Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

85

saa mange som hos Pontoporia; Lipofes og Inia synes at have

brugt Tænderne paa en egen Maade, snarest til en Knusning af

Føden, og Tænderne have derfor gjenvundet noget af deres tid-

ligere Styrke, ere voxede, blevne massive, med rynket Emaille,

men til Gjengjeld ere de blevne færre, og de bageste i Kjæberne

have faaet en Form, der er alt andet end oprindelig: Kronens

Grund er indefter mere eller mindre knoldformet udvidet; den

snevre Gane er beholdt. Ansigts-Grubens Siderand er betydelig

mere opstaaende end hos Pontoporia, og særlig Midten af dens

Bagrand, dannet af Pandebenet, er langt mere optaarnet.

Lipoles er sikkert den oprindeligste overfor Inia i Tændernes

større Spinkelhed; omvendt er den mindre oprindelig i at have

Ansigts-Gruben forholdsvis stærkt udvidet bagtil.

Saurodelphis (Saurocetiis, Pontoplanodes), tertiær, argentinsk,

kjendt efter det meste af Hovedskallen, synes ogsaa at stamme

fra Po/7/o/)or/a- lignende Dyr, men er gaaet i en anden Retning

end Inia. Den har beholdt det smalle Ansigt med den snevre

Gane; men Tændernes Tal er indskrænket til henved 20 i hver

Kjæbe ; og samtidig ere Tænderne forstørrede, i hvert Fald have

de faaet Roden mere udbredt i Retning forfra bagtil ; særlig gjel-

der det en Række af de forreste Tænder i Kjæberne, hvis Rod

synes ifærd med at tvedeles, saa at den i Tværsnit er næsten

8-formet, en Form, der netop for de forreste Tænders Vedkom-

mende er alt andet end oprindelig. Sideranden af Ansigts-Gruben

er skarp og højt rejst ivejret, endnu mere end hos Inia, og Bag-

randen er i Midten ikke alene optaarnet paa lignende Maade som

hos Inia, men ogsaa skudt længere tilbage.

Platanista fører vist ogsaa sit Udspring tilbage til Pontoporia-

lignende Dyr. Den er i Retning af Kjæbernes Omdannelse til fin

Niptang naaet videre end nogen anden af Familien. Ansigtet er

saa smalt. Ganen saa indsnevret. at højre og venstre Tandrad i

Overkjæben staa tæt ved Siden af hinanden og endogsaa, især

bagest, hvor Tænderne ere ifærd med at vantrives, kunne være

skudte ind i hinanden, og noget tilsvarende gjelder i Underkjæben;

Tændernes Tal er henved 30 i hver Kjæbe; adskillige Tænder

forrest i hver Kjæbe have faaet høj spids Krone og sammentrykt

forstørret Rod. Yderranden af Ansigts-Gruben er voxet højt ivejret,

højere end hos nogen anden, særlig den Del af den, der løber

More magazines by this user
Similar magazines