Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

yBaUrnidæ.^

74

andre; allerede de oprindeligste Mijstacoceti have vel haft Næse-

aabningen skudt længere tilbage end hos Zeuglodontiderne ; Mellem-

kjæbebenet strakte sig vist længere tilbage ; Overkjæbebenet var

vel noget mere udbredt bagtil; Issebenet var lidt indeklemt, Hjerne-

kassen lidt sammenskudt; Ryghvirvlernes Torntappe heldede vel i

mindre Grad i forskjellig Retning; Ledføjningerne i Albue og Haand-

rod havde vel snarest helt mistet deres oprindelige Tilstand ; o. s. v.

alt i alt maa dog de oprindeligste MysUtcoceti i mangt og meget

have været som de oprindeligste Zeuglodontider.

Af de mange Former, som Gruppen Mijstacoceti har maattet

omfatte, kjendes ikke andre end en lille Kreds af højtstaaende

Slægter, ganske særlig tillempede i deres egen Retning; men trods

deres særlige hoje Udvikling have de bevaret mange oprindelige

Træk, der ikke mere findes hos de andre, højere Familier. — Det

gjelder især i Ansigtets Bygning. Skjønt Næse-Aabningen er rykket

tilbage i Nærheden af Hjernekassens Forvæg, er Næsebenet dog

ikke helt misdannet, men har beholdt en Del af sin oprindelige

lange smalle Form, og det danner endnu Tag over den bageste

Del af Næsehulen, der endnu kan indeholde ret betydelige Lev-

ninger af Sibenets Blade, Ogsaa Næsehulens forreste Del, om-

sluttet af Mellemkjæbe, Overkjæbe og Vomer, er forholdsvis op-

rindelig formet, mere aaben end ellers, med mindre Tilbøjelighed

til Sammenslutning af Knoglerne. Og Overkjæbebenet, der vel

bagtil har udbredt sig og har skubbet sig noget tilbage baade under

og over Pandebenet, har dog slet ikke dækket Pandebenets brede

Prc. siiprnorlutatis. Særskilt Taareben findes, hvad dog heller ikke

er ukjendt blandt højere Hvaler. Kindbuen har beholdt mere af

oprindelig Form og Styrke end ellers. To ydre Næsebor findes

endnu; de ere ikke indbyrdes forenede. — Ogsaa Nakkebenets

Grund-Del er i noget mindre Grad omformet end hos andre, min-

dre formet som Leje for Strubehoved og Svælg.

Det, der mere end noget andet har præget de kjendte Balæ-

nider, er deres Vane ikke at jage efter de enkelte, større Fiske,

men med aaben Mund at svømme ind i Stimer af Smaafiske, Krebs-

dyr eller andre Smaadyr, som de lade strømme ind i Munden i

Mængde sammen med Vandet; det spiselige Indhold søge de at

holde fast, medens de lukke Munden, og Vandet strømmer ud igjen

mellem Læberne. Vandet har derved faaet stor Magt til at paavirke

;

More magazines by this user
Similar magazines