftffre (tg §ilflugféfieber , f«&t>an(tg 2(a6ningsret i bz*

rc£>


flige ftor&unb, forenebe ftg alminbetigt om , at (abe be«

reé Stvifiigfyeber afgjøre for jetten- SDette (Tebte

fornemmelig i et m;t gorbunb, fom be fef)iva&if?e

©ræber 1331 inbgif meb fyveranbre i SBeinéberg

paa £ubvig af kaperne £evetib; bette tiltraabbe

ig

befrceftebe bet. $>a€arf4beé Sanbefreb af 1354 var

Iø6en til (Snbe, jTuttebe be fcfciva&ijFe øtceber mcb fei*

ferlig 23cfrceftelfe igjen et §rebsfor6un& bog fim paa

É;alvanbet 2far. — Jpvor talrige bifife $or6tnbelfer og

vare og fjvor tibt be fornpebeé, vare De bog ei iflanb tit

overalt at v?bligct)olfce Siigeté ©ifferljcb. %a be ubar*

tebe felv paa bet ftorbcerveligfie/ i feer mob ^lumingen

af bet i4bc ^ar^unbreb. Oprcttcbe til grebens SJeblt«

getøolbelfe tjente be fnart fnn til at gjøre $eiberne a'min«

beligere og alvorligere/ ba be f or&unbne unbcrfløttcbe

fcveranbre felv i uretfetrbige og frc&éforftwrrenbe $og»

25e j?or6unb, ber 6eftcbe af .SSpr (terne og Sitcebcrne,

fom l)avbe en faa forffjellig 3ntereffe, opløfte fig fnart t

to 'partier, ber 6ef rigebe fjveranbre meb faa meget |lør*

re §or6ittre(fe. (Bræberne flagcbe over ftprfrerne i lin*

lebrting af J^anbelenc Unbcrtrpffelfe veb $elb og gei&e

og ftprfrerne over ^taberne formebe(|t Optagelfen af

»Pfaljborgere. a»

ben, bog ei faa mecjet til grebens 93eblige()olbdfe, fom


34* £er* S^efFpttelfe ttnber Sftavn

af ©eij?a&er, font ©t. SSil&elméøg ©t. Gtør#é v @e(#

fFa6/ ©elfFaoct meb Jporucne :c. efter be ©inboillcber,

be fjavbe valgt (tg. llnberti&cn traabbe biffe ©elf?a6cr

vel og i §ør&tnb;el|« meb ©taberne f. (Jr. 1382 m»b bet

fc!}n>a&i|?e $or6uiib» ©teeberpaa i| '2lar , men biffe

unaturlige ifer&inbclfcr pore albrtg af ?3arig()eb. ' £oug

SBenjel, ber frpgrcbc ftprfterne, (Ea l fclo gjerne pave

feer, naar ©taberne, frpifebe web $ot&unb, banrtebe

en 3)?obvagt tmob bem. 3 2faret 1381 fluttebe fpv of

be fornemme ©taber veb 3U)inen en faaban ^orSinbelfe

mob be ftc&gfcrjiprrenbe 2fbefige og til


JUn 343

fører, ©taberne forcgave, men fjvorunber 6c ofte fFjnlfe

ligcfaa megen 2£rgjerrtg&eb og 25egjcr!igl)eb , fom ber

bk\) lagt Jprfterne til 2aft, overmobige veb béreé gor»

6unbé ©tprfc,

v

tfertr ba & ong SBSenjel 1387 lovcbc, ©tæ«

berne fut 93ejFt;ttclfe mob enljver, ber uilbe fiomfe bem.

gornetnwicUg opbragte* gprfcerne veb Den SMfranb, bet

fcr>tva&i|?e gorbunb 1386 gav ©cfcrocijerne mob #ertug

jeopolb af $(lerrig. ©aalcbeS »bbrøb i Éawt 1388

aa6en&arc$ienbtliglje&er mellem ©tcebernc og gprfterne«

krigen førte* meb afverlenbc Spffe. $ong SSenjel tog

ftg i jførfTntngen meget af tSræberne Ofl erff«rebe ftg of«

fentlig for bem; men fnart tob ben U&:fianbige enbog

fine fiolt fføbe til g pr (temæren- (StæDcrne 6(eye tuning*

ne til at give efter veb Overmagten og veb $t ;

. -


344

*-*n

©f jofbé a bet bl?x> ait fortalrigt,

blev bet famme Tiav (143 j) beelt i tre 3>?le : Over*

fcf)iva6e;ié, 9"iebrcj"dm>a§en* og #egaué 'Parttc. tyaa

ben anbcn &ibe forb^b Æcifcr


feffe. dn 9?igégre»e eller ©y'naf!, ialbct ?anoefreft*»

{^»e&Smanb, 03 yvor ^eiferen yaube fat greben og ub»

nævnt (jam, SHigsfogeb, eller forbi Ijané ?D?ap,t alminbe*

ligt fun ftrafte ftq over cnfelte £anbj?«6cr, £ati&7ogé&j

^aw6e l}>:vi ftorfæbet, 09 S&ifttrberne 6eflo&e af Svibber*

|?a6cté 05 ©tffberncé Ubfcnbte. Q3cb enfeffe ©romber*

ftoyoinbelfe til Canbefrebcné Ovcrf)olbel|>, tøvilfc enbnu

vare yyppigc uo?, u&naruntc $ crbmtbSmeblemmerne §ot*

mant.cn (06niann, gRiin&mann). 35c gor&iinbne*

,£a»ebémar,b tnnbt epforbre bom til flffert jjeibe 09 til

§e!bttoq imob $rebéfor|lyrrerne« JDen j?]t(pittøbe]t»5e

gav be ftor&ttnbne efterretning om fin 3}øb »eb £>au«e£

©rormfaner og ©tormiybetn SHettctnc Ijolbt beres

fcrbvanltge gotfamlingcr fire Gjange vm *far'et nemlig,

©dnbagene efter be fire Cuatetn&erbage, be overorbmtli«

ge, fa« ofte bet bcljøvebeé. grebforfryrrerneS ©traf

»ar H&tw, iyoevtil .^irfen enbnu faiebc ©annfættelfe J

fertil fom og J?unbe6ceren. — 3 klaret 14S6 oprette*

beé ben flbjle Eanbefrcb paa en vis *^ib i ^ran'fiut, nem*

lig paa io2far, en Inbtii ufturt lang $ rifl, ber fot&erc*

bebe paa ben evige, ber var ben fofgenbe SKcgjering for*

[ul)olbcn. Jjer beftemteé paa nye regefmæéfige Itbjfub ,

og til bi IT« faaveffom til 3ttg$lmfrctterne 6:eber Ijenvttfe, men alle v

]>ri»atfeioer fftengt for&ub«

ne. $or at fiffre benne $reb , farnemmrfig i ©cbtva*

6cn, ber var ubtw hertug, beclt i mange frnaae ©tflrif*

ter cg terror be flefre ftetberé ©fueplabé (tifftgt for afc

flaffc jtg cftertryffelig Jjiclp mob hertugerne af ©fly^tt

og mob ©cyiveijcrne) foraufebigebe Rejfer $reberif, paa;


34^

&ftrt

»ctfom tøvefelffafcef* tiitva-beffe. €n .$oPebgrun&f nu fietit t

f re Jteebfe,

6unblraa&;

Ovoraf tøver f)au&? en $ormanb og

men bet tøtlt ftorfrunb, ©ræoern?

en Jot*

mcb tnb»

Sefattebe, bavbt to fortit bé .Oøvbinge, een af ©cljfa&et

og een af '3t


S.an S47

belfe. %ot at gføre be forbudne $ciber unøbvcnbige og

overfløbtge, inbførteé tn ftaaenbe 9tet , &vi« SMjtbber*

vare valgte af Steiftvt n og SKigéftamberne, SKigsfammer*

retten i ^peier, l>vi« forfatning 09 ftremgangémaabe

bejlemtcé veb en egen *!ov. kortere ^Sarigfyeb ()avbe

t>tt (igelebeé bengang oprettet SRigSreginient, et perma«

nent kollegium eller ©enat, l)vilfct ben øvcrfle ©torelfe

af Diigsanliggenberne »g Eanbefreben* Overfjolbelf* f

Æeiferen« fflavn bctroebe«; tl)i, bcel* formebelft &etfe»

rene og 'Jnrflerneé ^verfoge , fom beri faae en $nb«

fFrænff ffe af betel SRetttgl)eber, beel* af fanget pa«

ttnbeiftøtfelfe, opf)ørte benne Snbretning efter en fort

Sibéfrift.

IJanbefreben« cftcrtrv>f feftafte JJaanbt&avelfe

maatte enbnu ftebfejTec tncb våbnet ©Jagt, ber var me»

re i ©romberne« enb i ^eifereni eller SRigeré Jamber«

©ette varebe til ©Jibtcn af bet i5be 2farljutibreb og

int^til 33?inbet om ben gamle ^i& var ubbøb, før be

tnfejle Tlbclimcenb funbc bevæge* til gtnbfte at opgive be«

re« f j«re 3}æveret. ©fange $orbunb fluttebes berfos

paa noe til Sanbcfreben« $aanbtl)æve(fe , mange gamle

fornuebeS, men alle raeb ubtyffeligt gorbeljolb for bet

fcfyrøa&tfFe §ot6unb. Qetti blev 1496 forlænget paa

tre 2(ar, 1500 paa 12 Hav, 1511 paa 10 tfar, enbe«

Itgj5t2pr.au 2(ar. 3 tfaret 1523 ferftprre&e bet

23 Sftibberkorge, ba Øtibberne et funbc eller vilbe cbelig.

fralægge fig ben blotte ©itftanfe om $reb*6rub (man

f jenbte nemlig ei ©jerningemambene til viffe ubøvebe

^jolbfombcber.) 3 21'aret 1530 opløftes gor&unbet,

uagtet jteiferens" SBefiræ&elfer at fornpe bet, ba imi&ler«

tib bet.fcf)malfalbij?e ftor&unbvar opf omniet, og be pro«

teftanti(Fe ^mfter, fom frwgtebe r/fin $ot&inbel)V> føgte

at f)inbre ftornnclfen af fammc; beeuben var 3'^rctnin*

gen« Hanb ubartet, og gorbunbet maatte tjene Overljo«

veberne« 'Privatljenfigter, faa at be bprbefulbe Ubgifter,

Ijvoraf fun $»tfterne broge Sutten, gjorbe ©taberne

miéfornøiebe meb $orbunbct» SDcrimob virfebe bent

evige fianbefreb og Øligéfammerrctten velgjørenbe tnbtif

bet tob(le Dtiges Opljævelfe. 9?«poleon« ^»litif gav

&ver af be fmaae giujtcr ©enverainitet og føfgelig

3 a


343

*a»

„erigerer, men ben ftorc ttnbertrpffelfefifrig, (jan førte^

opfiugebe alle fmaae 3»tct'C(T«f/ og vcb @tben af en faa*

ban Overmagt fuubc ingen a»e Iabet anlægge $3eie igjen«

nem f>c(e (it vibtløftige Slige. Ogfaa f)oé (EOincfcrne ere

33de meget gamle/ tf)i man fortæller, at alerebe d'tøaoj

fyao, fom lepefcei ben fg&elagttge Zib , f)ar Iabet jevne

5>ciene for ar overfrlgc S&jcrgene. Jpoé ©ræferne var

jpermcé (tØJerfur) 2anbcveienc$ ©fptsgub , fyvotfot

liian og fatte tøan* -Uc (efter tøomé S&ugning). øibcn fif

2(£biiernc Opfun mcb SBeicae, og be lobe 459 cf. Si. 93.

brolægge SSeicn fra iSKari'é tempel/ ber iaae uben for

(Staten, til ^tebct S&evilla og fra ben capeniniflfe 'port

til Sftaré'é tempel. S.#aret 5 12 ef. Sft. Q&. lob £atuS

3furefin$ £otta og jtben §faminiu$ anlægge be efter

bcm falbte $3eie. llnber ben (tbfte afrifanjfe ^rig an*

Iagbe Slomcrnc en flagen 33ei igjennem Spanien og ©al'

lien. ©aalebes vebbfeve Slomemeat anlægae janbc«

vcic igjennem bc af bero crobrcbc £anbe. efter flere

2larf)unbrcberé $orlø& cfterligncbc føt'fc ^ranfFmænbene

^e gamle SJonurcé 2anbcveie, Qvoraf be nuværenbe

(Ttøauffcer fremfom. (Tar( ben (tore, var ben førfte, fom

igjen lob arbeibe paa SSeiene, lob for6ebre be gamle og

anlægge m;e. (@ee djaufieer).

£anfc!>mi6f>ol&ning eller Ocfonomie er bectø en

Sttæringévet, beelé en Conbljuuéljolb*

ningen fom 3?æringévei anvenber Cauboefonomcn for at

epnaa? (in Jpcnftflt alle 3CnjUtt« °3 S&ejtræ&clfer fa«*


Ubté, at f)«n mcb ben ringefie f or6ritg af $i& , Slum ,

Omfoftninger 09 2fr6cibe fan frembringe og tøclbe be

npttigftc planter 09 2) ni* i fccrei ftørfte ftulbrWtmenrjeb,

rkvarc fine frcm&ringelfer intitil ©rugen of ben?, 09 er«

Ijolbe ben rjøijt mulige f orbeel af tern efter grabrag «f

fltte @(ag$ Omfoftninger. U3?en ?anb()uué[)o(bniugen

fom 93tbenf£rt& (ærer be bebfle, fiffrefre, pga erfaring cg

(fornuft grunbtbc SSegler i en logifF OrDen , t)»orle»"

beé fianbmanbené 2l'n(la(ter og ©efrrcefcelfer maa«

inbrcttcS for at 2an6f)uusl)oIbninacné JJenfigt fan

epnaaeé paa ben ljurtfgffe , fettéfre, fulbfbmnefte og 6e#

uageitgftc 33?aabc. ?an5{)uuér)©lbningen i vibtftøftig

ftorftanb 6e|Fjefti§er (tg altfna meb @1jg.', «5}?atf*, J?a«

ve« og ©fovbnrining, mcb Ctvcrgavl, ©iavl, gifferie /

©ryggen, ©rombe u fe og meb £anbc)uué^olbntngélun»

fien- 93? an fan be(e btn i ben tf^eoretifF« o : vibenffa6c»

lige cHcr efter ben af nogle 3?yeie antagne €:prog6itig

vationcttc, og i ben pra«tifF:cmpirifFe.

&rttifc>cot>e er foreningen af flere fif 3Cgrc, dmge

Jjaver, ©rcesgnngc/ ttnbeftibøn og-af jSbfbue, $>arfer

K , 6cftaacnbe QJrtmbftv/r'fer til 2fgcrbprfniugen$ og

£lv«gavlen» fremme. 3 lanboefonomif? J*>enftgt ers

Sanbgobfene meget ulige og forflfjcflipe. SSRan inbbefer

bem berfor i fulbfJambigc og ufulbfrænbige efterfom aft

(jvab ber ubforbrefi i fiaubtøtiuéljolbningen finbcSvcb bem,

eder nogle af famme mangle. Sigcfan ulio.e ere be i ju»

ribifF $ orjranb. S0?cb $enfi;n til ©epfcbelfen ere be

enten uin&fFr«nfet eller inbjFranfcr, privat clfcrTo'fJcbS


35®

ie ere enten !a«

niglo&iero: paa en ^labe tegnebe 3°.r&kg*nter, fani man

»g falbtr s 33erbenéfort, mappemonde eller be fore (lille

fun en ©cel af 3orben/ Umoerfa'fort nemlig en $alx>'

fugle »g "Parttcularf ort en jpouebbet:! «f .ftfoben. ©ene*

ralf ort foreflifle £efe etater, ©pecialfort enfeffe 'Pro*

»tnofer , topograp()tf?c Sott enfclt'e Q?gne af fammc

&rograpi)tffc £ovt forejtitte Hot SSergcne og bereS

(Bang, IjwbrcgrapbtjTe s 5atibene. 3>,eéuben i)at man

*probuft:, .tunjl , iiooloqii?e , antropologi^, *rigé',

•J>ojl*, SRe fe ; i\or at gjøre gcograpljiffe

3?et o : (jiøeranbre oserfFjeren*

fce ©eflcmmclfeé'inicr af £flpnabe» og 92>re?>begraber*

ne og bc m(nbre@rabbe(e / fovorrif ubferbreé en bol&elt

12 — 14000 brojectionémaabe §or»

trinnet, fom 6et)0'ber ben fim il mulige SfgOcb. ^an

forejliller flg at $tet Befinber fig i et etter anbet ^>unft

?aa w fugles Overflabc og ben perfpcctlvifFe tavle er

Sla&en af en jlor Stxibi, i t)*rt SJiibbelpunft ©pnSarlett


fafber. ©enne Sttcfoobe et- Jtujfffniftff* ffereegrap6i#

ffe l i>roj«crton. lienperfpecri&tfFe Sawfe euicttiHg en«

ten 2ifFc iiwifon«

tal v 33fojecfJon. J?v>


352

&fl»t

ftortjenefter beéangaaeube crc viffe i en egen 3fr£ifc(*

S&et Ijonunnfr'c Officin frtftoacu enbnu, 09 meb famnie

fappcS Det geoarapiMflc Snflltut i SBcitnar , €>(Mm6l

eg iOtetlo i ffigieii/ Cdjropj) i Berlin jc* Ubærligere

tynoJWitnfngfan man finbc i j£au&er* ^erfucl) eincr uni»

fHnb. id>en ^Mlorteber ganbdjarten (Ulm i7a4)"mc&

$ijf«g i l>ané £>ifcouré von b«m gcgemuSrtigen 3u(lanbe

tzv ii$tyograp4jf« (Ulm 1727)/ Jjiibneré Museum geograpb.,

aftners ©cfdjieftte bcr Sfcatljcmarif og $abrié

©cog*apt;ie (Av alle ©tftn&e (t $&. 1 2>b. @. 71.)

lanSefcown (2orb) , en ©*n af @rev ©{jcl*

turne, blev enbnu meget ung Cicutcnnnt i bctt font

geligc

^an nbnævnt til ©cncr«i Sftfijor, 1772 til ©cneralfieu*

tenant og 178 3 til ©eneral. fra fin Ungbom af jnbcr»

lig for&unben meb ben frcre (£ljafam, gjorbe f>an og ben*

viti politiffc ©nmbfætninger til fine. ©en i6bs 3fpriC

1762 &lcv l)an valgt til fui-fte Sorb i Unberbufct og til

©et)ci*"eraab og ben 30te 3uli 1766 i hertugen af

©UcfymonbS ©teb til ©tatsfefrcteer. 9?u fpiliebe (jan,

fom £or&

Ijot&Sregler, uben bo« at fjerne ftg fra bc engang antagne

©runbjætninger. 3fat* ivrede Ijan mob ben amerifanjFe

$tig , mobfatte fig .^ongeuS ftcbfc vorenbe Snbfltjbcffe,

og opftitfebe for at ferntitt&fFe 9}ationafgjelben , ben

tørunbfætning, at be offentlige U&giftcr 6urbc unbcrfa«.

fteé en fireng ltnberføgclfc , fjenftgtélife $m6eber inb«

fcragcS og et regcfmæéflgt polittff oefonomif? Snfrem an«

tagci. Qrftcr £orb 9?ortf)é galb 6lev £orb ©(jel&imie

17I2 (gefrctecr for be ubenlan&ffc #nltggcnber, flutte*

lt faalebeé greb meb ftrrtnferig og erfjenbte be amert*

f anflFe Colonicré Uafijængigbeb, men &lcv aflerebe ef«

ter 9 SOiaassicbcr fortrængt af


tfltttéter. fflu Begav ^[ytlbutm fig fif fine ©obfer

(forfra to.. 1

, følgerne af ben franflfe SKevelufion Igjeft

brooie f)am fil ben oftcnfftgc g>fue#.abfc £t* ufchiatMe

l;an fig

i Ovpofttiouen og gjorbc i 3«nuai' *793 bet gdr*

flag at fenfre en ©cfanbf til $raufeng for at tale Cufevig

i6bfé Sag, og af be iooo*ifrani?e Ubvanbrebe , bet*

bengang opl)ofbt fig i Sngfnnb , b«nne en ffolonic for

Conaba. S?an fkmmebe ftebfe mob krigen meb ftran*

ferig, mobfafte ftg, fom £ølge (jer af, 1794 be @ubjT*

bier,, bcr Bewffgjebeé OJreyfieft, eg.fore|!og enbog i Tfprit

1798 COJiniflrcrrc^ 2tff?ebige!fe. £crpaa eif(a>rcbc Ijau

fig gjentagne @attgé for greben og &jøøe i SfUft, 1805 é

ftt 71 2tar» 2igc til j?n 3Dsb vifte f)an bon fammc Siv«

ligbebog ben fammc ©farpflribigfjeb, fom fyavbe gjort

(lam faa m$rfejtg i f)ané pngre jfar. Jpan nnbebe og

agte be Antillerne: berom vibnebc (jan ^aflabé, fom var

eet af be fmuffefrc og fmagfutbeftc i f)c!e (E'nglanb. (£»

©amling Malerier af be farjte Sfteitrc, et 9)2o&tliare af

100,000 »)>unb €>fcrit!.g$ SGærbte , et ©i6fiott)fef af

ioooo Sbinb af bc t'


354

tan

itforoofbim«éfige .ffoflre , 8 t tc\M , ere opfatte*

b.e til Sftebftc for Univeffltctet. ~ *Unt>af>ut et ©fer,

nicb et -Jogbcrte i barton S&ern. — &ant>«t>ut ett

©tab scb 8>obcr t bet fdj fe fifle Jnrfrenbømm« ©dneeib*

ni& meb a*?66 3n&6. 09 45 8 J&ufc — £.alt⪙ut

(Cancut) «» ® ffli> * ©aHtjifci/ i ©am6orerfrebfen, nær

t»cb bctt ungarjle ®rfe»

£ant>f?ab fan man egentftgi ei fafbe enljver tt&#

flat i ben frie 9}atur, men betfe 9}avn anvenee« lun,

ltaar O alt bet mangfolbfge i fcejluclfen / ubcn no«cn

jjctnbft 3iubflt>belfe af ver ©igfningéfraff, forener ftg

til et tøarmoniff ^otafbiKebe, og frcm&uber ftg fom faa*

fcant for tøver 3>ej¥ucr; og 2) naar alt bet SDJangfolbige

i S&ejlueffen virfcr fammeu for i ben 23etragren&e« ©in&

at frcm&ringe en \>i$ ©temning til 'Sanfefpil, til 35e»

(troe6e(fftfje«

ttjl


£att 355

fommcrfor^fsrffebefenafbcfé finter, feer vef fafbe i allt

farver, bog erc be mccfr ()erf!cnbc ben gule og 'Purpur*

farven, (jvormeb bet melUm 4t);ct og @Jenfran&*n ©cercn*

fcc ©laac blibt fammcnfmclrer. ©ifjc ^itrcci-e Bftang*

fotbig(>e£) aff)cei;cjer af ?(aiéti&en / 5?«g$tiben, famt ben

terre cHer fugtige gttft. SJe'b ©øer maa man rage

Jpenfrm ti! bereé ©reenbfer, Øer, fom banne .jtg ben,

og be forfFjelfige »JM>oeno mener paa bercé OvcrfTabe, 5er

tifbecIS afbtfno c af jjimmclen cg tuften. Ubgjør nu

S&jergct S&aggruuben, €>øcn meb bene "JilBefjør COM*

femgrunben, faa mander tun gorgtnnben, og benne ban*

ne bc øvrige anaame ©toffe. Jjvab enten nu Ubfigtett

gaaer i en »tb 5 1 c r " « * cUcr i en eenfom (luftet (£gn, laa

•ciffer, naar bel eufeltt forener |lg tit et beeit, ©vuet af

en faaban opbøicr eller pnbig, alvorlig eller munter, ro»

Ug eder bevæget S^aturfcene éeft^itift paa ©tnber. $ra

ben £ib, btn ftøriftenbørnnien egne Sentimentalitet tøoé

SJJenneflenc Bragte bcm nærmere til Staturen, Begnnbté

ogfaa ben fFjønne Æunft »eb flig Naturbetragtning at

ubvibe (tg, og £anbfFa6imaleriet opfom. ©a betce ()«v»

be ubbannct, ftg falbte man vel og 2anbfPabém«(eriet et

SanbfFaB. ©aabant et £anbf?a& er enttn tegnet tr.eb

$rof¥«6 efter bet ^Sirfelige , "profpeamalettet , eller

btgterfl: opfunbet i ^remftiflina, af ifeeale 3?aturfcener.

3 Begge 'Silfæfbe er bet Bunbet til be ©cttngelfer , uben

()vi(tc l»cf t>t!£)e mangle €>anb(>cb og €ff*cf, og bertil Ijø*

rer n»fme(l Sagttagcffen af 'Pcrfpectivet og alle be

, Mellem-- og S5aggrun*

ben- S5aggrunben$ 6ecfFcnt»e Cl)aracteer er SMebfteb ,

^orgrunbené berimob Beflaaer i ^raft eg Sitgbom,

Jftraften fremfommer veb §arvcgivnin«cn$ , Sr/fct* og

©fnggené flcerfc £onrrafr, SKtgbom i partiernes og bc

varme finter* SDtangfolbtgljeb. 3 tn vi * ® rn& ^ att

Sligbom og fiube &teb i bet fjerne, bog al&rig forenet

meb £rafr; ffjf, cnbffjønbt Cnfet fan være (ttrrft »g

partierne mangfoldige i graflanb, faa 6liver bog ©fijg*


355

*.vor (t«rf

ogfaa Centrajfcn er i ftorgrunben maa ben altib være

£i;feté, ractijr"c i

i'anbfJa&émalcrict Betinget vcb bet l ))ittorcf?e eller SOia«

ferf!e. ©ctte fan opnaaeé tif ett i)zi @rab af ftulbfom«

(jeb, uben at 2anbj?a8et berveb i egentlig ftorftanb ffulbe

være *jH)cttf?. @fa( betfe vcevc ^ilfafbef, faa maa bet

væve faalebeé opfunbet, orbrtcf og ubførf, at en æftfjctrff

(Stemning Bevirf co vcb ftremfrifftngen af ibeafe Sftatut*

fcener. $or atnaacbctte Wtaal maa ben fremfMebe

Sftaturfwne f)ave en 6cffemt«fJ(jettfl: (Tbaractecr og vife

fig i en eder anbtn til (Sinbet f»arenbe ©ifuation. £anb»

flFaBémaleriets ?3oer?er funnc claftifictvci forfFJelligt, cf*

terfom man betveb tager Jpenfwn enten paa benlanbffaBe«

lige Sftaturé (Tfxu'acteer i forjljcflig«i'^gnc og Sanbe og

paa ben ^ttnation, ijvori Sftaturcn vffcr ftg i bet frem«

{lillcbe SDJoråent, cIUi- paa ^nbtrpffets og (Stemningen*

SDJaabe, fom bc Bevirf e- Sførfte Silfælbe elaéftficerer

man bem efter bereé naturlige, i onbet efter beseé a?ji'B.c»

tifFc, i trebie efter berc* poetifFe (T(jaracfeer. Sfrer ben

førfte 2ffbelingsmaabe fFjetner man mellem fpblige og

Horblige (Sgneø SanbfFater, CaubjFaBer mcb flabe og

23{ergegne, mcb frie og fpærret Ubftgt, meb rofige og 6e»

vægebe Situationer K. Sen afrljctiffc ærfct til ©runb

liggenbc %bee, og af bcres forening ubaaaer bet Jpeleé

JOarmont'e eller 5«nbj?aBeté a-ftljetifr'e Qirenfjcb. 2anb«

ffaBdmaferiefé ceflljctiflt'c £fjaraeteer fan mobtagc f«a

mange SOJobijtfationer/ fom bcr give* forfFjcflfge


£mobificationcr ; [)iin er flcbfe:

for&unben meb 2)nbe, benne vifer Slaturen In art i fiille,

rolig ©tortøcb, fnart i ftpgtefig ,£øil)eb. 2)et forfraaer

ftg ifttfigt af fig f«io at i'anbft'a&eté naturlige £(jaraaeet

ligger til @runb for ben »frtyetifFe, tlji ogfaa (jep er bet

©anbc og al^tc Sttoment. £Den er enten rolig eder

Bevæget, mon flcbfe le&faget af en vi$ over ben tøele ©ce»

nc ubfirebt iSjfeHf, bcr normere cfjaracferiferer ben. 55e

fcsrbclefi (Sffectcr i et JanbfFa^ fom et antpbe nogen ©u

ttmtion, men Blot et paafalbente Slaturpijocnotnen/ ub»

gjore en farteles Clalfe af 2anbj?a6* SorcitiUtnger, (£f*

fectjlur'fer f. ct er msrfveerbigt , at SlanbflFabémalerietS

^unft alcrebe tibligt beelfe ftg i to ©foler, ©en æfbre

meb ^ijian i ©pibfen, i f)wic gobfpor ©irofamo SDiUSt«

ano, 3fnn.


35 S

*.*»

Ubføreff?, ffrce6fc mere efter ©fjønljeb og QJnfce cn&

SSecpbenbcb og J^øibcb. SManCt be npere JCunflnere

»anbrebe Qafictt, SDutrttø, 3ftcd>au, 9ietnbart, S5o*

guet, .fpcfj, gribrid) paa egne SQde. ^vab nu &\\n»

(len baPbc »uubet fra Siaturen paa biffe fjeic, føg te en

onbeti .ftunft nemlig $«»cfunl?en, at gjengi»e gaturen*

sblanbt fferc brirtiffe Jjavc^ftbetifer bar fornemmelig

©omljerren øg »J>ra:fien SSiifo. ©ilpin er(>»cr»*t fig en be*

tpbelig ftflrfjenefte f>craf »eb f?crc ©frifter om maferjF

SlafurflPjønljeb, i bet (jan o»«rført* faauel bet 'pitrorefFe

fom ?j(5jt&etijFe i ganbfFabématertet- paa bet »irfclige

Éanbflab, enten for at forjfjønne Gaturen web 2fn»enbef*

fen af Jtunftcn etter »cb> Jvunfrania?g fretrtftitfc en ibeal

(Stakning, ber foucé fem 9}atur. Jjuwefunfteui Jjøie*

#e funbe »tfr nof ?un naac« paa benne DJiaabe, ttøi faa*

lebeé erbolbt man ci blot ©Ujønøeb t bet (£nfelte, men


SHfcipef åf Janb(Ta66matcren

Stiumpt).

fuo&e lj«n cpgofbe benne

fLant)9bye$oUv, ©f efcr tt( Ungbommené 2>annef«

fe paal'anbet, ere af jt[t>tgci*e Oprin&elfe cnb ^tab^ og&lo*

ffcrf¥olerne ; t^i, ba 3>anne(fen overalt fleeg neb fra be

Ijøicre €>tcenber til be lavere, faa funbe ber ci toenfe*

paa fianbs&peungbommens UnbervittRing fBr ber gaueS

egne fcercre for benne lelfecfaffe. 3 ben forduifleUge

%ib opvorte bc berfor nbtn anben enb tilfælbig Unber«

visning, og førft £fjri!Tenbonimcn (jar førget for benne

9}øbvenbigl)e* veb en beftemt 8

£i;nbs6t;erne fif egne 'pvefter begynbte bijTe at fyfiVlfcette

fig mob Ungbømme:'.« Unbervtiining i bercS »S?enigf)cber.

Cat'f ben florc og 2f Ifrcb ben fl;rc giorbe btt til »pugt

for 2anb*bycpr{eflcrne i bere* øtatcr at nnbervife ganbå*

byeungbemmen i Sining, ©friøning, Sartn og Strfe«

fang. 931 en alcrebe i bc 3(ar()unbreber, (jøori (Hem*

entog ben præftclige Cljaractecr og af ©ownflFab ep. Uvt«

htnfyeb unbbrog ft'g 2*veifa(bet, var bet en €jefbcnljeb at

£anbébycprj*flergave (ia af nub Unbervitdntngen, og, veb

2Mj?opperne$ og Qhu«beicrnc$ flcbfe niere forfømmeltge

©pjlgt, fom f)ine longere gobc ^jnbretninger fnarti -for*

falb. ^rcefrerne lobc fta nøle meb, n*ar ganbé&ycung«

bommen før ben førfie 9?ybcffc af tftabveren maabcligt

nof funbc fremflge ^roetfbef jenbeffen, og btu vilbe vcereC

janbfPe forfabt, Ijvifi et (jijr »g (jer vtrf femme ©Ztinfe

tjavbe taget ftg af ben. Jørft fra bet i5be 2far(junbrcb

vife ftg ©por af, at ben @f if, fom ^3r«flcrne og øvrig*

Ijebcrnc i €5tceberne f)avbe vebtaget, paa en vis Zib at

inbfcefte ©folelcerere for ben favere ^otfccfafteé Ungbom,

ogfaa efterltgncbeé i ganbé&yesne. ©tiftelfen af fafte

£anb66ycflFoler var forbetøelben 9icformationen5 £ibéat«

ber, ba S5ogfryf?eifunflcn begynbte at blive almeennyt*

tig vcb gcerebøgerifr Ubbrcbclfe i Sftoberfprogcf. 9?«

førfl funbe 2[&i&øger , CatccbiømufTcr og SMbler femme i

Sanbsbneungbotnmené Jpænbcr og bybe et paffenbe


360

£


&.an 361

£.att&ftøn$er 09 bif]>é 3'nbbeling i to og (Iben t

tre Suiter vare be naturlige Stefuftafcr af ben ælbfle

Nationalrilflanb [)oé be qermamujTe $olf, ifoer 60? bent

5er be&oebc bet norbltgc $pbf?lanb fra StOinen fil Qjl&eri

og Oberen, og fjviffe famtfig funne 6etragteé forn (S rene

of ben gam'e ©ramme, ber Ijoé $acitué unbcr SBenævnef«

fen (n>eruj?er , SSructcrer, 3(ngrivarier k. fpiffc en SU-Ile

i l -O ^orien- 2>et forrige monalf ifFe^ranfeirigeé etats généraux

og ©verrtgé9?igéfl*nber i 4 Qfurier funne anfceé

forn ubfprungne af famme Æilbc forn l)iinaamfe tpbflfe

Snbretntng. $or fjiflorij? at 6egri6e, Ijvorfebeé flige

©tcenber, ber i intet 2anb funne betragtet forn fanbe

Soifereprafentanfer før ben npere Zib, opfom, ubsibebe

bereé SKctttgljeber, ert)olbt vccfentfig ©eef i £anbércgje»

ringen, og ftben for ©førftebelen igjen unbertrpf*

teé veb 2anbs()errené ©ouveraimtet, 6ef)øveé (jer fun

nogle ©runbtrcef af be tpbfFc ©tater« gamle ©fatte-- og

SHepræfentationéforfatning* 2>t;6erc Sinbftgr i oc g am ,

le fianbflautberé 33a?fcn fan (jer et giveé. Se celbfte %t)b»

flfe vare frie Sttcenb og føbte ©olbater. Slationen ban*

ncbe i bet j£ele en uljpre, fig felv recruterenbe Qcer, meb

fovilfen ben naturlige 2s"bretning var truffen , at ben

tøjemmcblivcnbe ©eef af gationen maatte [evere bet mb»

senbige til ben 25eel6 Unber&ofbning, ber flob i 93?arfen»

Sutte er ben førfie raae, 6lot til Zibé> og ^rigénøbven*

bigtøeben fvarenbe©fatteforfafning (joéatfefpb« og norb*

tpb)Te §olf. ©en fanbt ©teb blanbt ©cf)tva6erne

(©ueverne) før iblnnbt ©afierne, forbi tøinefom ttblige*

re enb bfffe i langvarige isrige meb fremmebe JJanbc

fornemmelig meb SKomerne. ©aflerne 6ragfc bere*

% prfler i ben ælbfle ^ib Mot frivillige & aver, ber for bit

mefle beftobe i Naturalier; flige ©aver forbrcbe og

fiben geibeføreme, forn derr)oé meb bereé ftolf paatoge

(tg at ubføre Dlationalfeiberne; ben førfie ©pire til flaa«

enbe Jpcere og bereé SSefolbning af Nationen. 2ttcrebe

berveb 6(cv manget TiUobium Betpnget meb SM;rber,

t)voraf ben cpfbfle fimpfe forfatning intet vibfle. 3 ben»

ne 'Xib var Nafionafrepræfentationen albeleé perfonlig,

ti)i enljver frie 9)?anb forn i §orfam(ingen fmiime6eretti*

2Ca»


$62 &efen og ©eiftliabeben fine $nf¥er og ftorbrinaer 09

ubbab ftg bercé ©amtpffe til be ©f atter, f)an 6el)ø»ebe.

Zbtkn og ©eijtligl;?ben jljøb nu naturligvis b« fvæ»

;


SLan

4

363

refte 93prber paa bere* Unbergi»ne, ben fibftc ©tanb

bog ftebfe meb mere ftorftgtigljcb enb &en f^rftc, ber

nlininbeligt f tin f?aanebe bem faa meget/ «t be nu fom

før funbe ubrcbe ,£o»erie og anbre perfonfiae 2lf$tfter

til 2fbelen. fKutnercbe Tfbefémanben fine Unberljavcnbe

ganbffe, faa I06 be bort, ageren 6le» ubprfcr , og

bt bertmob, tilftaae borgerne btn

Slet ligclebcé at møbe paa l'anbbagcne »eb Deputere*

rebe, fter faafebeé teprafentcrebe ©orgerfranben og ga»e

bereé frie ©amtpffe til be nøbvenbige ©fatter. 3(f betl

Sttaabe, fj»orpaa benne ^rebiejlanbé 9icpra>|'entationé*

ret opfom, er bet let at inb|ce, at be minbre £ taber me*

get længere maatte fuffe unber ben »iffaar r

$rpf, enb be (Tørre, fom fibligcre l)aubc 3}?ao.fen i J?an*

ge 9)?agté

berne til at ft'ge 3a eller 9}ei- ©craf er bu flart, pvor*

for be fmaac ©taber fom langt ftlbtgcre til Sfcprcefen*

tantret enb be (Tore, og bevtlbe maafFee albrig f)ave cr»

fjolbt ben, r)»ié ei gt;r(lerne l^avbe infefeef, at bet »ar be*

reé egen ftorbeef at bcgunfrigc 9$orgerftanben mob ben

rovgjerrige, trobflge 2(fce( , for at ftprfrcn i ©taberne

funbe (ja»e en tSJ?ob»ægt mob 2(befen, naar benne ©tan&

»iftø Ulpbigljcb og tvinge ben til fin 'Pligté 3StWi^

;


364

*aw

Øasvlbtjfrat? ©agen ncefren fommen i alle ©fafct af

ttybff Oprinbelfe veb ØRtbrcn af bet 15 ise 2(artmnbreb.

SSifteb Seietroppcrne opfom npe fatter , ber vare for*

flFjellige fra be i bet forrige ^ifcérum berscb, at f; ni c 6(e»

ve periobifF fagbe paa ©runbeienbommene / men bifje

fcleoc fafte formue* 09 £onfu$rvmon€f? atter, ber maattt

f)


tatt 365

nogen 3tet for Sanbljerren eller nogen 'JMigf for bem i

lignenbe 5t(fcflbc. Unber flige Omflambig&eber fom

fnart et ttbvalg af ©tcenberne iftanb, (>v>ilf et fhilbe mb*

brive be 6evilgebe ^enge m. m. iDetfc Ubvalg af ©tæn*

terne fif ncefien i alfe tnbfFe £anbe 3«bflpbe(fe paa 2ov»

gisningen i ^Jiibfcn af bet I7be #atl)unbreb. ©et Ijav*

be en afgjørenbe ©tctwme veb $mfhl)ufeneé 2frveføfge

eg vaagebe over £anbélovene. 25eb bet 6ragteé fianbet*

33efva>tingcr for $r>r(terne, oq felv veb fi;rfle!ige@.ønncrå

og ©øftreé got-maling forlangtes Ut «t fpørgeé tit

Staabé. SDet blanbebe ftg lige!cbe6 i ©fole*, ^iife« og

Opbragelfeévoefenct, i ^tig og greb ?c. énbclig for*

brebe bet ben 3Iettigl)cb, faafnart ganbeté 9}øbførft for*

brcbe bet, felv uben ftt?rfteineé ©amtrffe at forfamle

fig. (£n ftølge beraf var, at be flefre ti;bf¥c gprfler, før

be fjavbe 3ftagt nof til aalJen&are at bybi ©romberne

©pibfen, føgte at ftffrc fig mob bcres ©eelfagelfe i 9!e*

gjeringéanltggenbeineberveb, atbc fnlbf ommen organife«

rebe- SUgjoringé autoriteterne , af f)vio S3irffomf)eb

£anbé()øibeben* Overf)of*elfe var afhængig og berveb

fcevirfebe en Wobvo-gt mob (>ine fterbtrnger. ©aame«

get Canbéljerrené TOaqt toerveb crftolbr mere §ril)eb,

vanbt oq ben {jibttl livegne &onbe, gritøeb og $}el|Tan5.

%{)\ be fnrfielige SKaaber vare f loge nof til at forejtillc

oereé Jperrer, at jo mere &onben 6lev unbbragen fra

©obéetcrené vtlfaarlige S^ebanbling, befio mere funbe

fjan 6ibrage til be alminbclige ©tatfrnøbvenbigfjeber og

berveb fFaffc £anbéf)erren en mergtig Overvægt mob be to

førjTe ©romber. Jpvor £anbssi)crren inbfaac bette og ti

veb fceftanbig »pengetrang 6(ev afhængig af ©tamberne

blev overalt 95onbcftanbené ©fje6ne lettet og £ivegcn|Ta*

bet libt efter libt aff?; ffet. .fcvør bet mebfatte fanbt

©teb, eller fjvor ©tomberne bominerebe, bcr fom S?>on*

ben ei til nogen fafr (Jienbem, ci engang til perfonlig

gri^eb- ^ngenffebé %ax nyttige Snbretninger fttnbet

flere Jptnbringer i be tpbfFe ©tater enb ber, Ijvor ©ram*

berne fjavbe noget t)eri at ftge. (Jn ganbfle anben, paa

SnteHigené, gobrenelanblftnb cg €ienbomme grunbet

golferepræfentation, blev berfor nøbvenbig, naar $yof?«

,

.


366

&an

fanb flulbe frcmflaae tit npt giv, til tftationalfri&eb ,

SftationalI)ceDer og D?ationalvel|lanb.

&ange (3ofepl>) een af Sobfllanbé ©fuefpilfere af

^øtcre 9?ang, l)vié Sfygte ligt ©arrifé 09 £ef ainé t>t(

$aae over til Sfterverbcnen 09 tnbtage en faft ^Mabé i

$t)bjTianbé bramatijFe ^unflé ^iflorte. Jpan 6lcv f«5t

ben far (le 2fpi*il 175 1 i 2Burj&urg, l)Vor lyané ftaber 6e«

flæbebe en Cegatiouéfefretcer* k ]3ofl t>cb ben franfifFe

Stnbi. fpcin vifle fom ©reng en fremfriffctibe St(6øie«

fig&ebtil SRalerief, og, efter f>ané $aberé ©ab unber«

fløttebe Cantoler 3?ein>alb (jam faa f;an funbe følge fin

$il5øielig(jeb. efter benneé S>øb gif ?ance til SSJien

for [jer at ubbanne ftt temmelig ubviflcbe talent* 3

SSBicn fanbt t;an en ælbrc ©rober anfat fom 'privatfefre«

teer i en 6etpbclig familie- 93egge forencbeé fnart »eb

inberligt 33euf?a6 og famme ^jerligljeb for bet tpbfle

^hcater, for Ijvtlfet netop 3)?orgenrøben bengang 6rø&

frem i SBfen. D?ogle anbre unge 'Dftcnneffer af talent

og ^ierligf)eb for ben bramattfFe ^un(l forenebe ftg meb

be to 2*>røbrc og oprettebe et 'Privatteater. Jpofraab

©onnenfelé fif efterretning berom, l)an inbbøb SBrøbre*

ne Sanqe til flg, fif bcm til at opføre et lille ®ti;ffe i

(jané jpuué og beflemtc bcm til ganbffe at opoffre ftg

©fucplabfcn. ©en celbre S&rober bøbe fnart, men ben

pngrc opfvingebc ftg vcb talent og @tubium til &øt

Æunflncrrang og Blev 2Bienerpu&lifum$ erflcerebe tynb*

lig. (£nbnu efterat (jan fyav Begivet jtg til Ævile, faaer

man Ijam ofte til at betræbe ©fueplabfen i ©jafleroUer,

ber Ijvergang jFajfebe Ijam en flor Srtumplj. éange (jel*

ber iøvrigt til ben franfFe $remflilltngéfunfl. $an

funbe fammenligneé meb S3rirarb af ben ælbre og meb

©amaé af ben nuvcerenbe Spocfye for bm franffe ©fue»

plabé. Sange fjar (jeller iffe forfømt ftne 9ftalerflubier,

og man fjar enbog flore meget wnbebe SSilleber af fyam,

enbog SflterBilleber fom bet i D^ifo(é6urger--^irfen«

ÆdttgebeH (3aco6), var føbt ben 23 3an- 1710 i

@f jolb6org'^>ræflcgaarb i 3fal&org an fom til Univerfttetet i ftt i8be#ap


SLan 367

1728, ftuberebe ^;5co(oaic 09 tog f^cøfo^tfT enljørcn*

tie til ben norbi|?e Jptfrorie. @aa(ebeé famlebe l)an

Scriptores rerum danic. medii ævi , ubarBetbebe

en flor 3>ee( af bc tre førfte borner af bÆnifdjc Q3iBfio«

t&ef, £opl). unb Ceipjig I738'39, afbanke iDiagafin,

6 S3inb, #(jaon. 1745*52. 4. oiberc: bet fongefige

©elfFa&é ©egpnbelfe og $i(»cert i be tre førfie 2far,

$fj. 1748/ 8. 2fnlebning til en ipifloric om be nor*

bifTe S&jergoeerfer; i bet fjø&enfj. eéuben oar i)an SfrebarBeiber tneb

Jpofmann i 4be og 5te $ome af bet banfTe 2ftfa$ og (jar

(jaot at Beftille mcb mange anbre ^cerfer, fom et banflf 2exi»

con , et corpus diplomaticum Daniæ et Norvegiæ,


368

*Ul

fortjener fornemmelig at bemærfeé fom ^rufenfternS

fiebfotøer paa ban(- SKetfe omfring SQerben. £angé»

fcorf er føbt 1774 /• erfjolbt fin førfte ©pbragel«

fe i 9&ud)éivci(cr og fulbførrc fin afabemiffe løbebane i

©éttinaen. Spån blev 3>eftor i 5J?cbicinen og lebfagebe

1797 rtnbé Cf>r Jflian af 3£a(bctf forti £ivicege til fiiffa«

bort.


£e& ^fugten, og var faa tjcfbta at fjofbe

fta jfjiilt inbttl Havet 1795, ba han efter 3io6e«pterre$

$?afb 61ev falbt tilbage i konventet. Æfter bert nnc $or*

fatning, fom confrituerebe et 'Du^ctcdmn , et QJngres

og et 3(5 bveé Staab , inbtraabbe fyan i bitte og efter

i8be SBmmaire i ©cnat confervateur. i?an vifte

ftg i alle biffe 'Pofler fom en ivrig ^en af ??ri»

r)cben og -Støoralcné og 3tetfc?rbigf>ebené evig fanbe

©runbfætninger. S>cr vor tit (jam alene , fom'paa bet

fraftigfle mobfatte ftg fftapoteoné ftcbfe vibere fTrtbenbc

ftorbiinger. Qan var efter QJarifeé farfte 3«btao,c(]"e

sjJJeMeni af ben ©pccialcommisftsn, ber foreflog &x apo»

leoné 2fffo?tte!)e. £ttbv:g i8be ubna-vnte ham til "Vaiv;

18 1 5 6lev (jan optagen i bet ni)e af 9}apo(eon fammen*

falbte S>cputerebe6 .f ammer og af fatnme nopfrcn een*

ftemmigen ttbnoevnt til


370