Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

93

ede forrest i Kjæberne, og at Haanden er paafaldende lang, med

ndtil 14 Led eller flere i 2den Finger.

Blandt de oprindeligste Glohicipites eller maaske Lagenorhyn-

•hi har vist Afdelingen Phocænæ sin Oprindelse. Det der stiller

^hocænerne i Modsætning ikke alene til Lagenorhyncher, men

Dgsaa til alle andre Delphinider, er Tændernes ejendommelige Form;

Tænderne ere tilstede i stort Tal og af ringe Størrelse, og nogle

af de forreste og bageste kunne have omtrent sædvanlig kegle-

formet Krone, og alle have de enkelt Rod ; men

de fleste af Tæn-

derne have faaet Kronen sammentrykt, vifteformet eller bladformet

udbredt og ofte med Indhak i Randen, en Form der er enestaa-

nde blandt Hvalerne, ogsaa i Modsætning til Formerne hos de

oprindeligste Hval-Slægter.'-')

Phocæna er iøvrigt en ret jevnt alsidig udviklet lille bredsnudet

Delfin. Et Par smaa Tænder kan findes i Mellemkjæben.

Nær ved Phocæna staar Neomeris (Neophocæna), der afviger

ved at have faaet endnu kortere og bredere Ansigt, ved at have

faaet en paafaldende rummelig Hjernekasse og ved at mangle Ryg-

finne, som den vistnok har mistet.

Deiphinidæ.'°)

I. Ringhvirvel og Taphvirvel indbyrdes frie.

A. Ansigtet langt og smalt, ikke fladtrykt.

Eurhinodelphini.

1. Mellemkjæben (vistnok) ikke særlig forlænget frem

foran Overkjæben.

1*. Ansigtet ikke paafaldende langt.

Delphinodon.

2*. Ansigtet paafaldende langt.

a. Tænderne med svage Minder om mindre enkle

Former.

CC. Tændernes Kroner tildels med Levninger af

Sidespidser.

Champsodelphis.

/i. Tænderne uden Sidespidser.

Schizodelphis.

b. Tænderne rent kegleformede.

Heterodelphis.

2. Mellemkjæbens Spids forlænget langt frem foran Over-

kjæben.

More magazines by this user
Similar magazines