Videnskabelige meddelelser

booksnow2.scholarsportal.info

Videnskabelige meddelelser

(Anni. 20.)

136

synes den at stemme bedst med Delphinider; noget, der særlig kunde minde

om Platanistider, synes derimod ikke at kunne paavises.

Iniopsis er opstillet af Lydekker ^Proceed. Zool. Soc. London, 1892,

p. 562 5t54, pi. XXW'il XXXVIII væsenlig efter en mangelfuld og uklar

Hjernekasse fra en tertiær Aflejring i Kaukasus. Lydekker stiller den til

Phitanistidæ og finder Lighed med Pontistes, Stenodelphis o: Pontoporia),

Inia o. s. v. Men den synes dog at være af en anden Type, meget nær den

sædvanligste Delphinide-Type, afvigende fra Platanistiderne især ved den overdækkede

Tindinggruhe. Dens nærmere Plads blandt Delphinider er det endnu

ikke muligt at paavise.

Cyrtodelpliis er kun et nyt Navn for Schizodelphis. givet af Abel i

1899 (1. c. for at omfatte en Række Arter, der tidligere oftest vare henførte

til Schizodelphis, blandt dem Typen for Slægten, S. sitlcatiis Gervais. Eastman

Bull. Mus. Comp. Zool. at Harvard Coll., vol. LI, Nr. 3, 1907, p. 83—84)

har allerede gjort Indsigelse mod det overflødige nye Navn, ligeledes for den

næste Slægts Vedkommende.

Acrodelphis er ligeledes nærmest kun et nyt Navn, for Champsodelphis,

givet af Abel, i 1899 I. c). Fra forste Færd skulde Acrodelphis omfatte

ogsaa Typen for Champsodelphis, Ch. macrogeniiis Laurillard) Gervais

elier macrognathus Brandt. Senere, i 1905, har Abel af Slægten ude-

lukket Typen for Champsodelphis, med tvivlsom Ret; men de fleste af de

Arter, han nu regner til Acrodelphis, have dog tidligere været kaldte Champso-

delphis.

Palæophocæna er opstillet af Abel (1905, Jahrb. k. k. geol. Reichsanst.,

Bd. 55, I. c.) efter et mangelfuldt Stykke af en Hjernekasse og nogle faa

Stumper af det øvrige Skelet fra et tertiært Lag paa Kysten af Krim. Abel

regner det for godtgjort, at det er en nær Slægtning af Phocæna. Det er

muligt, at det engang vil vise sig, at han har Ret; men foreløbig er der intet

Middel til at afgjøre Spørgsmaalet om nærmeste Slægtskab; det foreliggende

Stykke af en Hovedskal viser kun saa almindelige Træk, at det kun netop

kan siges, at det skriver sig fra en Delphinide. Kun i Tændernes Form have

Phocæna og dens Slægtning Neomeris en Egenhed, der udmærker dem fra

andre ret sædvanlig formede Delphinider; men Tænderne hos Palæophocæna

kjendes ikke.

Protophocæna er ligeledes opstillet at Abel Odontocétes du Boldérien,

1905, p. 139-141, med Billeder), efter den forreste, meget mangelfulde Del

af en Hovedskal, uden Tænder, fra de tertiære Lag ved Antwerpen. Abel

henfører den til *Phocæninæ*. Der er egenlig ikke noget, undtagen den

ringe Størrelse, der kunde lede Tanken hen paa Phocæna, tværtimod; Mellemkjæbens

stærke pudeformede Opsvulmning og Udbredning foran Næse-

Aabningen minder mere om Lagenorhynchus eller »Grampus*. Foreløbig

kan Spørgsmaalet om nærmeste Slægtskab ikke afgjøres.

r

!

More magazines by this user
Similar magazines