Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

91

Meget nær ved Slcno staar Prodelphinus (vist med »Sotalia"),

ikke afvigende i stort andet end i at have glatte, ikke riflede

Tænder, og i at Symphysis menti er indskrænket.

Fra Prodelphinus afviger Delphinus neppe i andet end en

særegen Gane-Form: indenfor Tandraden er Ben-Ganen udhulet i

en lang og især bagtil dyb Længdefure. Mellemkjæbebenene have

forholdsvis stor Tilbøjelighed til at smelte sammen indbyrdes, dæk-

kende over Meselhmoideuni. Et Par smaa Tænder kan findes i

Mellemkjæben ligesom hos Stenn og Prodelphinus; hos de fleste

Delphinider ere Tænderne helt forsvundne herfra.

I Modsætning til Delphinerne have de andre højere Delphinider

Hovedskallens For-Ansigt kortere og mere fladtrykt. Til en Be-

gyndelse er Forskjellen kun ringe; men den voxer sig tilsidst højst

paafaldende. Samtidig med, at Hovedskallens For-Ansigt forkortes,

fordi Munden ikke mere bruges som Niptang, men som Klapfælde,

bliver det fladere og bredere; og dets Overside trykkes mere af

Ansigts-Puden, der bliver større, især udvidende sig fremefter,

frem i det oprindelig spidse »Næb« ;

særlig den forreste Del af

Mellemkjæbebenene tilsammen mister sin Form som opstaaende

Tagrygning og bliver tilsidst ganske flad, og hver af Knoglerne

udbredes.

Slægterne af Afdelingen Lagenorhynchi fjerne sig saa lidt fra

de mere oprindelige Former af Afdelingen Delphini, som Prodel-

phinus, at man neppe vilde have Grund til at udskille dem i egen

Gruppe, hvis det ikke havde vist sig, at de ere Begyndelsen til

nye Form-Rækker.

Lavest staar vistnok Tursiops. Vel er Hovedskallens For-Ansigt

bredere end hos Prodelphinus; men det har dog ikke mistet sin

Form som Tagrygning og har endnu en anselig Længde.

Nær ved Tursiops staar vist Tursio, der ogsaa har For-Ansigtet

ret langt, men dog mere fladtrykt. En Forskjel er ogsaa, at den

mangler Rygfinne, hvad enten den har mistet den eller ikke faaet den.

Et Trin højere end Tursiops og Tursio i Retning af Forkor-

telse og Fladtrykning af For-Ansigtet staar Lagenorhynchus (vist

med Cephcdorhynchus, Sagmatias og maaske »Feresa ).

Blandt Delphinider med mere afgjort kort og udfladet For-An-

sigt staa Medlemmerne af Afdelingen Glohicipites som de oprinde-

ligste overfor Afdelingen Phocænæ. Hos dem have Tandkronerne

More magazines by this user
Similar magazines