Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

(Anm. 2

'

106

være umuligt at forklare undtagen paa Grundlag af Slægtskab, man tænke

kun paa den slaaende Lighed i saa ejendommelig formede Knogler som

Trommeben og Skulderblad ; deres Egenskaber ere netop saadanne. som man

skulde vente at finde hos Stamformer for Hvaler.

Der har været talt om, at Bardehvaler og Tandhvaler skulde have for-

skjellig Oprindelse, »diphyletisk* ; især Kii kenthal har talt herfor Ueber

die Anpassung von Saugethieren an das Leben im Wasser, Zoologische Jahr-

biicher. Abth. fiir Systematik etc, Bd. 5, 1891, p. 373—399. særlig p. 384,

og andre Steder . Overfor den Hærskare af Overensstemmelser i mangfol-

dige Bygningsforhold. der findes hos de to Grupper, er denne Tanke en

Umulighed; allerede en lille Knogle som Trommebenet med dets fort\'kkede

Indervæg, dets muslingformede Udvæ.xter omkring den ydre Øre-Aabning,

dets Prc. petrosus, der strækker sig ud under Pars mastoidea, og andet, alt

i den ejendommeligste Form, i alt væsenligt ens hos alle Hvaler, er tilstræk-

keligt Vidne om alle Hvalers nære Slægtskab.

Et »Versuch. den Bau des W'alkorpers von biologischen Gesichtspunkten

aus zu erklåren« har Kiikenthal fremsat, udførligst i: Die Wale der

Arktis. Fauna Arctica. Bd. I, Liefer. 2, 1900, Afsnit p. 181—203.

') S. 61. En egen Afhandling om Baglemmets Skelet hos Hvalerne

skyldes Abel: Die Morphologie der Hiiftbeinrudimente der Cetaceen,

Denkschr d. mathem. -naturw. Klasse d. k. Akad. d Wissensch. Wien, Bd.

LXXXl, 1907, p. 139—195, med Billeder. Tillæg hertil ere givne af Lonnberg:

The pelvic bones of some Cetacea. Arkiv for Zoologi, Bd. 7, Nr. 10,

1910, p. 1- 15, med Billeder.

*) S. 62. Mange Oplysninger om Haandens Bygning hos Hvalerne findes

samlede hos Kiikenthal (Die Hånd der Cetaceen. Denkschr. d. med.

naturw. Ges. zu Jena, Bd. 3, Heft 1, 1889, p. 23—69, pi. III, og Afsnittet

Die Brustflosse, i Vergl.-anat. u. entwickelungsgesch. Unters. an Walthieren,

ibd.. Heft 2, 1893, p. 267—312, med Billeder) og Kunze Uber die Brust-

flosse der Wale, Zoologische Jahrbiicher, Abt. fiir Anatomie etc, Bd. 32, Heft

4, 1912, p. 577—651. pi. 33— 35), der begge give Henvisninger til tidligere

Arbejder.

Kiikenthal mener som det sandsynligste, at Fingerleddenes høje Tal

hos Hvalerne er fremkommet ved, at Diaphyser og Epiphyser paa Mellem-

haandsben og Fingerled i en almindelig Haand med mest treleddede Fingre

have løsnet sig fra hverandre, ere blevne selvstændige og ensartede, alle

forbenede. Denne Tydning kan umulig være rigtig. Den modsiges strax af,

at der i Hvalhænder med mangeleddede Fingre kan findes baade Diaphyser

og Epiphyser, forbenede, i de. større af de tilstedeværende Led, som Kiiken-

thal selv har set det. Ser man ud over Rækkerne af de voxne Hvalers

Hænder eller af Foster-Hænder, er det heller ikke muligt at opdage noget,

der kunde pege i denne Retning; der maatte dog et eller andet Sted være

at finde Overgangsformer, der kunde vise Tegn paa, at Fingerleddene vare

af forskjellig Oprindelse, nogle Diaphyser, andre Epiphyser; men herom er

More magazines by this user
Similar magazines