Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

{Physeteridæ.)

96

Det Mærke, der stiller allerede de oprindeligste Physeterider paa

et højere Trin end Delphiniderne, er en Følge af større Virkning

af Ansigts-Puden; det ser ud, som om Physeteriderne allerede fra

første Færd have øvet sig i endnu hurtigere, voldsommere Svøm-

ning end andre Hvaler, og Fedtpuden foran Næsen derfor med

større Kraft er trykket ind mod Hovedskallens Ansigt, som den,

sammen med Næsemuskler og andet, har omformet i ualmindelig

Grad; særlig Bagranden af Ansigts-Gruben er omformet, højt op-

taarnet, mere eller mindre paafaldende; og Skjævheden i den bage-

ste Næsegang og i Ansigtets Knogler bliver mere paafaldende end

hos andre Hvaler. Ogsaa paa andre Maader, forskjellig i de for-

skjellige Grupper, har Vandets Modstand paavirket Hovedskallen

der er Tilbøjelighed til Forstærkning og Sammenvoxning af An-

sigtets Knogler, til Fremkomst af opstaaende Benknuder, o. s. v.

En Særhed vise Familiens Medlemmer, saavidt de kjendes i

den Henseende, i Forholdet mellem Ribben og Tværtappe paa de

bageste Brysthvirvler, hvori de staa som Modsætninger til i hvert

Fald Delphinidernes nulevende Former. Medens de bageste Ribben

hos Delphiniderne tilsyneladende miste 'Capitnlum og beholde Tu-

herculum (de allerbageste have vist deres egen Historie, have

aldrig haft mere end enkelt Hoved), er det hos Physeteriderne

Tuberciihun, der forsvinder, medens Capituliim bliver; paa et eller

to af de bageste Ribben kan det hænde, at der kan sees samtidig

Capitnlum og Tnbcrculiim, hver stødende til sin Tværtap«, men

Tiiberciiliim med den tilhørende Tværtap, en Diapophyse, ifærd

med at vantrives. "V)

Lavest staa Slægterne af Afdelingen Xiphiini. Hos dem er

Nakkevolden, Ansigts-Grubens Bagrand, kun paa et Stykke i Mid-

ten, bag Næseborene, højt optaarnet, og den er ikke skubbet ret

langt tilbage i Forhold til Næseborene. Hos deres Modsætninger,

Physeterini, er Nakkevolden forhøjet i hele sin Udstrækning og

mere skubbet bagud. Ligeledes en oprindelig Egenhed hos de Xi-

phiiner, der i den Henseende kjendes, er: at mere eller mindre

særskilt Taareben findes, om end i vanslægtet Tilstand, især bre-

dende sig i Øjehulens Loft.

Den væsenlig oprindeligste af Xiphiinernes Slægter er vistnok

den sydamerikanske tertiære Argyrodelphis {Notocetiis, Diochoti-

elms), af Gruppen Argyrodelphini, der ikke kjendes efter stort

andet end Hovedskallen. Lavere end alle andre kjendte Physeteri-

;