Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

ZeuglodontidiV.^

72

særskilt Taareben findes, og at der udenfor Vingebenet, foran

Trommebenet, findes en anselig Grube, afgrændset af høje Kamme

fra de omgivende Knogler, sikkert Leje for en Luftsæk. Under-

kjæben har allerede næsten samme ejendommelige Form som hos

mange højtstaaende Hvaler med lang Sympliysis menti; dog har

den forholdsvis anselig Prc. coronoideus ; men dens Condylns

ligger lavt og vender bagud, og den besynderlige gabende bageste

Indgang til Caiialis luaiuUhnlaris findes. Af Skelettet ellers kjen-

des adskilligt mere end hos Prolocetiis, blandt andet det meste af

Hvirvelraden og Forlemmet indtil Haanden. Ligheden med Prolo-

cetiis er stor. En Afvigelse fra Protocelus er det, at der ikke findes

nogen Bækkenhvirvel med Tværtap paavirket tydelig af Hofteben.

Om Forhold, der ikke kjendes hos Protocetiis, giver Prozeiiglodon

følgende Oplysninger: Brystbenet er anseligt, med flere Led. Skulder-

bladet er væsenlig som hos højere Hvaler. Overarmen har forholds-

vis meget tilbage af oprindelig Form, ret tydelig skilte Tiiberciiliim

nmjiis og T. minus, en tydelig Crista delioiden og veludviklet,

hængselformet nedre Ledflade. Spoleben og Albueben have tilsva-

rende ret veludviklede Ledflader for Overarmen, ere forholdsvis

kun lidt sammentrykte og have tydelige Ledflader for Haandrods-

knogler; Albuebenet har anselig Prc. ancoiuvus.

Zeuglodon {Z. celoides, Z. isis), kjendt ret fuldstændig efter

Skelettet, fra eocæne Lag i baade den Gamle og den Nye Verden,

ligner Prozeuglodon i de fleste Henseender. Men den har faaet

en højst mærkelig Egenhed i Hvirvelraden; medens Hvirvelkrop-

pene hos Prozeuglodon ikke i nogen Retning ere paafaldende om-

formede, ere Kroppene af de fleste, bageste, Brysthvirvler, af Lende-

hvirvler. Bækkenhvirvler og Halehvirvler, undtagen de alleryderste,

hos Zeuglodon blevne paafaldende store, især stærkt forlængede,

medens Buerne ere vedblevne at være korte, staaende omtrent

midt paa Hvirvelkroppen, vidt skilte indbyrdes, ligesom Torntappene;

Legemet har derved hos Zeuglodon faaet en aldeles ejendommelig

Længde, mindende om Slanger. De bageste Brysthvirvler synes

at have faaet anselige Tværtappe, der paa deres Spids bære Rib-

benene. Ogsaa i Størrelse er Zeuglodon naaet over sine Slægt-

ninge. Af Baglemmet hos Zeuglodon kjendes et lille, aldeles van-

trevet Bækkenben, med Ledflade for Laarbenet, og et end mere

vanslægtet lille stavformet Laarben.^^)

More magazines by this user
Similar magazines