Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

Balænidæ.^

76

hulens Udvidelse skydes ud til Siden. Supraoccipiiale bliver meget

stort og stærkt heldende fremad, tr>'kket af Vand og Halsmuskler.

Br>'sthvir\iemes Tværtappe blive langt udstaaende, særlig paaial-

dende for de bageste Br>-sthvir\iers Vedkommende (hvor de ere

Parapophyser, medens de paa de forreste ere Diapophyser). Rib-

benene have stor Tilbøielighed til at miste Capitulum og til at

indskrænke deres Forbindelse med Br\'stbenet; hos de fleste af

Familiens nulevende Former mangler Capitulum paa alle Ribbenene,

selv paa de forreste, skiønt dog her findes t\'delig Collum (om det

er Capitulum. der i Virkeligheden mangler paa de bageste Ribben,

er dog tvivlsomt; snarest er det enkelte Ledhoved, der tilsyne-

ladende er Tnbercuhim, virkelig Capitulum alene eller Capitulum

og Tuberculum uadskilte). Br\'Stbenet indskrænkes til at dannes

af Manuhrium alene. 1ste Finger har Tilbøjelighed til at vantrives.

O. s. V.

I Afdelingen Balænini findes de oprindeligste af Familiens

kjendte Slægter :

Balæna

og Neohalæna. Hos dem har Over-

ansigtets forreste Del beholdt forholdsvis meget af den Form, der

er den sædvanlige hos Pattedyr; især gjelder det Mellemkjæben

og endnu mere Overkjæben. der forrest ere ganske smalle, ikke

fladtrv'kte; Krop og Hale ere ret korte, ikke fuldt saa meget ind-

rettede til hurtig Svømning som hos de andre. Haanden er mere

oprindelig. Af Baglemmets Skelet findes, i hvert Fald hos Balæna,

forholdsvis ret anselige Levninger, blandt andet et vanslægtet Laar-

ben og øvre Ende af Skinneben. — Gabet udformes paa noget

anden Maade end hos de andre; det formes som en uhyre Tønde

eller Sæk; udbuet til alle Sider; ikke alene Underkjæbens Grene

bues ud til Siderne, men ogsaa Overkjæben med hele Overansigtet

bues, højt hvælvet ivejrei ; baade Overkjæbe og Underkjæbe-Grene

faa Form som Stivere i Væggene af det sækformede Gab. Barderne

faa en paafaldende Længde. Hovedet bliver tilsidst mæg-

tigere i Forhold til Kroppen end hos andre. Halshvirvlerne blive

ualmindelig stærkt sammentrængte og smelte indbyrdes sammen.

Balæna synes i nogle Henseender at staa paa et lavere Trin

end Seobalæna. Dens slanke Underkjæbe synes mere at stemme

med den oprindelige Tilstand hos Hvalerne end den paafaldende

svære stærkt sammentrykte Underkjæbe hos Seobalæna, hos hvem

Kjæben vist maa være paavirket særlig af den store Underlæbe.

More magazines by this user
Similar magazines