Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

89

Form; de eneste Mindelser om tidligere mindre indskrænket Form,

der endnu ere blevne tilbage, ere dels en svag Udvidelse af Kro-

nens Grund, der kan findes paa nogle af Tænderne, dels Kronens

skarpe For- og Bagrand.

Den tertiære europæiske Heterodelphis, der kjendes efter ret

anselige Dele af Skelettet, staar sikkert nær ved Schizodelphis,

men har faaet Tænderne endnu simplere, med rent kegleformede

Kroner.

Hos den tertiære europæiske Euvhinodelphis, der kjendes efter

det meste af Hovedskallen og Dele af det øvrige Skelet, er Snu-

dens Omdannelse til Rode-Redskab naaet til det højeste Maal

Ansigtet, baade Over- og Underkjæbe, er forrest voxet frem som

lang tynd Spids, endnu mere paafaldende end hos nogen af de

andre, Mellemkjæbebenet har strakt sig langt frem foran Over-

kjæbebenet, syletyndt, tandløst, Underkjæbens Spids synes at være

formet paa tilsvarende Maade. Tænderne ere simpelt kegleformede.

Vistnok meget nær ved Eurhinodelphis staar den tertiære syd-

amerikanske Argyrocetus, kjendt efter mangelfuld Hovedskal; den

synes kun at afvige i Smaating.

De nævnte Slægter, af Gruppen Eurhinodelphini, staa som

Modsætning til Gruppen Monodontes, med Slægterne Delphina-

pterus og Monodon, der vel maa have deres Oprindelse fra de

ældste Eurhinodelphiner, hos hvem Snudespidsen ikke var om-

dannet til Rode-Redskab. Fælles med Eurhinodelphini (i hvert

Fald med Delphinodon, Heterodelphis, Eurhinodelphis og Argy-

rocetus, der kjendes i den Henseende) have Monodonterne alene

blandt Delphinider den oprindelige Egenskab, at alle Halshvirvler

ere indbyrdes frie. Andre Tegn paa lav Oprindelse have Mono-

donterne vist i Tændernes Form, hvori den ene af deres Slægter

kan minde om Delphinodon og andre, i Brysthvirvlernes ret korte

Torntappe og Tværtappe, i Haandens forholdsvis korte Fingre,

maaske ogsaa i Mangelen af Rygfinne. Men i Ansigtets flade og

brede Form, vel en Følge af deres Vane ikke at bruge Kjæberne

til stort andet end til at smække sammen om bløde Blæksprutter,

ere Monodonterne uddannede højere end deres Stamformer blandt

Eurhinodelphiner, ligeledes i Mangelen af Prc. anconæus.^^)

Den oprindeligste af de kjendte Monodonter er Delphinapterus.

Sin Oprindelighed i Forhold til sin nærmeste Slægtning viser den

;

More magazines by this user
Similar magazines