Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

(Anm. 19)

:

132

nogen Slags; kegleformet Krone og Spor af dobbelt Rod, paa de fleste af

Tænderne, er Overgangsformen mellem de mere og de mindre oprindelige

Hvalers Tandformer; selv de forreste Tænder i Kjæberne hos Phocæna kunne

have vifteformet Krone, hvor de endogsaa hos de oprindeligste Hvaler ere

enspidsede, kegleformede. - Tænder i Mellemkjæben og lidt fremragende

Mellemkjæbeben kan findes ogsaa hos Steno, Delphinus og flere andre

af de nulevende Delphinidæ. ^ Der er intet, der taler for, at Hvalerne

stamme fra Pattedyr med Benpandser; de saakaldte Hudknogler, der en sjel-

den Gang ere fundne sammen med Levninger af Zeiiglodon og Delphinop-

sis, ere for tvivlsomme til at bevise noget; i det store Flertal af Fund af

Zeuglodon og andre Archæoceti er intet Hudpandser fundet. »Hudpandseret«,

0: smaa Pletter af mere eller mindre knoldet tavlet Hud, hos Neomeris og

Phocæna er sikkert en Nydannelse. (Se Anm. 8.)

^ Det kan ikke med

Rette siges, at Næseborene hos Phocæna og Neomeris ligge forholdsvis langt

fremme; det synes kun saa, fordi den forreste Del af Ansigtet er noget for-

kortet, og Hjernekassen er ualmindelig stor. I Virkeligheden ligge Næse-

borene, i Forhold til Øjehuler og andre Omgivelser, som hos de fleste Del-

phinider. Det kan heller ikke siges, at Issebenene i mindre Grad end ellers

ere fortrængte fra Hjernekassens Overside; som det sees paa unge Hoved-

skaller, ere Issebenene hos Phocæna indbyrdes vidt skilte, ved det store

mellemliggende Interparietale, ganske som sædvanlig hos andre Delphinider.

") S. 93. Om Delphinidæ især

C u vi er: Recherches sur les Ossemens fossiles, 4. éd., tome VIII, 2. part..

1836. p. 75—170, Atlas, pi. 222—224, med Billeder af Hovedskaller, og

nogle andre Skelet-Dele, af de fleste nulevende Slægter.

Schlegel: Beitriige zur Charakteristik der Cetaceen ; Abhandlungen aus

dem Gebiete der Zoologie und vergl. Anatomie, Heft 1, 1841, p. 1 — 44

J.

pi. I


VI. Indeholder blandt andet Oversigt over Delphinider, med Bil-

leder af Hovedskaller af Steno, Prodelphinus, Delphinus, Lagenorhyn-

chus, alle under Navnet Delphinus.

E. Gray: The Zoology of the Voyage of H. M. S. Erebus & Terror, part

III— V, Mamm.alia, On the Cetaceous Animals, 1846, p. 13—53, pi. 1—30.

De fleste af Tavlerne give Billeder af Hovedskaller af Delphinider: Del-

phinapterus ("Belugw^), >Feresa

More magazines by this user