Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

{Delphinidæ.)

92

beholdt deres oprindelige Kegleform, medens Kronerne hos Pho-

cænerne ere blevne ganske særegne.

Orca er den blandt Globicipiter, der i Ansigtets Form har be-

holdt mest af den sædvanlige Delfin-Type, særlig i Mellemkjæ-

bens Smalhed. Haandens ret korte, afrundede Form kunde se ud

til ogsaa at være oprindelig; men et og andet tyder stærkt paa, at

den er fremkommen ved Forkortning af en sædvanlig tilspidset

Delfin-Haand :

Leddenes

Tal i 2den Finger er ret stort. Fingeren

er kun ualmindelig stærkt buet. I Tandsættets Omdannelse til paa-

faldende kraftigt Bide-Redskab er Orca afgjort naaet videre end

nogen anden Slægt af Familien ; den har vænnet sig til at leve af

stort Bytte som Sæler og mindre Hvaler og flænger endogsaa i

de største; Tænderne ere vel forholdsvis faa, omkring 12 i hver

Kjæbe, men til Gjengjeld mægtige.

Orca ; men

Orcella er i Mellemkjæbens større Brede naaet højere end

sin Oprindelse maa den have fra et lavere Trin end

det, hvorpaa Orca staar: dens Tænder ere noget flere og smaa,

dens Haand er nærmest som en almindelig Delfin-Haand. Slægten

gjør Indtryk af at være en Dvergform, med paafaldende stor Hjerne-

kasse i Forhold til Ansigtet.

Fra Delphinider, der væsenligst have været som Orcella, men

dog ikke med Dverg-Præg, maa de følgende Slægter af Globici-

piter stamme; hver af Slægterne er gaaet i sin egen Retning. En

Egenskab er der dog, der knytter dem sammen : Haanden har

faaet en ualmindelig Længde og Smalhed, men i forskjellig Grad,

tilsidst med usædvanlig mange Led i 2den Finger.

Hos »Grampus« har Mellemkjæben beholdt en lignende Brede

som hos Orcella. Haanden er vel lang og smal, men dog med kun

omkring 8 Led i 2den Finger. Sin Egenhed har den i Tandsættets

Vantrivning: kun nogle faa og ret smaa Tænder ere tilbage, for-

rest i Underkjæben, og med Alderen kunne de helt forsvinde.

Hos Pseudorca er Haanden nærmest som hos Grampiis. Men

Mellemkjæben har forrest faaet en meget paafaldende Brede, og

Tandsættet er udformet paa lignende Maade som hos Orca.

Ogsaa hos Globiceps er Mellemkjæben paafaldende bred, kan

være endnu bredere end hos Pseudorca. Egenheder ere :

at Næse-

boret er skudt ualmindelig langt tilbage, at Tandsættet vantrives,

saa at der kun er faa, omkring 10, og smaa Tænder tilbage, stil-

More magazines by this user
Similar magazines