Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

73

Zeuglodontidernes Slægter danne tilsammen Afdelingen Archæ=

oceti, der er den Kilde, hvorfra alle de højere Hvaler have deres

Udspring. Protocetus har neppe en eneste Egenskab, som man

ikke skulde vente at finde hos en Stamform for de højere Hvaler,

bortset dog fra dens Størrelse. For Prozeuglodon gjelder det samme.

Derimod er Zenglodon, udspringende fra Prozeuglodon, gaaet sin

egen Vej, bort fra de andre Hvalers Stamtræ, afvigende især i

sine mærkelige Hvirvler.

De Egenskaber, der især stille Zeuglodontiderne lavere end

alle andre Hvaler, ere, at Tænderne ere tilstede i typisk Tal, og

at Hjernekassen ikke er sammenskudt og forkortet. Om alle andre

Hvaler gjelder det, at de, saavidt de kjendes, have faaet Tændernes

Tal forhøjet over det typiske, eller at de stamme fra Hvaler, hos

hvem det har været forhøjet, og at Hjernekassen er mere eller

mindre sammenskudt. I Henseende til Tændernes Former staar

vel Protocetus lavere end alle andre Hvaler; men Prozeuglodon og

Zeuglodon ere heri neppe mere oprindelige end de lavest staaende

af de højere Familier. Af alle de mange andre oprindelige Egen-

skaber, der findes hos Zeuglodontiderne, ere vel en og anden ikke

mere at finde i de højere Familier, selv ikke blandt de uddøde

laveste Former; men for de fleste gjelder det ikke.

Zeuglodontidæ.^-y

I. Kindtændernes Kroner med glatte, ikke savtakkede Rande.

Protocetus.

II. De fleste af Kindtænderne have savtakket forreste og bageste

Kron-Rand.

A. Brysthvirvler, Lendehvirvler og Halehvirvler have ikke

forlængede Kroppe.

Prozeuglodon.

B. De bageste Brysthvirvler, Lendehvirvlerne og Halehvirv-

lerne med forlængede Kroppe.

Zeuglodon.

Balænidæ. Gruppen Mystacoceti, med eneste kjendte Familie

Balænidæ, omfatter Hvaler, der staa nær ved Zeuglodontiderne

men allerede Gruppens oprindeligste Former ere gaaede et Skridt

videre end Zeuglodontiderne. De have vist faaet Kindtændernes

Tal forhøjet over det typiske. Med denne Ændring er der fulgt

;