Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

VII

Dermed er vi imidlertid naaede til Aaret 1906. der paa en vis

Maade betegner et Vendepunkt i hans Studier. Han fandt nævnte

Sommer, under et Besøg ved Hald i Jylland, et ret rigeligt Mate-

riale af Sommerfugle- og Billelarver, angrebne af Snyltefluer, og

førtes herved ind paa de Undersøgelser, der særlig vil have gjort

hans Navn bekendt, Studierne over de som Entoparasiter hos andre

Leddyr levende Fluelarver. Hovedarbejdet paa dette Omraade er

det 1909 som Disputats for den filosofiske Doktorgrad antagne

Værk: „Iagttagelser over entoparasitiske Fluelarver hos Arthro-

poder", som dels giver en kritisk Oversigt over tidligere Under-

søgeres Arbejder, dels i monografisk Form indgaaende behandler

en Række Arter, hvis Livsforhold hidtil ikke var udredede. Af

mere specielle Bygningsforhold, som her gøres til Genstand for

Omtale, kan nævnes den ejendommelige, saa forskelligt opfattede

„Sæk", der ofte omgiver Snyltelarven inde i Værten; til Forstaa-

elsen af dennes Oprindelse giver Undersøgelsen et værdifuldt Bi-

drag, ihvorvel Forfatteren selv ingenlunde betragtede Sagen som

fuldstændig oplyst, men stedse haabéde paa en Lejlighed til atter

at kunne komme tilbage dertil. I Aarenes Løb suppleredes iøvrigt

Disputatsen paa mange Maader gennem en Række i dette Tids-

skrift offentliggjorte mindre Afhandlinger; særlig Betydning blandt

disse har „Tachin-Studier", der giver en samlet Oversigt over Lar-

vernes biologiske Forhold. De fuldvoksne Insekter, af hvilke han

efterlod sig en smuk, for største Delen af udenlandske Specialister,

navnlig af hans Ven, Dr. J. Villen e u ve i Rambouillet i Frankrig,

bestemt Samling paa omkring 175 Arter — formentlig den største

i sin Art her i Landet — , naaede han derimod aldrig at faa bear-

bejdet, et Forhold, der er saa meget beklageligere, som han selv

oftere har udtalt, at han mente at være istand til, navnlig ved

ogsaa at tage Hensyn til Ungdomsstadierne, at indføre visse Æn-

dringer i den gængse Systematik. Fra de senere Aar skal her

iøvrigt nævnes Undersøgelserne over de sydamerikanske, parasitiske

Fluelarver hos Fugle og over de fritbyggede Honningbireder, samt

navnlig de smukke Iagttagelser over den i Egekulturer skadelige

Bladhveps Emphijtus braccatus. Endelig har Dr. Nielsen, uagtet

systematisk-faunistiske Arbejder ikke var det, som interesserede

ham mest, dog ogsaa paa dette Omraade offentliggjort adskilligt af

Værdi, saaledes i „Danmarks Fauna" Bindet om Gravehvepse og

More magazines by this user
Similar magazines