Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

{Physeteridæ.)

100

Og udvide sig; især gjelder det Knoglerne i Overansigtets forreste

Del, mest den forreste Del af Overkjæbebenet, medens Under-

kjæben beholder sin oprindelige Smalhed.

Slægterne af Gruppen Hoploceti ere uddøde, tertiære, og kjen-

des kun ufuldstændig, mest efter Brudstykker af Hovedskaller. Det

kan skjønnes, at Hovedskallen væsenlig er omformet paa samme

Maade som hos Slægterne af Physeterinernes øverste Gruppe,

Fhyseteres, men i betydelig mindre paafaldende Grad. Paa et mere

oprindeligt Trin end Physeteres staa de ogsaa i Tandsættets Ud-

vikling: baade i Over- og Underkjæbe findes en lang Række vel-

udviklede Tænder, medens de øvre Tænder hos Physeteres van-

trives.

Hos den europæiske og amerikanske Hoplocetus {Balænodon,

Physodon, »Scal(iicetus

More magazines by this user
Similar magazines