Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

104

anden, den øverste, B. myslicetus, er knyttet til de nordlige Polar-

have; helt gjelder det Balænoplera og Megaptera. To af de nu-

levende Slægter ere indskrænkede til et mindre Omraade: Neo-

balæna, en forholdsvis højtstaaende Slægt, der hører hjemme i

Sydhavet, hvor den vel er opstaaet, og Rhachionectes, en forholds-

vis oprindelig Slægt, i meget mindende om uddøde, miocæne Slæg-

ter, hjemmehørende i den nordlige Del af det Stille Hav, maaske

en Slags sidste Levning fra Fortiden. At Balæniderne trods deres

typisk ret oprindelige Bygning ikke ere helt uddøde, fortrængte af

højerestaaende Hvaler, dertil er Grunden vist, at de have valgt

sig en ejendommelig Føde, Havets Smaadyr, hvortil de ikke have

ret mange Medbejlere blandt Hvaler.

Fra de oprindeligste, tandbærende Balænider udgik i Tertiær-

tiden Familien Sqvalodontidæ, der havde sin Blomstring i Miocæn,

vidt udbredt i Havene. Hele Familien er uddød endnu i Tertiær-

tiden, væsenlig vel fordi den er gaaet op i sine Efterkommere.

Efterkommere af oprindelige Sqvalodontider ere Medlemmerne

af Familien Platanistidæ, fremkomne tidlig i Tertiærtiden, snart

vidt udbredte. De fleste af Slægterne ere igjen uddøde; tilbage i

Nutiden ere kun de fire, Pontoporia, Lipotes, Inia og Platanista, der

vist kun derved have undgaaet at fortrænges af højere Slægter, at

de have valgt sig et ejendommeligt Omraade til Ophold, Floder og

Flodmundinger, som de have været omtrent alene om at udnytte.

Tidlig i Tertiærtiden er der fra oprindelige Platanistider udgaaet

Familien Delphinidæ. Uddøde Slægter, især fra Miocæn, kjendes

allerede fra vidt skilte Egne ; i Nutiden er Familien udbredt over-

alt, mange af Slægterne og Arterne næsten som Verdensborgere ; i

Nutiden synes Familien at have sin Blomstring. Kun faa af de

nulevende Slægter have et noget indskrænket Omraade, saaledes

Delphinapteriis og Monodon fra de nordlige Polarhave, Tursio

fra det Stille Hav, Orcella fra Floderne i Sydøst-Asien og fra

tilgrændsende Hav, Xeonieris fra Øst- og Sydkysten af Asien og

Østkysten af Afrika.

Fra de oprindeligste Delphinider er der snart, tidlig i Tertiær-

tiden, udgaaet Familien Physeteridæy der allerede havde en Blom-

string i PHocæn, vidt udbredt. Til Nutiden er der kun naaet ret

faa, men meget højt udviklede Slægter, alle med vid Udbredelse,

nærmest Verdensborgere.

More magazines by this user
Similar magazines