Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

81

udhulet; dette Leje, denne 'Ansigts-Grube ,

strækker

sig tilbage

langs Siderne af Næsebenene op paa Panden. Begyndelse spores

til en mærkelig Egenskab, der hos de højerestaaende Hvaler kan

blive i høj Grad paafaldende: en Skjævhed i Ansigtets Bygning;

Hovedet maa sikkert holdes saaledes under Farten, at Vandet ikke

kommer til at trykke ganske ligelig paa begge Hovedets Sider,

men stærkere paa højre Side end paa venstre; Ansigts-Puden bliver

derfor større paa højre Side end paa venstre, udvider sit Leje

mest paa højre Side, tvinger Næsegangen til at bøje ud tilvenstre

og bringer Ansigtets Knogler til at udvikle sig noget uens paa de

to Sider. ^^) Overkjæbebenet har bagtil skudt sig saaledes op over

Pandebenet, at det næsten helt dækker det, ogsaa bredende sig

ud over Prc. siipraorbiialis. Kindbuen synes at have været ganske

spinkel. De to Næsebor have vist været forenede til ét. I alle de

nævnte Afvigelser fra Balæniderne stemme Sqvalodontiderne med

de højerestaaende Hvaler, om hvis oprindeligste Former de ogsaa

ellers minde i næsten alt, saavidt de kjendes, bortset fra Tæn-

dernes Forhold.

Den tertiære nordamerikanske Agorophius, der kun kjendes

efter en meget ufuldstændig Hovedskal, næsten uden Tænder, synes

at være Familiens oprindeligste kjendte Medlem. Tændernes Tal

kjendes ikke. men har vistnok været over det typiske, at slutte

efter Slægtens andre Egenskaber Dens Hjernekasse er meget

mindre sammenskudt end hos de andre, ogsaa mindre sammenskudt

end hos nogen af de kjendte Balænider, noget mindende om

Zeuglodontider ved at være forholdsvis stærkt indkneben forrest

mellem Tindinggruberne, der ere store, og ved at Issebenet danner

en betydelig Del af Hjernekassens Loft ; hos

de andre er Hjerne-

kassen, saavidt den kjendes, saaledes sammenskudt og udbredt til

Siderne, at der er et bredt Rum mellem Tindinggruberne, skjønt

de ere forholdsvis store, og at Issebenet i Midten af Hjernekassens

Loft i det højeste viser sig som et smalt Baand. I andre Forhold

synes den at stemme godt med Sqvalodon.

Sqvalodon kjendes ret fuldstændig efter Hovedskaller fra ter-

tiære Lag i baade den Gamle og den Nye Verden, men næsten

ikke efter andre Dele af Skelettet. Tænderne ere veludviklede,

uensartede ; i hver Kjæbe findes 3 Fortænder med kegleformet

Krone og enkelt Rod, en Hjørnetand af lignende Form og Stør-

Vidensk. Medd. fra Dan^k naturh. Foren. Bd. 70. 6

More magazines by this user
Similar magazines