Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

107

ikke mindste Tale. Heller ikke er der Sandsynlighed for, at Hvalernes Stam-

former blandt Land- Dyr, end ikke som Unger, havde Epiphyser paa begge

Ender af alle Fingerled, saaledes som det maatte kræves for blot nogenlunde

at forklare de høje Led-Tal hos Hvalerne. Vel er der virkelig hos Hvaler

opstaaet overtallige forbenede Epiphyser, flere Epiphyser end hos deres Stam-

former. Men vel at mærke, det er kun sket hos Hvaler, der allerede havde

mangeleddede Fingre Den Indvending mod »Epiphyse-Hypothesen«, at den i

det højeste kunde forklare Tilstedeværelse af 12 Led i Fingeren, Mellemhaand

medregnet, og derfor ikke kan gjelde, hvor Leddenes Tal er over 12, imøde-

gaar Kiikenthal med den Indrømmelse, at i dette Tilfælde er Leddenes

Tal virkelig forhøjet ud over Fingerspidsen, 1. c. 1893, p. 311.^

Mere sandsynlig er en anden Tydning, som Kiikenthal selv frem-

sætter, men regner for mmdre heldig: »Wiirde man die Entwickelungs-

geschichte allein zur Losung der Frage heranziehen, so wiirde sich der

Schluss ergeben, dass ausser den vier typischen Fingerelementen sich immer

neue anlegen, indem sie sich, in distaler Richtung aufeinander folgend, in

dem sich immer weiter vorschiebenden embr^'onalen Bindegewebe entwickeln,

so dass die letzte Phalanx die jungste ist« J. c. 1893, p. 311). En Grund til

at forkaste denne Mening finder K u k e n t h a 1 deri. at Leboucq og han selv

paa den yderste Spids af en af Fingrene af en langfingret Delfin-Haand en-

kelte Gange have fundet noget, der mulig kunde tydes som de svageste Lev-

ninger af en Negl ; skulde det vise sig rigtigt, at der paa den yderste Finger

spids findes Levninger af en Negl, siger Kiikenthal, saa kan denne

»Hypothese« om de mange Fingerleds Fremkomst ikke være rigtig, »denn

dann entspricht die Spitze der Walflosse und damit die Spitze von deren

Fingern auch der Spitze der Finger der typischen Vorderextremitat« 1. c. 1893,

p. 312;. Denne Indvending kan ikke gjelde; der er jo ikke noget til Hinder

for. at den vanslægtede Levning af en Negl stadig holder sig paa den læn-

gere og længere udskydende Fingerspids, paa hvilken Maade end Fingeren

forlænges.

^' S. 63. En egen Afhandling om Hvalernes Halshvirvler skyldes Reche:

Ueber Form und Funktion der Halswirbelsaule der Wale, Inaugural-Diss.,

1904, med Billeder. Se ogsaa De Burlet: Beitrag zur Entwicklungs

geschichte der Wirbelsaule der Cetaceen, Morphol. Jahrb., Bd. 50, Heft 3,

1917, p. 373—402, med Billeder.

') S. 65. Om Trommebenet og dets Omgivelser hos Hvalerne, især

Van Kampen, De Tympanaalstreek van den

299-316. Indeholder Henvisninger til tidligere

Zoogdierschedel, 1904, p.

Arbejder om Emnet. Om

selve Øreknoglerne især: Do ran, Morphology of the Mammalian Ossicula

auditMS, Transact. Linn. Soc. London, ser. 2, Zoology, vol. I, 1878, Afsnit p.

450-464, pi. 62, 63.

") S. 66. Den Mening, at Forøgelsen af Tændernes Tal over det typiske

hos Hvalerne fra første Færd maaske var indledet ved, at Mælke-Kindtænder

optoges i det blivende Tandsæt, blev fremsat i 1882 Vidensk. Medd. for

:

More magazines by this user
Similar magazines