Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

131

berne. Ameghino stiller Slægten til Platanistidæ, i Modsætning til Sauro-

cetidæ, om med Rette eller ej, kan ikke siges.

En Slægt Proinia er opstillet af True A new genus of fossil Cetaceans

from Santa Cruz Territory, Patagonia, etc. ; Smithsonian Miscellaneous Col-

lections, vol. 52, part 4, no. 1872, 1910, Afsnit p. 441-447, pi. XLIII), der

regnede den for en nær Slægtning af Inia. Maaske har True Ret; men

Grundlaget for Slægten, et Par fortrykkede Brudstykker af en Hjernekasse

og en Halshvirvel, er saa tarveligt, at en Fejltagelse er meget mulig.

Hesperocetus er opstillet af True A fossil toothed Cetacean from Cali-

fornia, etc; Smithson. Miscell. Coll., vol. 60, no. 1 1, publ. 2151, 1912, p. 1—7,

pi. 1, 2) efter den forreste Del af en lang smal Underkjæbe med lang Symphysis,

med Rækker af ret stærke, kegleformede, lidt krogede Tænder med

rynket Emaille, noget spredt stillede, skilte ved svage Fordybninger i Kjæbe-

randen, hvori Overkjæbens Tandspidser vist have passet ind. True hen

fører den foreløbig til Familien Iniidæ o: Platanistidæ , maaske med Rette;

der er andre Muligheder.

'") S. 84 og 89 True A Review of the Family Delphinidæ ; Bull. U.S.

National Museum, Nr. 36, 1889. p. 10 > mener

at have opdaget en Egenhed

i Vingebenets Forhold, der skulde udmærke Delphinapterus og Monodon

overfor alle andre Delphinider og minde om Platanistider: »that in the nar-

whal and white whale the pterygoid bones, instead of merely forming the

walls of the posterior nares, extend backward in the form of broad piates

across the op:ic canal and articulate with the squamosals«. Men Sagen er

en anden. Det gjelder de Knogler, der ligge i Ydervæggen af Luftsækken

bag Ganen. Som det kan sees paa unge eller yngre Hovedskaller af Del-

phinapterus og Monodon, deltager Vingebenet kun forrest i Dannelsen af

Luftsækkens Ydervæg, i Modsætning til Forholdet hos Pontistes, Pontoporia

og Platanista, hos hvem det, mindende om Balænider og Physeterider, dan-

ner det meste af Ydervæggen (hos Inia synes Ydervæggen mest at være

hindet); som hos andre Delphinider ere Ganeben, Pandeben, Ala magna og

Sqvama alle deltagende i Omgrændsningen af Luftsækkens Yderside, hver

med sit Afsnit (særskilte Forbeninger kunne desuden findes); kun er Yder-

væggen hos de to nævnte Delphinider i højere Grad forbenet end ellers,

hvad dog kun er en Grad Forskjel.

'') S. 93. Som Grund for at mene, at Neomeris og Phocæna blandt nu-

levende Odontoceti ere dem, der staa nærmest ved Zeuglodon og Sqvalodon,

nævner Abel (Dauphins Longirostres, 1901, p. 36, ' at de endnu have Spor

af »l'ancienne dentition hétérodonte«, *) at der endnu findes (eller rettere kan

findes) Tænder i Mellemkjæben, og at Mellemkjæben naar længere frem end

Overkjæben, ^) at de endnu have Spor af »Farmure dermique«, * at Næse-

borene ikke ere ret langt trængte tilbage, og at derfor Issebenet endnu stræk-

ker sig op bag Pandebenet. Herimod er at indvende: V Tændernes Form

hos de to Slægter fra Nutiden er ikke oprindelig ; vifteformet udbredt Krone

og enkelt Rod er ikke den Tandform, der findes hos oprindeligere Hvaler af

More magazines by this user
Similar magazines