Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

75

Mundhulen indenfra ; det udspiler Gabet uhyre; Kjæberne voxe og

faa en uforholdsmæssig Størrelse i Sammenligning med Hjerne-

kassen; Underkjæbens Grene bues stærkt ud til Siderne og spærres

ud fra hinanden bagtil, Forbindelsen mellem dem forrest bliver

ganske løs. Den uhyre Underkjæbe slider saaledes i de Baand, der

binde dens Ledhoved til Tindingbenet, at Baandene ægges til Væxt;

de blive ualmindelig stærke og brede sig ind over de oprindelig

bruskklædte Ledflader paa Underkjæbe og Squama, som de helt

overvoxe, og de bringe S(ji)ama til at voxe ud som en mægtig

Udvæxt, der paa sin frie Rand bærer Tilheftnings-Fladen for Under-

kjæben. Ved Mundhulens Udvidelse skydes Tindingbenet desuden,

sammen med Underkjæbens Ledhoved, langt ud til Siden og langt

tilbage, saa at dets frie yderste bageste Spids tilsidst kommer til

at ligge længere tilbage end Nakke-Ledknuden. Og Squania tryk-

ker stærkt paa de bagved liggende Dele, paa Pars mastoidea, der

klemmes inde, og paa ExoccipiUde, der skubbes bagud. I Forhold

til Underkjæbens Størrelse voxer Tindingmusklen og skyder sit

Udspring frem over Prc. supraorbitalis. — For Tænderne har der

slet ikke været Brug; de vantrives saa fuldstændig, at de tilsidst

kun ere at finde hos Fosteret, som en lang Række ubetydelige smaa

stiftformede Tænder, skjulte under Huden, snart opløste. — Der-

imod har det ind- og udstrømmende Vand virket pirrende paa

Ganens Hornpapiller; Papillerne langs Overkjæbens Rand ere saa-

ledes pirrede til Væxt, at de ere voxede op som en tæt Række

> Barder«, høje tværstillede Hornplader, hvis Inderrand er opflosset

i Traade, hele Bardesættet tjenende som et fortrinligt Redskab til

at fange det faste Stof, der strømmer ind i Gabet med Vandet. —

Ganen paavirkes stærkt baade af det indstrømmende Vand, af

Strubehovedet og af Tungen, der presses mod den, naar Munden

skal tømmes for Vandet; Ganebenet voxer og skyder sig tilbage,

og bag sig skyder det Vingebenet bagud; og Vingebenet skubber

og presser, hvad der ligger bag det, Trommehulen og Halsmuskel-

Fæstet paa Nakkebenets Grund-Del; Ganen kan skyde sig tilbage

helt hen under Nakkebenets Grund, og Muskelfæstet kan komme

til at ligge omtrent paa Linie med Bagranden af Nakke-Ledknuden.

Ogsaa i forskjellige andre Henseender ere de kjendte Balænider

naaede særlig højt. Pandebenets Prc. supraorbitalis faar en ual-

mindelig Brede, vel især fordi den følger med Øjet, der ved Mund-

More magazines by this user
Similar magazines