Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

{Platanistidæ.)

84

i Underkjæben bliver Symphysis menti meget lang, og Under-

kjæbens Grene ere tilbøjelige til at voxe sammen; Tænderne for-

rest i Kjæberne ere tilbøjelige til at voxe, vel fordi Kjæbernes

Spidser blive den mest brugte Del af Niptangen. Ogsaa i en anden

Henseende staa de kjendte Platanistider højt: Sideranden af Ansigts-

Gruben er tilbøjelig til at voxe ivejret. Højt staa de maaske ogsaa

i Vingebenets Tilbøjelighed til at udvide sig ualmindelig langt til-

bage i Ydervæggen af Luftposen bag Ganen, naaende tilbage til

S(]i>ama, et Forhold, der kan minde om baade lavere og højere

Hvaler, om Balænider og Physeterider.^^)

Den af Platanistidernes Slægter, der har fjernet sig mindst fra

Sqvalodon, synes at være den tertiære sydamerikanske Pontistes,

der kjendes efter det meste af Hovedskallen. I Forhold til den

ene eller den anden af sine nærmeste Slægtninge har den følgende

oprindelige Egenskaber: Tænderne, at dømme efter Tandgruberne,

have været smaa, simpelt formede, de forreste ikke forstørrede

Tandraderne staa ret fjernede fra hinanden, idet Ganen er forholds-

vis bred; Yderranden af Ansigts-Gruben, da især Længdekammen

paa Overkjæbebenet over Øjehulen, er forholdsvis lav. En høj

Egenskab overfor de nærmeste Slægtninge er det vel, at Tændernes

Tal er særlig stort, omtrent 40 i hver Kjæbe, hvis man slutter

rigtig efter de foreliggende Dele af Tandrader.

Nær ved Ponlistes, men paa et lidt højere Trin, staar Ponto=

poria (Stenodelphis). Tænderne ere blevne mindre, men talrigere,

omtrent 55 i hver Kjæbe, og de forreste have lidt Tilbøjelighed

til at forstørres; Tandraderne staa nærmere ved hinanden, Ganen

er smallere. En høj Egenskab, der ogsaa gjelder Familiens andre

nulevende Medlemmer, er Albuebenets fuldstændige Mangel af Prc.

anconæus.

Nære Slægtninge af Pontoporia ere Lipotes (kjendt efter Ydre,

Hovedskal og Halshvirvler) og Inia- Deres Ansigt er kortere,

Tændernes Tal er mindre, hos den første omkring 30, hos den

sidste omkring 26 i hver Kjæbe, de forreste Tænder vise neppe

Tilbøjelighed til at forstørres; det kunde se ud, som om de to

Slægter i disse Henseender stod paa et lavere Trin ; men

Sagen

er vist en anden; snarest stamme de fra Former, der nærmest

have lignet Pontoporia, der have haft den stærkt indsnevrede

Gane og talrige smaa simpelt kegleformede Tænder, om end ikke

;

More magazines by this user
Similar magazines